Sunday, July 24, 2016

FEAST OF SAINT JAMES THE APOSTLEMATEO 20:20-28. UNSA MAY IMONG AMBISYON PARA SA IMONG ANAK? Natural lamang sa usa ka ginikanan nga mangandoy sa kaayohan sa iyang anak. Diha sa ebanghelyo, ang inahan ni Juan ug Santiago mihangyo kang Hesus nga palingkoron ang iyang mga anak sa wala ug tuong dapit sa trono sa Dios. Ang iyang gipangayo walay lain kondili gahum ug dungog para sa iyang mga anak. Apan wala kini makapahimuot kang Hesus. Gipahimangnoan niya ang mga tinun-an: “Ang usa nga buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad sa tanan.” Ang Ginoo nagtudlo nga ang pagkamahigugmaon mas bililhon kaysa pagkagamhanan tungod kay kini maoy maghatag og kalipay sa tanan. Si Ezra Taft Benson nag-ingon: “If you really want to receive joy and happiness, then serve others with all your heart. Lift their burden and your own burden will be lighter.”

No comments: