Wednesday, July 20, 2016

THURSDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 13:10-17. UNSA MAN ANG MGA SAMBINGAY? Sama sa daghang mga magtutudlo sa iyang panahon, si Hesus nigamit og mga mugbong sugilanon nga maghatag og mahinungdanong pagtulon-an para sa tawo. Tungod kay nagsumikad kini sa ordinaryong panghitabo sa kinaiyahan ug katilingban, dali ra kining masabtan. Gitawag kini sila’g “sambingay”, sa Ingles “parable”, nga nagagikan sa Griegong pulong “paraballein” nga nagpasabot og pagtandi. Kon ang mga sambingay dali rang masabtan, nganong wala man masabti sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod ang mensahe ni Kristo? Kini tungod sa ilang garbo ug kagahi’g ulo, nga maoy nakadaot sa ilang maayong panabot. Nindot ang giingon ni Malcolm Muggeridge: “Every happening, great and small, is a parable whereby God speaks to us. And the art of life is to get the message.”

No comments: