Tuesday, October 27, 2015

FEAST OF ST. SIMON AND ST. JUDE, APOSTLESLUKAS 6:12-16. UNSA MAY ATONG PALABIHON – ANG MAILHAN SA KATILINGBAN O SA DIOS? Daghang tawo ang mangandoy nga mahimong inila o sikat sa katilingban. Karong adlawa, nagsaulog kita sa pangilin sa duha ka mga apostoles nga wala nagpahinong. Ang una mao si Simon, nga taga Cana ug gitawag og patriyota. Dili sama kang Simon Pedro nga kanunay natong madunggan, kini nga Simon nagpakahilom lang. Ang ikaduha mao si Judas, ang igsoon ni Santiago nga gitawag og Tadeo. Gawas niini, wala na kitay laing nahibalo-an kaniya. Mas ilado pa kay kaniya si Judas Iscariote nga nagbudhi ni Kristo. Si Simon nga Patriyota ug si Judas Tadeo dili inila sa katawhan, apan nailhan ug gipili sila sa Ginoo. Sakto ang giingon: “Your value is measured by what God says about you, not what someone else thinks about you.”

No comments: