Friday, July 29, 2016

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Eccl 1:2, 2:21-23; Col 3:1-5, 9-11; Lk 12:13-21

Diha sa ebanghelyo, usa ka tawo ang nagpatabang kang Hesus sa problema sa ilang pamilya kalabot sa pagbahinbahin sa katigayonan. Niingon siya, “Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan ako niya sa katigayonan nga gibilin kanamo sa among amahan.” Apan, si Hesus wala nagpakita’g interes nga manginlabot sa maong problema, ug makusganon siyang nagpahimangno: “Pagbantay kamo ug likayi ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato.”

Bisan sa atong panahon karon, adunay daghang pamilya nga nagkabikil sa usag-usa tungod sa pagbahinbahin sa kabtangan. Subo palandungon nga tungod lamang sa yuta o katigayonan, adunay managsoon nga magbungol, magkinihaay, ug gani, adunay magpasakitay ug pagpinatyanay.

Aron pagtudlo sa kangil-ad sa kalaog, gisaysayan kita ni Hesus sa sambingay kalabot sa tawo nga nagpahimo’g dakong bodega aron sudlan sa iyang dakong abot sa umahan. Ang maong tawo gitawag ni Hesus og “buang-buang”. Ngano man? Unsa may nabuhat ning tawhana nga gisaway man siya sa Dios? Ang maong tawo wala man manikas o mamintaha sa uban aron madato. Apan, nisipyat siya sa duha ka mahinungdanong butang.

Una, ang maong tawo nalipay pag-ayo sa iyang dakong abot, apan wala siya magmapasalamaton. Nagtoo siya nga nahimo siyang adunahan tungod sa iyang kaugalingong mga paningkamot lamang. Busa, wala niya bati-a nga aduna siyay angay pasalamatan, bisan ang Ginoo. Ug ikaduha, ang maong tawo naghunahuna nga ang iyang daghang katigayonan maoy maghatag kaniya’g seguridad ug kalipay. Nagtoo siya nga pinaagi sa iyang bahandi, ang iyang kaugmaon masiguro na.

Para kang Hesus, ang maong tawo nasayop tungod kay nalimot siya nga ang tanang butang nga nia ning kalibotan gipanag-iya sa Dios. Walay bisan usa nga atong maangkon nga ato. Ang bisan unsang kalamposan atong makab-ot tungod sa panabang ug grasya sa Dios. Kinahanglan natong magmapasalamaton sa Dios sa tanang panahon tungod kay Siya ang hinungdan sa atong kinabuhi ug sa tanan nga atong mahimo. Ang tawo nga maghunahuna nga mabuhi siya ug molampos sa iyang paningkamot lamang mahimong garboso ug laug; samtang ang tawo nga niila sa grasya ug panabang sa Dios mahimong mapaubsanon ug manggihatagon.

Dugang pa niana, ang maong tawo sa sambingay nasayop tungod kay naghunahuna siya nga pinaagi sa iyang bahandi maangkon niya ang kalipay ug kahamugaway. Ang kasinati-an sa daghang mga masulob-ong dato maoy mopamatuod nga ang bahanding kalibotanon dili garantiya sa kalipay. Sa pagkatinuod, adunay bahandi nga labaw pa sa kwarta ug materyal nga mga butang, sama sa gugma ug kahigalaan. Unsa may naa kon maimo ang daghang kwarta ug kabtangan, apan wala kay higala? Unsa may bili kon molampos ka sa pag-angkon og mas dakong bahin sa katigayonan sa pamilya, apan mawad-an kag igsoon? Dili ba diay mas bililhon ang igsoon ug higala kaysa kwarta?

Sa unang pagbasa, ang Libro sa Ecclesiastes nag-ingon nga “ang tanang butang walay kapuslanan.” Sa pag-abot sa kamatayon, ang tanan natong kalampusan – apil ang materyal nga kabtangan ug mga pasidungog – atong biyaan. Tungod niini, si San Pablo nag-awhag nga mas maayo pa nga atong ipunting ang atong kasingkasing sa mga butang nga langitnon kaysa kalibotanon. Unsa man kining mga butang nga mas mahinungdanon? Unsa pa kondili ang mga birtud ug hiyas nga gusto ni Hesus nga atong huptan sama sa pagkamahigugmaon, pagkamanggihatagon, pagkamaloloy-on ug pagkamapasayloon. Kini sila ang atong madala ngadto sa langit, dili ang mga kalibotanong bahandi.

Pamalandongan nato kini:
1. Giila ba nato ang Dios nga maoy tuboran sa tanang grasya sa atong kinabuhi?

2. Unsa may atong buhaton aron makahupot sa tinuod nga mga bahandi sa kinabuhi sama sa gugma, kalinaw, pagsinabtanay ug tinuod nga kalipay?

No comments: