Monday, May 22, 2017

TUESDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:5-11. UNSA MAY PAPEL SA ESPIRITU SANTO DIHA SA ATONG KINABUHI ISIP MGA TINUN-AN? Gisultihan ni Hesus ang mga tinun-an nga dili magsubo sa iyang pagbiya tungod kay iyang ipadala kanila ang Balaang Espiritu, nga mao ang Maghuhupay. Sama ni Kristo, ang mga tinun-an pagalutoson tungod sa pagsaksi sa kamatuoran. Ingon niini ang atong masinati kon magtarong kita sa atong pagpuyo, pagtoon, pagtrabaho, o kaha pagnegosyo. Adunay masina, masuko, ug manaot kanato kon kita dili moapil sa binuang o sa pagpakasala. Apan dili kita angayng mabalaka tungod kay ang Espiritu sa Dios maoy atong Manlalaban ug Maghuhupay. Angay nato siyang ilhon ug sangpiton sa matag adlaw. Matod pa sa usa ka magsusulat, “The Christian who neglects the Holy Spirit is like a lamp that is not plugged in.”

No comments: