Monday, May 1, 2017

FEAST OF ST. JOSEPH THE WORKER


MATEO 13:54-58. NGANONG KINAHANGLAN KITANG MOTRABAHO SA KINASINGKASING GAYOD? Sa Genesis (1:28), atong nasayran nga ang tawo gitahasan sa Dios sa “pagdumala” sa kalibotan, nga nagpasabot, “pagpalambo” ug “pag-amping”. Ang pagtrabaho kabahin sa dignidad sa tawo ug pinaagi niini, mahisama siya sa Dios nga nagtrabaho kanunay (Juan 5:17). Pinaagi sa matinud-anong pagtrabaho, ang tawo magpasidungog sa Dios. Si San Jose maoy atong modelo sa usa ka trabahante nga matarong ug matinud-anon. Wala siya magtinapolan, wala siya mamintaha, ug labaw sa tanan, wala siya mangawat aron ipakaon sa iyang pamilya. Ning Kapistahan sa mga Mamumuo, atong sundon ang tambag ni San Pablo: “Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters” (Col. 3:23).

No comments: