Tuesday, July 31, 2012

Tuesday of the 17th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:36-43. Unsa may angay natong buhaton sa mga daotang elemento sa atong kinabuhi? Usahay, tungod kay gusto kitang malimpyo sa mga daotan, mogamit kitag mga paagi nga dili sakto. Pananglitan, gusto nato nga palayason ang “adik” nga anak, dili na tagdon ang nakasala nga silingan, o kaha ipa-lethal injection ang usa ka kriminal. Kini maoy “short cut” nga mga paagi sa pagwala sa daotan. Apan, dili ingon niini ang kabubut-on sa Dios. Ang sambingay sa mga sagbot sa uma nagtudlo nga ang Dios puno sa pasensya. Itugot niya nga ang Iyang katawhan magpuyo uban sa mga daotan aron kini masukod ug mahimong lig-on. Ang maayong balita mao nga sa katapusan mopatigbabaw gayod ang kaayo ug kamatuoran.

Monday, July 30, 2012

Monday of the 17th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:31-35. Unsa man ang pagtulon-an nga atong makat-onan sa liso sa mustasa? Ang liso sa mustasa walay ikapanghambog sa iyang gidak-on. Apan bisan sa iyang kagamay, aduna kini talagsaong kalidad. Kon imo kining itanom sa yuta, atimanon ug bisbisan sa kanunay, motubo kini ug mahimong dakong tanom nga dugokan sa mga langgam tungod sa iyang mga dahon ug bunga. Pinaagi sa sambingay sa Liso sa Mustasa gitudloan kita ni Jesus nga ang paghari sa Dios diha sa atong kinabuhi magsugod sa gagmay'ng mga butang. Kon ang pagtoo sa Dios atong itanum sa atong kasingkasing, atimanon sa mga pag-ampo, ug bisbisan sa mga buhat sa kalooy, motubo kini pag-ayo ug mamungag daghang kaayohan.

Sunday, July 29, 2012

17th Sunday in Ordinary Time (B)


Juan 6:1-15. Unsa may atong buhaton kon adunay kagutom nga masinati sa atong katawhan? Atong masabtan sa ebanghelyo nga katungdanan sa mga tinun-an ni Cristo ang pag-atiman sa mga tawong gigutom. Dili Kristohanon ang pagpiyong sa mga mata atubangan sa panginahanglan sa uban. Usahay, maghunahuna kita nga wala kitay mahimo sa problema tungod kay kita usab kabos man. Apan, ang batang lalaki diha sa ebanghelyo naghatag og ehemplo sa pagkamanggihatagon. Bisan sa iyang kakabos, gipaambit niya ang dala niyang 5 ka pan ug 2 ka isda. Ug gikan niini, napakaon ang 5000 ka mga tawong gigutom. Ang ebanghelyo nagtudlo nga ang gamay nga atong mahimo kon bendisyonan sa Ginoo makatabang sa daghang mga tawo.

Saturday, July 28, 2012

17th Sunday in Ordinary Time (Year B)

2 Kgs 4:42-44; Eph 4:1-6; Jn 6:1-15

Matag gabii, usa ka batan-ong amahan ang magmaneho sa iyang trisikad. Mohunong siya sa KFC, McDonalds, Jolibee ug Chowking aron magkolekta sa ilang mga basura. Makita sa iyang panagway nga madasigon siya sa iyang gibuhat. Gikan sa mga basura, ilain niya sa pagputos ang pipila ka bukog sa manok ug baboy nga aduna pay salinsalin nga unod.

Sa iyang pag-uli sa squatters area diin siya nagpuyo, magdagan nga mutagbo kaniya ang daghan kaayong mga bata nga mag-ilog dayon sa pagkaon gikan sa basura nga iyang gidala. Puno sa kalipay ug kagana ang mga bata nga magkaon sa mga salin-salin sa basura.

Sa iyang balay, maghulat kaniya ang iyang pinanggang asawa ug tulo ka mga gagmay'ng anak. Ug sa iyang pag-abut, mahinangop usab sila nga magtan-aw sa iyang dala nga pagkaon gikan sa basura sa mga tawo. Ang asawa maoy magpahiluna niini sa ilang tagsatagsa ka plato diha sa lamesa. Kining amahan maoy magpahinumdum sa mga anak nga bisan unsa kagutom angay gayud nga mangayo una sa panalangin sa Ginoo sa dili pa mokaon. Human sa pag-ampo nga pangunahan sa amahan, magsugod dayon sila sa pagpangaon.

Kining maong estorya akong nakita sa usa ka 5-minute video sa internet. Akong nasayran nga kining maong video giapil sa Banggang Internacional sa mga Mugbo nga Salida didto sa Berlin niadtong tuig 2006. Sulod sa 3,600 ka mga entrante gikan sa lain-laing dapit sa kalibutan, kining maong film nga gihimo sa usa ka Filipino (Ferdinand Dimadura) ang migula nga mananaog isip Most Popular Short Film of the Year.

Ang maong video magpahinumdum kanato nga magmapasalamaton gayud sa mga grasya nga atong matagamtam sa matag adlaw. Bulahan kaayo ang kadaghanan kanato tungod kay makakaon man kita og limpyo nga pagkaon labing menus katulo sa usa ka adlaw. Hinaot unta nga sa dili pa kita mangaon, mag-ampo ug magpasalamat una kita sa Ginoo. Ang estorya magpahinumdum usab kanato sa kadaghan sa mga tawo nga maglisud intawon sa pagkaon bisan kausa na lang sa usa ka adlaw tungod sa kawad-on. Ginaingon nga matag 3.6 ka segundo, adunay usa ka tawo nga mamatay sa kagutom. Ang maong video maghagit kanato sa paghimo og mga lakang nga makahatag og kasulbaran sa kalisud ug kagutom sa ubang mga tawo.

Ang mga pagbasa niining Domingoha nagtudlo kanato nga ang katawhan dili gayud magkulang sa pagkaon ug sa panginabuhian kon ang mga tawo makamao lamang magpaambit sa unsay anaa kanila. Diha sa unang pagbasa, ang kamanggihatagon sa usa ka tawo gibendisyonan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang 20 ka lugas pan nga sebada, napakaon ang 100 ka mga biktima sa dakong gutom. Unya, diha sa ebanghelyo, ang kaayo sa usa ka batang lalaki gipanalanginan ni Jesus. Ug gikan sa iyang 5 ka pan nga sebada ug 2 ka isda napakaon ang kapin 5,000 ka mga gigutom.

Adunay daghang hinungdan sa kalisud ug kagutom sa mga tawo karon. Usahay, sayon ra nato nga basolon ang mga kabos sa ilang kalisud. “Tapulan man gud mo! Wala man gud mo maningkamot!” Apan, hinumduman nato nga dili baya tanang kabos naglisud tungod sa katapol. Daghan kanato ang nahimong kabos tungod sa katalagman, kakulang sa edukasyon ug kahigayonan, daotang sistema sa panggobyerno ug inhustisya. Tungod niini, ang mga sumusunod ni Cristo gitawag nga molihok para sa kabag-ohan sa katilingban ug sa kaayohan sa mga kabos.

Unsa man pud kahay atong mapaambit aron makuhaan ang kagutom ug kalisud sa kalibutan karong panahona? Daghang matang sa tabang ang atong mahatag sa isigkaingon – mahimo nga kwarta, biste, pagkaon, talento, kahibalo, panahon, presensya, ug uban pa. Kasagaran, magdumili kita sa pagpaambit tungod kay maghunahuna kita nga gamay ra ang atong mahatag ug nga kini dili igo nga makasulbad sa problema sa daghang mga tawo. Sama sa mga apostoles, mas masayon para kanato ang pagpanghunaw sa sitwasyon. Wala tay mahimo aning maong problema! Apan dili kini maoy kabubut-on sa Dios. Para kang Jesus, kita angay nga manginlabot sa kahimtang sa mga kabos. Ang gamay nga atong ihatag sa mga naglisud adunay dakong kapaingnan.

Usa ka magsusulat ang miingon: “It will never be enough until we start to give it away” (nga sa ato pa, “Dili gayud kini mapaigo hangtud nga dili nato kini sugdan sa pagpanghatag”). Bisan unsa pa kadaghan ang atong bahandi, aduna gihapoy mga tawo nga gutomon kon kita magpabilin nga hakog. Apan bisan gamay ra ang anaa kanato, walay tawo nga mamatay sa kagutom kon kita magmanggihatagon. Busa, gihagit kita karon nga magsugod sa pagpaambit sa bisan unsa nga makatabang sa mga kabos ug gigutom.

Ang ebanghelyo adunay laing nindot nga punto mahitungod sa atong pagtabang: Ang atong ipaambit sa mga naglisud ato unang pahawiran sa Ginoo. Ang pipila ka lugas pan ug isda nakapabusog sa liboan ka mga tawo tungod kay kini niagi sa kamot sa Ginoo. Ang atong kaugalingong katakos dili igo sa pagsulbad sa problema sa kalibutan. Manginahanglan kita sa panabang sa Dios tungod kay Siya lamang ang may gahum sa pagpahiluna ug pagpa-igo sa mga butang nga atong ikadalit. Gikinahanglan nato ang panalangin sa Dios aron ang atong ipaambit modaghan pag-ayo para sa katagbawan sa mga tawo. Busa, sa matag higayon nga kita mohatag og tabang sa atong isigkatawo, angay una nga moingon kita: “Ginoo, panalangini ug bendisyoni kining akong gasa aron ang akong igsoon nga may panginahanglan matabangan.”

Thursday, July 26, 2012

Friday of the 16th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:18-23. Unsa man kita kamaayong maminaw sa Pulong sa Dios? Adunay mga tawo nga palusoton lang sa pikas dalunggan ang madungog nga mensahe gikan sa Ginoo. Ang uban makamaong maminaw sa Pulong sa Dios, apan dili mamalandong niini sa ilang kasingkasing. Naa puy uban nga maminaw ug mamalandong sa Pulong sa Dios, apan wala man sab magtinguha sa pagpuyo niini sa ilang kinabuhi. Dili unta kita mahisama ning mga tawhana. Matag adlaw maningkamot gayod kita nga mobasa o maminaw sa Pulong sa Dios, mamalandong ug magsaksi niini diha sa atong kinabuhi. Kon mahimo nato kini, sigurado gayod nga mamunga kita og mga maayong buhat nga makalipay sa Ginoo ug sa atong isigkatawo.

Thursday of the 16th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:10-17. Unsa man ang mga sambingay ni Cristo ug unsa man ang katuyoan niini? Sama sa daghang mga magtutudlo sa iyang panahon, si Jesus nigamit og mga mugbong sugilanon nga maghatag og mga mahinungdanong pagtulon-an para sa kinabuhi sa tawo. Tungod kay nakabasi kini sa ordinaryong kinabuhi ug panghitabo sa katilingban, dali ra kining masabtan. Gitawag kini sila og sambingay (parable sa Ingles), nga nagagikan sa Griegong pulong “paraballein” nga nagpasabot og pagtandi. Usa sa inilang sugilanon ni Cristo mao ang “Sambingay sa Lisong Mustasa” diin gitandi ni Jesus ang atong pagtoo sa liso sa mustasa. Magsugod kini sa gamay, apan kon alimahan pag-ayo motubo kini ug maghatag og kaayohan. 

Thursday of the 16th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:10-17. Unsa man ang mga sambingay ni Cristo ug unsa man ang katuyoan niini? Sama sa daghang mga magtutudlo sa iyang panahon, si Jesus nigamit og mga mugbong sugilanon nga maghatag og mga mahinungdanong pagtulon-an para sa kinabuhi sa tawo. Tungod kay nakabasi kini sa ordinaryong kinabuhi ug panghitabo sa katilingban, dali ra kining masabtan. Gitawag kini sila og sambingay (parable sa Ingles), nga nagagikan sa Griegong pulong “paraballein” nga nagpasabot og pagtandi. Usa sa inilang sugilanon ni Cristo mao ang “Sambingay sa Lisong Mustasa” diin gitandi ni Jesus ang atong pagtoo sa liso sa mustasa. Magsugod kini sa gamay, apan kon alimahan pag-ayo motubo kini ug maghatag og kaayohan. 

Tuesday, July 24, 2012

Feast of Saint James, the Apostle (Year B)Mateo 20:20-28. Isip ginikanan, unsa may imong ambisyon para sa imong anak? Natural lamang sa usa ka ginikanan nga mangandoy sa kaayohan sa iyang anak. Diha sa ebanghelyo, ang inahan ni Juan ug ni Santiago mihangyo kang Jesus nga ang iyang mga anak palingkoron sa wala ug tuong dapit sa trono. Ang iyang gipangayo walay lain kondili gahum ug dungog para sa iyang mga anak. Apan wala kini makapahimuot ni Jesus. Gipahimangnoan niya ang mga tinun-an: “Ang usa nga buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad sa tanan.” Mas ikalipay diay sa Ginoo nga ang atong mga anak mahimong mahigugmaong tawo, dili lang gamhanan o ilado. Tinguhaon nato nga sila mahimong mapaubsanon ug maalagaron sa isigkaingon.

Tuesday of the 16th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 12:46-50. Kanus-a man nato maingon nga matapos na ang kagabhion ug magsugod na ang kabuntagon? Kini ang pangutana sa usa ka katekista sa iyang mga estudyante. Adunay mitubag: “Kon molabay na ang alas-12 sa tungang gabii.” Apan miingon ang katekista: “Sayop.” Unya, adunay laing mitubag: “Kon motuktugaok na ang mga manok sa kadlawon.” Apan miingon na usab ang katekista: “Sayop.” Ug nagdungan pagpangutana ang mga estudyante: “Kanus-a man diay titser?” Ang katekista miingon: “Matapos na ang kagabhion ug magsugod na ang kabuntagon kon matag tawo nga atong ikahinagbo ato nang isipon nga igsoon. Kon dili nato kini mahimo, ang kalibotan magpabilin nga anaa sa kangitngit ug kagabhion.”

Monday, July 23, 2012

Monday of the 16th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 12:38-42. Kinahanglan ba nga adunay milagro nga mahitabo aron kita magbag-o sa atong kinabuhi? Kon adunay makita o mabati nga milagro, daghan ang mokalit lang og kabuotan, makamao na nga mag-ampo, moangkon na og sala, mawala ang ngil-ad nga batasan, ug mahimong manggihatagon. Apan ingon ba niini ang gusto sa Dios? Sa ebanghelyo, wala patughi ni Jesus ang pagpangayo sa mga tawo og milagro. Nasayod siya nga dili kini ang timaan sa tinuod nga pagtoo ug gugma. Mas makahuloganon kon higugmaon nato ang Dios dili tungod sa milagro kondili tungod kay Siya man ang atong Amahan. Mas bililhon usab nga magbinuotan kita dili tungod sa milagro kondili tungod kay kini man ang makaayo sa tawo. 

Saturday, July 21, 2012

16th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Jer 23:1-6; Eph 2:13-18; Mk 6:30-34

Sa unang pagbasa, gipadayag ni propeta Jeremias ang pagkadismaya sa Dios ngadto sa mga pangulo sa Israel niadtong panahona. Kini tungod kay sila naghunahuna lamang sa ilang kaugalingong interes, dili ang kaayohan sa katawhan sa Dios. Makasabut kita sa gibati sa Dios tungod kay bisan karong panahona kita makasinati gihapon aning mga matanga sa pangulo diha sa gobyerno ug bisan gani diha sa simbahan. Mga pangulo nga nagpahayahay lamang sa ilang kinabuhi ug wala magtrabaho sa tinuoray para sa pag-uswag sa katilingban. “Alaot kamong mga daotang magbalantay . . . inyong gitibulaag ang akong mga karnero . . . wala kamo mag-amping kanila” (23:1-2). Nindot kini nga pahimangno alang sa tanang mga lederes sa nasod, sa Simbahan, o kaha sa pamilya.

Ang Dios misaad nga magpadala siya og mga magbalantay nga maoy motapok pagbalik sa iyang katawhan aron dili na sila magpuyo sa kabalaka ug kahadlok. Ang ebanghelyo nagpakita sa katumanan sa panaad sa Dios. Si Jesus, ang Maayong Magbalantay, ug ang iyang mga tinun-an mihatag sa ilang kinabuhi aron pag-amoma sa katawhan sa Dios pinaagi sa pagpanudlo, pagpahawa sa mga yawa ug pagpanambal sa mga masakiton. Atong masabtan sa ebanghelyo nga kining bag-ong pundok sa mga magbalantay sa karnero nga gimugna ni Jesus nagmatinud-anon sa ilang trabaho, hangtud gani nga nalimot na sila sa pagpahulay ug sa pagkaon. Tungod niini, gidapit sila ni Jesus nga mangita og awaaw nga dapit aron makapahulay og makadiyot. Kining ebanghelyo angay nga maghatag og kadasig sa mga pangulo diha sa gobyerno, sa simbahan, o sa pamilya nga nagmatinud-anon sa ilang pagpanerbisyo. Si Jesus makakita sa inyong pagpaningkamot ug mag-andam og lugar para kaninyo diin unya kamo makapahulay uban kaniya.

Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan nga nagpunay og sunod kaniya, gibati siya og dakong kaluoy tungod kay sama sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang karnero maoy matang sa mananap nga dali ra mahisalaag ug walay ikapanalipud batok sa daotan. Kon walay magbalantay, ang usa ka karnero maglisud sa pagpakabuhi. Sama sa karnero, ang tawo adunay dakong panginahanglan sa giya ug paglaban sa usa ka magbalantay.

Kining maong kamatuoran magpahinumdum kanato sa duha ka dakong kamatuoran. Una, kinahanglang gayod nga dili kita mobulag kang Jesus nga maoy atong Maayong Magbalantay. Ang salmo nagdasig kanato sa hugot nga pagtoo niini: “Magbalantay kanako ang Ginoo; wala nay magmakulang pa kanako.”

Ug ikaduha, ato usab nga hinumduman nga isip mga binunyagan kita gitahasan ni Jesus nga mahimong magbalantay sa usag-usa. Dakong sayop ang paghunahuna nga mga pari ug relihiyoso lamang ang mga magbalantay sa karnero sa Simbahan. Sa pagkatinuod, ang matag Kristiyano usa ka magbalantay. Ang pari usa ka magbalantay ngadto sa iyang mga parokyano, ang titser ngadto sa iyang mga estudyante, ang mayor ngadto sa iyang mga lungsoranon, ang manager ngadto sa iyang mga trabahante, ang ginikanan ngadto sa iyang mga anak, ug ang usa ka anak ngadto sa iyang mga igsoon. Isip magbalantay, kita gilauman sa Dios nga maglantaw kanunay sa kaayohan sa atong isigkaingon.

Friday, July 20, 2012

Saturday of the 15th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 12:14-21. Kinsa man ang tinuod nga sulugoon sa Dios? Usa sa mga mahinungdanong kalidad sa tinuod nga sulugoon mao ang pagkawalay tinguha nga mailhan. Ato kining makita diha kang Cristo. Human niya ayoha ang daghang mga masakiton, gipahimangnoan niya ang mga tawo nga dili siya ibandilyo. Klaro kaayo nga wala siya mangandoy nga mahimong sikat ug bantogan. Sukwahi kaayo kini sa atong kasinatian. Daghan kanato ganahan lang motrabaho ug magserbisyo kon adunay magtan-aw nga mga tawo. Gusto kita nga makit-an aron daygon sa katilingban. Hinaot unta nga ang panig-ingnan ni Cristo makapausab sa atong batasan aron maato ang pagdayeg gikan sa kahitas-an.  

Thursday, July 19, 2012

Friday of the 15th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 12:1-8. Unsa may mas bililhon, ang pagdala og halad diha sa templo o ang kalooy para sa isigkatawo? Ang mga Pariseo nailhan sa ilang pagkamatinumanon sa balaod ni Moises. Nag-una sila sa pagrespeto sa Adlaw'ng Igpapahulay ug sa pagdala og halad nga mananap didto sa templo. Apan nganong gisaway man sila ni Jesus? Kini tungod kay ang ilang pagtuman sa balaod wala makahimo nilang maloloy-on; nahimo hinoon silang mahukmanon sa isigkaingon. Gipahimangnoan sila ni Jesus pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan: “Dili ako gusto'g mga halad nga mananap, kondili kalooy.” Hinaot nga ang atong makanunayong pagsimba ug pagtuman sa mga sugo sa Dios makahimo natong mas masinabtanon ug maloloy-on. 

Wednesday, July 18, 2012

Thursday of the 15th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 11:28-30. Unsa may makapagaan sa yugo nga ipapas-an ni Cristo? Una sa tanan, ang yugo ni Cristo sayon ug gaan tungod kay ang nagsugo kanato sa pagpas-an niini malumo man ug dili mapahitas-on. Ang Dios makasabot sa atong katakos; makamao siyang magpasensya kon kita maglisod; ug andam siya nga motabang kanato sa pagdala sa yugo kon kita mosangpit kaniya. Dugang pa niana, ang yugo ni Cristo sayon ug gaan tungod kay kini ipapas-an uban sa gugma. Paalagaron kita nga mahigugmaon; pasimbahon kita sa kinasingkasing; ug patabangon kita nga dili mag-apas og bayad. Ang trabaho ug kasugoan nga tumanon uban sa gugma mahimo nga sayon ug gaan. Kon walay gugma, ang tanan lisod ug bug-at nga buhaton.

Tuesday, July 17, 2012

Wednesday of the 15th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 11:25-27. Unsaon man nato pagkahibalo sa hunahuna sa Dios? Diha sa ebanghelyo gipasalamatan ni Jesus ang iyang Amahan tungod sa pagpadayag niini sa Iyang kaugalingon ngadto sa mga gagmay'ng bata. Ang “gagmay'ng bata” wala magpasabot og mga bag-ong nahimugso kondili mga tawo nga mapaubsanon, o sila nga andam maminaw sa Pulong sa Ginoo. Ang mga maalamon dili man daotan sa mata ni Jesus. Apan iyang gisaway kadtong mga tawo nga nahimong mapahitas-on tungod sa ilang gihuptan nga kahibalo, sama sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Busa, bisan unsa kataas ang edukasyon nga atong naangkon, magpabilin unta kitang mapaubsanon ug abli sa kahibalo nga magagikan sa Espiritu sa Ginoo.

Tuesday of the 15th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 11:20-24. Gihatagan ba nato og bili ang mga lihok sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Gikasab-an ni Jesus ang katawhan sa Corasin, Betsaida ug Capernaum tungod sa ilang pagbalewala sa mga milagro nga iyang gihimo sa ilang dapit. Nagpadayon sila sa ilang pagkadaotan ug wala sila magpakita og interes nga mobalik sa Dios. Tungod niini, giingnan sila ni Jesus nga mas malooy pa ang Dios sa katawhan sa Tiro, Sidon ug Sodoma kaysa kanila. Matag karon ug unya, adunay mga milagro nga mahitabo sa atong kinabuhi – bata nga mahimugso, trabaho nga madawat, sakit nga maayo, relasyon nga mauli, gugma nga masinati, ug uban pa. Kining tanan gipahiluna sa Dios aron kita magpabilin nga masaligon ug mahigugmaon Kaniya.

Sunday, July 15, 2012

Feast of Our Lady of Mount Carmel (Year B)


Juan 19:25-27. Dis-a man gikan ang Eskapularyo sa Birhen sa Carmen? Unsa man ang mga espirituhanong kaayohan nga madawat sa mosul-ob niini? Niadtong Hulyo 16, 1251, ang Mahal nga Birhen nagpakita kang San Simon Stock, ang padre heneral sa mga Carmelites, ug mihatag kaniya sa usa ka Eskapularyo nga kolor brown. Sa pagtunol niini, ang Birhen nanaad sa pag-ingon: “Dawata pinangga kong anak, kining habito sa imong kapunongan: kini maoy usa ka dakong pribilihiyo para kanimo ug sa imong ginsakopan, nga ang tanang mamatay nga magsul-ob ning Eskapularyo dili gayod makasinati sa kalayo nga walay pagkapalong. Mahimo kini nga timaan sa kaluwasan, panalipod panahon sa katalagman, ug garantiya sa kalinaw.” 

Saturday, July 14, 2012

15th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Am 7: 12-15; Eph 1: 3-14; Mk 6: 7-13

Ang ebanghelyo niining Domingoha magpahinumdum kanato mahitungod sa atong pagkamagsasangyaw ug sa batasan o kinaiya nga angay natong dalhon diha sa pagtuman ning misyon nga gisangon kanato.

Ang simbahan usa ka misyonaryo nga katawhan. Ang iyang kinabuhi ug kaanindot dalhon gayod sa bisan asa nga dapit aron ipaambit sa tanan. Atong sayran nga si Jesus nagdapit og mga sumusunod dili aron mahimong pundok sa katawhan nga magkinaugalingon kondili aron mosunod sa iyang mga lakang ug magsangyaw mahitungod sa dakong gugma sa Ginoo. Nagtawag siya og mga tawo dili aron mag-atiman kaniya kondili aron mag-alagad sa katilingban. Nagdapit siya og mga sumusunod dili aron magtrabaho para kaniya kondili aron magtrabaho uban kaniya para sa katumanan sa paghari sa Dios dinhi sa kalibotan.

Importante kaayo nga atong puy-an ang kinaiyahan ug misyon nga atong nadawat diha sa sakramento sa bunyag. Pinaagi sa bunyag, nahimo kitang mga Kristiyanos ug nakadawat sa misyon sa pagsangyaw sa Maayong Balita. Dili maayo nga Kristiyanos lamang kita sa ngalan kondili sa pulong ug sa buhat. Dili angay nga Kristiyanos lamang kita matag Domingo kondili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili angay nga Kristiyanos lamang kita sa sulod sa simbahan kondili sa tanang dapit diin kita mahimutang. Dili usab maayo nga Kristiyanos lamang kita uban sa atong pamilya kondili sa atong pagpakig-uban sa katawhan. Ang atong pagkabinunyagan nagtawag kanato nga molakaw sa kalibutan aron magpaambit sa gugma sa Dios ngadto sa isigkaingon ug sa tanang panahon.

Daghang pamaagi ug kahigayonan sa pagpuyo sa atong pagkakristiyano. Pananglitan, ang usa ka pulis mahimong tinuod nga Kristiyano pinaagi sa pagmatinud-anon sa pagbantay sa kalinaw ug sa dili pagdawat og soborno gikan sa mga daotang tawo. Ang usa ka magtutudlo mahimong tinuod nga sumusunod ni Cristo pinaagi sa paghatag og maayong pagtulun-an ug panig-ingnan sa iyang mga estudyante. Ang usa ka negosyante mahimong tinuod nga Kristiyano pinaagi sa pagpamaligya nga dili ubanan og pamintaha. Ang usa ka driber mahimong tinuod nga sumusunod ni Cristo pinaagi sa mabinantayong pagmaneho ug sa pagrespeto sa mga pasahero. Ug ang usa ka politiko mahimong tinuod nga Kristiyano pinaagi sa tinuoray nga pagpanerbisyo ug sa dili pagpanghilabot sa pundo sa gobyerno.

Diha sa ebanghelyo, gipadala ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga magtinagurhaay. Sa ilang panahon ug kahimtang, dili maayo nga magbiyahe nga mag-inusara tungod kay adunay mga tulisan diha sa dalan. Sa ilang pagsangyaw, ang mga sumusunod ni Cristo angay nga magtinabangay ug magbantay sa usag-usa. Kining bahina sa kasulatan magpahinumdum kanato nga ang Kristohanong misyon dili pribado o kinaugalingon nga trabaho. Sa atong pagsangyaw, magtinabangay kita tungod kay dili sayon ang gisangon nga misyon. Manginahanglan kita sa tabang sa usag-usa aron magmalampuson sa trabaho sa pagpangluwas nga gisangon kanato ni Cristo.

Ang usa ka estudyante madasig sa pagtuon kon tabangan siya sa iyang mga kaklase nga makasabut sa ilang leksyon. Ang usa ka nurse madasig sa pag-alagad sa mga pasyente kon ang iyang mga kauban sa ospital mainiton usab sa ilang pag-atiman sa mga masakiton. Ang usa ka kagawad sa lungsod mahagit sa pagpanerbisyo kon ang iyang mga kauban sa konseho dili mag-apil sa pagpangurakot. Ug bisan gani ang usa ka pari madasig sa paghatag sa iyang kinabuhi para sa Simbahan kon ang iyang mga kaubang pari magpuyo usab nga matinud-anon sa ilang bokasyon. Kon ang atong mga kaigsoonan, kahigalaan, ug kauban sa trabaho magtinapolan o magpasagad sa ilang mga obligasyon, bation kita og kaluya ug mawad-an og gana sa pagpangalagad. Busa, angay gayod kitang magtinabangay aron dili kita kahutdan og kadasig sa pagtuman sa mga kasugoan ni Cristo.

Sa ilang pagsangyaw, gimandoan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili magdala bisan unsa gawas sa sungkod. “Walay pagkaon, walay sako, walay kwarta.” Sa panahon ni Cristo, praktikal kini nga sugyot. Ang magsasangyaw maglakaw sa lagyo nga mga dapit ug angay lamang nga dili sila magdala og bug-at nga mga gamit. Gawas pa niini, ang kwarta ug materyal nga mga butang maoy makadani sa mga tulisan nga mag-atang diha sa dalan. Busa, sa ilang pagbiyahe, ang mga sumusunod ni Cristo angay lamang magsalig sa tabang sa Ginoo ug sa kaayo sa mga tawo.

Bisan tuod lahi na karon ang atong panahon ug kahimtang, angay gihapon natong hatagan og gibug-aton kining pahimangno ni Cristo sa pagkinabuhi nga gawasnon sa mga materyal nga butang. Ang kalibutanong bahandi maayo man kon kini makapaduol kanato sa Dios ug makapahimo kanatong mahigugmaon sa isigkaingon. Apan basi sa kasinatian, kon daghan ra kaayo ang mga materyal nga butang, maglisud kita sa pagsabut sa plano sa Dios para kanato ug dili na hinuon kita makasunod ni Cristo.

Busa, angay gayod nga atong susihon sa tinuoray kon unsa ang papel sa atong mga kabtangan diha sa atong pagsunod kang Cristo. Ang atong bahandi nakapaduol ba nato sa Dios o nakapalayo kaniya? Nakahimo ba nato kining mas mahigugmaon, mas manggihatagon, ug mas manggiloloy-on sa atong isigkaingon? 

Friday, July 13, 2012

Saturday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 10:24-33. Angay ba natong kahadlokan ang Ginoo? Adunay duha ka matang sa kahadlok. Ang una mao ang kahadlok isip pagbati sa kalisang o kakuyaw tungod sa umaabot o nahitabo na nga katalagman. Ug ikaduha mao ang kahadlok isip pagbati sa dakong pagtahod ug pagkahingangha sa gahum ug kaayo sa usa ka persona. Sa pag-ingon ni Jesus “Kahadloki ninyo ang Dios”, wala niya ipasabot nga angay kitang malisang sa Ginoo. Kay kon mao kini, nan malipay pag-ayo ang demonyo. Hinoon, buot ni Jesus nga dasigon kita sa pagpakita og dakong respeto ug pagtahod sa Ginoo. Ang Dios maoy labing gamhanan. Ato Siyang daygon ug pasalamatan tungod kay bisan sa atong kagamay Iya kitang giatiman ug gipakamatyan.

Thursday, July 12, 2012

Friday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 10:16-21. Ngano man nga gipili ni Cristo ang karnero sa tanang hayop aron ihulagway sa iyang mga tinun-an? Ang karnero maoy klase sa mananap nga walay ikapanalipud batok sa daghang mga butang – sama sa makahilo nga sagbot, mga sakit, mga insekto, ug ilabina na sa mga lobo. Ginaingon nga ang usa ka lobo pwede nga makapatay og gatosan ka karnero sa usa lamang ka gabii. Sa pag-ingon ni Jesus, “Sama kamo sa karnero nga gipadala ngadto sa mga lobo”, buot lamang niyang ipasabot nga ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa kalibotan dili gayod sayon. Sa atong pagsaksi kang Cristo pinaagi sa pulong ug sa buhat dili kita angay magsalig sa kaugalingong katakos kondili sa gahum ug panabang sa Dios.

Wednesday, July 11, 2012

Thursday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 10:7-15. Nganong kinahanglan man kitang magmanggihatagon? Ang ebanghelyo nag-ingon, “Nakadawat kamo nga walay bayad; busa, panghatag kamo nga walay bayad.” Sa pagkatinood, ang tanan natong bahandi – kwarta, talento, abilidad, trabaho, pamilya, ug mga higala – gikan sa Dios, Iyang gasa para kanato. Dili nato kalimtan nga ang mga bahandi gihatag sa Dios dili aron huptan para sa kaugalingon lamang kondili aron itabang sa nanginahanglan. Bisan unsang klase nga bahandi ang anaa kanato, ato gayod nga ipaambit sa uban aron kini modaghan. Ang Panultihon nag-ingon: “Ang tawo nga manggihatagon mosamot kabahandianon; samtang ang tawo nga magsigig tigum para sa kaugalingon mag-antos sa kawad-on.” 

Tuesday, July 10, 2012

Wednesday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)

Mateo 10:1-7. Ngano nga ordinaryong mga tawo man ang pilion sa Ginoo nga mahimo niyang mga apostoles? Adunay pipila ka mga posibleng hinungdan. Una, ang ordinaryong tawo adunay daghang panahon para sa Ginoo; dili siya kargado sa mga kalibotanong kabalaka. Ikaduha, ang tawong ordinaryo dali ra nga sugoon; dili siya garboso ug dili gahi'g ulo. Ikatulo, ang simpleng tawo abli sa bag-ong pagtulun-an; dali ra siyang magiyahan sa Espirito Santo. Ug sa katapusan, ang ordinaryong tawo dili magsalig sa iyang bahandi, gahum ug kaantigohan. Ang iyang dakong pagsalig atua sa Ginoo, ug tungod niini, daghan siya'g mahimo. Hinaot nga ang ebanghelyo karon magdasig kanato sa pagpabiling simple ug ordinaryo.

Monday, July 9, 2012

Tuesday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 9:32-38. Unsa may atong buhaton aron makatabang sa paghipos sa mga anihonon sa Ginoo? Una sa tanan, atong puy-an ang atong bokasyon sa pagkamagbalantay sa karnero sama kang Cristo. Dili kita manundog ni Cain nga wala manginlabot sa iyang igsoon. Matag usa kanato kinahanglan nga mahimong Buotang Samaritano para sa mga nanginahanglan, ilabina sa mga masakiton, mga tigulang, mga walay trabaho ug mga gigutom. Ug ikaduha, dasigon ug suportahan nato ang mga batan-on nga buot magpari o magrelihiyoso. Ang mga pari ug mga madre bililhon kaayo sa Simbahan tungod kay sila ang gitahasan nga mag-una sa katawhan diha sa pagpangalagad ug paghatag sa kinabuhi para sa kaayohan sa uban.

Monday of the 14th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 9:18-26. Unsa may angay natong buhaton kon kita adunay pangayoon sa Ginoo? Ang opisyal diha sa ebanghelyo naghatag kanato og maayong ehemplo. Bisan habog ang iyang nahimutangan sa katilingban, ang opisyal niluhod sa atubangan ni Jesus ug nangaliyupo kaniya. Sa iyang pagluhod, gipakita sa opisyal ang iyang pagkamapaubsanon ug ang iyang pag-ila sa dakong gahum sa Dios. Bisan unsa kadato, kabantogan, ug kagamhanan ang usa ka tawo, adunay daghang mga butang nga dili niya mahimo. Apil niini ang pagtambal sa tanang sakit ug ang pagpugong sa kamatayon. Sa pagkatinuod, ang Dios lamang maoy makahimo sa tanang butang, ug Siya maoy una natong sangpiton sa dili pa ang uban.

Saturday, July 7, 2012

14th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Ez 2: 2-5; 2 Cor 12: 7-10; Mk 6: 1-6

Usa ka Domingo niana, nagwali kining pari: “Kon magpuyo kita og matarong nga kinabuhi, makasulod kita sa gingharian sa Dios!”

Unya, dihay hubog nga mibugal-bugal sa pag-ingon: “Kadungog nako ana dre.”

Gibalewala sa pari kining hubog ug siya mipadayon sa pag-ingon: “Apan kon salawayon ang atong binuhatan, sa impiyerno gayod ang atong padulngan.”

Ug mitingog na pud ang hubog: “Ehem . . . kadungog nako ana dre.”

Nahutdan sa pasensya kining pari ug misinta siya sa hubog: “Hoy hubog! Nganong sige kag bugalbugal diha? Suntokon ta ka ron!”

Nahadlok ang hubog, dayon miingon: “Aw kana maoy bag-o dre. Karon lang ko kadungog nga duna diay pari nga manuntok.”

Ang mga pagbasa karong Domingoha naghisgot mahitungod sa kalisod sa kinabuhi sa usa ka propeta. Sa Balaang Kasulatan, ang propeta giila nga usa ka tawo nga sinugo sa Ginoo aron pagdala og mensahe para sa iyang katawhan. Kadaghanan kanila dili paminawon, lutoson, ug patyon sa mga daotang tawo.

Sa unang pagbasa, ang Ginoo nagpadala kang Ezekiel ngadto sa mga Israelita – usa ka katawhan nga nakigbatok ug nakasala sa Dios. Nakahibalo si Ezekiel nga kining mga tawhana mga masupilon ug mga gahi og ulo. Apan bisan nasayod nga dili siya paminawon, si Ezekiel miadto gihapon sa mga Israelita aron pagdala sa mensahe sa Dios. Maminaw man ang katawhan o dili, ang importante nga masayud sila nga adunay propeta nga nakig-uban kanila. Ang propeta maoy magpakita sa makanunayong pag-amoma sa Ginoo haloyo sa pagkamasalaypon sa tawo.

Diha sa ebanghelyo, si Jesus nakasinati sa susamang kalisud sa pagsangyaw sa Diosnong mensahe ngadto sa Iyang kaugalingong katawhan. Ang mga tawo nakaila kang Jesus isip ordinaryo nga tawo ug anak sa usa ka panday. Tungod niini, gibalewala nila ang iyang mga bulawanon ug espiritohanon nga mga pagtulun-an. Si Jesus mismo nakaingon: “Walay propeta nga madawat sa iyang kaugalingong lungsod.” Ug tungod sa kakulang sa pagtoo sa mga tawo, si Jesus walay nahimong milagro sa ilang lugar.

Si Pablo, sa ikaduhang pagbasa, nagpadayag og laing problema sa usa ka propeta. Dako kaayo ang iyang kadasig nga magsangyaw sa pulong sa Dios, apan nabati usab niya ang iyang pagkatawhanon ug pagkamasalaypon. Nagpakilooy siya sa Ginoo nga tangtangon kining iyang kahuyang, apan ang Dios miingon kaniya: “Ang akong grasya igo na nga makalig-on kanimo. Ang katakos maangkon pinaagi sa pagdawat sa kaugalingong kahuyang.”

Kining mga pagbasa magpahinumdum kanato sa atong bokasyon sa pagka-propeta. Isip mga binunyagan, kita adunay tahas sa pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa uban – ginikanan, igsoon, anak, higala, silingan, o kauban sa trabaho. Pinaagi sa atong mga pulong ug panig-ingnan, atong tabangan ang atong isigkatawo nga makasinati sa mahigugmaong presensya sa Dios.

Usa ka pari ang nanghambog sa iyang kauban nga madre: “Sister, ang Bibliya nag-ingon nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong katawhan. Pero ngano man nga pinangga man ko sa mga tawo sa among lungsod? Ila akong pakan-on, paimnon, ug hatagan sa daghang mga donasyon.”

Ug ang madre miingon, “Kay ngano padre, nagpakapropeta ka ba gyod?”

Daghang mga tawo ang ganahan sa pari nga magsige lag pakatawa sa iyang homiliya. Dili magsaway. Dili magpahimangno. Apan, kining maong klase sa pari dili tinuod nga propeta tungod kay ang tinuod nga mensahero sa Dios magsulti gayod sa kamatuoran. Magsulti siya sa tinuod ug dili lang sa unsay nindot paminawon sa mga tawo. Magsaway siya sa mga daotang binuhatan ug magpahinumdum mahitungod sa kabubut-on sa Dios.

Dili lang sa mga pari kita makakita og kakulangon sa pagsangyaw kondili bisan sa mga laygo. Aduna bitaw mga tawo nga mokomentaryo, “Nindot ning atong mayor kay dili mangasaba.” Ang ubang mga anak moingon, “Ganahan gyod mi sa among daddy kay dili mamadlong.” Naa puy mga estudyante nga moingon, “Muangay mi kaayo sa among titser kay pasagdan lang mi magsabasaba.” Ganahan ta sa mga tawo nga dili manaway sa atong sinultihan ug binuhatan. Pero ang pangutana mao kini: “Gibuhat ba nila ang ilang tahas isip mga propeta sa Dios para sa katawhan?”

Kasagaran, dili nato mapuy-an ang atong pagkapropeta tungod kay dili kita ganahan manghilabot sa kinabuhi sa uban. “Ila man kanang kinabuhi, pasagdi lang na sila.” “Dili lang gud ta maghilabtanay.” “Pagkinabuhi mo og inyo kay magkinabuhi lang pud kog ako.” Kining klaseha sa batasan dili Kristohanon tungod kay kitang mga binunyagan angay nga magpakabana sa usag-usa. Tinuod, dili maayo ang manghilabot, pero dili man sayop ang manginlabot. Ang atong igsoon o kauban nga magkinabuhi supak sa kabubut-on sa Dios angay natong badlongon. Kini mao ang pagpanginlabot nga gisugo ni Cristo sa iyang mga tinun-an. Buhaton nato ang pagpahimangno sa paagi nga inigsoon ug puno sa respeto.

Ang laing hinungdan ngano nga magpanagana kita sa atong pagkapropeta mao ang atong pagkatawhanon. Maulaw ta magtudlo unsa ang angay tungod kay makasasala man usab kita. Maglisud kita sa pagsaway sa binuhatan sa uban tungod kay aduna man pud kitay kahuyang. Apan dili kini mao ang angay natong bation. Hinoon, sama kang Pablo, angay kitang mangayo sa Ginoo og grasya nga maoy magdasig kanato sa pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa uban. Ang tanang propeta adunay pagkatawhanon, adunay mga sala. Apan ang Dios maoy magpuno sa atong kakulang ug maghimo kanatong mga epektibong mensahero ngadto sa Iyang katawhan.

Unsa may atong buhaton kon ang atong pahimangno dili paminawon sa atong isigkaingon? Kon ang atong tambag balewalaon sa atong mga minahal sa kinabuhi? Kon ang atong pagpakabana isipon nga daotan sa atong mga silingan? Atong sabton nga ang tahas nga gisangon sa Dios kanato mao lamang ang pagsangyaw sa iyang mensahe pinaagi sa atong mga pulong ug buhat. Mamunga man kini o dili, trabaho na kini sa Dios. Sa pagkatinuod, ang Ginoo, ug dili kita, ang makausab sa kasingkasing sa tawo. Sa ato pa, buhaton lang nato ang atong papel isip propeta ug itugyan ta sa Dios ang katumanan niini.

Friday, July 6, 2012

Saturday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 9:14-17. Unsa man ang Kristohanong pamaagi sa kinabuhi? Ang pamaagi ni Jesus sama sa usa ka bag-ong bino nga maghatag og kalipay sa tawo. Aron mapabilin ang kalami sa bino, kinahanglan nato kining ibutang sa bag-o ug maayo nga sudlanan - nga nagpasabot, ato gyod nga limpyohan ug bag-ohon ang atong mga kasingkasing. Ang Kristohanong pamaagi magagikan sa kasingkasing, kay kondili magpabilin kining pakitang-tao lamang sama sa gibuhat sa mga Pariseo diha sa ilang pagpuasa. Sa dili pa nato simbahon ang Dios atubangan sa mga tawo, ato una siyang simbahon sulod sa atong kasingkasing. Sa dili pa kita magsaulog sa Eukaristiya, mag-inambitay una kita sa pan ug bahandi sa usag-usa.

Friday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 9:9-13. Abli ba kita sa tawag sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Si Mateo usa ka kobrador sa buhis. Giisip siya nga dakong makasasala tungod sa iyang pagpakigkunsabo sa mga banyagang Romano ug sa daot nga sistema sa pagpangubra og buhis. Apan si Mateo nagpakita og abli nga kasingkasing. Sa dihang gitawag siya ni Jesus, dali siya nga nibiya sa iyang lingkoranan aron sa pagsunod sa Ginoo. Ang iyang pagdapit kang Jesus sa kumbira didto sa iyang panimalay nagpakita sa iyang pagdawat sa Ginoo sulod sa iyang kinabuhi. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsusi kon kita nagpuyo ba nga matarong ug makiangayon. Sama kang Mateo, andam ba usab kita nga modawat kang Jesus diha sa atong kinabuhi?

Thursday, July 5, 2012

Thursday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 9:1-8. Unsa may makaparalisa sa tawo? Labaw sa sakit nga lawasnon, ang makapaangol sa tawo mao ang sakit nga espirituhanon. Ang sala makaparalisa sa kasingkasing ug hunahuna. Tungod niini maglisud kita sa pag-alagad ug paghigugma sa usag-usa. Pananglitan, ang tawo nga bintahoso ug laog dili makatabang sa may panginahanglan, ug ang tawo nga adunay kerida dili makahatag og saktong pagtagad sa pamilya. Aron kita makalingkawas sa talikala sa sala, gikinahanglan nato ang makaluwas nga gahum ug pasaylo sa Ginoo. Sama sa mga tawo nga midala sa ilang kauban nga paralitiko ngadto kang Jesus, magtinabangay kita sa pagdala sa usag-usa ngadto sa Dios aron maato ang kaayohan ug kapasayloan.

Tuesday, July 3, 2012

Wednesday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 8:28-34. Unsa may atong palabihon, ang Dios o ang materyal nga bahandi? Ang ebanghelyo nagsaysay sa pag-abog ni Jesus sa mga yawa gikan sa duha ka tawo ug ngadto sa panon sa mga baboy. Ang mga baboy nga gibalhinan sa mga yawa nangambak sa lanaw ug nangalumos. Imbis malipay ang mga tawo sa Gadara, nangamuyo hinuon sila kang Jesus sa pagbiya sa ilang dapit. Gisayangan sila sa nawala nga mga baboy ug mas palabihon pa nila nga mawala si Jesus kaysa ilang kahayopan. Kon anaa si Jesus sa atong kinabuhi, makuhaan gyod kita og bahandi. Dasigon man ta sa pagpanghatag. Dili-an man ta sa pagpamintaha ug pagpanikas. Ang pangutana: Hawiran ba nato si Jesus o papahawaon usab nato Siya? 

Monday, July 2, 2012

Tuesday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 8:23-27. Mabalak-on ba kita ug mahadlokon? Taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an nga diha sa sakayan nalisang pag-ayo bisan uban kanila ang Ginoo. Tungod niini, giingnan niya sila, “Pagkagamay sa inyong pagtoo!” Dili ba sama man usab kita sa mga tinun-an? Dali kita mabalaka ug mahadlok kon hadlaon kita sa mga unos o suliran sa kinabuhi. Usahay gani mabalaka kita sa mga butang nga dili angay'ng kabalak-an. Kon adunay dakong problema, natural lamang nga kita maguol ug mabalisa. Apan kon ang Ginoo anaa sa atong kinabuhi, dili ba angay kitang magpabiling lig-on ug maisogon? Sa iyang pagpahunong sa dakong unos, gipakita ni Jesus kanato nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo.  

Sunday, July 1, 2012

Monday of the 13th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 8:18-22. Unsa may makababag nato sa pagsunod kang Cristo? Normal sa tawo ang maniguro. Maniguro ta nga makakaon og tarong, makatulog og maayo, makatrabaho nga adunay sweldo, ug nga makaginansya sa negosyo. Pero, ang pagsunod kang Cristo dili maghatag og sama niini nga kasigurohan. Sa pagpangalagad sa isigkatawo, wala kitay madawat nga sweldo. Sa pagbasa ug pagsangyaw sa Maayong Balita, madisturbo kita ug dili mahiluna. Sa pagsulti sa kamatuoran, aduna kitay daghang maligsan. Sa pag-ampo, walay garantiya nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Sa atong pagsunod kang Cristo, kini lang ang sigurado: Espirituhanong kalamboan karon ug kinabuhing walay katapusan human ning kalibotan.

13th Sunday in Ordinary Time (B)


Marcos 5:21-43. Kang kinsa mang pag-ampo ang dunggon sa Ginoo, sa dato ba o sa pobre? Ang tubag mao ang sa dato. Dato dili sa bahandi kondili sa hiyas nga diosnon. Matud pa ni San Pablo, kanang dato “sa pagtoo, sa panulti, sa kahibalo, sa pagtabang, ug sa paghigugma” (2 Cor 8). Diha sa ebanghelyo, duha ka tawo ang miduol sa Ginoo: Si Jairo, ang pangulo sa sinagoga, nga naghangyo sa Ginoo nga ayohon ang iyang anak nga babaye; ug ang usa ka kabos nga babaye nga sa hilom nangandoy nga ayohon siya ni Jesus sa iyang sakit bisan pinaagi lamang sa paghikap sa iyang bisti. Managlahi ang kahimtang sa kinabuhi ning duha ka tawo, pero pareho silang gidungog sa Ginoo tungod sa ilang dakong pagtoo.