Saturday, May 21, 2016

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY (YEAR C)

Juan 16:12-15

Karong adlawa atong gisaulog ang solemnidad sa Santissima Trinidad, agi’g pasidungog sa tulo ka Persona sa Dios – Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa pagsaulog ning dakong piyesta, kita gidapit sa Simbahan nga mamalandong sa misteryo sa kinaiyahan sa Dios ug sa kalambigitan niini sa atong kinabuhi.

Ang kinaiyahan sa Dios usa ka dakong misteryo ug dili sayon sabton. Tawo lamang kita ug walay katakus sa pagtugkad sa kinatibuk-an sa Dios. Nasayran nato nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios tungod lamang kang Kristo. Kon wala pa siya, dili nato mailhan ang tinuod nga Dios.

Si Kristo ang nagpaila kanato sa Langitnong Amahan ug pinaagi kaniya atong nasabtan ang dakong gugma sa Dios. Si Kristo ang nag-ingon nga siya ang Anak sa Dios nga gipadala sa kalibutan dili aron sa pagkondena kondili aron sa pagluwas sa tawo. Si Kristo ang nag-ingon nga ang Dios Amahan ug siya usa ra. Ang motoo kaniya mahiusa kaniya sama nga ang Dios Amahan ug siya gihiusa sa gugma. Unya, siya usab ang nagpa-ila kanato sa Espiritu Santo nga nagagikan sa Dios Amahan ug maoy gipadala aron maghatag og kahayag sa atong salabutan.

Ang Balaang Kasulatan nagtudlo nga ang tawo gihimo sumala sa hulagway sa Dios. Kon mao kini, atong tan-awon ang kinabuhi sa Santissima Trinidad aron atong mahibaloan unsaon nato pagpuyo ang atong kinabuhi. Bisan limitado ang atong kahibalo, aduna kitay masabtan sa kinaiyahan sa Santissima Trinidad.

Diha sa Santisima Trinidad adunay tulo ka persona sa Dios nga managsama’g dignidad. Ang matag persona lahi, apan silang tulo nahiusa sa gugma para sa kada usa. Walay nagpataas kanila ug walay nagkinabuhi para sa kaugalingon lamang. Ang Santisima Trinidad nagpakita kanato nga puwede diay’ng magkahiusa ang nagkadaiya. Usa kini ka pagtulun-an nga angay natong makat-onan aron kita magmalipayon ug magmalinawon. Kon ang katawhan magtahod sa dignidad sa matag tawo, sa walay pagtan-aw sa dugo, kolor, sinultihan, o relihiyon, ang kalibotan mahimong nindot nga puy-an.

Ngano man nga adunay panagbingkil sa kalibutan? Adunay nagkadaiyang mga rason. Pero kasagaran, adunay kagubot tungod kay dili madawat sa usag-usa ang kalainan sa ilang panit, sinultihan, kultura ug tinuohan. Kon adunay pundok sa katawhan nga mamugos sa uban nga maghunahuna ug molihok sama kanila, aduna gayoy kasamok ug panag-away. Gubot ang mga lugar diin ang mga puti dili makadawat sa presensya sa mga itum ug ang mga itum dili makadawat sa mga puti. Gubot usab ang mga lugar diin ang mga Muslim dili makadawat sa mga Kristiyanos ug ang mga Kristiyanos dili makadawat sa mga Muslim. Ang kalibotan magmalinawon lamang kon ang mga tawo magsugod sa pagtahod sa dignidad sa usag-usa ug makat-on sa pagdayeg sa kalainan ug katalagsaon sa matag binuhat.

Bisan diha sa panimalay, adunay mahitabong kasamok kon ang mga sakop dili modawat ug morespeto sa kinaiya ug batasan sa usag-usa.

Alang sa mga bana ug asawa, hinumdumi nga bisan nahiusa na kamo sa kaminyoon, wala mawala ang inyong pagkatawo ug pagkatalagsaon. Sa inyong pagkahiusa, dili kinahanglan nga parehas kamo’g ganahan nga pagkaon, kolor, music o salida sa telebisyon. Ang importante nga makamao kamong morespeto sa gusto sa usag-usa, ug kon kinahanglanon, maghimo og adjustments aron ang matag usa mahatagan og katagbawan. To be a “better half”, a wife does not have to be a perfect equal of the husband (vice-versa). Rather, to be a “better half” means to be a good complement of the other. Ang asawa maoy mopuno sa kakulangon sa iyang bana; ug ang bana usab maoy mopuno sa kakulangon sa iyang asawa. Kon mahitabo kini, aduna gayoy kalinaw ug kalipay sa inyong kaminyoon.

Alang sa mga ginikanan, kinahanglan usab ninyong respetohon ang pagkatalagsaon sa matag anak. Daghan ra ba sa mga ginikanan adunay kagustohan nga ang ilang mga anak mahisama kanila. Ang doktor gusto sab nga magdoktor ang iyang anak. Ang tennis player gusto sab modula og tennis ang iyang anak. Dili man kinahanglan nga maingon niini. Ang mga anak dako og purohan nga moliwat sa ilang ginikanan – dili lang sa panagway kondili usab sa batasan ug kinaiya. Pero, kon ugaling, dili moliwat o mosundog kanimo ang imong anak, ayaw siya pugsa. Tabangi ang imong anak nga mahimong maayong tawo, pero nungka nga imo siyang pugson nga mahimong sama kanimo sa tanang butang ug paagi.


Hinaot unta nga kining atong pagsaulog sa solemnidad sa Santissima Trinidad makaagni kanato sa pagrespeto sa kalainan sa usag-usa aron nga kita magmalinawon ug magmalipayon sa atong kinabuhi.

No comments: