Saturday, July 9, 2016

15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Lukas 10:25-37

Kinsa man ang atong matawag nga silingan?
Para sa kadaghanan, ang silingan mao kadtong nagpuyo duol sa atong balay. Apan, ang mga Hudiyo adunay laing pagsabot sa silingan. Una sa tanan, ang silingan mao ang ilang isig ka Hudiyo, bisan kon hain kini nagpuyo. Dugang pa niini, ila usab nga isipong silingan ang mga hentil nga nahimong Hudiyo (converts to Judaism). Sa ato pa, giila sa mga Hudiyo nga silingan kadtong parehas nila og lahi o parehas nila og pagtoo.
Gipangutana si Hesus sa usa ka magtutudlo sa balaod, “Kinsa man ang akong silingan?” Iya kining gitubag pinaagi sa paghatag sa sambingay sa Maayong Samariyanhon. Ang maong sambingay dili makalipay sa mga Hudiyo. Ngano man? Diha sa sugilanon, ang pari ug ang Levita, nga labing tinahud sa mga Hudiyo, wala malooy ug wala motabang sa nagkadugo nga biktima sa mga tulisan. Apan ang Samariyanhon, nga giila sa mga Hudiyo nga hugaw ug daotang tawo, mibati og dakong kalooy ug miluwas sa tawo nga himalatyon.
Sa katapusan sa sambingay, ang Samariyanhon gidayeg tungod kay siya nagpakita man og dakong kalooy ug mitabang sa tawo nga himalatyon diha sa dalan. Para sa Ginoong Hesus, ang matawag nga silingan dili kadtong tawo nga duol kanato’g balay o managsama kanato’g lahi o pagtoo, kondili kadtong mga tawo nga adunay panginahanglan. Ang tawo nga nagkalisud atong silingan. Kon kita motabang sa maong tawo, pagailhon kita sa Ginoo nga Buotang Silingan sa maong tawo.
Aron mabati nato ang gibug-aton sa mensahe ning maong sambingay, maghimo kita’g susamang sugilanon nga puwedeng mahitabo dinhi sa ato.
Dihay usa ka batan-on nga babaye nga naglingkod ug nagsigi og hilak sulod sa merkado. Nalabyan siya sa usa ka pari ug gipangutana, “Inday nganong naghilak ka man?” Ug mitubag ang babaye, “Padre, gikuotan ako sa pitaka. Nawala ang kwarta nga ako untang ipalit og tambal para sa akong inahan nga masakiton. Unsaon na lang ni karon.” Ang pari miingon, “Pastilan, gadanghag man sab ka. Sa sunod magbantay na ka pagsulod sa merkado kay daghang mangunguot dinhi. Ayaw nag punay og hilak diha kay wala ka nay mahimo. Pauli na lang sa inyo. I-ampo nako nga mamaayo ra ang imong nanay.”
Human makalakaw ang pari, nalabyan usab sa usa ka lay minister ang babaye nga naghilak pa gihapon. “Inday, nganong naghilak ka man?” nangutana ang lay minister. Sa samang paagi, gisugilon sa babaye ang nahitabo. Unya miingon ang lay minister, “Inday, pauli na lang sa inyo. Ako nay bahalang mopahimangno sa mga pulis aron manakop sa mga mangunguot ning merkado.”
Nahitabo nga dihay tindero nga Muslim duol sa gilingkoran sa babaye. Nadungog niya ang gisulti sa babaye mahitungod sa nahitabo kaniya. Ug nalooy siya pag-ayo sa babaye nga biktima sa pagpanguot. Unya, miduol siya ug giingnan ang babaye: “Inday, palihog dawata kining akong gamay nga tabang para sa imong nanay nga masakiton.” Dayon gitunol niya ang P1,000 ngadto sa babaye.
Pangutana: Kinsa man para kanato ang nagbuhat sa kabubut-on sa Dios – ang pari, ang lay minister o ang Muslim nga tindero? Kon moingon kita nga ang Muslim nga tindero maoy nagbuhat sa angay nga buhaton, ato nga gidawat nga bisan kinsa puwede nga mohimo og maayong buhat. Kining ebanghelyo karon magdasig kanato, una sa tanan, nga mahimong maayong mga silingan sa mga tawong adunay panginahanglan. Dili unta kita mobati lamang og kalooy kondili molihok aron sa pagtabang sa mga naglisod. Ug ikaduha, ang ebanghelyo magdasig usab kanato nga wagtangon ang mga daotang hunahuna ug pagbati sa mga tawo nga lahi kanato og pagtoo. Kristiyano, Muslim, Buddhist, o si bisan kinsa, adunay kapasidad nga mahimong dalaygon nga anak sa Dios, o buotang Samaritano.
Pamalandongan nato kini:
1. Nahimo ba kitang maayong silingan sa mga tawo nga adunay panginahanglan?

2. Unsa may atong buhaton aron mawala ang atong mga daotang hunahuna ug pagbati sa mga tawo nga lahi og relihiyon o tinuohan?

No comments: