Monday, March 30, 2015

HOLY TUESDAY (YEAR B)


JUAN 13:21-33, 36-38. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON KON KITA MAKAAMGO SA ATONG PAGKAMASALAYPON? Ang pagbudhi ni Judas kang Kristo gihinuklogan ug giplano; samtang ang kang Pedro bunga sa iyang kahuyang ug kalisang samtang siya nagsud-ong sa gisakit niyang Ginoo. Sa dihang nakaamgo sila sa kangil-ad sa ilang nabuhat, si Judas nawad-an dayon og paglaum ug naghikog; si Pedro nagbasol ug naglaum sa pasaylo nga ihatag sa Ginoo. Ning panahon sa Kwaresma, kita gipahinumduman sa atong pagkamakasasala ug gi-awhag nga maghinulsol. Si Pedro, dili si Judas, maoy atong sundon. Dili kita angay nga mawad-ag paglaom sa atong kaugalingong kaluwasan. Sakto ang panultihon: “No matter how far wrong you’ve gone, you can always turn around.” Hinumdumi nga aduna kitay Dios nga maluluy-on ug mapasayloon.

Sunday, March 29, 2015

HOLY MONDAY (YEAR B)


JUAN 12:1-11. NGANONG BILILHON MAN ANG HIYAS SA KAMATINUD-ANON? Nagreklamo si Judas sa gibuhat ni Maria nga pagbubo og pahumot sa mga tiil ni Hesus: “Nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 300 ka denario aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos?” Apan, ang ebanghelyo mismo nagsulti kanato nga si Judas dili matinud-anon. “Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos kondili tungod kay kawatan man siya.” Bisan unsa diay kanindot ang mga pulong ug buhat sa tawo, wala kini bili kon kini dili matinud-anon. Ang inilang pari sa Church of England nga si Jeremy Taylor maoy nag-ingon: “This grace (purity of intentions) is so excellent that it sanctifies the most common actions of our life and yet is so necessary that without it, the very best actions of our devotion are imperfect and vicious.”

Saturday, March 28, 2015

SATURDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR B)


JUAN 11:45-56. UNSA MAY BILI SA KINABUHI NGA IHALAD ISIP SAKRIPISYO PARA SA KATAWHAN? Sa wala pa siya patya didto sa El Salvador, si Archbishop Oscar Romero naghatag og mensahe sa usa ka media reporter: “You can tell the people that if they succeed in killing me, that I forgive and bless those who do it. Hopefully, they will realize they are wasting their time. A bishop will die, but the Church of God, which is the people, will never perish.” Ug sakto gayod siya. Gipatay siya sa mga sundalo nga gustong magpahunong kaniya sa pagsulti batok sa inhustisya, apan ang iyang kamatayon maoy nagpukaw sa katawhan sa Dios didto sa El Salvador aron mobarog para sa hustisya ug kalinaw sa nasod. Si Oscar Romero tinuod nga sumusunod ni Kristo. Diha sa iyang sakripisyo ug kamatayon, nahatagan og bag-ong kinabuhi ang katawhan sa Dios.

Thursday, March 26, 2015

FRIDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR B)


JUAN 10:31-42. UNSA MAY MAGHATAG OG KREDIBILIDAD SA USA KA TAWO, ANG IYANG MGA PULONG BA O ANG IYANG BINUHATAN? Sa ebanghelyo giingnan ni Hesus ang mga Judio nga kon wala siya magbuhat sa gisugo sa Amahan, dili sila angay motoo kaniya. Bisan si Hesus nasayod nga ang Iyang pulong dili igo kon kini dili niya ubanan sa buhat. Nindot kini nga pahimangno alang sa mga magsasangyaw, mga magtutudlo ug mga ginikanan. Ang atong mga pulong kinahanglan nga makita sa atong kinabuhi, kay kon dili, lisod para sa atong mga parokyanos, mga estudyante, o mga anak ang pagsunod kanato. Matuod ang giingon ni Pope Paul VI sa iyang apostolic exhortation Evangelii Nuntiandi: “Modern man listens more willingly to witnesses than to teachers, and if he does listen to teachers, it is because they are witnesses.”

Tuesday, March 24, 2015

TUESDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR B)


JUAN 8:21-30. KINSA MAN ANG MGA LANGITNON UG KINSA ANG MGA KALIBOTANON? Sa mga mata sa ebanghelyo, ang mga langitnon mao sila nga nidawat kang Kristo, nakasabot sa iyang mensahe ug naningkamot sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Samtang ang mga kalibotanon mao sila nga wala moila kang Kristo isip anak sa Dios ug nagpuyo’g kinabuhi nga sukwahi sa iyang pagtulon-an ug panig-ingnan. Si Kristo nagtudlo nga ang mga kalibotanon mamatay diha sa ilang sala, samtang ang mga langitnon makabaton sa kinabuhing dayon (cf. Juan 6:41-51). Sa Kristohanong bunyag nga atong nadawat, nahimo kitang mga anak sa Dios ug manununod sa Gingharian sa Langit. Hinaot unta nga magpuyo kita og kinabuhi karon nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios” (Efeso 4:1).

Sunday, March 22, 2015

MONDAY OF THE 5TH WEEK OF LENT (YEAR B)
JUAN 8:1-11. NGANONG DILI MAN KITA ANGAY NGA MAGHUKOM OG TAWO? Adunay panultihon nga nagkanayon, “Judging a person does not define who they are. It defines who you are.” Ang kahulogan ning panultihon nadayag pag-ayo diha sa ebanghelyo karon. Ang mga magtutudlo sa Balaod ug mga Pariseo nagdala ngadto kang Hesus og usa ka babaye nga nasakpan nga nanapaw. Gusto nila nga kondenahon dili lang ang babaye kondili apil si Hesus nga para kanila usa ka tampalasan. Apan sa kaulahi-an, ang napamatud-an dili ang sala sa babaye o ang sayop ni Hesus kondili ang ilang daotang pagkatawo. “Bisan kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya.” Sa pagsulti niini, gipaamgo ni Hesus sa mga naminaw kaniya nga walay usa kanila ang may katungod sa pagkondena og laing tawo tungod kay sila mga makasasala man usab.