Saturday, September 24, 2011

26th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 21:38-42

Sa sambingay sa Ebanghelyo, ang Ginoo gipakasama sa usa ka amahan nga nagsugo sa iyang duha ka mga anak sa pagtrabaho ngadto sa iyang parasan. Ang unang anak mibalibad, apan sa pagkataudtaud miusab sa iyang hunahuna ug miadto sa parasan aron magtrabaho. Ang ikaduha miyango sa sugo sa amahan, apan wala tuod moadto sa parasan. Ug nangutana si Jesus, “Kinsa man niining duha ang nagbuhat sa gusto sa amahan?”

Ang mga naminaw ni Jesus mitubag, “Ang unang anak”. Ug sakto sila tungod kay dili man igo ang mga pulong o panaad para sa Ginoo. Ang pulong kinahanglan pagaubanan sa buhat, kay kon dili wala kini kapuslanan. Si Kristo mismo nag-ingon, “Dili tanan nga moingon ‘Ginoo! Ginoo!’ ang makasaulod sa Gingharian sa Langit.”

Gipasabut sa Ebanghelyo nga ang unang anak maoy nagrepresentar sa mga mga makasasala – sama sa mga kobrador sa buhis ug mga babaye nga daotan og reputasyon. Sa ilang mga sayop nga binuhatan tabla ra nga sila mibalibad sa sugo sa Langitnong Amahan. Apan sa ilang pagkadungog sa mensahe ni Juan, mibiya sila sa ilang karaang kinabuhi ug misugod paglakaw padulong sa Dios. Ang ikaduhang anak maoy nagdala sa pagkatawo sa mga pangulong pari ug mga Pariseo. Sila ang misanong sa Kasabutan tali ni Yahweh ug sa katawhan sa Israel, apan wala sila mosunod sa tawag ni Juan alang sa paghinulsol ug pagbiya sa sala.

Ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye nakakita sa ilang pagkamakasasala ug nagpakita sila og interes nga magbag-o sa kaugalingon. Apan, ang mga pangulong pari ug mga Pariseo wala makakita sa ilang pagkamakasasala. Para kanila, sila matarong atubangan sa Dios, ug wala sila manginahanglan og pagbag-o sa kaugalingon. Nagtoo sila nga sila ang modelo sa kaayo ug katarong. Sila ang angay sundon; ug dili ang mosunod. Sa Ingles, kining maong batasan atong gitawag og “self-righteousness”, ang pagkabuta sa kaugalingong kahuyang ug kasal-anan. Nalimot ang mga Pariseo ug mga pangulong pari nga bisan ang pinakamatarong nga tawo masayop man, labing menos, pito ka higayon matag adlaw.

Kining Ebanghelyo naghagit kanato sa pagsanong sa hagit sa pagbiya sa sala ug sa pagsugod paglakaw uban ni Kristo. Dili na importante kon unsa kita kangil-ad karon. Hinumduman nato nga mas dako ang kalooy sa Dios kaysa atong pagkamasalaypon. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babaye nag-una sa Gingharian sa Dios tungod sa ilang desisyon sa pagsunod sa dalan ni Kristo. Busa, magmapaubsanon kita nga modawat sa atong pagkamasalaypon ug magsugod kita sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Pangayoon ta ang panabang sa Dios aron sa kanunay makabaton kita og igong kusog sa pagpakigbatok sa tentasyon ug sa paghimo sa angay nga buhaton.

Pamalandongan nato kini:

1. Nakakita ba kita ug nakadawat sa atong pagkamasalaypon?

2. Human madungog ang hagit sa ebanghelyo, nakahukom ba kita nga mobiya sa daotang binuhatan aron sa pagsunod ni Kristo?

Sunday, September 18, 2011

25th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 20:1-16

Sa sambingay, kinsa man ang gipasabut ni Cristo nga tag-iya sa parasan? – ang Ginoo. Kinsa man ang mga nahiunang trabahante? – ang mga Hudeyo, ilabi na ang mga Pariseo ug Saduseo tungod kay sila man ang unang nakaila sa Ginoo ug nagtrabaho sa mga templo ug sinagoga. Kinsa man ang mga naulahi sa pagtrabaho? – ang mga Hentil ug ang mga giisip nga makasasala (kubrador sa buhis, mangingisda, masakiton, daotang babaye, ug uban pa) nga gidapit ni Cristo.

Ang ganti sa mga nagtrabaho sa parasan usa ka dinario. Ang ganti sa tanan nga mosunod sa kabubut-on sa Dios mao ang Gingharian sa Langit. Para kang Cristo, dili importante ang panahon kanus-a nagsugod ang imong pagtoo sa Ginoo, o ang kadugayon sa imong pag-alagad sa Dios. Ang labing mahinungdanon mao nga sa dihang gidapit ka sa Dios, misunod ikaw Kaniya.

Usa ra ka klase ang ganti sa tanan nga moalagad sa Dios – malipayon nga pagpakig-uban Kaniya. Ug dinhi walay 1st class, walay 2nd class. Ang tanan managsama og kalipay ug kahimtang uban sa Ginoo. Mao kini ang maayong balita nga gidala ni Cristo. Apan, ang mga Hudeyo, ilabi na ang mga Pariseo ug Saduseo, dili makadawat ning maong kamatuoran. Maguol sila maghunahuna nga bisan ang mga hentil ug ang mga gitoohan nilang makasasala makadawat og susamang ganti nga ilang madawat. Tawhanon kaayo sila. Masinahon. Gusto nila nga sila lang ang mabulahan.

Pero si Cristo nagtudlo kanato nga lahi ang pamaagi sa Ginoo. Mao usab kini ang mensahe ni propeta Isaias diha sa unang pagbasa: Ang Ginoo miingon: “Ang akong panghunahuna dili susama sa inyo. Ang akong pamaagi dili susama sa inyo”. Lahi ang hustisya sa Ginoo tungod kay kini adunay kauban nga dakong kalooy. Ang tawo magkwenta sa oras ug sa kahago; ang Dios maghunahuna sa gugma sa pagpanerbisyo. Ang tawo mohatag kanimo og ganti human ka magtrabaho og magsakripisyo; ang Dios mohatag kanimo og grasya aron madasig ka nga motrabaho ug moserbisyo. Ang tawo mopasaylo kanimo human ka mag-antos o magbayad sa sala mong nahimo; ang Dios mismo maoy mobayad sa sala mong nahimo aron madasig ka sa pagbag-o.

Pagkalahi sa pamaagi sa Ginoo! Kung hustisya lang ang ipatuboy sa Ginoo, makaluluoy kita pag-ayo. Sa kagamay sa atong mahimo, unsa ra man unya ang grasya nga madawat nato sa Dios? Sa kadagko sa mga sala nga atong nahimo, unsaon man nato pagkadawat og pasaylo? Salamat na lang kay lahi ang hustisya ug pamaagi sa Ginoo.

Tulo ka butang ang angay natong buhaton agi og tubag sa hagit sa Ebanghelyo: Una, likayan nato nga mahisama sa mga Pariseo nga mangwenta pag-ayo ug gahi magpasaylo. Kitang tanan adunay kakulangon atubangan sa Ginoo ug tungod niini, dili kita angay magpasigarbo. Ikaduha, sama nga malipay kita sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, malipay usab kita sa kaluwasan sa ubang mga tawo. Dili kita angay nga maguol kon magrasyahan ang ubang tawo tungod kay kini man ang gusto sa Ginoo. Ug sa katapusan, magmapaubsanon kita sa kanunay diha sa atong pagtrabaho ug pagpanerbisyo tungod kay ang tanang kaayo iya man sa Ginoo. Kon wala ang Dios, wala kitay mahimo.

Pamalandongan nato kini:

1. Unsa may atong ikasulti o reaksyon sa hustisya ug mga pamaagi sa Dios?

2. Ikalipay ba nato ang kaluwasan sa mga tawo nga atong gitoohan nga makasasala?

Sunday, September 11, 2011

24th Sunday in Ordinary Time (Year A)

Mateo 18:21-35

Ang mga pagbasa karong Domingoha magtabang kanato sa pagsabot ngano nga angay kitang magpinasayloay sa usag-usa?

Una sa tanan, magpinasayloay kita tungod kay ang Ginoo mapasayloon man. Ang salmista nag-awit pinaagi sa pag-ingon: “Ang Ginoo maayo ug maluloy-on, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati.” Kon ang Dios mapasayloon, kita, nga gihimo sa Iyang hulagway ug kasamahan, angay usab nga mahimong mapasayloon.

Ikaduha, magpinasayloay kita tungod kay kitang tanan makasasala man. Tinuod, lain-lain ang kadak-on sa atong utang o sala batok sa Ginoo, pero walay usa kanato nga wala makasala. Ang tawo nga moingon nga siya walay sala usa ka bakakon, o dili man gani buta sa kamatuoran. Dili gyud kita angay nga magpakaaron-ingnon tungod kay ang Dios nasayod ug nakakita sa atong kasingkasing. Mas maayo pa nga dawaton nato ug ikumpisal ang atong mga sala. Ang atong pagkamasalaypon makahimo unta natong masinabtanon sa kahuyang sa ubang mga tawo.

Ikatulo, angay kitang magpinasayloay tungod kay pinaagi niini kita usab pasayloon sa Dios. Diha sa unang pagbasa gipaklaro ni propeta Sirac nga ang Dios dili makapasaylo kanato kon kita magdumot ug magligotgot sa laing tawo. Kon makamao kitang mosabot sa kahuyang sa uban, makalaom kita nga sabton usab sa Ginoo. Apan kon dili kita makahatag og pasaylo sa laing tawo, dili usab kita pasayloon sa Dios. Tungod niini, si Cristo nagtudlo kanato sa pag-ampo: “Pasayloa kami sa among mga sala ingon nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo.”

Ug sa katapusan, angay kitang magpinasayloay tungod kay kini makaayo sa atong kinabuhi. Ang pagdumot makadaot sa atong kasingkasing, makahasol sa atong hunahuna, ug makaguba sa atong nindot nga adlaw. Gani, ang kaligotgot makadaot dili lang sa atong lawas kondili sa atong lawas usab. Napamatud-an sa medisina nga ang kasuko ug pagdumot adunay daotang epekto sa kahimsog sa tawo. Dugang pa niini, ang tawo nga dili makapasaylo mahimong binilanggo sa iyang kagahapon ug dili makapadayon sa iyang kinabuhi nga malinawon. Apan siya nga maghatag og pasaylo mahimong gawasnon ug magmalipayon.

Diha sa ebanghelyo, si Pedro nangutana kang Jesus: “Makapila ba makasala kanako ang akong isgkatawo ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba?” Ug gitubag siya ni Jesus pinaagi sa pag-ingon, “Dili kay makapito ra, kondili kapitoan ka pito.” Sa laing pagkasulti, walay katapusan ang atong pagpasaylo sa mga tawo nga makasala kanato. Nasayod ang Dios nga lisud para kanato ang pagpasaylo ilabi na kon kita nasakitan pag-ayo. Apan, ipabuhat gayud niya kini tungod kay nasayud Siya nga kini maoy makaayo kanato. Uban sa grasya sa Ginoo mahimo nato ang butang nga malisud tungod kay walay imposible sa Dios!

Pamalandongan nato kini:

1. Kinsa man ang mga tawo nga wala pa nato mapasaylo karon?

2. Unsa may angay natong buhaton aron mapasaylo nato ang mga nakasala kanato?