Saturday, December 31, 2011

New Year/ Mother of God (Year B)

Lukas 2:16-21

Ang unang adlaw sa tuig maghatag kanato og talagsaong kahigayonan sa pagbaliklantaw sa tuig nga milabay ug sa paghimo og mga plano sa umaabut nga tuig. Tungod niini, atong naandam nga maghimo ning adlawa og mga New Year's resolutions – mga panaad nga magtumong sa paghunong sa mga bisyo ug mga daotang batasan aron mahimong matarong atubangan sa Dios ug sa tawo.

Si Socrates, ang banggiitang pilosopo, nag-ingon, “The unexamined life is not worth living.” Ang kinabuhi sa tawo motubo ug mahimong makahuloganon kon kini kanunay nga giusisa ug gipamalandongan. Nindot kaayo nga sa matag karon ug unya atong masusi ang atong kaugalingon ug ang atong kasingkasing aron makita kon kini maayo pa ba. Pasalamatan nato ang Dios sa mga nindot nga hiyas nga atong nahuptan tungod sa Iyang panabang. Ug mapaubsanon natong dawaton ang atong mga kakulangon ug kahuyang. Hangyoon nato ang Ginoo nga Iya kitang pakit-on sa mga butang nga angay natong usbon aron mahimong matarong.

Ang pag-usisa sa kaugalingon atong buhaton sa paagi nga maampoon ug malangkobon. Apilon nato sa pagtan-aw ang nagkadaiyang aspeto sa atong kinabuhi – pisikal, espiritwal, emosyonal, ug sikolohikal. Subayon nato unsa kadako ang paningkamot ug oras nga atong gigahin sa atong mga buluhaton. Giunsa man nato pagpahiluna ang atong panahon diha kadaghan sa responsabilidad nga atong giatubang sa trabaho, pamilya, higala ug katilingban? Tingali ang uban kanato nagtrabaho pag-ayo sa opisina o sa tindahan, ug tungod niini, napasagdan ang pamilya. Ang uban naghinobra sa paghatag sa kaugalingon sa pagpangalagad sa katilingban, ug tungod niini, napasagdan ang lawasnong kaayohan. Aduna puy uban nga pulos na lang lawasnong porma ang gihunahuna, ug nalimtan na ang espiritohanong kalamboan. Sabton nato nga ang tawo mahimong malipayon ug himsog kon ang iyang kinabuhi balanse, aduna saktong panahon ug atensyon para sa nagkadaiyang bahin sa iyang pagkatawo.

Sa pinakaunang adlaw sa tuig, gipasidunggan sa Simbahan si Maria, ang Mahal nga Inahan sa Dios. Pinaagi niini gipahinumduman kita nga magpuyo isip mga sumusunod ni Cristo uban sa giya ug panalipod sa Mahal nga Birhen, nga ato usab nga Inahan.

Sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibotan, nasinati ni Maria ang mga kalipay ug kasakit. Dihay mga higayon nga naglibog siya pag-ayo ug dihay mga hitabo nga naglisud siya pagdawat ug pagsabot. Apan, gikan sa misteryo sa pagpahibalo sa anghel hangtod sa misteryo sa pagkabanhaw ni Cristo, nabatasan ni Maria nga handumon ug pamalandongan ang tanang mahitabo sa iyang kinabuhi diha sulod sa iyang kasingkasing. Nag-ampo ug namalandong siya kanunay aron iyang masabtan ang kagustohan sa Dios para kaniya.

Kitang tanan gidapit nga mosunod sa panig-ingnan ni Maria. Ang Ginoo nagpadayon sa pagsulti kanato pinaagi sa Balaang Kasulatan, sa pagtulun-an sa Simbahan, ug diha sa nagkadaiyang kasinatian matag adlaw. Sama ni Maria, angay kitang mogahin og panahon sa pagpamalandong sa mga nagakahitabo sa atong kinabuhi ug sa pagtugkad gikan dinhi sa kabubut-on sa Dios para kanato.

Pamalandongan nato kini:

  1. Unsa may gusto sa Dios nga atong buhaton aron mausab ang dagan sa atong kinabuhi ning bag-ong tuig?
  2. Unsa may mga hiyas sa Mahal nga Birhen Maria nga angay natong sundon aron mahimong mga buotang anak sa Dios?

7th Day of the Octave of Christmas (Year B)

Juan 1:1-18

Ang katapusang adlaw sa kalendaryo naghatag kanato og kahigayonan sa paghimo ning mga mahinungdanong butang. Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan Kaniya sulod sa milabay nga tuig. Ikaduha, mangayo kitag pasaylo sa Ginoo kon ugaling nakahimo kitag dili angay sa atong pagkasumusunod ni Cristo. Ug ikatulo, mamalandong kita kon unsay angay natong himoon aron mahimong mas buotan nga anak sa Dios. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang tanang maayong buhat magsugod gayod kang Jesus, ang Pulong sa Dios. Busa, atong sugdan kining bag-ong tuig pinaagi sa pagpahiluna sa atong kinabuhi diha ni Cristo ug sa pagsugod og lakaw subay sa dalan nga Iyang giagian.

Thursday, December 29, 2011

Feast of the Holy Family (Year B)

Lukas 2:22-40

Karong adlawa gisaulog nato ang kapistahan sa Sagrada Pamilya ni Jose, Maria ug Jesus. Ang ebanghelyo nagdasig kanato sa paghimo sa Sagrada Pamilya nga modelo sa kinabuhing pangpamilya. Ang mga amahan angay nga mosunod sa panig-ingnan ni Jose – mahadlokon sa Dios, hilom apan daghan og buhaton, makiangayon ug maampingon. Ang mga inahan angay mosundog kang Maria – mainampoon, mahinuklogon, manginlabot ug mapinanggaon. Ang mga bata angay nga mahisama kang Jesus – masinugtanon, matinahuron ug magtubo sa grasya ug kahibalo. Diha sa Sagrada Pamilya, adunay pagtinahoray ug paghigugmaay sa usag-usa, nga mao ang sekreto sa usa ka malipayon nga pamilya.

5th Day of the Octave of Christmas (Year B)

Lukas 2:22-35

Si Herodes nalisang sa iyang pagkahibalo nga adunay Batang Mesiyas nga matawo. Apan sa ebanghelyo karon si propeta Simeon nalipay kaayo nga nakakugos sa Batang Mesiyas didto sa templo. Tungod niini dili na niya igsapayan kon siya mamatay dihadiha dayon. Nganong managlahi man ang reaksyon ni Herodes ug ni propeta Simeon? Si Herodes tawo nga kalibotanon, naghunahuna sa kaugalingong kaayohan lamang, ug wala moila sa Dios. Ang tawo nga sama niini magpuyo gayud nga mahadlokon. Samtang si Simeon tawo nga matarong, nag-alagad sa Dios ug naglantaw sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang tawo nga ingon niini magpabiling lig-on ug masaligon bisan atubangan sa kamatayon.

Tuesday, December 27, 2011

Holy Innocents' Day (Year B)

Mateo 2:13-18

Atong gihandum karon ang mga gagmay'ng bata nga sa walay kalooy gipamatay ni Hari Herodes. Atong masabtan sa ebanghelyo nga gibuhat kini ni Herodes tungod sa iyang kahadlok nga mapulihan sa iyang trono pinaagi sa batang matawo nga mahimong hari sa mga Hudeyo. Sa atong panahon karon, ang pagpamatay sa mga bata nagpadayon pinaagi sa aborsyon. Ang mga aborsyonista ug ang mga tawo nga nagsuporta sa aborsyon mao ang mga modernong Herodes. Wala silay kahadlok o pagtahud sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang kinabuhi sa tawo. Ang gipamatay ni Herodes gamay ra kaayo nga itandi sa kadaghan sa mga bata karon nga gipangpatay sa matag adlaw pinaagi sa aborsyon.

Saint John, Apostle and Evangelist (Year B)

Juan 20:2-8

Si Maria Magdalena midagan ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus”. Kinsa man kining tinun-an nga gimahal ni Jesus? Ang tradisyon sa Simbahan miila kaniya nga mao si San Juan, usa sa mga apostoles. Unsa may kalidad ning maong tinun-an nga nakapahimo niyang duol sa kasingkasing ni Jesus? Atong maingon nga kini si Juan maoy labing maunongon sa tanan. Sa panahon sa pagpasakit sa atong Ginoo, ang mga tinun-an nanagan ug nanago, gawas kang Juan nga niadtong tungora nag-amuma sa Mahal nga Inahan. Sama kang Juan, kon kita gusto nga mahimong suod nga higala sa Dios, angay natong ipakita ang atong pagkamatinud-anon ug pagkamaalagaron sa Ginoo ug sa isigkatawo.

Sunday, December 25, 2011

Saint Stephen, Martyr (Year B)

Mateo 10:17-22

Human dayon sa kasaulogan sa Pasko gipasidunggan nato si San Esteban, ang pinakaunang martir sa Simbahan. Usa kini ka dakong pahimangno nga ang pagsunod niining Dios nga natawo dili gyud sayon. Si Cristo mismo ang nag-ingon diha sa ebanghelyo, “Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug motaral kaninyo.” Ang katapusang mga pulong ni Esteban diha sa kamot sa iyang mga kaaway makapatandog kaayo. Miingon siya, “Ginoo, ayaw pakasad-a kining mga tawhana”. Si Esteban nakapasaylo sa mga tawo nga nagpasakit niya; wala siyay pagdumot sa iyang kasingkasing. Nindot kini nga ehemplo para sa mga tawo nga biktima sa inhustisya ug panaogdaug.

Saturday, December 24, 2011

Christmas (Year B)

Ngano man nga gihimo sa Dios kining tanan?
Ngano man nga nagpakatawo Siya?
Nganong usa man ka ordinaryo ug kabos nga babaye ang Iyang gipili nga mahimo Niyang inahan?
Nganong usa man ka simple ug hilomon nga lalaki ang Iyang gipili nga tatay-tatay?
Ngano man nga nagpakatawo Siya didto sa pasongan sa mga mananap?
Ngano man nga mga magbalantay sa karnero ang una Niyang mga bisita?

Ang tubag ning tanang pangutana nagsumikad sa usa ka pulong: GUGMA.

Nganong nagpakatawo man ang Dios? Tugoti ninyo ako nga magpaambit og duha ka pamalandong:

1) Nagpakatawo ang Dios tungod kay gusto niya nga makasabot kita sa Iyang gugma.

Aduna akoy iro nga ginganlag Rafa. Pinangga nako siya ug dili nako gusto nga mokaon siya og bisan unsa na lang. Apan matag higayon nga buhian nako si Rafa, modayon kinig dagan padulong sa basurahan kilid sa among kusina ug manghungkab og salin nga mga pagkaon. Kasab-an nako siya ug bunalan aron makasabot siya nga dili sakto ang mokaon og hugaw nga pagkaon. Apan sa sunod higayon nga buhian siya, moadto gihapon siya sa basurahan ug mangawkaw og hugaw nga mga pagkaon. Bisan unsaon og kasaba, dili masabtan ni Rafa ang akong pagpangga ug pag-amping sa iyang kinabuhi. Kinahanglan siguro mahimo una akong iro aron makasabot si Rafa sa akong maayong tinguha para kaniya.

Naghunahuna ako nga ingon usab niini ang pagbati sa Dios para natong mga tawo. Sa dugay nga panahon, gibantayan ug giamomahan sa Ginoo ang tawo. Gihatagan Niya ang tawo og kagawasan aron mahimo kining labing halangdon sa tanang mga binuhat. Apan giabusaran sa tawo ang iyang kagawasan. Nagpabadlong ug nagpakasala ang tawo. Apan bisan pa niini, ang Dios nagpadayon sa Iyang paghigugma sa tawo. Sa tukmang panahon, mihukom ang Dios nga munaog ug magpakatawo, magpakasama kanato nga iyang binuhat. Labing siguro, gibati sa Dios nga kini ang labing maayo Niyang buhaton aron nga ang tawo makasabot sa Iyang gugma para kanila nga dako kaayo.

Tuod man, tungod sa pagkatawo ni Cristo, ang Dios nga dili makita nahatagan og hulagway. Tungod kang Cristo, nakaila kita sa kasingkasing sa Dios. Sama diay Siya sa usa ka Maayong Magbalantay sa Karnero nga andam maghalad sa Iyang kinabuhi alang kanato nga sakop sa Iyang panon. Sama diay Siya sa usa ka Mahigugmaong Amahan nga pwede natong tawgon og “Amahan Namo” o “Among Tatay”. Tungod kang Cristo, nakasabot kita sa gugma sa Dios nga para sa tanan, walay kinutoban, ug dili pabayran.

Ning kapaskohan, mapahinumduman unta kita sa tinuod nga hulagway sa Dios. Sa kapobrehon, dili unta nato ipaubos ang atong kaugalingon tungod kay si Cristo mismo ang nagpabati kanato nga ang mga kabos haduol sa kasingkasing sa Dios. Sa atong mga problema, dili unta kita mawad-an sa paglaum tungod kay si Cristo mismo ang nag-ingon nga walay buhok sa atong ulo nga mahagbong nga dili mahinungan sa Dios. Kon para sa Ginoo mas bililhon pa kita sa mga langgam sa kahanginan, nganong magsige pa man kita og kabalaka sa atong mga suliran?

2) Nagpakatawo ang Dios tungod kay gusto niya nga maila kon kita nga Iyang hinigugma nahigugma ba usab Kaniya sa tinuoray.

Dihay hari nga nahigugma sa usa ka babaye nga anak sa ordinaryong mag-uuma. Gusto niya kining pakaslan og himoong rayna sa iyang gingharian. Apan unsaon man niya pagsuta nga kining maong babaye mahigugma usab sa tinuoray kaniya. Mahadlok man siya nga magpakasal lamang ang babaye kaniya tungod kay hari man siya, adunahan ug gamhanan. Adunay dakong puruhan nga higugmaon sa babaye ang iyang katigayonan ug gahum, apan dili ang iyang pagkatawo. Galibog ang hari ug nangayo siya sa hunahuna sa iyang mga magtatambag. Apan ang tanan miingon: “Ayaw na kabalaka mahal nga hari. Walay babaye nga dili mahigugma kanimo. Ambongan ka ug gamhanan. Anaa kanimo ang tanan.” Wala makontento ang hari ning maong tubag. Usa ka adlaw niana, sekreto siya nga migawas sa iyang palasyo. Nagsul-ob siya og ordinaryo nga bisti ug nagtakoban isip usa ka mag-uuma. Didto siya mipuyo uban sa katilingban sa babaye nga iyang gihigugma. Gitagoan niya ang iyang pagkahari ug sa hinayhinay iyang gipadayag sa maong babaye ang iyang pagbati. Sa dihang misugot kini nga magpakasal sila, ang hari malinawon ug kumbinsido siya nga ang maong babaye tiunay nga nahigugma kaniya.

Ang gibuhat sa maong hari mao usab ang gibuhat sa Ginoo ngadto sa tawo. Mianhi siya sa kalibotan ug nahimong anak sa usa ka karpentero. Wala gyud siya magpakahari; hinoon, gipuy-an niya ang Iyang giingon: “Ang labing dako sa gingharian sa langit mao siya nga andam mahimong sulugoon sa tanan.” Siya mismo nagpakasulugoon – nag-alagad sa mga tawo, ilabi na sa mga kabos ug masakiton. Tungod niini, daghan ang wala modawat Kaniya ug gani mipasipala Kaniya. Napamatud-an sa Hari nga ang gugma sa daghang mga tawo para sa Dios dili tinuod. “Siya nga moingon, 'Nahigugma ako sa Dios, apan wala mahigugma sa iyang isigkatawo, usa ka bakakon.'”

Mangutana kita karon sa atong kaugalingon: Nahigugma ba kita sa Dios sa tinuoray gayud? Nahigugma ba kita Kaniya ug tungod niini nagtarong kita sa atong kinabuhi? Dili kaha mosimba lamang kita ug magbuhat og maayo tungod kay aduna kitay buot pangayoon sa Ginoo? Basin baya og nag-apas lamang kita sa ganti sa Dios nga atong gustong dawaton pinaagi sa pag-ampo ug pagpangaliyupo.

Niining kapaskohan, dili unta kita malimot nga kining Dios nga nagpakatawo nakig-uban kanato aron sukdon ang kamatinud-anon sa atong gugma. Hangtud karon, ania Siya nakig-uban kanato, nagtakoban sa daghang paagi. “Ang inyong gibuhat sa labing ubos nakong igsoon, inyong gibuhat kanako.” Ang Hari ania gihapon uban kanato nagtakoban isip kabos nga trabahante, silingan nga masakiton, tawo nga gigutom, pobre nga kulang sa bisti, biktima sa trahedya, katabang sa balay nga walay grado, tigulang nga nagmamingawon, ug sa uban pang mga paagi. Ang ato diay'ng gugma sa Dios mapamatud-an lamang pinaagi sa atong paghigugma sa isigkatawo nga may panginahanglan.

Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan!

Friday, December 23, 2011

December 24 (Year B)

Lukas 1:67-79

Ang mga tawo sa Israel gitawag og “Katawhan sa Kasabotan” tungod kay ang ilang kinabuhi nagtuyok diha sa Kasabotan nga ilang gihimo uban sa Ginoo. Ang mga Israelita nanumpa nga mosunod sa kasugoan sa Dios, samtang si Yahweh nanumpa nga mailang Ginoo hangtud sa kahangturan. Sa daghang higayon, ang mga Israelita nagmabudhion, apan si Yahweh nagmatinud-anon sa tanan niyang gisaad, ilabi na ang panaad sa pagpadala og manluluwas. Kini ang gipadayag ni Zacarias sa iyang awit sa pagdayeg ngadto sa Dios. Ning kapaskohan giawhag kita sa pagbag-o sa atong kasabotan uban sa Ginoo. Susihon nato pag-ayo kon unsa kita kamatinud-anon sa Ginoo ug sa Iyang mga kasugoan.

Thursday, December 22, 2011

December 23 (Year B)

Lukas 1:56-67

Ang ebanghelyo nagsaysay sa pagkatawo ni Juan. Ang pangalang Juan nagpasabot og “Ang Ginoo nagpakita og dakong kalooy”. Si Juan maoy gasa sa Dios para kang Zacarias ug Isabel; gasa usab siya para sa katawhan tungod kay siya ang mag-andam niini sa pag-abot sa Mesiyas. Ingon niini ang Ginoo – magpadala Siya og mga tawo aron magtabang ug maggiya kanato. Sila ang mga “Juan” sa atong kinabuhi. Pinaagi kanila mabati nato ang mga kamot sa Dios, ilabi na sa panahon nga kita may problema ug magmagul-anon. Sa pag-andam nato sa pasko, nindot kaayo nga atong ilhon ang mga “Juan” sa atong kinabuhi. Ang pasko maoy saktong panahon nga ato silang daygon ug pasalamatan.


December 22 (Year B)

Lukas 1:46-56

Gipadayag ni Maria ang iyang pagpasalamat ug pagdayeg sa Ginoo tungod sa mga dagkong butang nga Iyang gihimo para sa katawhan sa Israel. Nasayod si Maria nga ang Ginoo nanginlabot kanunay sa kinabuhi sa tawo. Ang katawhan sa Israel gilabanan sa Dios batok sa tanang kaaway. Ug siya nga ubos nga sulugoon gituboy sa Dios labaw sa tanang binuhat. Atong masabot sa awit ni Maria nga ang Ginoo adunay dakong pagbati sa mga tawo nga simple, pobre ug dinaugdaug. Kini nagdasig sa mga kabos nga dili mawad-an sa paglaum tungod kay sila ang labing duol sa kasingkasing sa Dios. Nag-awhag usab kini sa tanan nga motabang sa mga kabos ug makigbatok para sa ilang katungod.

Tuesday, December 20, 2011

December 21 (Year B)

Lukas 1:39-45

Human masayod nga mahimo siyang inahan sa Manunubos, ang unang gibuhat ni Maria mao ang pagbisita sa iyang paryenti nga si Isabel. Labing siguro gusto niya nga makasilbi ug makahatag og pagpakig-uban kang Isabel nga mabdos usab niadtong higayona sa iyang katigulangon. Labaw sa tanan, gusto ni Maria nga ipaambit sa iyang paryenti ang kalipay nga gidala ni Jesus nga diha sa iyang sabakan. Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato nga ang kalipay, dili ang mahalong butang, maoy pinakanindot nga pinaskohan nga atong mahatag sa isigkatawo. Sama kang Maria, lipayon nato ang ubang tawo pinaagi sa atong pagbisita, pagtabang, ug pagdala ni Cristo ngadto sa ilang kinabuhi.

December 20 (Year B)

Lukas 1:26-38

Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” Si Maria nangutana niini dili tungod kay kulang siya sa pagtoo sa Dios kondili tungod kay siya matinud-anon nga naglisud pagsabot sa mensahe sa anghel para kaniya. Sa tawhanon nga pagsabot, ang giingon sa anghel nga siya momabdos dili posible nga mahitabo tungod kay wala pa man siya makighilawas sa iyang minahal nga si Jose. Apan bisan sa iyang kalibog, si Maria misalig sa gahum sa Dios ug miingon: “Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti.” Kining ebanghelyo nagdasig kanato sa pagpabiling matoohon ug masaligon sa makaluwas nga gahum sa Dios haloyo sa mga nahitabo sa atong kinabuhi nga lisod sabton ug lisod dawaton.

Monday, December 19, 2011

December 19 (Year B)

Lukas 1:5-25

Ang magtiayon nga walay anak dili angay maghunahuna nga wala sila higugmaa sa Ginoo. Angay nilang isipon nga ang Ginoo naghatag man kanila og laing matang sa mga gasa nga angay nilang ampingan ug palamboon. Sa ebanghelyo karon ang tigulang nga magtiayon nga si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios sa dugay na nilang gipangandoy – usa ka anak nga tawgon og Juan, ngalan nga nagpasabot “Ang Ginoo puno sa kamanggihatagon”. Matag tawo nga mahimugso adunay papel sa kalibotan. Si Juan gihimugso aron mag-andam sa dalan sa Mesiyas. Sa samang paagi, kita usab adunay misyon sa kinabuhi. Nag-una niini mao ang pagpadayag sa gugma sa Ginoo ngadto sa atong isigkatawo. 

Saturday, December 17, 2011

4th Sunday of Advent (B)

2 Sam 7:1-5; 8-12, 14, 16; Rom 16:25-27; Lk 1:26-38

Ang ebanghelyo nagsaysay kanato sa Misteryo sa Pagpahibalo sa anghel kang Maria mahitungod sa iyang pagsabak sa Anak sa Dios pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang maong hitabo mao ang katumanan sa gisaad sa Dios kang hari David nga gikan sa iyang kaliwatan mahimugso ang Hari ug Manluluwas sa tanan.

Ang una natong mahinungan sa Misteryo sa Pagpahibalo mao ang pagka-ordinaryo sa maong hitabo: Usa ka mensahero sa Dios miduaw sa usa ka pobre nga batan-ong babae diha sa gamay ug hilum nga lugar. Walay nakakita niini ug walay laing nakadungog sa mensahe gawas kang Maria. Apan, kining maong hitabo maoy nahimong sinugdanan sa kasaysayan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ang mapaubsanong pagdawat ni Maria sa kabubut-on sa Dios mao ang punto sa pagkatawo ni Jesus nga atong Manluluwas.

Diha sa unang pagbasa, si hari David nagpadayag sa iyang plano sa paghimo og dako, nindot nga balay para sa Ginoo. Apan, pinaagi ni propeta Nathan, gipadayag sa Dios ang Iyang kabubut-on: “Dili si David ang maghimo og balay para Kanako. Hinunoa, Ako maoy maghimo og balay para kang David.” Ang balay nga gihunahuna ni David para sa Ginoo usa ka dako nga edipisyo; apan ang balay nga giplano sa Dios para kang David usa ka katawhan nga magkahiusa pinaagi ug uban sa Iyang Anak nga si Jesus. Ang balay ni David hinimo sa kalibutanong mga butang; apan ang balay sa Dios mubarog tungod sa gugma ni Jesus.

Kining mga pagbasa magpahinumdum kanato sa tinuod nga kahulugan sa pasko ug magtabang kanato sa pagsaulog niini nga makahuloganon. Ang Pasko mao ang pagpadayag sa Dios sa Iyang dakong gugma kanato. Gusto niya nga Siya mahiusa uban kanato, ug tungod niini ang Iyang anak gitawag og Emmanuel (nga nagpasabut, “Ang Dios nahiusa kanato”). Ang makahuloganong pagsaulog sa Pasko dili makab-ot pinaagi sa mga materyal nga butang kondili diha sa atong pagdawat ni Jesus sa atong kinabuhi. Sama nga ang mapaubsanong “Oo” ni Maria maoy nag-abli sa kaluwasan sa kalibutan, ang ato usab nga pagsanong sa kabubut-on sa Dios maoy magdala kanato sa kaluwasang dayon.

Ang nagpadayon nga “economic crisis” sa kalibutan karon naghatag kanato og dakong opurtunidad sa pagsaulog sa pasko uban sa espiritu sa kasimple ug kamanggihatagon. Magpaka-simple kita tungod kay ang tinuod ug Diosnon nga gugma wala magdepende sa materyal nga mga butang. Ug magmanggihatagon kita tungod kay ang Dios mismo naghatag sa Iyang kaugalingon aron ang mga kabos makasinati sa kinabuhing madagayaon.

4th Sunday of Advent (Year B)

Lukas 1:26-38

Atong mahinungan sa Misteryo sa Pagpahibalo ang pagka-ordinaryo sa maong hitabo: Usa ka mensahero sa Dios miduaw sa usa ka pobre nga batan-ong babae diha sa gamay ug hilum nga lugar. Walay nakakita niini ug walay laing nakadungog sa mensahe gawas kang Maria. Apan, kining maong hitabo maoy nahimong sinugdanan sa kasaysayan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kining ebanghelyo magpahinumdum nga ang kaluwasan atong makab-ot pinaagi sa hilom ug matinud-anong pagdawat sa kabubut-on sa Dios. Sama nga ang mapaubsanong “Oo” ni Maria maoy nag-abli sa kaluwasan sa kalibutan, ang ato usab nga pagsanong sa kabubut-on sa Dios maoy magdala kanato sa kaluwasang dayon.

December 17 (Year B)

Mateo 1:1-17

Ang atong kaliwatan pwede nga maghatag kanato og dungog; pwede usab sila nga maghatag kanato og kaulawan. Kasagaran, ikaulaw nato ang mga sakop sa pamilya nga nakahimo og dakong sala o eskandalo. Apan dili ingon niini ang pagbati sa nagsulat sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang iyang listahan sa kaliwat ni Jesus nga atong gibasa sa ebanghelyo karon nag-apil sa mga tawo nga nakahimo og dagkong sala ug eskandalo sama kang Rahab nga usa ka daotang babaye ug kang David nga nakigrelasyon kang Batsheiba nga asawa sa iyang sundalo. Pinaagi niini, gipakita sa ebanghelista ang dakong tuyo sa pagpakatawo sa Ginoo nga mao ang kapasayloan ug kaluwasan kanatong mga makasasala.

Friday, December 16, 2011

Friday of the 3rd Week of Advent (Year B)

Juan 5:33-36

Diha sa ebanghelyo gipakasama ni Jesus si Juan sa “usa ka suga nga nagsiga ug nagdan-ag.” Ang suga dili makahatag og kahayag pinaagi sa iyang kaugalingon lamang. Kinahanglan adunay magdagkot niini. Si Juan misiga ug naghatag og lamdag tungod kay siya nadagkotan man sa kalayo sa Espiritu sa Dios. Sama nga ang natural nga kahayag mobuntog sa kangitngit ug mopaklaro sa agianan, ang Espiritu sa Dios mobuntog usab sa kangitngit sa atong kinabuhi ug modan-ag sa dalan nga atong pagalaktan dinhi sa kalibotan. Ang Espiritu sa Dios maghatag kanato og kahayag kon sa matag adlaw kita mag-ampo, mamalandong sa Pulong sa Dios, ug maningkamot sa pagsunod sa mga panig-ingnan ni Cristo.

Wednesday, December 14, 2011

Thursday of the 3rd Week of Advent (Year B)

Lukas 7:24-30

Si Juan wala magsul-ob og mahalong bisti sama sa mga hari, apan gidayeg siya ni Jesus isip pinakahalangdon sa tanang mga propeta. Nganon man? Tawo siya nga adunay lig-ong baroganan; dili sama sa uban nga madaladala ingon og “bugang nga gipilaypilay sa hangin”. Kining ebanghelyo nagdasig kanato nga mahisama kang Juan – usa ka tawo nga adunay sulod, dili lamang kutob sa porma. Daghan ra ba kanato mogahin og dakong panahon ug kusog sa mga butang nga panggawas sama sa pagpangarte sa bisti ug sa lawas. Apan mas maayo pa nga atong ugmaron ang mga hiyas nga makapalig-on ug makapanindot sa atong kaugalingon sama sa kamaalamon, kamaampoon, kamatinahuron, ug kamanggihatagon.

Tuesday, December 13, 2011

Wednesday of the 3rd Week of Advent (Year B)

Lukas 7:18-23

Ang tubag ni Jesus sa mga sinugo ni Juan nagpakita sa mapadayonon nga pag-amoma sa Ginoo sa Iyang mga binuhat. Si Jesus mao ang naghatag og katumanan sa panagna sa mga propeta: “Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon naayo, ug ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi, ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos.” Ang buhat nga gisugdan ni Jesus dinhi sa kalibotan gipadayon karon sa Iyang mga tinun-an. Ang Adbyento magpahinumdum sa atong tahas sa paghatag og kahayag sa mga tawo nga anaa sa kangitngit, sa pagtabang sa mga huyang, sa pag-ayo sa mga masakiton, ug sa paghatag og kinabuhi sa mga gikapoyan. 

Monday, December 12, 2011

Tuesday of the 3rd Week of Advent (Year B)

Mateo 21:28-32

Ang Sambingay sa Duha ka Magsuon nagtudlo nga aron makasulod kita sa Gingharian sa Dios, kinahanglan atong pamatud-an sa buhat ang pagtoo nga atong gihuptan. Ang manghod, nga mipasalig nga motrabaho sa parasan apan wala diay moadto, nagrepresentar sa mga magtotoo nga kulang sa buhat sa gugma. Klaro ang giingon ni Jesus: “Dili tanan nga moingon kanako 'Ginoo, Ginoo' ang makasulod sa Gingharian kondili kadto lamang nagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan”. Ang magulang, nga mibalibad sa sugo sa amahan apan mitrabaho ra diay sa parasan, naghulagway sa mga makasasala nga nagbag-o sa ilang kinabuhi. Sila ang adunay lugar sa Balay sa Dios.

Monday of the 3rd Week of Advent (Year B)

Mateo 21:23-27

Tungod sa mga pagsaway nga gihimo ni Jesus batok sa mga kadagkoan sa templo ug sa mga pangulo sa mga Hudeyo, gipangutana nila Siya kon kang kinsang awtoridad Siya nagbuhat sa ingon. Wala ipasigarbo ni Jesus nga Siya Anak sa Dios ug nga Siya wala magsalig sa tawhanong gahum. Hinuon, gisumbalik niya pagpangutana ang mga Hudeyo aron makaamgo sila sa kadaotan sa ilang binuhatan. Kining ebanghelyo magpahinumdum kanato sa atong katungod ug katungdanan sa pagbuhat og maayo ug sa pagsaway sa mga daotang lihok sa katilingban. Ang atong awtoridad nagagikan sa Ginoo. Pinaagi sa sakramento sa bunyag nahimo kitang mga anak sa Dios ug nakaambit kita sa dignidad ug misyon ni Cristo.

3rd Sunday of Advent (Year B)

Juan 1:6-8, 19-28

Ning nagkaduol nga mga adlaw sa Pasko gidasig kita sa Simbahan nga mahisama ni San Juan Bautista nga maghatag og pagmatuod ni Cristo diha sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Ipadan-ag nato ang kahayag ni Cristo aron malamdagan ang atong mga kaigsoonan. Unsaon man? Si San Pablo nag-ingon, “Pagmaya kanunay . . . Pag-ampo ug pasalamati ang Dios sa tanang higayon . . . Pilia ang maayo ug likayi ang daotan.” Usa kini ka hagit sa pagpuyo og malipayon, maampoon, ug matarong nga kinabuhi diha sa panimalay, eskuylahan, opisina, merkado, ug sa tanang mga dapit. Kon mahimo nato kini, matawo gayud si Cristo diha sa atong kaugalingon, diha sa atong pamilya, ug diha sa atong katilingban.

Saturday, December 10, 2011

3rd Sunday of Advent (B)

Is 61:1-2, 10-11; 1 Thes 5:16-24; Jn 1:6-8, 19-28

Ang santos nga Misa sa ikatulo nga Domingo sa Adbyento pagasugdan niining pasiunang mga pulong: Gaudete in Domine semper! (Paglipay sa kanunay diha sa Dios!). Ang tradisyon nagtawag niining adlawa og “Gaudete Sunday” o “Domingo sa Kalipay” aron agnihon ang katawhan nga magpabiling malipayon sa ilang pagpaabut sa Dios.

Sa Adbyento, ang pari magsul-ob og violet vestments agi og pagpakita nga kini ang panahon sa paghinulsol. Apan niining ikatulo nga Domingo sa Adbyento, ang pari magsul-ob og “rose vestments” aron sa pagpadayag nga diha sa paghinulsol ang mga tawo angay nga magpabiling mahinangpon tungod kay nagkaduol na ang kaluwasan nga gidala sa Dios. Ang unang pagbasa nagsulti kanato nga angay kitang maglipay tungod kay ang Mesiyas moabut aron sa pagluwas kanato sa daghang matang nga pagkabilanggo, lawasnon ug espirituhanon.

Ang Ebanghelyo nagpaila kanato kang San Juan nga maoy naghatag og testimonya kang Jesus, ang kahayag sa kalibutan. Ang pag-abut ni Jesus maoy panahon sa dakong kalipay tungod kay wagtangon niya ang kangitngit sa kalibutan ug lamdagan niya ang kinabuhi sa tanan nga mosunod ug motoo kaniya.

Niining nagkaduol nga mga adlaw sa Pasko, kita gidapit sa Simbahan nga mahisama ni Juan Bautista nga maghatag og pagmatuod ni Cristo, ang kahayag sa kalibutan. Diha sa atong tagsatagsa ka kinabuhi, atong ipadan-ag ang kahayag ni Cristo aron nga malamdagan ang mga tawo sa atong palibot. Unsaon man? Diha sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo nagtudlo kanato og pipila ka pamaagi:

Pagmaya kanunay.” Para kang San Pablo, madani nato ang mga tawo ngadto kang Cristo kon kita kanunay nga malipayon. Kining maong kalipay bunga sa malinawon nga kasingkasing, dili sa bahandi ug materyal nga mga butang. Ang tinuod nga Kristiyano magpabilin nga mahinangpon bisan pag hadlaon siya sa mga problema ug pagsulay sa kinabuhi tungod kay masaligon man siya sa panabang sa Ginoo.

Pag-ampo ug pasalamat sa Dios sa tanang panahon.” Diha sa makanunayong pag-ampo, mapakita nato sa mga tawo ang atong pagtoo nga kon wala si Cristo wala kitay mahimo. Ang tanang kinabuhi ug mga butang iya sa Dios. Magmapasalamaton kita sa kanunay tungod kay grasya man ang tanan, apil ang atong mga abilidad ug talento. Tungod kay grasya man ang tanan, dili kita angay magpanuko sa pagpaambit sa atong kaayohan ngadto sa uban nga may panginahanglan.

Pilia ang maayo ug likayi ang daotan.” Si San Pablo naghagit kanato nga magpuyo og matarong nga kinabuhi. Sa pamilya, sa pag-eskuyla, sa trabaho, sa negosyo, ug sa pagdula, angay kita nga magmaki-angayon sa tanan. Likayan nato ang pagpamintaha ug pag-abuso sa atong mga kauban. Kon mahimo nato kini, makita sa mga tawo ang Ginoo nga atong gisunod ug mahatagan og kredibilidad ang pagtoo nga atong gihuptan.

Saturday of the 2nd Week of Advent (Year B)

Mateo 17:10-13

Ang mga Judeo nagtoo nga kon muabot na ang Mesiyas, ipadala sa Ginoo si propeta Elias aron pagsangyaw mahitungod niini. Si Juan mao ang katumanan sa papel ni Elias ug nag-andam sa dalan sa Manluluwas pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo nga magbag-o ug maghinulsol sa mga sala. Isip mga magtutoo, angay kitang mosanong sa panawagan ni Juan. Andamon nato ang atong kasingkasing pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagkumpisal niini ngadto sa pari. Dugang pa niini, andamon nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpakighiuli sa atong isigkatawo, ilabi na sa atong mga kaaway. Kon mahimo nato kini, sigurado gayod nga mahimong makahuloganon ang atong pagsaulog sa Pasko.

Thursday, December 8, 2011

Friday of the 2nd Week of Advent (Year B)

Mateo 11:16-19


Unsa may hinungdan nga dili nato makita ang lihok sa Dios? Unsa may rason nga dili nato madungog ang mensahe sa Ginoo? Sama sa mga tawo sa panahon ni Cristo, daghan sa katawhan karon ang wala maghatag og bili sa mga butang nga espiritohanon ug matarong. Gibalewala nila ang mga pagdapit sa Dios. Matarantar sila kon adunay kalingawan sama sa disco ug basketbol. Apan kon dalhon nimo sa Simbahan aron mag-ampo ug mamalandong, luya kaayo ug wala diha ang atensyon. Daghan ang magkabuang sa trabaho ug negosyo kay gusto magtigum og kwarta nga ipalit sa mga butang nga kalibutanon. Apan gamay ra ang magtrabaho o maghago aron makaangkon og bahanding langitnon.

Wednesday, December 7, 2011

Solemnity of the Immaculate Conception (Year B)

Lukas 1:26-38

Si Adan ug Eva gihimo nga walay mansa sa sala. Gawasnon sila ug malipayon nga nagpuyo sa paraiso. Apan nagpadala sila sa pagpanglansis sa bitin ug gisupak nila ang dakong sugo sa Dios. Tungod sa sayop nga paggamit sa kagawasan, misulod sa kalibotan ang kamatayon ug kasakitan. Ang tanan nga nahimugso human kang Adan ug Eva gipakatawo nga may Salang Panulondon – huyang ug humok nga matintal. Ang tanan namansahan sa sala, gawas kang Maria nga giandam nga mahimong inahan sa Anak sa Dios. Gawasnon usab si Maria, apan nagpabilin siyang masinugtanon sa Ginoo. Tungod kaniya, napamatud-an nga uban sa grasya sa Dios mahimo sa tawo ang pagdumili sa mga pagdani sa daotan.

Tuesday, December 6, 2011

Wednesday of the 1st Week of Advent (Year B)

Mateo 11:28-30

 “Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo”. Ang yugo nahimong simbolo sa pagpangalagad tungod kay kini usa man ka instrumento nga itaud sa mananap aron makaserbisyo sa iyang agalon. Nganong gaan man ang yugo ni Cristo? Kini tungod kay ang yugo ni Cristo pas-anon uban sa gugma. Kon mahigugma kita sa atong trabaho, dili gyud kita bation og kakapoy. Kon mahigugma usab kita sa mga tawo nga atong gialagaran, dili gyud kita abuton og kaluya. Nganong lami man ang pagkaon nga niluto sa inahan? Kini tungod kay ang pagkaon giluto man uban sa gugma. Nganong gaan man pas-anon ang atong igsoon? Kini tungod kay ang gipas-an ato man nga hinigugma.
 

Monday, December 5, 2011

Tuesday of the 2nd Week of Advent (Year B)

Mateo 18:12-14

Duha ka gagmay'ng bata, babaye ug lalaki, ang nagbarog atubangan sa usa ka retrato sa Dios Amahan. Sa maong hulagway adunay nasulat “God is watching you”. Nangutana ang babaye kon unsay kahulogan sa mga pulong. Ug mitubag ang lalaki: “Ang Ginoo nagbantay sa atong mga lihok. Nasayod siya kon gatarong kita o gabinuang. Kon makasala kita, Iya dayon tang silotan.” Apan ang babaye miingon: “Para kanako, ang 'God is watching you' nagpasabot nga gimahal kita pag-ayo sa Ginoo ug kanunay Siyang nagbantay nga walay daotan nga mahitabo kanato.” Kining batang babaye nakaila sa Ginoo nga gihulagway sa ebanghelyo karon isip maayong magbalantay sa mga karnero.

Monday of the 2nd Week of Advent (B)

Lukas 5:17-26

Sa ebanghelyo adunay paralitiko nga gipakitaan og dakong kaayo sa iyang mga higala. Naluoy sila sa iyang kahimtang ug naningkamot sila sa pagdala kaniya ngadto kang Jesus. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, didto na nila siya ipaagi sa atop sa balay diin nagsangyaw si Jesus. Nakadayeg ang Ginoo sa kadako sa ilang pagtoo ug tungod niini giayo niya ang paralitiko. Kining ebanghelyo nagtudlo kanato nga ang tinuod nga mga higala makamaong maluoy ug motabang sa tawo nga naglisod. Labaw sa tanan, sila mangitag paagi sa pagdala sa ilang higala ngadto sa Dios. Mamalandong kita: Unsa man nga klase sa higala ang nag-alirong kanato karon? Makapaduol ba sila o makapalayo kanato sa Ginoo?

Sunday, December 4, 2011

2nd Sunday of Advent (Year B)

Marcos 1:1-8

Si Juan Bautista adunay dakong papel sa kinabuhi ug misyon ni Cristo. Sa iyang pagka-propeta, siya nagsangyaw sa nagkaduol nga pag-abut sa Mesiyas. Giandam niya ang mga tawo sa pagdawat sa Dios nga Manluluwas. Siya mao ang tingog nga nagagikan sa kamingawan: “Andama ninyo ang dalan sa Ginoo; pataga ninyo ang Iyang agianan”.
Sama kang Juan Bautista kita adunay importanteng papel niining panahon sa Adbyento. Labaw sa tanan, makatabang kita sa ubang tawo sa pag-andam sa ilang kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo. Ato kining mahimo diha sa atong pagpasaylo sa mga tawo nga nakasala kanato, o sa pagpangayo og pasaylo kanila nga nasuko kanato. Makatabang usab kita pinaagi sa pag-agni sa uban nga magpinasayloay sa usag-usa. Ang Pasko mahimo lamang makahuloganon kon adunay paghiniuliay sa maayong kabubut-on. Dugang pa niini, matabangan nato ang uban nga makasinati sa presensya sa Dios niining umaabut nga Pasko pinaagi sa pagtunol sa atong mga kamot aron pagtabang, o sa pagpaambit sa mga kaayohan nga anaa kanato ngadto sa mga kabos ug nanginahanglan.
Apan sa dili pa nato mabuhat ang papel ni Juan Bautista, aduna kitay angay nga buhaton o puy-an. Una, kinahanglan aduna kitay kinabuhi sa pag-ampo. Si Juan gagahin og panahon sa pag-adto sa kamingawan aron makighinabi sa Ginoo. Sa Balaang Kasulatan, ang desierto mao ang lugar diin ang tawo makighiusa sa Dios. Didto sa desierto nasinati sa katawhan sa Israel ang Ginoo ug didto usab nakat-onan nila ang Iyang mga pamaagi. Karon, ang desierto pwede natong isipon nga usa ka dapit diin atong mabati ug mahinabi ang Dios. Aron masabtan nato ang kabubut-on sa Dios para sa atong kinabuhi, angay kitang mogahin og panahon para maghilom ug mamalandong. Kon kanunay kitang “busy” o mahadlok sa kahilom, walay puruhan nga makat-onan nato ang mga pamaagi sa Ginoo.
Dugang pa niini, angay natong ipakita nga ang Dios maoy labing importante sa tanan. Sa iyang kinabuhi, gipakita ni Juan Bautista nga ang tinuod nga kalipay dili makab-ot diha sa mga materyal nga butang kondili diha sa maayo nga pakigrelasyon uban sa Ginoo. Ang ebanghelyo nagsaysay kanato sa kinabuhi ni Juan: Ang iyang bisti ginama sa buhok sa kamelyo; nagsul-ob siya og sininang panit sa iyang hawak; unya, dugon ug dugos lamang ang iyang pagkaon. Tungod sa kasimple sa pamuyo ni Juan, nahatagan niya og igong panahon ang Ginoo. Kini unta ang ehemplo ang angay natong sundon. Sa atong kinabuhi, dili nato tugtan nga maghari ang materyal nga mga butang ug mapulihan ang lugar sa Dios. Kay kon ang kasingkasing sa tawo puno sa kalibutanong kailibgon, dili na kini masudlan ni bisan kinsa, bisan sa Ginoo.
Pamalandongan nato kini:
      1. Kinsa man ang mga tawo nga pwede natong matabangan sa pagpangandam sa ilang kaugalingon alang sa pag-abut sa Ginoo niining Pasko?
      2. Unsa may angay natong buhaton aron kita makatabang sa uban sa pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo?

Saturday, December 3, 2011

2nd Sunday of Advent (Year B)

Marcos 1:1-8

Ang ebanghelyo nagpakita sa ordinaryong kinabuhi ni Juan Bautista: Ang iyang bisti ginama sa buhok sa kamelyo; nagsul-ob siya og sininang panit sa iyang hawak; unya, dugon ug dugos lamang ang iyang pagkaon. Tungod sa kasimple sa pamuyo ni Juan, nahatagan niya og igong panahon ang Ginoo. Kini ang ehemplo nga angay natong sundon. Sa atong kinabuhi, dili nato tugotan nga maghari ang materyal nga mga butang ug mapulihan ang lugar sa Dios. Ang kasingkasing nga puno sa kalibutanong kailibgon dili na masudlan ni bisan kinsa, bisan sa Ginoo. Ning Adbyento kita gitudloan nga ang tinuod nga kalipay dili makab-ot diha sa mga materyal nga butang kondili sa atong maayo nga relasyon uban sa Ginoo. 

Saturday of the 1st Week of Advent (Year B)

Mateo 9:35; 10:1,6-8

Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayo og bayad.” Kining panultihon ni Cristo diha sa ebanghelyo akong nakita nga gipuy-an sa usa ka edaran nga babaye nga akong higala. Si Nay Maling usa ka maampoon ug maalagaron nga tawo. Nailhan siya sa among lugar nga mamuhotay sa masakiton. Usa ka adlaw niana, gisul-an ako og tiyan ug naluya pag-ayo. Gipatawag nako si Nay Maling kay gusto ako magpabuhot. Miabot siya ug mibuhot kanako og aso gikan sa tabako. Wala madugay, miarang-arang ang akong pamati. Sa dihang nangutana ako sa akong obligasyon, dali siyang mitubag: “Padre, iya kini sa Ginoo. Gipaambit ko lang ang katakos nga gikan sa Dios.”

Thursday, December 1, 2011

Friday of the 1st Week of Advent (Year B)

Mateo 9:27-31

Unsa may atong gusto nga madawat karong umaabot nga Pasko? Diha sa ebanghelyo  adunay duha ka buta nga nagpakilooy kang Jesus – gusto sila nga makakita. Unsa kaha kon kini usab ang atong pangayoon sa Pasko – ang grasya nga makakita sa kamatuoran. Usa ka awit ang nagkanayon: “Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Ug way pulos ang kahayag sa atong mga mata kon sa kasingkasing magpabilin tang buta.” Sa pagkatinuod, kada tawo adunay pagkabuta. Adunay mga aspeto sa atong kinabuhi nga dili nato makita sama sa daotang kinaiya. Ning kapaskohan, magpakilooy usab kita sa Ginoo nga iya kitang tabangan nga makakita sa mga butang nga angay natong makit-an.

Thursday of the 1st Week of Advent (Year B)

Mateo 7:21, 24-27

Dili ang tanan nga magtawag kanako, 'Ginoo, Ginoo', makasulod sa Gingharian sa Langit, kondili kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa akong Amahan.” Kining ebanghelyo nagtudlo nga ang atong pagdayeg sa Ginoo walay bili kon kini dili ubanan og mga maayong buhat. Usa ka babaye ang mapasigarbohon nga miingon kang San Pedro, “Angay ko nimong pasudlon sa langit.” Nangutana si Pedro kaniya, “Ngano man?” Ug mitubag ang babaye, “Nag-ampo ko ug nagbasa sa Bibliya. Wala koy gibuhat nga daotan. Limpyo ang akong mga kamot.” Apan miingon si Pedro kaniya, “Inday, limpyo tinuod ang imong mga kamot, apan wala man usab kini nahatag nga kaayo para sa mga kabos ug alaot.”