Sunday, May 28, 2017

FEAST OF THE ASCENSION OF THE LORD


MATEO 28:16-20. SA UNSA MANG PAAGIHA SI KRISTO MAGPABILIN DINHI SA KALIBOTAN? Ang iyang bag-ong presensya mao ang Simbahan. Si Kristo nahimong buhi diha sa tanang mga binunyagan ug magtutuo, diha kaninyo ug kanako. Si Kristo magpabiling buhi ug maglihok dinhi sa kalibutan sa matag higayon nga kita magtabang sa mga kabos, masakiton ug himalatyon; sa matag higayon nga kita magmahigalaon ug magmaki-angayon, ug sa matag higayon nga kita magpakabana sa mga biktima sa inhustisya ug katalagman. Si Santa Teresa sa Avila nagpasabot niini sa iyang sulat: “Christ has no body now but yours. No hands, not feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks with compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which He blesses all the world.”

No comments: