Sunday, July 31, 2016

MONDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 14:13-21. UNSA MAY ATONG MAHIMO ARON PAGTABANG SA UBAN NGA NAGLISOD? Atubangan sa daghang mga problema sa kinabuhi – kapobrehon, sakit, druga ug uban pa – daghan kanato mopiyong nalang sa mga mata. Moingon kita, “Unsa may atong mabuhat nga kabos ra man ta?” Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga bisan unsa ka gamay ang anaa kanato, kon kini atong ipaambit ug pabendisyonan sa Ginoo, makatabang na’g dako sa isigkatawo. Ato kining mapamatud-an diha sa atong kasinati-an. Ang mga pobre nga magkahiusa pagpaambit sa ilang panahon ug katakos pwede nga makahimo’g balay alang sa ilang kauban nga mga kabos. Sakto si Howard Zinn sa pag-ingon: “We don’t have to engage in grand, heroic actions to participate in the process of change. Small acts when multiplied by millions of people can change the world.”

Friday, July 29, 2016

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Eccl 1:2, 2:21-23; Col 3:1-5, 9-11; Lk 12:13-21

Diha sa ebanghelyo, usa ka tawo ang nagpatabang kang Hesus sa problema sa ilang pamilya kalabot sa pagbahinbahin sa katigayonan. Niingon siya, “Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan ako niya sa katigayonan nga gibilin kanamo sa among amahan.” Apan, si Hesus wala nagpakita’g interes nga manginlabot sa maong problema, ug makusganon siyang nagpahimangno: “Pagbantay kamo ug likayi ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato.”

Bisan sa atong panahon karon, adunay daghang pamilya nga nagkabikil sa usag-usa tungod sa pagbahinbahin sa kabtangan. Subo palandungon nga tungod lamang sa yuta o katigayonan, adunay managsoon nga magbungol, magkinihaay, ug gani, adunay magpasakitay ug pagpinatyanay.

Aron pagtudlo sa kangil-ad sa kalaog, gisaysayan kita ni Hesus sa sambingay kalabot sa tawo nga nagpahimo’g dakong bodega aron sudlan sa iyang dakong abot sa umahan. Ang maong tawo gitawag ni Hesus og “buang-buang”. Ngano man? Unsa may nabuhat ning tawhana nga gisaway man siya sa Dios? Ang maong tawo wala man manikas o mamintaha sa uban aron madato. Apan, nisipyat siya sa duha ka mahinungdanong butang.

Una, ang maong tawo nalipay pag-ayo sa iyang dakong abot, apan wala siya magmapasalamaton. Nagtoo siya nga nahimo siyang adunahan tungod sa iyang kaugalingong mga paningkamot lamang. Busa, wala niya bati-a nga aduna siyay angay pasalamatan, bisan ang Ginoo. Ug ikaduha, ang maong tawo naghunahuna nga ang iyang daghang katigayonan maoy maghatag kaniya’g seguridad ug kalipay. Nagtoo siya nga pinaagi sa iyang bahandi, ang iyang kaugmaon masiguro na.

Para kang Hesus, ang maong tawo nasayop tungod kay nalimot siya nga ang tanang butang nga nia ning kalibotan gipanag-iya sa Dios. Walay bisan usa nga atong maangkon nga ato. Ang bisan unsang kalamposan atong makab-ot tungod sa panabang ug grasya sa Dios. Kinahanglan natong magmapasalamaton sa Dios sa tanang panahon tungod kay Siya ang hinungdan sa atong kinabuhi ug sa tanan nga atong mahimo. Ang tawo nga maghunahuna nga mabuhi siya ug molampos sa iyang paningkamot lamang mahimong garboso ug laug; samtang ang tawo nga niila sa grasya ug panabang sa Dios mahimong mapaubsanon ug manggihatagon.

Dugang pa niana, ang maong tawo sa sambingay nasayop tungod kay naghunahuna siya nga pinaagi sa iyang bahandi maangkon niya ang kalipay ug kahamugaway. Ang kasinati-an sa daghang mga masulob-ong dato maoy mopamatuod nga ang bahanding kalibotanon dili garantiya sa kalipay. Sa pagkatinuod, adunay bahandi nga labaw pa sa kwarta ug materyal nga mga butang, sama sa gugma ug kahigalaan. Unsa may naa kon maimo ang daghang kwarta ug kabtangan, apan wala kay higala? Unsa may bili kon molampos ka sa pag-angkon og mas dakong bahin sa katigayonan sa pamilya, apan mawad-an kag igsoon? Dili ba diay mas bililhon ang igsoon ug higala kaysa kwarta?

Sa unang pagbasa, ang Libro sa Ecclesiastes nag-ingon nga “ang tanang butang walay kapuslanan.” Sa pag-abot sa kamatayon, ang tanan natong kalampusan – apil ang materyal nga kabtangan ug mga pasidungog – atong biyaan. Tungod niini, si San Pablo nag-awhag nga mas maayo pa nga atong ipunting ang atong kasingkasing sa mga butang nga langitnon kaysa kalibotanon. Unsa man kining mga butang nga mas mahinungdanon? Unsa pa kondili ang mga birtud ug hiyas nga gusto ni Hesus nga atong huptan sama sa pagkamahigugmaon, pagkamanggihatagon, pagkamaloloy-on ug pagkamapasayloon. Kini sila ang atong madala ngadto sa langit, dili ang mga kalibotanong bahandi.

Pamalandongan nato kini:
1. Giila ba nato ang Dios nga maoy tuboran sa tanang grasya sa atong kinabuhi?

2. Unsa may atong buhaton aron makahupot sa tinuod nga mga bahandi sa kinabuhi sama sa gugma, kalinaw, pagsinabtanay ug tinuod nga kalipay?

SATURDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 14:1-12. UNSA MAY ATONG MAKUHA KON KITA MOBAROG SA KAMATUORAN? Ang pagsulti sa kamatuoran usa ka buhat nga dalaygon, apan lisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran usahay sakit man dawaton ug makasuko sa mga tawong masalaypon. Ang pagbarog sa kamatuoran maoy nagdala kang Hesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon – si Hesus sa sugo sa kadagkoan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni hari Herodes. Tungod kay ang pagsulti sa kamatuoran delikado man, daghan ang maglikay sa paghimo niini. Adunay motabon sa kamatuoran ug ang uban mang-atik sa tawo aron dili dumtan. Dili kini maayo. Adunay panultihon nga nagkanayon: “Mas maayo pang pasakitan ko ikaw pinaagi sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa mga bakak.” Hinumdumi: “The truth hurts for a little while but a lie hurts forever.”

Thursday, July 28, 2016

FEAST OF SAINT MARTHA


JUAN 11:19-27. UNSA MAY ANGAY NATONG SUNDON KANG SANTA MARTA? Si Marta nagpakita kanato unsa ang lig-on nga pagsalig sa Dios. Nagtoo siya nga ang Ginoo motabang sa iyang igsoon nga si Lazaro ug tungod niini nagpadala siya’g mensahe: “Ang imong hinigugma nagmasakiton”. Usa kini ka hamubong pag-ampo nga iyang gipangayo kang Hesus. Ug bisan namatay na ang iyang igsoon, si Marta nagpabilin sa iyang pagsalig sa Ginoo. Siya niingon: “Kon dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Apan nasayod ako nga bisan unsay imong pangayoon sa Dios, Iya kining ihatag kanimo.” Kining pagtoo ni Marta magdasig kanatong tanan sa pagpabiling masaligon sa panabang sa Dios. Adunay nag-ingon: “Your hardest times often leads to the greatest moments of your life. Keep the faith. It will all be worth it in the end.”

Wednesday, July 27, 2016

THURSDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 13:47-53. UNSA MAY MAHITABO INIG-ABOT SA KATAPUSAN SA KALIBOTAN? Si Hesus miingon: “Moanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga dautang tawo gikan sa mga maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab.” Lisod nato kining paminawon tungod kay mahadlok kita maghunahuna sa impyerno. Apan, dili nato mahimong baliwalaon ang mensahe sa Ebanghelyo: sama nga adunay langit nga nagpaabot sa mga matarong, aduna usay impyerno nga giandam sa mga daotan. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas, apan kinahanglan nato nga mosunod sa iyang Anak nga si Hesus diha sa pagbuhat og maayo. Ang Sulat ni San Pedro nagkanayon: “God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow in his steps” (1 Pet 2:21).