Sunday, May 21, 2017

6TH SUNDAY OF EASTER (A)


JUAN 14:15-21. UNSA MAY TIMAILHAN NGA ANG TAWO TINUOD NGA NAHIGUGMA SA DIOS? Si Kristo miingon, “Kon kamo nahigugma kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo.” Ang paghigugma sa Dios dili diay angay nga isutli lamang kondili ipakita sa buhat. “Let us not love with words or tongue, but with actions and in truth” (1 Juan 3:18). Daghan ang moingon, “Gihigugma ko ang Dios”, apan wala nila tumana ang mga sugo sama sa pagtabang sa kabos ug pagpasaylo sa kaaway. Buot ni Kristo nga mahisama kita kaniya. Tungod sa iyang gugma sa Langitnong Amahan, gibuhat niya ang tanan niining mga sugo (Juan 14:31). Ang pagtuman sa mga Kasugoan malisod para sa mga tawo nga igo-igo lamang og gugma. Apan sayon kini para kanila nga adunay dakong gugma sa Dios. Kon adunay matuod nga gugma, ang tanan mahimong gaan (1 Juan 5:3).

No comments: