Saturday, October 31, 2015

ALL SAINTS DAY (YEAR B)

Pagpadayag 7:2-4; 1 Juan 3:1-3; Mateo 5:1-12

Sa usa ka maampoon nga panagtigom, akong gipangutana ang mga sumasalmot kon kinsa ang labing una nga tawo nga mosulod sa ilang hunahuna kon madungog nila ang pulong nga “santos”. Adunay nitubag og “Pope John Paul II”; aduna puy niingon og “Mother Teresa of Calcutta”; ug diha pa gayoy lain nga niingon og “Cory Aquino”. Klaro kaayo sa mga tubag nga ang pagkasantos atong giisip nga iya lamang sa talagsaong mga tawo ug dili pwede nga mapuy-an sa mga ordinaryong tawo sama sa atong mga igsoon, higala, silingan, o kauban sa trabaho.
Apan, ang Simbahan nagtudlo nga ang tanang binunyagan gitawag sa usa ka kinabuhi sa kasantos (Lumen Gentium, 39). Ang pagkasantos dili lamang alang sa pipila, kondili alang kanatong tanan nga mitoo kang Kristo. Ang santos nga kinabuhi maoy usa ka pagtubag sa pagdapit ni Kristo: “Pagpakabalaan sama nga ang imong Amahan nga tua sa Langit balaan” ug “Dali, sunod kanako”. Ang mga santos mao sila nga naningkamot sa pagsunod sa pagtulun-an ug kinabuhi ni Kristo, ilabi na sa iyang kinabuhi sa pag-alagad. Adunay nindot nga panultihon nga nagkanayon, “Saints are sinners who keep on trying to do good”. Ang mga santos, sama sa tanang tawo, makasasala usab, apan sila wala mohunong sa pagpaningkamot nga mahisama kang Kristo.
Ang kanhiay’ng Santo Papa Juan Pablo Dos nakatabang sa pagpasabut sa tinuod nga kahulugan sa kasantos. Sulod sa 27 ka tuig sa iyang pagpamuno sa Simbahan, nakadeklara siyag 1,338 ka mga beato ug 482 ka mga santos. Kini nagaapil sa mga tawo nga nagagikan sa lainlaing hut-ong sa katilingban, usa ka pagpakita nga ang pagkasantos posible nga maangkon ni bisan kinsa nga maningkamot sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. 
Si Papa Juan Pablo Dos mipasabut nga daghang mga tawo sa modernong panahon nagmasulob-on tungod kay ang ilang gi-idolo mao lamang ang mga banggiitang tawo sa natad sa entablado, pelikula, musika, ug paugnat sa kusog. Para sa Santo Papa, ang tinuod nga modelo alang sa maayong kinabuhi mao ang mga santos. Ang pagsunod sa ilang panig-ingnan maoy maghatag kanato’g tinuod nga kalipay.
Sa Adlaw sa mga Santos, basahon ang ebanghelyo sa “Pagkabulahan” (Beatitudes), nga kabahin sa gisangyaw ni Kristo. Ang maong basahon tukma pag-ayo para ning adlawa tungod kay kini naglatid sa kahulugan sa kasantos nga buot ipasunod ni Kristo kanatong tanan. Ang “Pagkabulahan” dili basiyo nga pagtulun-an tungod kay gipuy-an man kini ni Kristo. Siya mismo ang may hugot nga pagsalig sa Dios Amahan; Siya mismo ang nagsubo; Siya mismo ang nagmapaubsanon, ang nagmanggiluloy-on, ang giuhaw sa katarong, ug ang naglihok para sa kalinaw.
Duol ba kita sa Gingharian sa Dios? Bulahan ba kita sumala sa hunahuna ni Kristo? Kon gusto kita masayod sa tubag niini, mangutana lamang kita sa atong kaugalingon: “Ang Dios lang ba ang atong gisaligan?” “Mapaubsanon ug manggiluluy-on ba kita?” “Tiunay ba ang atong kasingkasing?” “Naglihok ba kita para sa kalinaw?” “Andam ba kita nga magsakripisyo para sa kamatuoran?”
Bisan tuod kita tawhanon ug makasasala, dili nato kalimtan nga diha sa sakramento sa bunyag nadawat nato ang grasya nga makasantos (sanctifying grace). Ang Dios mismo maoy naghatag kanato’g kapasidad sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Ang atong papel mao lamang ang paghukom nga mopili sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo nga maoy maghatag kanato og tinuod nga kabulahanan.

Si Roger Federer nahimong numero uno nga tennis player sa tibuok kalibutan dili tungod kay nag-idolized siya og usa ka ordinaryong manulaay og tennis. Hinoon, sa iyang pag-ensayo, gihimo ni Federer nga inspirasyon ang mga banggiitang tennis players nga sama nila ni Rod Laver, Stefan Edberg ug Pete Sampras. Sa susamang paagi, makab-ot nato ang Kristohanong kadungganan kon atong himoon nga mga idolo ug inspirasyon ang mga santos kay sila man ang mga numero uno sa gingharian sa langit. 

Friday, October 30, 2015

SATURDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 14:1, 7-11. UNSA MAN ANG TINUOD NGA PAGPAUBOS? Karong adlawa gihatagan kita ni Hesus og hulagway sa tawong mapaubsanon. Siya ang tawo nga dili mangandoy sa pagdayeg sa uban. Dili siya makig-ilog sa taas nga hut-ong sa katilingban. Dili siya mamintaha ug maniguro para sa iyang kaugalingon. Ang maong tawo magpaulahi dili tungod kay maglikay siya nga mahago o mahasol, kondili tungod kay gusto niyang ipahiluna ang uban una sa iyang kaugalingon. Siya ang tawo nga mahimong dako atubangan sa Ginoo tungod kay “ang magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas”. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpabiling mapaubsanon ug manggihunahunaon sa isigkaingon. Sakto si C.S. Lewis sa iyang pag-ingon, “True humily is not thinking less of yourself; it is thinking of yourself less.”

Thursday, October 29, 2015

FRIDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)LUKAS 14:1-6. UNSA MAY NAKADAOTAN SA PAGPAMANTAY? Ang “pagpamantay” mao ang buhat sa mga usisero/usisera, tsismoso/tsismosa ug libakero/libakera. Abtik silang makakita sa sayop sa uban ug dali ra nga maghukom. Mao kini ang gipakitang kinaiya sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod. Ilang gipanid-an pag-ayo si Kristo aron aduna silay ikasaway kaniya. Dili maayo kining maong batasan tungod kay matod pa sa panultihon, “Those who spend their time looking for the faults in others would have no time to correct their own.” Dili pagpamantay ang atong sundon kondili ang pagbantay. Ang “pagbantay” mao ang buhat sa mga tawong adunay pagbati ug gugma. Makakita sila sa kalisod sa isigkatawo. Sama kang Kristo, humok silang malooy ug abtik nga motabang sa mga kabos ug nanginahanglan.

Wednesday, October 28, 2015

THURSDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 13:31-35. UNSA MAY MAKAPAHUNONG NATO SA PAGPANGALAGAD SA DIOS? Si Hesus gipasidan-an sa mga Pariseo: “Kinahanglan mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mopatay kanimo.” Gibugaw ug gihadlok, pero wala siya nihunong sa iyang misyon sa pag-alagad. Usa kini ka panig-ingnan nga angay natong sundon. Daghan nato mawad-an og kadasig sa pag-alagad sa Simbahan bisan sa gamay lang nga hinungdan. Masultihan sa pari, mabikil sa kauban, o kaha wala madayeg sa gibuhat, mangluod na dayon ug dili na mo-alagad. Unsa man diay hinungdan ug tumong sa atong pagpangalagad? Si Kristo wala nihunong tungod kay ang Dios Amahan maoy iyang gisunod, dili si Herodes. Paghigugma ug kalooy maoy nagtuklod kaniya sa pagserbisyo. Kita? Kinsa may atong gisunod? Unsa may atong tumong?

Tuesday, October 27, 2015

FEAST OF ST. SIMON AND ST. JUDE, APOSTLESLUKAS 6:12-16. UNSA MAY ATONG PALABIHON – ANG MAILHAN SA KATILINGBAN O SA DIOS? Daghang tawo ang mangandoy nga mahimong inila o sikat sa katilingban. Karong adlawa, nagsaulog kita sa pangilin sa duha ka mga apostoles nga wala nagpahinong. Ang una mao si Simon, nga taga Cana ug gitawag og patriyota. Dili sama kang Simon Pedro nga kanunay natong madunggan, kini nga Simon nagpakahilom lang. Ang ikaduha mao si Judas, ang igsoon ni Santiago nga gitawag og Tadeo. Gawas niini, wala na kitay laing nahibalo-an kaniya. Mas ilado pa kay kaniya si Judas Iscariote nga nagbudhi ni Kristo. Si Simon nga Patriyota ug si Judas Tadeo dili inila sa katawhan, apan nailhan ug gipili sila sa Ginoo. Sakto ang giingon: “Your value is measured by what God says about you, not what someone else thinks about you.”