Saturday, July 23, 2016

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

LUKAS 11:1-13

Dihay usa ka bata nga nag-ampo atubangan sa imahen ni Hesus sulod sa Simbahan. Puno sa ka-inosente, miingon siya, “Lord, tabangi intawon ko nga makapalit og pang-load sa celfone. Sigi na Lord, daghan bitaw ka’g kwarta. Bisag 500 lang, ok na.” Didto sa iyang likod, dihay pari nga nag-ampo usab. Nadunggan niya ang gipangayo sa bata ug naluoy siya. Busa, giatangan niya ang bata sa paggawas niini ug giingnan, “Dong, angay kang maglipay kay gidungog ni Lord ang imong pag-ampo. Diay 250 pesos nga iyang gipahatag para kanimo (dayong tunol sa kwarta). Puno sa kalipay, ang bata miingon, “Padre, salamat kaayo ani.” Ug mitubag ang pari, “Ayaw ako’g pasalamati. Balik ngadto ni Lord ug adto pasalamat niya.” Tuod man, mibalik ang bata ngadto sa imahen ni Hesus ug nagpasalamat sa pag-ingon: “Lord, daghang salamat sa imong gihatag nga kwarta. Pero, sa sunod ayaw na ipaagi sa pari kay iyang kuhaa’g 50 porsento.”

Unsa may maayong pamaagi sa pag-ampo?

Ang atong mga ginikanan, o kaha mga katekista, maoy nagtudlo kanato sa mga pamaagi sa pag-ampo. Nag-una niini ang mga pag-ampo nga atong gisaulo sama sa “Amahan Namo”, “Maghimaya ka Maria”, Anghelus, Rosaryo ug mga nobenaryo. Gawas niining mga “formula prayers”, pipila kanato nakat-on sa pag-ampo diha sa kahilom aron mamalandong sa mga pulong ug lihok sa Ginoo. Sa pag-ampo, dili lang ang pamaagi maoy importante kondili ang ato usab nga pagdala sa kaugalingon ug pag-ila sa Dios.

Sa Ebanghelyo karon, usa sa mga tinun-an natandog nga nagsud-ong ni Hesus nga nag-ampo. Ug miingon siya, “Lord, mahimo ba nga tudloan kami nimo og unsaon pag-ampo?” Unya, si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an, “Ingna niini pag-ampo: Amahan, simbahon unta ang imong ngalan, maghari ka unta kanamo. . . .” Kining pag-ampo nga gitudlo ni Hesus mao ang gitawag nato karon og “Amahan Namo” o “The Lord’s Prayer”. Ang “Amahan Namo” usa ka importanteng pag-ampo tungod kay iya kini ni Hesus. Usa kini ka “distinctive Christian Prayer”. Ang maong pag-ampo nagtudlo kanato sa saktong “disposition” ug “attitude” sa usa ka Kristiyano nga maampoon.

Ang “Amahan Namo” usa ka mubo nga pag-ampo. Kini magpahinumdum kanato nga kon kita mag-ampo, dili kinahanglan ang daghang mga pulong. Usahay, tungod sa kadaghan sa atong ipangyawit, malimot na hinoon kita sa pagpaminaw ug pagpamalandong sa mga Pulong sa Dios.

Ang “Amahan Namo” nagtudlo usab kanato nga kita mga anak sa Dios. Sa atong pag-ampo, isipon nato nga kita namarayeg sa atong Amahan nga atoa sa langit. Gigamit ni Hesus ang pulong “Abba” – usa ka pulong Aramaic nga pagagamiton sa usa ka batang Hudiyo pagsangpit sa iyang amahan (Sama nga “Tatay” ang itawag sa usa ka batang Filipino sa iyang amahan). Sa panahon ni Hesus, walay Hudiyo nga makaako sa pagtawag sa Dios og “Abba”. Giisip kini nga dakong sala! Apan si Hesus adunay lahi nga pag-ila sa Dios. Ang Dios dili lang usa ka hari ug labaw’ng gamhanan; siya usab usa ka Mahigugmaong Amahan. Kitang tanan iyang mga pinalanggang anak.

Dugang pa niana, ang “Amahan Namo” magpahinumdum kanato dili lamang sa atong relasyon sa Dios kondili usab sa atong relasyon sa isigkatawo. Tungod kay kita mga anak man sa Dios, kitang tanan managsoon. Mao man gani nga diha sa atong pag-ampo, atong iapil dili lang ang atong kaugalingon panginahanglanon kondili apil usab ang sa atong isigkatawo. “Hatagi mi sa among inadlaw nga pagkaon… pasayloa kami sa among mga sala.”

Ug sa katapusan, ang “Amahan Namo” magtudlo kanato sa tinuod nga mga panginahanglanon sa kinabuhi. Kasagaran sa atong pag-ampo, daghan kaayo kita’g pangayoon sa Ginoo. Ang uban niini dili na kinahanglanon aron kita mabuhi ug malipay. Gani, ang uban nga atong gipangayo makadaot pa kanato. Diha sa “Amahan Namo” nag-ampo kita alang sa paghari sa Dios, alang sa pagtuman sa iyang kabubut-on, alang sa inadlaw-adlaw nga pagkaon, alang sa paghiniuli-ay, alang sa pagpasaylo, ug alang sa pagpahilayo kanato sa sala ug kadaotan. Kini nga mga butang maoy atong gikinahanglan aron mabuhi ug malipay sa tinuoray.

Pamalandongan nato kini:
1. Unsa may hulagway sa atong kinabuhi sa pag-ampo karon? Aduna ba kitay saktong lugar ug igong panahon nga giandam para niini? Unsa may atong pag-ila ug pagtan-aw sa Dios nga atong giduol diha sa pag-ampo?

2. Unsa may angay natong buhaton aron molambo ang atong paagi sa pag-ampo ug ang atong relasyon sa Dios ug sa isigkatawo?

No comments: