Thursday, May 18, 2017

THURSDAY OF THE 5TH WEEK OF EASTER


JUAN 15:9-11. UNSA MAN NGA MATANG SA KALIPAY ANG GUSTO NATONG MAANGKON? Dinhi sa kalibotan adunay kalipay nga atong makuha gikan sa bahandi, materyal nga butang, sex, druga, alkohol, ug uban pa. Apan atong mabantayan nga kining matanga sa kalipay mabaw ug lumalabay. Si Kristo maoy nagtanyag kanato og kalipay nga hingpit ug malungtaron. Ang maong kalipay maangkon nato kon kita magpabilin diha Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo. Nakasulay kana ba sa pagtabang og tawo nga kabos kaayo ug wala gayoy mahimo? Human sa pagbuhat niini, aduna kay mabati nga talagsaong kalipay. Ang maayong buhat iya sa Dios, ug ang iya sa Dios maghatag gayod nato og tinuod nga kalipay. Adunay magsusulat nga nag-ingon: “Doing good to others is not a duty. It is a joy, for it increases our own health and happiness.”

No comments: