Tuesday, July 19, 2016

TUESDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 12:46-50. UNSA MAY MAKAPAHIMO NATONG SAKOP SA PAMILYA NI HESUS? Ang Katesismo nagtudlo nga pinaagi sa bunyag naluwas kita sa sala ug nahimugso pagbalik isip mga anak sa Dios, nahimo kitang mga sakop ni Kristo ug nahiusa sa Simbahan. Ang pagka-anak sa Dios ug ang pagka-igsoon ni Kristo usa diay ka gasa nga atong nadawat diha sa sakramento. Apan, angay usab nato hatagag pagtagad ang gisulti ni Hesus diha sa ebanghelyo: “Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsoon? Si bisan kinsa nga magbuhat sa kabubut-on sa akong langitnong Amahan akong mga igsoon ug inahan.” Nga sa ato pa, ang atong pagkasakop sa pamilya sa Dios angay gayod natong puy-an. Si Pope Francis nag-ingon: “We could say that there is only one real kind of poverty: not living as children of God and brothers and sisters of Christ.”

No comments: