Sunday, May 1, 2016

6TH SUNDAY OF EASTER (YEAR C)

Juan 14:23-29

“Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong Amahan, ug ang akong Amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo.”

Ang mga Pulong ni Kristo karong Domingoha magpahinumdum kanato nga ang atong gugma ug pagtoo sa Dios kinahanglan gayod nga ipakita sa buhat. Dili maayo nga moingon lang kita, “Gihigugma ko ang Dios” o “Nagtoo ako kang Kristo”, dayon ang atong kinabuhi dili diosnon ug dili Kristohanon. Sa ebanghelyo ni San Mateo 7:21, klaro kaayo ang gisulti ni Hesus, “Dili tanan nga moingon, ‘Ginoo’, ‘Ginoo’, makasulod sa Gingharian sa Langit.” Kinsa ra man diay ang makasulod sa Langit? Ang maong ebanghelyo adunay tubag - “Sila lamang nga nagbuhat sa kabubut-on sa Dios nga Amahan.”

Asa ug kanus-a man nato mabuhat ang kabubut-on sa Dios?

Basin maghunahuna kita nga ang kabubut-on sa Dios atong masunod diha lamang sulod sa simbahan, ug sa panahon lamang nga kita mag-ampo. Dili. Ang mga sugo sa Dios atong matuman diha sa simbahan, sa merkado, sa opisina, sa balay, sa munisipyo, sa plaza, sa basketbolan, sa umahan, ug sa bisan asa nga lugar diin kita mahimutang. Ug ato kining matuman sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ang kabubut-on sa Dios atong masunod pinaagi sa pagbuhat sa atong mga katungdanan isip mga sakop sa simbahan ug isip lumulupyo sa lungsod. A good Christian is necessarily a good citizen. One cannot be a good Christian if that person is a bad citizen.

Dinhi sa Talibon, atong gipasiugdahan ang usa ka katilingbanong kalihokan nga gitawag og ONE GOOD VOTE CAMPAIGN. Ang One Good Vote Campaign gimugna aron magtudlo ug magdasig sa mga tawo sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios diha sa ilang politikanhong kinabuhi. Importante ba kini? Oo. Ngano man? Tungod kay ang politika dinhi sa Pilipinas nahimo nang hugaw ug salawayon. Politics is not meant to be dirty. Ang politika adunay maayong katuyoan – ang saktong pagpadagan sa pangagamhanan aron makahatag og maayong serbisyo sa katawhan. Apan, subo nga palandungon nga ang politika dinhi sa atong nasod mao na hinoon ang nahimong dakong babag sa tinud-anay nga kalamboan.

Sa iyang pagpanudlo, ang One Good Vote Campaign naninguha nga:
1.     Ang Talibon makahimo og piniliay nga limpyo, hapsay, matinud-anon ug malinawon.
2.     Ang mga Talibongnon makapili sa ilang mga pangulo minandoan sa igong kahibalo ug sa maayong konsensya, dili sa kaikog, sa kahadlok, o sa kwarta.
3.     Ang mga Talibongnon makapili og mga pangulo nga mahadlokon sa Dios, matinumanon sa moral nga balaod, manalipod sa kinabuhi, maalagaron sa tanan ilabina sa mga kabos, ug maampingon sa kinaiyahan.
4.     Ang mga kandidato mangampanya nga dili mamintaha, dili manghulga, ug dili manghatag og kwarta.
5.     Sa pagpangampanya, ang mga kandidato maghisgot sa ilang plataporma ug programa, dili maglinabayay og hugaw o magdinaotay sa usag-usa.

Unsa may posibleng mahitabo kon matuman ang mga katuyoan sa One Good Vote Campaign?

1.     Ang mga mapiling pangulo madani sa pagtinarong sa pagpangalagad tungod kay sila gisaligan man sa katawhan.
2.     Ang mga mapiling pangulo dili dali matintal sa pagpangawkaw kay sila wala may dakong gasto sa piniliay.
3.     Ang katawhan adunay moral nga katungod sa pagsaway sa usa ka piniling pangulo nga dili magtarong tungod kay wala man sila magbaligya sa ilang boto.
4.     Kon wala ang pagpangawkaw sa panudlanan sa gobyerno, mas molambo ug mabulahan ang katilingban.
5.     Kon masugdan ang piniliay nga walay pinalitay og boto, aduna na unyay mga ligdong nga tawo nga madani sa pagdagan sa sunod piniliay. Sa ingon modaghan ang mga pangulo nga adunay tinuod nga katakos ug moral nga kredibilidad sa pagdumala sa gobyerno.
6.     Kon makahimo kita’g piniliay nga limpyo, mapakita nato sa mga kabataan ug kabatan-onan nga ang kultura sa pagpanikas ug korupsyon dili diay maayo ug angay’ng undangon.
7.     Kon ang Talibon magmalampuson sa paghimo og limpyo nga eleksyon, mahimo kining sumbanan sa ubang lungsod sa lalawigan, kondili man sa tibuok kapupud-an. Dili ba mas nindot nga kitang mga Talibongnon maila dili lang sa atong pagkadiosnon kondili sa ato usab nga pagkamatarong?

Sulod sa kapin kulang 4 ka bulan, ang mga lumilihok sa One Good Vote Campaign naningkamot sa pagpasabot sa iyang mga hamiling katuyoan ngadto sa katawhan – dili lang ngadto sa mga kandidato ug sa mga botante, kondili ngadto usab sa mga kabataan ug kabatan-onan, nga maoy kaugmaon sa atong katilingban. Ang One Good Vote Campaign atong gigastohan og salapi, panahon, kusog ug talento aron nga ang kabubut-on sa Dios masabtan ug mabuhat sa mga tawo. Labaw sa tanan, ang One Good Vote Campaign atong giubanan sa daghang mga pag-ampo.

Unsa may reaksyon sa mga Talibongnon sa pagtulon-an ug panawagan sa One Good Vote Campaign?

Lain-lain. Adunay daghang nalipay ug nakadayeg sa maong kalihokan; apan aduna puy nasubo ug nagsaway. Adunay daghang nisuporta; apan aduna puy “deadma” lang – mga murag walay pakialam. Adunay hugot nga nagtoo sa kalampusan sa One Good Vote Campaign; apan ang uban wala na maglaom nga mausab pa ang politika ug ang mga politiko.

Unsa may purohan nga makab-ot sa One Good Vote Campaign ang iyang mga tinguha para sa lungsod sa Talibon?

Adunay mga tilimad-on nga ang One Good Vote Campaign naka-uswag na. Pananglitan, adunay mga kabataan sa Talibon karon nga mao nay motudlo sa ilang mga ginikanan mahitungod sa kadaotan sa pagbaligya og boto. Nindot usab nga bati-on nga aduna nay mga Talibongnon nga nagpasidaan nang daan sa mga kandidato nga dili sila magpalista ug magpatunol og kwarta kay ang ilang pamilya nagsuporta sa One Good Vote Campaign. Ilang gibutangan og marka ang pultahan sa ilang balay nga nag-ingon, “Kon imo ming Paliton, Dili ka namo Pili-on.” Makalipay usab nga aduna nay mga Talibongnon nga nagsaway sa mga kandidato nga puro lang pangbomba sa kontra ug walay klarong plataporma. Kini magpakita lamang nga ang kahago ug paningkamot sa One Good Vote Campaign nagbunga na diha sa kasingkasing sa mga Talibongnon.

Haloyo ning mga positibong kalamboan, dili nato malilong nga adunay mga tawo nga wala gayod modawat sa One Good Vote Campaign. Sa mga botante, adunay gusto nga makakwarta ning panahon sa kampanya ug eleksyon. Para kanila, mao ra kini ang higayon nga makabalos sila sa mga kandidato. Ang uban, tungod sa kalisod sa kahimtang, naghulat gayod nga makadawat og “ulan-ulan” o “inangayan”. Ang uban gusto lang gayod magpahimulos sa kahigayonan. Naghunahuna sila nga mabulahan diha sa pagpanglista ug pagpangamang.

Sa mga kandidato, daghan kanila nakasabot sa maayong tumong sa One Good Vote Campaign. Apan, nabalaka sila nga kon dili mamalit og boto, mapildi gayod sila. Nahadlok sila nga ang mga botante dili moboto kanila kon dili makadawat og kwarta. Tungod niini, nag-andam na sila og kwarta nga ipaulan ning umaabot nga eleksyon.  

Unsa may atong ikasulti niini?

Mga tinahod kong Talibongnon, ang pagpamalit ug pagpamaligya og boto anaa sa inyong mga kamot. Kamo ang maghukom kon inyo ba kining buhaton ug dili. Ang papel sa Simbahan mao ang pagtudlo kaninyo nga kini usa ka ilegal ug imoral nga buhat. Ilegal kini ug dakong supak sa Omnibus Election Code of the Philippines Article 22. Ug labaw sa tanan, imoral kini nga buhat kay dakong supak sa kabubut-on sa Dios, nga matod pa sa libro sa Genesis 1:27, naghimo sa tawo sumala sa Iyang hulagway ug kasamahan – gawasnon ug kamao maghunahuna. Ang pagpamintaha ug pagpanikas dakong supak sa mga sugo sa Dios. Diha sa Salmo 101:7 ang Dios nag-ingon, “Walay tawong bintahuso ug tikasan nga makasulod sa akong gingharian; walay bakakon nga makadayon sa akong presensya.”


Ning adlawa, si Kristo nag-ingon kanato, “Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. . . Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo” (Juan 14:23). Mga igsoon kong Talibongnon, ato bang gihigugma ang Dios? Nan, nganong dili man nato sundon ug buhaton ang iyang kabubut-on?

No comments: