Monday, May 2, 2016

FEAST OF STS. PHILIP AND JAMES, APOSTLES


Juan 14:6-14. UNSA MAN ANG PINAKAMAHINUNGDANONG TUMONG SA KINABUHI SA TAWO? Si Yahweh miingon, “Ayaw dayga ang tawo nga manghambog sa iyang kahibalo; ayaw dayga siya nga manghambog sa iyang kusog; ayaw dayga siya nga manghambog sa iyang kabtangan. Apan, pasidunggi ang tawo nga nakasabot ug nakaila kanako” (Jeremias 9:22-23). Ang tanang kahibalo, katakos ug bahandi nga anaa kanato walay bili kon kita wala makaila sa Dios. Ang pag-ila sa Dios maoy labing importante natong tumong tungod kay Siya man ang atong sinugdanan ug katapusan. Busa, ang mga pulong ni Felipe magdasig kanato sa pag-ampo: “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug kana igo na kanamo.” Si John Milton nag-ingon: “The purpose of learning is to know God, and out of that knowledge, to love him, to imitate him, by possessing our souls of true virtue.”

No comments: