Saturday, May 14, 2016

PENTECOST (YEAR C)

Karong adlawa atong gisaulog ang kapistahan sa Pentekostes (ang maong pulong nagkahulogan og “50”). Ang Pentekostes mao ang adlaw kanus-a ang Balaang Espiritu sa Dios nikunsad sa mga tinun-an ni Hesus. Kini nahitabo mga 50 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw ni Kristo. 
Atong hinumduman nga sa wala pa mosaka sa langit si Hesus, siya nagmando sa mga apostoles nga dili una mobiya sa Jerusalem hangtud dili moabut ang gisaad sa Dios Amahan. Giingnan niya sila nga magtapok ug mag-ampo aron maandam ang ilang kaugalingon sa pag-abut sa Espiritu Santo. Tuod man, ang mga tinun-an nagtapok sa usa ka lawak, uban ni Maria, ug nag-ampo sila samtang nagpaabut sa Espiritu sa Dios.
Kining maong hitabo gisaysay kanato sa unang pagbasa kinutlo gikan sa mga Buhat sa mga Apostoles. Sa dihang niabut ang Balaang Espiritu, dihay tingog nga nagdahunog ug daw sama sa kalayo ang Espiritu sa Dios nikunsad sa matag tinun-an. Dihadiha ang mga apostoles napuno sa Espiritu ug nagsugod pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan ginamit ang nagkadaiyang pinulungan. Ang daghang mga tawo nahingangha sa ilang nadungog, apan silang tanan nakasabut sa mga pulong nga gipanulti sa mga apostoles. Kining misteryosong panghitabo usa ka lihok sa Espiritu Santo, nga hangtud karon nagpadayon paghatag og kinabuhi sa tibuok Simbahan.
Kinsa man diay ang Espiritu Santo? Niining kapistahan sa Pentekostes, atong ilhon ang Espiritu Santo tungod kay daghan kanato wala kaayo makaila kaniya.
Ang atong pagtoo nagtudlo kanato nga ang Espiritu Santo mao ang ikatulo nga Persona sa Dios. Siya ang gugma nga naghiusa sa Dios Amahan ug sa Dios Anak. Dili sayon nga ihulagway ang Dios Espiritu Santo tungod kay dili man nato siya makita. Apan sama sa gugma, ang presensya sa Balaang Espiritu, bisan dili makita, atong mabati dinhi sa kalibutan.
Diha sa Balaang Kasulatan, ang Espiritu sa Dios gihulagway sa tulo ka paagi: hangin (Buhat 2:2), kalayo (Buhat 2:3-4), ug langgam nga salampati (Mateo 3:16). Sama sa hangin, ang Espiritu maoy maghatag og kinabuhi sa tawo. Siya usab magtukmod sa tawo aron molihok para sa kaayohan sa katawhan. Sama sa kalayo, ang Espiritu maoy maghatag og “kainit o kusog” sa tawo aron madasig sa pag-alagad o paglihok para sa katumanan sa kabubut-on sa Dios. Unya sama sa salampati, ang Espiritu maoy magpatigayon sa kalinaw ug kahapsay sa kinabuhi sa mga anak sa Dios.
Ang atong mga pagbasa karong adlawa naghatag kanato og hulagway mahitungod sa lihok sa Espiritu Santo diha sa katilingbang Kristohanon. Ato kining tan-awon sa makadiyot ug atong susihon kong ang atong kinabuhi nahisubay ba sa lihok sa Espiritu sa Dios.
Sa unang pagbasa, atong nasayran nga sa dihang ang mga apostoles napuno sa Espiritu Santo, sila nagsugod pagsangyaw sa Pulong sa Dios pinaagi sa nagkadaiyang sinultihan. Bisan pa niini, ang tanang tawo nga nagagikan sa lainlaing mga dapit nakasabut kanila. Wala nay kwenta kon taga diin sila o unsay ilang pinulungan kay ang tanan nagkahiusa sa pagpaminaw kanila. Sa kalit lang, nawala ang pagkabahinbahin sa mga sumusunod ni Kristo.
Ang unang bunga sa lihok sa Espiritu Santo mao ang kahiusahan sa mga sumusunod ni Kristo. Oneness in Christ! Ang Espiritu sa Dios nagbungkag sa mga koral ug babag nga anaa sa katilingban. Ang mga tinun-an ni Kristo nagsugod pagkahimong bag-ong katawhan, bag-ong pundok sa mga tawo nga nag-ila sa managsamang dignidad sa matag binuhat, bag-ong katilingban nga nahiusa sa pagtoo kang Kristo.
Sa atong pagpamalandong, mangutana kita sa kaugalingon: Komusta man ang atong Kristohanong katilingban? Nahisubay ba kita sa kabubut-on sa Espiritu sa Dios? Komusta man ang atong relasyon sa usag-usa? Wala ba kita mag-iya-iya o maglain-lain? Komusta man ang atong pagtagad sa isigkatawo? Ato bang girespeto ang matag tawo nga moduol kanato? Wala ba kitay diskriminasyon? Wala ba kitay pagpili sa tawong pagatagdon?
Ang ikaduhang pagbasa nagsaysay kanato nga ang Balaang Espiritu naghatag og nagkadaiyang gasa o karisma sa tawo alang sa kaayohan sa Kristohanong katilingban. “Adunay daghang gasa, pero usa lang ka Espiritu; adunay daghang klase sa pag-alagad, apan usa lamang ka Ginoo.” Diha sa Katilingban sa Dios adunay mga tawo nga makamaong motudlo, mokanta, motambal, moluto, mangulo, ug uban pa. Kining tanang abilidad nagagikan sa Espiritu sa Dios, nga Iyang gihatag sa tawo aron gamiton alang sa kaayohan sa kadaghanan..
Sa atong pagpamalandong, mangutana usab kita: Gisunod ba nato ang lihok sa Espiritu Santo nga nagdasig kanato sa pagpaambit sa atong mga gasa o abilidad para sa kaayohan sa katawhan sa Dios?
Gihulagway ni San Pablo ang katawhan sa Dios sama sa usa ka lawas. Matag usa kanato kabahin sa Lawas ni Kristo. Lain-lain ang atong papel, lainlain usab ang atong abilidad. Pero, kitang tanan adunay mahimo nga kaayohan para sa tibuok Lawas.
Subo nga palandongon nga adunay katilingban nga dato unta sa gasa sa Dios, apan adunay mga sakop nga naglisud sa ilang pagpuyo. Ngano man? Tungod kay ang mga sakop sa maong katilingban dili maantigong mopaambit sa ilang mga gasa ug katakos para sa kaayohan sa kadaghanan.

Hinaot unta nga ang kapistahan sa Pentekostes magdasig kanato sa pagsunod sa mga lihok sa Espiritu sa Dios diha sa atong katilingbanong kinabuhi.

No comments: