Thursday, May 31, 2012

Friday of the 8th Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 11:11-26. Unsa man ang makasuko sa Ginoo? Ang ebanghelyo karon naghatag og duha ka ilhanan. Una, sa iyang pagtunglo sa kahoy'ng igera gipakita ni Jesus nga dili siya malipay kon ang iyang mga binuhat dili mamunga. Sama sa kahoy'ng igera, kita giasahan usab sa Ginoo nga mamungag daghang maayong buhat para sa kaayohan sa katawhan. Ikaduha, sa iyang paglimpyo sa Templo gipakita usab ni Jesus nga siya dili mahimuot kon ang pagsimba ug pag-ampo pagaubanan og daotang binuhatan. Sa atong pagsimba, siguradohon nato nga wala kita magpahimulos, mamintaha, o magbuhat og bisan unsang binuang sa isigkatawo. Sa atong pag-ampo, kinahanglan nga wala kitay pagdumot ni kang bisan kinsa man.

Wednesday, May 30, 2012

Visitation of Mary (Year B)


Lukas 1:39-56. Nganong saulogon man nato isip piyesta sa Simbahan ang pagduaw ni Maria kang Isabel nga iyang paryenti? Si Maria nagdali pag-adto sa Judea dili aron magbakasyon kondili aron sa pag-ayuda kang Isabel nga nagsabak sa tigulang nga pangedaron. Ang maong pagduaw dili sayon tungod kay si Maria nagsabak usab ug ang Judea medyo layo gikan sa Nazaret. Apan wala baliha ni Maria ang iyang kalisod tungod kay nasayod siya nga ang iyang paryenti mas naglisod pa kay kaniya. Kining maong ehemplo magdasig kanato sa pagduaw og higala o silingan nga nanginahanglan og tabang. Sama sa gihimo ni Maria, ang atong pagbisita maoy usa ka buhat sa gugma ug pakighiusa sa malisod nga kahimtang sa uban.

Wednesday of the 8th Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 10:32-45. Unsa man ang mga nag-unang ambisyon sa atong kinabuhi? Daghan kanato mangandoy nga mahimong inila o dako sa katilingban. Aron sa pagkab-ot niini, maninguha kita nga ma-edukar, maadunahan, ug magamhanan. Wala may daotan niini, basta lamang pagaubanan kini og saktong gawi ug tumong. Ang atong edukasyon, bahandi, ug gahum sa katilingban dili unta makapahimo natong mapahitas-on ug mapahimuslanon. Hinoon, angay kini natong gamiton sa pag-alagad ug pagtabang sa uban. Kay sa giingon na ni Jesus, “Kon usa kaninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” Sa mata sa Ginoo, ang pinakadungganon mao ang tawo nga mapaubsanon ug maalagaron. 

Tuesday, May 29, 2012

Tuesday of the 8th Week in Ordinary Time (Year B)


Marcos 10:28-31. Unsa may mapaabot sa usa ka tawo nga maghimo og sakripisyo sa ngalan ni Cristo? Ang pagbuhat og maayo tungod lang sa premyo dili sakto. Magbuhat kita og maayo tungod kay nasayod kita nga kini maoy angayan, dili tungod kay nagpaabot kitang premyohan. Apan, kon kagustohan sa Dios nga kita gantihan, nganong ato man siyang balibaran? Sa ebanghelyo si Jesus mipasalig nga ang tawo nga andam mobiya sa panimalay ug panginabuhian tungod kaniya ug sa Maayong Balita iyang balosan sa gatosan ka pilo. Gawas sa mga grasya nga madawat ning kalibotana, maiya pa gayod ang kinabuhing dayon. Hinaot unta nga ang kamanggihatagon sa Dios magdasig kanato sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Monday, May 28, 2012

Monday of the 8th Week in Ordinary Time (Year B)Marcos 10:17-27. Daotan ba ang paghupot og salapi o kalibotanong bahandi? Lisod tubagon kining pangutanaha. Apan kini ang labing siguro: Ang tanang bahandi Iya sa Ginoo; gihatag Niya kini sa tawo aron gamiton sa maayong paagi. Ang mga gasa sa Dios angay nga pagaambitan, dili pahimuslan sa usa o pipila ka tawo lamang. Nganong lisod man sa usa ka dato ang pagsulod sa Gingharian sa Dios? Adunay panultihon nga nag-ingon, “Wealth is like salt water. The more you drink of it, the thirstier you become.” Ang bahandi dali makapahimong laog ug ulipon sa tawo. Kon ang bahandi makapalayo kanato sa Ginoo ug sa isigkatawo, dili na kini maayo. Kon dili nato kini mabiyaan, dili kita makasulod sa Gingharian.

Sunday, May 27, 2012

Pentecost Sunday (B)


Juan 20:19-23. Unsa man ang papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi? Sa Pentekostes kita gipasaligan sa Dios dili lamang sa Iyang makanunayong presensya kondili usab sa kusog ug kaalam nga magagikan sa Espiritu Santo. Diha kang Cristo atong nadawat ang misyon sa pagsangyaw sa gugma sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat ngadto sa tibuok kalibotan. Ato kining buhaton sa matag adlaw diha sa atong pagpuyo ug pagtrabaho uban sa isigkatawo. Ang paghigugmaay, pagtinabangay, ug pagpinasayloay maoy mga bililhong bahin sa atong misyon diha sa Simbahan ug sa nagbagang katilingban. Dili kini sayon, apan kaya natong buhaton tungod sa Espiritu Santo nga maoy maghatag kanato og inspirasyon.

Saturday, May 26, 2012

Pentecost Sunday (Year B)


Acts 2:1-11; 1 Cor 12:3-7, 12-13; Jn 20:19-23

Usa sa mga dagkong pangilin nga saulogon sa mga Hudiyo mao ang Pentekostes. Ang pulong “pentekostes” nagpasabut og singkwenta (50). Gitawag ang maong pyesta og Pentekostes tungod kay kini saulogon 50 ka adlaw human ang pangilin sa Pagsaylo. Sa sinugdan, ang pyesta sa Pentekostes gipahinungod sa pagpasalamat sa Dios tungod sa usa ka maayong ani. Sa kaulahian, nahimo kining kahigayonan sa paghandum sa duha ka dagkong kasabutan nga gihimo sa Ginoo ug sa katawhan sa Israel. Ang una mao ang kasabutan tali sa Dios ug ni Noe nga nahitabo 50 ka adlaw human ang dakong baha. Ug ang ikaduha mao ang kasabutan sa Dios ug ni Moises nga nahitabo 50 ka adlaw human sa pagbiya sa mga Israelita sa Ehipto.

Ang Pentekostes nahatagan og bag-ong kahulogan diha ni Cristo. Sa wala pa mosaka sa langit ang Nabanhaw'ng Ginoo, iyang gipasidan-an ang mga tinun-an sa dili una pagbiya sa Jerusalem ug sa pagpangandam sa pag-abut sa ipadala nga Espiritu sa Dios (Buhat 1:3). Diha sa unang pagbasa, atong nasayran nga natuman kining maong panagna 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw ni Cristo. Ang Espiritu Santo mikunsad sama sa makusog nga hangin ug sama sa dila sa kalayo ngadto sa mga apostoles, nga niadtong higayona nagpundok uban kang Maria sa usa ka lawak aron mag-ampo. Human madawat ang Espiritu Santo, ang mga tinun-an nagsugod dayon sa pagsangyaw sa Pulong sa Dios ginamit ang lainlaing pinulongan nga nasabtan sa tanang naminaw kanila. Ang misteryo sa Pentekostes giisip nga maoy adlaw'ng natawhan sa Simbahan tungod kay mao man kini ang sinugdanan sa iyang pagtuman sa misyon nga gibilin ni Cristo, ang iyang pangulo.

Ang Pentekostes magpahinumdum kanato sa kinaiyahan sa atong Simbahan ug sa mga hagit nga gihatag kanato isip katawhan sa Dios.

Una sa tanan, kita gipahinumduman nga ang Simbahan tinuod nga Katoliko (pasabut, para sa tibuok kalibutan) ug misyonero. Mao kini ang kabubut-on ni Cristo: “Lakaw ug panudlo kamo sa tanang kanasoran. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo; ug tudloi sila sa pagtuman sa akong gisugo” (Mt 28:19-20). Kini nagpasabut nga ang Simbahan adunay tahas sa pagpaila ni Cristo ug sa pagsangyaw sa iyang gugma ngadto sa mga tawo sa tanang suok sa kalibutan. Ug tungod niini, ang Simbahan wala mohunong sa pagpadala og mga misyonero (pari, relihiyoso, ug mga laygo) sa mga lugar nga wala pa makaila ni Cristo ug wala pa makadungog sa Maayong Balita. Kita, nga nabunyagan isip Kristiyanos, giawhag nga manginlabot niining maong misyon pinaagi sa atong aktibo nga pag-apil niini, o kaha pinaagi sa pag-ampo ug paghatag og suporta (salapi ug moral) sa mga misyonero.

Dugang pa niini, kita gipahinumduman nga ang Simbahan gimugna sa “buhing” katawhan sa Dios. Ang binunyagan nga dili aktibo o walay pagpakabana dili angay'ng tawgon nga Kristiyano. Kining matanga sa tawo dili makalipay sa Dios tungod kay wala niya gamita ang iyang mga gasa o talento para sa kaayohan sa Lawas ni Cristo. Ang bantugang magwawali nga si Fulton Sheen maoy nag-ingon: “Even though we are God's chosen people, we often behave more like God's frozen people.” Sa kanunay, kita nagmagahi sa paglihok ug sa pagtabang sa atong mga kaigsoonan diha sa Simbahan. Ang tinuod nga Kristiyano manginlabut gayud sa kinabuhi sa Simbahan ug magpaambit sa iyang panahon, talento ug bahandi alang sa kaayohan sa tanang katawhan.

Ang Espiritu Santo mao ang Presensya sa Dios diha sa Simbahan. Siya mao ang katumanan sa giingon ni Cristo: “Ako magauban kaninyo kanunay hangtud sa kahangturan”. Pangayoon ta Kaniya ang mga grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw ug ang kadasig sa paggamit sa maong mga gasa alang sa kalamboan sa tibuok Lawas ni Cristo.

Saturday of the 7th Week of Easter (Year B)


Juan 21:20-25. Angay ba kitang masina sa kahimtang sa uban? Diha sa ebanghelyo, si Pedro nangutana kang Jesus kon unsay mahitabo sa tinun-an nga iyang pinalangga. Sa wala pa kini mahitabo, gipanagna ni Jesus ang umaabot nga kasakit nga masinati ni Pedro. Labing siguro nakapangutana si Pedro, “Ako lang ba diay ang pagasakiton Ginoo? Siya diay?” Apan giingna siya ni Jesus, “Kon tugotan ko siyang mabuhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo niini. Sunod kanako.” Atong masabtan sa mga pulong ni Jesus nga dili siya buot nga masina kita sa usag-usa. Ang tanan anaa sa kamot sa Ginoo. Siya maoy labing nasayod unsa ang maayo para kanato. Ang atong papel mao ang pagsunod sa iyang panig-ingnan.

Friday, May 25, 2012

Friday of the 7th Week of Easter (Year B)


Juan 21:15-19. Unsaon man nato pagpakita ang atong gugma sa Ginoo? Kada adlaw atong mapabati sa Dios ang atong gugma pinaagi sa pagdayeg ug pagpasalamat Kaniya diha sa atong mga pag-ampo ug pagsimba. Mahimo usab nato kini pinaagi sa atong pagtuman sa Iyang mga kasugoan. Sa ebanghelyo karon gipangutana ni Jesus si Pedro kon kini nahigugma ba kaniya. Ang tubag ni Pedro, “Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw.” Ug miingon si Jesus, “Atimana ang akong mga karnero.” Atong masabtan dinhi nga ang gugma sa Dios mapakita usab nato diha sa atong pag-amping sa Iyang katawhan. Ato kining mahimo pinaagi sa atong matinud-anong pagpangalagad sa isigkatawo, ilabina sa mga kabos, nga maoy duol kaayo sa kasingkasing sa Dios.

Thursday, May 24, 2012

Thursday of the 7th Week of Easter (Year B)


Juan 17:20-26. Sa unsa mang paagiha kita nagkahiusa? Adunay mga tawo nga magkahiusa diha sa bisyo, sama sa pag-inum, pagpanugal, ug pangbabae. Ang uban magkahiusa sa pagpanglibak, pagpanikas, pagpangawat, ug pagpamaligya og druga. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo si Jesus nag-ampo nga kita nga iyang mga sumusunod magkahiusa sama nga siya ug ang iyang Amahan nahiusa sa gugma. Ang gugma maoy maghimo sa pagkahiusa nga positibong birtud. Nindot kaayo kon kita magkahiusa sa atong pagtoo sa Dios, sa pagbantay sa kalinaw, sa pagsulbad sa kapobrehon, sa pagpalig-on sa pamilya, sa pag-amping sa kinaiyahan, ug uban pa. Kini nga matang sa panaghiusa ang atong gikinahanglan karon.

Wednesday, May 23, 2012

Wednesday of the 7th Week of Easter (Year B)


Juan 17:11b-19. Unsa may unod sa atong mga pag-ampo? Diha sa pag-ampo daghan kanato mangayo sa Ginoo sa personal nga mga kagustohan. Dili man kini sayop, apan magbantay kita tungod kay bisan sa pag-ampo kita mahimong laog. Ang ebanghelyo naghatag kanato og usa ka maayong panig-ingnan sa pag-ampo. Si Cristo nag-ampo ngadto sa Dios Amahan dili para sa iyang kaugalingong panginahanglan kondili para sa kaayohan sa iyang mga tinun-an. Gihangyo niya ang Amahan nga ubanan niya kanunay ang mga tinun-an, ug nga bantayan sila batok sa tanang kadaot dinhi sa kalibotan. Kini magdasig kanato sa pag-ampo dili lamang para sa atong kaayohan kondili para sa kalamboan sa silingan ug sa bagang katilingban.

Monday, May 21, 2012

Tuesday of the 7th Week of Easter (Year B)Juan 17:1-11a. Kinsa man ang tawo nga angay'ng pasidunggan? Para sa kalibotan, ang tawo nga adunahan, inila, ug gamhanan maoy angay'ng daygon sa katilingban. Apan dili ingon niini ang panglantaw sa Dios. Atong masabtan sa pag-ampo ni Cristo diha sa ebanghelyo nga ang kahimayaan makab-ot pinaagi sa pagsunod sa kabubut-on sa Dios. Siya mismo nagtuman sa gipabuhat kaniya sa Langitnong Amahan, ug tungod niini ang iyang Amahan nagpasidungog kaniya. Angay nato kining sabton aron dili na kita magsigi'g pangita sa bahandi, dungog ug gahum. Mas maayo pa nga atong gamiton ang atong panahon, talento ug kusog sa pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Pinaagi niini, maato ang pasidungog didto sa Langit.

Sunday, May 20, 2012

Monday of the 7th Week of Easter (Year B)


Juan 16:29-33. Unsa man ang maghatag kanato og kabalaka? Ang "pagkabalaka" usa ka maayong tilimad-on tungod kay kini nagpasabot nga kita nagpakabana. Pananglitan, mabalaka kita kon ang atong kabataan wala mahiuli sa balay; maguol kita kon mawad-an kita og trabaho; o kaha, mabalisa kita kon adunay mga tawo nga atong napasakitan. Apan, dili tanang pagkabalaka makatabang kanato. Usahay mabalaka kita sa mga butang nga kalibotanon kaayo. Magsige kitag kaguol kon unsay bisti nga isul-ob, kon kanus-a madato, o kon unsaon pagpabilin nga maanyag. Ang kabalaka nga ingon niini dili dalaygon tungod kay naghunahuna ra sa kaugalingon. Mahisama unta kita ni Cristo nga manggihunahunaon sa kaayohan sa isigkaingon.

Ascension Sunday (Year B)


Marcos 16:15-20. Unsa may atong misyon sa kinabuhi? Aron ang tawo maningkamot ug makakita og kahulogan sa kinabuhi, kinahanglan makasabot siya sa iyang misyon ning kalibotan. Diha kang Cristo, atong nasayran nga ania kita ning kalibotan dili aron magpalabig inum, sugal, pangbabae, o pangitag kwarta, kondili aron sa pagpaambit sa gugma sa Ginoo ngadto sa isigkatawo. Sa iyang ministeryo publiko, atong nasabtan ang matang ug ang kadako sa gugma sa Dios para sa matag tawo. Sa iyang Pagsaka sa Langit, gibilin niya kanato ang misyon sa pagsangyaw ning maong gugma ngadto sa atong isigkaingon pinaagi sa pulong ug buhat. Busa, kon gusto kitang magmalipayon, atong sugdan pagtuman ang atong misyon karon.

Saturday, May 19, 2012

Ascension Sunday (Year B)


Acts 1:1-11; Eph 1:17-23 or 4:1-13; Mk 16:15-20

Sa Balaang Kasulatan, adunay nagkadaiyang detalye mahitungod sa Pagsaka sa Langit sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Pananglitan, diha sa ebanghelyo ni San Lucas (24:36-49) ug sa Buhat sa mga Apostoles (1:6-8), giasoy nga ang Pagsaka sa Langit nahitabo didto sa Jerusalem. Apan sa mga ebanghelyo ni San Mateo (28:16-20) ug Marcos (16:14-15), ang maong misteryo nahitabo didto sa lungsod sa Galilea. Sa kang Lucas ug sa Buhat sa mga Apostoles, ang Pagsaka nahitabo kwarenta ka adlaw human sa Pagkabanhaw, usa ka detalye nga wala hisgoti sa kang Mateo ug Marcos.

Atong hinumduman nga ang Bibliya dili libro sa kasaysayan kondili mga linamdagang sulat nga nagdala og mga relihiyosong kamaturoran. Haloyo sa kalainan sa ilang pag-asoy mahitungod sa Pagsaka sa Langit ni Jesus, ang mga magsusulat nagkahiusa sa pagpadayag sa mensahe mahitungod sa dakong misyon nga gibilin sa Ginoo ngadto sa iyang mga sumusunod:

“Madawat ninyo ang gahum kon mokunsad na ang Espiritu Santo. Mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Juda ug Samaria, hangtod gani sa kinatumyan sa kalibotan” (Buhat 1:8).

“Lakaw kamo ug panudlo sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo; ug tudloi sa agtuman sa akong gisugo” (Mateo 28:19-20).

“Panlakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita sa tanang binuhat” (Marcos 16:15).

Ang tahas nga gibilin ni Cristo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo mahitungod sa dakong gugma sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan. Kining maong misyon gisangon dili lang sa mga pari ug mga relihiyoso kondili kanatong tanan nga mga binunyagan. Kita magsangyaw sa gugma sa Dios ngadto sa tanang katawhan pinaagi sa atong mga pulong ug mga buhat.

Unsa man ang mas sayon – pagsaksi sa pulong o sa buhat? Depende tingali kini sa kapasidad sa tawo. Apan, adunay Ingles nga panultihon nga nagkanayon, “Action speaks louder than voice.” Nga sa ato pa, mas makatandog ang kinabuhi nga gipuy-an sa tawo kaysa iyang mga pulong. Ang pagsangyaw mas epektibo kon ang gisangyaw gipuy-an sa nagsangyaw. Ang usa ka pari nga magpuyo og kinabuhi nga sukwahi sa iyang gisangyaw mahisama sa usa ka baseyo nga botelya – saba kon dukdokon, apan walay sulod. Ingon usab niini ang dangatan sa usa ka amahan diha sa pamilya nga magpuyo og kinabuhi nga dili sibo sa iyang gitudlo sa iyang mga anak.

Ang pagsangyaw sa gugma sa Dios karong panahona malisud kaayo nga buhaton, apan mas labing gikinahanglan. Ang mga modernong tawo adunay dakong pagsalig sa ilang kaantigohan ug katakos, apan dali ra sila malimot pagpangayo sa panabang sa Dios. Dugang pa niini, ang mga modernong butang mao na karon ang naghari sa kinabuhi, hunahuna ug kasingkasing sa daghang mga tawo. Tungod sa telebisyon, celfone, computer, internet, ug mga hi-tech nga dulaan, ang mga tawo karon mahutdan na og panahon para sa Ginoo ug para sa usag-usa.

Tungod niini, angay gayud nga atong seryosohon sa pagtuman ang tahas nga gibilin kanato sa atong Ginoo. Maningkamot kita sa pagpahinumdum sa isigkatawo nga ang Dios lamang maoy makahatag kanato sa tinuod nga kinabuhi ug kalipay. Ang mga butang materyal mahimo lamang nga bililhon kon kini makapaduol kanato sa Dios ug kon kini atong magamit sa pagpakita og gugma sa isigkaingon.

Adunay nindot nga sugilanon mahitungod sa pagsaka ni Jesus sa langit human sa iyang pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Didto sa Gingharian sa Dios, nagtapok ang mga anghel ug nangumusta kaniya. “Komusta man ang imong kahimtang didto sa yuta? Unsa may gidangatan sa imong misyon?” nangutana sila.

Gisuginlan ni Jesus ang mga anghel mahitungod sa iyang pagkatawo, ministeryo publiko, ug sa kaluwasan nga iyang gidala pinaagi sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Ug nangutana na usab sila: “Unya karon nga nia kana dinhi sa langit, kinsa man ang mopadayon sa imong misyon sa pagpangluwas didto?”

Si Jesus mipasabut kanila: “Sa didto pa ako sa kalibutan, nagdapit ako og mga tawo nga musunod sa akong mga lakang. Natandog sila sa akong panig-ingnan ug nakat-on sila sa paghigugma kanako. Sila maoy akong gilaoman nga magpadayon sa akong buhat sa pagpangluwas.”

Wala mahimuot ang mga anghel sa pagkadungog niini. “Sila si Pedro ug ang iyang mga kauban ba ang imong gipasabut? Wala ka ba motagam nga gibudhian ug gibiyaan man ka aning mga tawhana sa imong paglakaw sa kalbaryo? Unsaon naman lang kon dili magtarong ning mga tawhana? Aduna ka bay laing plano o back-up plan?”

Ug mitubag si Jesus: “Wala gyud koy back-up plan. Dili gyud mahimo nga dili sila magmalamapuson.”

Ang Ginoo misalig gyud kanato nga Iyang mga tinun-an. Naglaum Siya nga buhaton nato ang atong misyon sa pagsangyaw sa Maayong Balita ug sa pagtinabangay alang sa katukoran sa Iyang gingharian dinhi sa yuta.

Friday, May 18, 2012

Saturday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:23b-28. Unsa man nga mga pag-ampo ang dili kabalibaran sa Ginoo? Diha sa ebanghelyo si Jesus miingon, "Bisan unsay inyong pangayoon sa Amahan sa akong ngalan Iyang ihatag kaninyo." Unsa may gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon "sa akong ngalan"? Kini nagpasabot nga ang atong pangayoon diha sa pag-ampo kadto lamang mga butang nga subay sa Iyang kagustohan. Pananglitan, mag-ampo kita nga makapasaylo sa isigkatawo; nga makasabot kita sa kabubut-on sa Dios; nga makatuman kita sa mga sugo sa Ginoo matag adlaw; o kaha, nga magkahiusa na kita diha sa panimalay. Ang mga pag-ampo nga sama niini sigurado gayod nga dunggon sa Dios Amahan tungod kay kini usab ang mga pag-ampo sa Iyang Anak.

Thursday, May 17, 2012

Friday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:20-23. Kanus-a man mahimong kalipay ang atong mga kasakit? Sa ebanghelyo gigamit ni Cristo ang hulagway sa usa ka inahan nga magbati. Dili lalim ang kasakit nga masinati sa usa ka babaye nga padulong manganak. Apan ang tanan niyang sakit malimtan ug mapulihan sa dakong kalipay inigkakita niya sa iyang bag-ong matawo nga anak. Sa atong pagsunod kang Cristo, makasinati usab kita og mga pagsakripisyo - diha sa atong pagsunod sa kabubut-on sa Dios, diha sa pagpakigbatok sa daotan, diha sa pagpasaylo ug sa paghigugma sa mga kaaway, ug uban pa. Apan ang tanan natong kahago mawala ug mapulihan sa kalipay human nato makita ang mga bunga sa atong pagkakristiyano.

Thursday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:16-20 Makahimo ba ang Dios sa pagbiya kanato? Usahay makapangutana kita niini ilabina sa mga panahon nga aduna kitay dagkong suliran. Sa ebanghelyo si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an: "Sa dili madugay mawala ako kaninyo, apan sa dili madugay inyo akong makauban. . . Ang inyong kaguol mahimo unya nga inyong kalipay." Nakapalibog kini sa mga tinun-an, apan sa Pentekostes nasabtan nila nga si Jesus dili gayod mobiya kanila. Magpabilin Siya sa ilang kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo, nga maoy tigpanalipod, tigpalig-on ug tighatag kanila og kalipay. Busa, sa sunod higayon nga kita adunay dagkong problema ug pag-antos, dili nato angayng bati-on nga kita gipasagdan sa Dios.

Tuesday, May 15, 2012

Wednesday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:12-15 Makamao ba kitang magpasensya sa atong isigkatawo kon kini dugay'ng makat-on sa mga butang nga buot natong itudlo kanila? Kasagaran dali ra kitang masuko ug mawad-an og paglaum sa atong mga igsoon, anak, o estudyante nga gahi og ulo. Angay unta natong sabton nga matag tawo lain-lain og kapasidad sa pagsabot ug lain-lain usab og kahimtang sa kinabuhi nga adunay kalambigitan sa ilang pagtubo sa hunahuna ug emosyon. Diha sa ebanghelyo si Jesus naghatag og ehemplo sa pagdawat sa hinayhinay nga kausaban ug kalamboan sa tawo. Wala niya pwersaha ang pagtudlo sa mga disipulo. Gani, gisalig niya sa Espirito Santo ang dugang kalamdagan sa hunahuna ug kasingkasing sa iyang mga tinun-an.

Tuesday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 16:5-11 Angay ba kitang mahadlok kon anaa kita sa kamatuoran? Diha sa ebanghelyo gisultihan ni Jesus ang mga tinun-an nga dili magsubo sa iyang pagbiya tungod kay iyang ipadala kanila ang Balaang Espirito, nga mao ang Manlalaban sa kamatuoran. Ang Espirito maoy mokondena sa kalibotan sa iyang sala ug mopatigbabaw sa katarong. Sama ni Cristo, ang mga tinun-an pagalutoson tungod sa pagsaksi sa kamatuoran. Ingon niini ang atong masinati kon magtarong kita sa atong pagtoon, pagtrabaho, o kaha pagnegosyo. Adunay masina, masuko, ug manaot kanato kon kita dili moapil sa pagpakasala. Apan dili kita angay mabalaka tungod kay ang Espirito maoy mopamatuod sa atong kaayo.

Monday, May 14, 2012

Monday of the 6th Week of Easter (Year B)


Juan 15:9-17. Unsaon man nato pagpalawom ang atong panaghigalaay? Sa ebanghelyo si Jesus miingon "Giisip ko kamong mga higala tungod kay ako nang nasulti kaninyo ang tanan nga akong nahibaloan sa akong Amahan." Dinhi atong makat-onan kang Jesus ang usa ka elemento sa tinuod nga paghigalaay nga mao ang pag-abli sa kaugalingon. Ang tinuod nga managhigala dili mahadlok nga mopaambit sa batasan, kahadlok, kalipay, kapakyasan, ug mga estorya sa kinabuhi ngadto sa usag-usa. Dili kini sayon tungod kay mahimo kitang abusohan sa pagbuhat sa ingon. Apan pinaagi lamang niini nato mapalawom ang atong relasyon. Ang managhigala kinahanglan mosalig ug morespeto sa usag-usa.

6th Sunday of Easter (B)


Juan 15:9-17 Unsa may ilhanan sa tinuod nga gugma para sa isigkatawo? Si Jesus miingon, “Paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo.” Ang sukdanan sa tinuod nga gugma mao ang gugma ni Jesus para kanato, gugma nga andam magsakripisyo para sa uban. Daghan kanato kulang niining klaseha sa gugma. Pananglitan, dili pareha ang atong ihatag nga pagtagad sa mga tawo diha sa katilingban. Dali ra kita motabang sa mga tawo nga adunay ikabalos kanato. Moayuda lamang kita sa mga kabos kon adunay magtan-aw o masayud sa atong gibuhat. Kining klaseha sa gugma dili matinud-anon tungod kay ang gugmang matood maglantaw sa kaayohan sa uban ug dili sa personal nga interes lamang.

Saturday, May 12, 2012

6th Sunday of Easter (Year B)


Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; 1 Jn 4:7-10; Jn 15:9-17


Kabahin sa mga katapusang pahimangno ni Jesus ngadto sa iyang mga sumusunod mao ang paghigumaay sa usag-usa. Sa wala pa niya kini ihatag, gipasabut niya sa mga tinun-an nga ang iyang gugma para kanila mura og gidak-on ug giiniton sa gugma sa Dios Amahan para kaniya. “Sama nga ang Amahan nahigugma kanako, ako usab nahigugma kaninyo.”

Ang ikaduhang pagbasa nagpasabut kanato ngano nga angay gayud kitang mahigugma sa isigkatawo: “Higugmaon nato ang usag-usa kay ang gugma gikan sa Dios. Ang nahigugma natawo sa Dios ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma.” Ang gugma diay usa ka Diosnong buhat. Kita, nga mga anak sa Dios ug tigdala sa Iyang dagway ug kasamahan, angay nga magmahigugmaon usab sama kaniya. Pinaagi sa paghigugmaay sa usag-usa, atong mapakita sa kalibutan nga ang Dios anaa sa atong kinabuhi ug nga kita nakaila gayud kaniya.

“Paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo.” Buot ipaniguro ni Jesus nga kita mahigugma sa sakto nga paagi. Nasayod man siya nga daghan kanato dili matinud-anon sa paghigugma. Pananglitan, dako ang atong respeto ug pagtagad sa mga tawo nga inila sa katilingban. Dali ra kita motabang sa mga tawo nga adunay ikabalos kanato. Moayuda lamang kita sa mga kabos kon adunay magtan-aw o masayud sa atong gibuhat. Kining klaseha sa gugma dili matinud-anon tungod kay ang tinuod nga gugma maglantaw sa kaayohan sa uban ug dili sa personal nga interes lamang.

Ang tinuod nga gugma dili mamili ug walay kondisyon. Sa unang pagbasa, si Pedro mipasabut sa mga tawo nga ang gugma sa Dios walay gipalabi. Ang tanan, hudeyo man o hentil, mahimong bunyagan ug makadawat og kaluwasan pinaagi ni Cristo. Ang mga apostoles mismo nakasinati giunsa sila paghiguma ni Cristo. Gipili sila ni Jesus haloyo sa ilang pagkaordinaryo ug pagkamasalaypon. Kini tungod kay ang tinuod nga gugma mohatag sa walay pagkwenta ug andam magsakripsiyo para sa kaayohan sa uban. “Walay makalabaw sa gugma sa usa ka tawo nga andam mohatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala.” Ug kini mao ang gihimo ni Cristo aron sa pagpadayag sa iyang gugma kanato.

“Gisultihan ko kamo niini aron ang akong kalipay maanaa kaninyo ug aron nga ang inyong kalipay mahingpit.” Sa iyang pag-ingon niini, gitudluan kita ni Cristo nga ang tinuod nga kalipay anaa sa paghatag ug sa paghigugma nga walay paglantaw og balos.

Friday, May 11, 2012

Saturday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 15:18-21

Kinsa man ang nanag-iya kanato, ang kalibotan o ang Ginoo? Ang mga tawo nga gipanag-iya sa kalibotan mao sila nga wala nay laing gihunahuna kondili ang pagpangita og kwarta, pag-angkon og mga materyal nga butang, ug pagsiguro sa kaugalingong kaayohan. Ang mga kalibotanon walay panahon sa Dios ug walay pagpakabana sa kahimtang sa mga kabos. Sa laing bahin, ang mga tawo nga gipanag-iya sa Ginoo maampoon ug manggihunahunaon sa ilang isigkaingon. Magtrabaho sila ug magnegosyo, apan igo lang para sa kaayohan sa pamilya ug katilingban. Dili nila isakripisyo ang panahon para sa Ginoo ug dili nila ibaylo sa kwarta ang ilang pagtoo ug moral nga prinsipyo. 

Friday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 15:12-17

Unsa man nga klase sa paghigugma ang imong gipakita sa isigkatawo? Adunay gugma nga mailibgon ug gustong moangkon: “Gwapahan ko nimo ug ganahan ko nga maako ra ka.” Naay gugma nga mamili: “Kamo ray akong higugmaon kay mga buotan mo.”. Aduna puy gugma nga may kondisyon: “Higugmaon taka basta higugmaon sab ko nimo”. Apan, adunay matang sa gugma nga andam maghatag sa kaugalingon alang sa pag-alagad, sa pagsakripisyo, ug kon kinahanglanon, sa pagpakamatay alang sa kaayohan sa tawo nga gihigugma. Kini nga gugma dili laog, dili pili-an, ug walay kondisyon. Mao kini ang gugma ni Cristo para kanatong tanan. Kini usab ang gugma nga Iyang gusto nga atong ihatag sa usag-usa.

Thursday, May 10, 2012

Thursday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 15:9-11

Gusto ka ba nga magmalipayon? Unsa man nga matang sa kalipay ang gusto nimong maangkon? Dinhi sa kalibotan adunay kalipay nga atong makuha gikan sa bahandi, materyal nga butang, sex, druga, alkohol, ug uban pa. Apan atong mabantayan nga kining klaseha sa kalipay mabaw ug lumalabay. Sa ebanghelyo si Cristo nagtanyag kanato og kalipay nga hingpit ug malungtaron. Ang maong kalipay maangkon nato kon kita magpabilin diha Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo. Nakasulay kana ba sa pagtabang og tawo nga kabos kaayo ug dili nimo kaila? Human sa pagbuhat niini, sigurado ako nga aduna kay gibati nga talagsaong kalipay. Kana ang ehemplo sa kalipay nga gikan ni Cristo ug magpabilin kanimo.

Wednesday, May 9, 2012

Wednesday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 15:1-8

Aduna bay bunga ang atong kinabuhi ning kalibotan? Unsa man nga matang sa bunga ang atong nahatag sa katilingban? Si San Pablo naghisgot og mga bunga sa Espiritu sama sa gugma, tinuod nga kalipay, kalinaw, kamanggiloloy-on, kaayo, kamatinud-anon, ug katarong (Gal. 5:22-23). Ingon ba usab niini ang atong mga bunga? Basin baya og kalibotanong bahandi ra ang milambo kanato. O kaha, problema ra ug sakit sa ulo ang atong nahatag sa uban? Si Cristo naghulagway og “pagpul-ong sa mga sanga sa paras”. Sama sa mga sanga, kinahanglan kita nga “pul-ongan” aron makahatag og maayong bunga. Unsa may pul-ongon kanato? Kini mao ang garbo, kalaog, kasina, ug ubang mangil-ad nga batasan.

Tuesday, May 8, 2012

Tuesday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 14:27-31

Nangandoy ka ba og kalinaw sa imong kinabuhi? Unsa man nga klase sa kalinaw ang imong buot maangkon? Ang Ebreo nga pulong shalom (kalinaw sa bisaya) nagpasabot dili lamang sa usa ka kahimtang nga hilom ug walay panag-away, kondili sa usa ka kahimtang sa tawo nga nahiusa sa Dios ug sa isigkaingon inubanan sa maayong relasyon ug makahuloganong kinabuhi. Kini ang gipasabot ni Cristo sa Iyang pag-ingon, “Ang kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibotan”. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibotan anaa ra kutob sa gawas. Apan ang kalinaw nga gikan sa Ginoo maghari diha sa kasingkasing sa tawo. Mao kini kalinaw nga bation sa usa nga modawat kang Cristo.

Monday, May 7, 2012

Monday of the 5th Week of Easter (Year B)


Juan 14:21-26

Unsaon man nato pagpakita ang atong gugma sa Dios? Ang tinuod nga gugma mapamatud-an diha sa buhat ug dili lamang sa pulong. Daghan ang moingon, “Gimahal ko ang Dios”, pero dili makapakita niini sa ilang kinabuhi. Kining mga tawhana dili matinud-anon. Sa ebanghelyo karon si Jesus miingon, “Ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo.” Nga sa ato pa, ang tawo nga nahigugma sa Ginoo angay mahigugma sa isigkatawo, makamao magpasaylo sa mga kaaway, magtabang sa mga nanginahanglan, ug uban pa. Aron kita masayod sa mga kasugoan ni Cristo, kinahanglan mobasa gayod kita sa ebanghelyo. Matag adlaw mamalandong kita sa Pulong sa Ginoo ug maningkamot sa pagpuyo niini.

Sunday, May 6, 2012

5th Sunday of Easter (B)


Juan 15:1-8

Aduna ba kitay mahimo kon wala ang Ginoo? Adunay mga tawo nga maghunahuna nga pwede ra silang mabuhi ug molambo sa ilang kaugalingong paningkamot lamang. Dili na sila mag-ampo ug mangayog tabang sa Ginoo. Ang mga tawo nga ingon niini dili makasinati og tinuod nga kalinaw ug kalipay. Ngano man? Sa pagkatinuod ang tawo walay mahimo kon wala ang Dios. Ang atong kinabuhi nagsalig Kaniya. Siya ang punoan sa paras ug kita ang mga sanga. Aron kita mabuhi ug makapamungag daghan, kinahanglan magpabilin kita diha Kaniya. Mahimo nato ang pagpabilin diha sa Dios kon kita makanunayon sa pag-ampo, pagpaminaw sa Iyang Pulong, ug pagtuman sa Iyang mga kasugoan.

Saturday, May 5, 2012

5th Sunday of Easter (Year B)

Acts 9:26-31; 1 Jn 3:18-24; Jn 15:1-8


Niadtong miaging Domingo, gipakasama ni Cristo ang iyang kaugalingon sa usa ka maayong magbalantay sa mga karnero. Iyang gipasabut nga kita ang mga karnero ug Siya ang magbalantay nga andam maghalad sa Iyang kinabuhi alang sa atong kaayohan.

Karong Domingoha, si Cristo migamit og laing hulagway aron mapasabot og dugang ang Iyang relasyon uban kanato. “Ako ang punuan sa ubas ug kamo ang mga sanga” miingon siya. Kining maong paghulagway magtudlo, una sa tanan, nga si Cristo maoy tuburan sa atong kinabuhi. Sama nga ang mga sanga magsalig sa ilang kinabuhi sa punoan sa ubas, kita usab mabuhi lamang kon kita mahilambigit kang Cristo. Kon mahimulag kita Kaniya, kawad-an kita og bililhong kinabuhi. Gipaklaro kini ni Cristo pinaagi sa pag-ingon: “Si kinsa kadtong dili magpabilin kanako, ilabay sama sa pinutol nga sanga ug malaya.”

Sa usa ka parasan, atong makita ang daghang mga sanga sa ubas, apan dili nato mahinungan ang ilang punuan. Bisan pa niini, makasiguro kita nga anaa gayud ang punoan kay kon wala pa, dili unta mabuhi ang mga sanga. Sa samang paagi, bisan dili nato makita ang Ginoo, makasiguro kita nga naa Siya nakig-uban kanato kay Siya man ang naghatag kanato og kusog ug kinabuhi.

Dugang pa niini, ang hulagway sa punuan sa ubas ug mga sanga magpakita nga ang atong dignidad anaa sa atong pagkalambigit kang Cristo. Diha sa parasan, ang mga sanga sa ubas nabaligkos sa usag-usa. Sa ilang kadaghan dili na nato mahinungan kon asa ang mas dagko ug mas tag-as. Apan atong masiguro nga kining mga sanga nahilambigit sa usa ka punuan. Sa kinabuhing Kristohanon, dili usab angay nga tan-awon kinsa kanato ang mas dagko o mas habog sa katilingban. Ang labing importante nga kita mahiusa kang Cristo kay pinaagi niini, mahimo kitang sinagop nga mga anak sa Dios. Kini ang pinakadakong bili nga atong maangkon tungod kang Cristo.

Sa katapusan, ang hulagway sa punuan sa ubas ug mga sanga magpahinumdum sa atong papel ug misyon sa katilingban. Gidapit kita nga magpabilin diha ni Cristo aron mabuhi ug makapamunga og daghang maayong buhat. Diha sa ebanghelyo ni San Juan, ang pulong nga “pabilin sa Dios” o “pabilin kang Cristo” (“abide in God” or “abide in Christ”) gibalikbalik sulod sa 37 ka higayon. Kini nagpakita nga ang pagpabilin diha ni Cristo maoy labing maayo natong pagabuhaton. Si Cristo mismo nagsaad kanato nga kon kita magpabilin kaniya mamunga kita og daghan ug makapangayo sa bisan unsay angay natong pangayoon.

Sa unsa mang paagiha kita magpabilin diha ni Cristo? Atong sayran nga si Cristo atong makaplagan diha sa Balaang Kasulatan, sa Eukaristiya, ug sa Kristohanong katilingban. Busa, ang pakig-unong kang Cristo mahimo nato diha sa mapadayonon nga pag-ampo ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Dios, pagsimba, pagpaminaw sa pagtulun-an sa Simbahan, ug sa pagtrabaho sa apostolado sa kalooy ug gugma.

Kita gitahasan nga mamunga'g mga maayong buhat, dili kalibutanong dungog ug bahandi. Para asa man ang atong kwarta kon wala kitay gugma? Unsa may bili sa atong dungog kon wala kita mahiusa sa Dios? 

Saturday of the 4th Week of Easter (Year B)


Juan 14:7-14

“Kon mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini.” Unsa may gipasabot ni Jesus sa iyang pag-ingon “sa akong ngalan”? Angay nato kining klarohon tungod kay daghan ra ba ang naghunahuna nga sa paggamit sa ngalan ni Jesus makapangayo na kita bisan unsa ngadto sa Ginoo. Sa pagkatinuod, kon mangayo kita “sa ngalan ni Jesus” ato nang gitugyan Kaniya ang paghukom kon ihatag ba niya o dili ang atong gipangayo, masaligon nga Siya ang labing nasayod unsay makaayo kanato. Dugang pa niini, sa atong pag-ampo “sa ngalan ni Jesus”, mangayo lamang kita sa mga butang nga Iyang gitinguha para kanato. Dili kita angay'ng mangandoy sa mga butang nga supak sa Iyang maayong kabubut-on.

Friday, May 4, 2012

Friday of the 4th Week of Easter (Year B)


Juan 14:1-6

Nganong mahadlok man kitang mamatay? Alang sa kadaghanan, tungod kini kay wala kita masayod asa paingon human sa kamatayon. Sa ebanghelyo si Cristo nagdala kanato og kalipay sa Iyang pag-ingon: “Ayaw kamo kabalaka...Sa balay sa akong Amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo.” Pagkanindot pamation nga aduna diay kitay kapaingnan human ning tanan. Dili lang kini usa ka lugar kondili usa ka malipayong pagpakig-uban sa Dios nga Amahan. Unsaon man nato pagkatultol sa dalan? Si Cristo miingon: “Ako mao ang dalan... Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi Kanako.” Sa ato pa, kon gusto kitang mahiusa sa Dios, puy-an nato ang atong pagkakristiyanos.

Thursday, May 3, 2012

Thursday of the 4th Week of Easter (Year B)


Juan 13:16-20

Unsay mahitabo kon ang tawo magpakaginoo? Ang maong tawo magdala og daghang kasakit tungod kay siya mahimong mapahitas-on, dili mosangpit og Ginoo ug magdaugdaog sa iyang isigkatawo. Wala siyay kahadlokan ni pagtahud sa uban, bisan sa mga tigulang. Dili siya makamaong malooy ni motabang sa silingan; gusto lang niya nga siya ang alagaran. Sa ebanghelyo si Cristo nagpahinumdum kanato, “Walay sulugoon nga mas labaw pa kaysa iyang agalon, ug walay sinugo nga molabaw pa kaysa nagsugo kaniya.” Ang tawo nga makasabot niini magdala og kalipay tungod kay magmapaubsanon siya kanunay. Nasayod siya nga adunay Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan, ang Dios nga mao lamay angay simbahon ug silbihan.

Wednesday, May 2, 2012

Wednesday of the 4th Week of Easter (Year B)


Juan 12:44-50

Sa unsa mang klase nga kangitngit kita buot luwason ni Jesus? Sa ebanghelyo karon Iyang gipasabot nga gusto Niya kitang luwason gikan sa kangitngit sa pagkawalay pagtoo. Ang tawo nga modumili sa pagdawat ug pagpaminaw Kaniya anaa pa sa kangitngit. Si Jesus mao ang kahayag nga gipadala sa Langitnong Amahan dinhi sa kalibotan. Siya mao ang kinatibuk-ang hulagway sa Dios Amahan. “Ang nakakita Kanako nakakita usab Kaniya nga nagpadala Kanako.” Siya mao ang tingog sa Dios Amahan. “Wala ako magsulti sa akong kagalingong kabubut-on, kondili sa Amahan nga nagpadala kanako...” Busa, kon buot kita nga malamdagan sa kinabuhi ug makadawat sa kinabuhing dayon, si Jesus ato nang dawaton ug sundon.