Monday, May 29, 2017

TUESDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 17:1-11. UNSA MAN ANG KINABUHING DAYON? Ang kinabuhing dayon wala lamang magpasabot og kinabuhing walay katapusan. Ang natad sa syensa ug medisina nagsigig pangitag mga paagi sa pagpalungtad sa kinabuhi sa tawo, apan kini dili garantiya sa usa ka maayong kinabuhi para kanato. Para asa man ang kinabuhi nga taas kon kini dili malipayon o makahuloganon? Para sa Balaang Kasulatan, ang kinabuhing dayon dili lamang katas-on sa kinabuhi (quantitative) kondili kalidad sa kinabuhi (qualitative). “Kini ang kinabuhing dayon, nga sila makaila Kanimo, ang bugtong matuod nga Dios, ug ang Imong gipadala, si Hesukristo.”  Nga sa ato pa, ang kinabuhing dayon mao ang usa ka kinabuhi nga nahilambigit pag-ayo sa Buhing Dios, ug tungod niini, puno sa kalinaw, kalipay ug gugma nga walay sama.

Sunday, May 28, 2017

MONDAY OF THE 7TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:29-33. KINSA MAY ANGAY NATONG PALABIHON, ANG DIOS BA O ANG MGA BARKADA? Tingali abtik kitang motubag og “Dios”, apan sa pagkatinuod, daghang higayon nga palabihon nato ang mga barkada. Usahay, dili kita makasimba ug makaampo tungod kay aduna kitay lakaw uban sa mga barkada. Usahay, atong labanan ug panalipdan ang mga tawong nakasala tungod kay sila atong barkada. Ug usahay gani, kita moapil sa pagbuhat og daotan tungod kay gusto kitang makig-uban sa mga barkada. Dili kini maayo. Diha sa ebanghelyo gipanagna ni Kristo nga muabot ang panahon nga siya biyaan sa mga tinun-an. Apan, dili niya kini igsapayan tungod kay mas bililhon para kaniya nga mahiusa sa Dios Amahan diha sa katarong. Sakto ang giingon, “It is better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction.”

FEAST OF THE ASCENSION OF THE LORD


MATEO 28:16-20. SA UNSA MANG PAAGIHA SI KRISTO MAGPABILIN DINHI SA KALIBOTAN? Ang iyang bag-ong presensya mao ang Simbahan. Si Kristo nahimong buhi diha sa tanang mga binunyagan ug magtutuo, diha kaninyo ug kanako. Si Kristo magpabiling buhi ug maglihok dinhi sa kalibutan sa matag higayon nga kita magtabang sa mga kabos, masakiton ug himalatyon; sa matag higayon nga kita magmahigalaon ug magmaki-angayon, ug sa matag higayon nga kita magpakabana sa mga biktima sa inhustisya ug katalagman. Si Santa Teresa sa Avila nagpasabot niini sa iyang sulat: “Christ has no body now but yours. No hands, not feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks with compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world.”