Wednesday, September 30, 2015

FEAST OF SAINT THERESE OF THE CHILD JESUS

LUKAS 9:57-62. UNSA MAY MENSAHE SA KINABUHI NI SAINT THERESE OF THE CHILD JESUS? Sa iyang autobiography, gipaambit ni Santa Teresa ang pagtulon-an sa “The Little Way”. Iyang gipasabot nga ang pagsunod ni Kristo atong mahimo diha sa matinud-anong pagbuhat sa inadlaw-adlaw’ng buluhaton. Dili ang kadak-on sa trabaho maoy importante kondili ang kadak-on sa atong gugma. Bisan ang pagpanghugas og plato, pagpanglimpyo sa balay, ug pagbantay sa masakiton makapahimo natong balaan basta kini atong buhaton nga mahigugmaon. Kining mga buhata maoy papel ni Santa Teresa sa kombento, ug tungod kay iya kining gihimo uban sa dakong gugma, gideklara siyang santa sa Simbahan. Gipamatud-an niya ang giingon ni Mother Teresa of Calcutta, “Not all of us can do great things, but we can do small things with great love.”


Tuesday, September 29, 2015

WEDNESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 9:57-62. ANDAM BA KITA NGA MOSUNOD KANG KRISTO KARON UG SA TANANG HIGAYON? Dihay gustong mosunod kang Hesus, apan siya miingon, “Sir, mouli una ako aron paglubong sa akong amahan.” Diha puy lain nga miingon, “Mosunod ako kanimo, Sir, apan tugoti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay.” Tabla ra ni nga miingon, “Mosunod ko, pero unya na.” Dili ba ingon ani man usab ang daghan kanato. “Magbinuotan ko, pero unya na inig kahuman nako’g binuang.” “Mosimba ko, pero unya na kon magluya nako.” “Moalagad ko sa Simbahan, pero unya na kon moretiro nako.” Kini nga matang sa batasan dili makalipay sa Ginoo. Kon gusto kita mosunod kaniya, buhaton nato kini karon dayon, dili unya, dili ugma. Sakto ang pahimangno: “Satan’s greatest lie is, “You have plenty of time to get right with God.”

FEAST OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL


JUAN 1:47-51. UNSA MAY ATONG MAKAT-ONAN KANG SAN MIGUEL ARKANGHEL? Si San Miguel Arkanghel mao ang prinsipe sa mga anghel sa kalangitan. Ang Libro sa Gipadayag naghulagway sa usa ka dakong gubat nga nahitabo didto sa langit. Usa ka rebolusyon ang gipangulohan ni Satanas, ang masinahong anghel nga nirebelde batok sa Dios. Si San Miguel mao ang maisugong nakig-away para sa Dios, ug uban sa matarong nga mga anghel, gibuntog nila ang pundok ni Satanas ug gitambog ngadto sa gawas sa langit. Dinhi sa kalibotan karon, si Satanas ug ang mga demonyo nagpadayon sa ilang rebolusyon. Buot nilang tintalon ang mga tawo aron kini mopalayo sa Dios. Isip mga deboto ni San Miguel, makigbatok usab kita sa yawa ug sa iyang mga daotang buhat ug paagi. Matod pa ni Pope Francis: “The only war that must all fight is the one against evil.”

Sunday, September 27, 2015

MONDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 9:46-50. NGANONG DILI MAN KITA ANGAY’NG MAGMAPAHITAS-ON? Si Saint Vincent de Paul nag-ingon, “Ang garbo maoy atong pinakadakong kaaway tungod kay kini maoy tuboran sa tanang daotan ug kalaglagan sa tanang maayo.” Tinuod kini sumala sa atong kasinati-an. Kon garbo maoy maghari, anaa ang pagsumpakiay, pagdinaotay ug pagdinumtanay. Likayan gayod nato nga mahimong garboso tungod kay matod pa sa libro ni Santiago: “Ang Ginoo makigbatok sa mga mapahitas-on, apan maglaban siya sa mga mapaubsanon” (4:6).  Diha sa ebanghelyo, gidasig kita ni Hesus nga magmapaubsanon tungod kay ang labing ubos sa tanan maoy ilhong labing dako didto sa Langit. Sakto ang gisulat: “Being humble is more important than being wise because God doesn’t need a proud mouth that speaks much, but a kind heart that listens.”

26TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)

Nm 11:25-29; Jas 5:1-6; Mk 9:39-43, 45, 47-48

Kinsa man ang maluwas ug kinsa man ang dili? Ang mga pagbasa ning Domingoha maghatag kanato’g lamdag sa salabotan kalabot niini.
Kinsa man ang posibleng maluwas?
Diha sa unang pagbasa (Numeros 11:25ff.), si Josue misugyot kang Moises nga pahunungon sa pagpanagna ang duha ka tawo nga dili sakop sa ilang pundok. Apan si Moises mipahinumdum kaniya nga bisan kinsa sa katawhan sa Dios makahimo sa pagbuhat og maayo. Susama niini ang nahitabo diha sa ebanghelyo (Marcos 9:39ff.). Si Juan misugyot nga pahunungon ang usa ka tawo nga nagpapahawa og mga daotang espiritu sa ngalan ni Hesus kay dili siya ilang kauban. Apan si Hesus miingon nga dili angay’ng did-an ang maong tawo tungod kay walay makahimo’g milagro sa iyang ngalan kon kini kontra kaniya.
Pinaagi ning mga pagbasa atong masabtan nga bisan kinsa makahimo sa pagbuhat og maayo sa ngalan sa Ginoo. Ang tanan adunay kahigayonan nga makasulod sa Gingharian sa Dios. Si Kristo miingon: “Ang mopainum kaninyo og usa ka baso nga tubig tungod kanako, gantihan.” Ang pagpainum og tubig maoy usa ka buhat nga ordinaryo kaayo ug mahimong buhaton ni bisan kinsa. Kini nagpasabot nga ang matag buhat sa kalooy nga atong himoon, bisan unsa ka gamay, dili gayod malimtan sa Ginoo.
Kaniadto, nagtoo kita nga gawas sa mga Katoliko, wala nay laing maluwas. Apan karon, ang atong Simbahan nagtudlo nga bisan ang ubang relihiyon adunay bahin sa kamatuoran, ug ang ilang mga magtotoo makadawat usab og kaluwasan kon sila magbuhat og maayo sa ilang kinabuhi (Vatican II, Lumen Gentium).
Kinsa man ang posibleng malaglag sa impyerno?
Ang ikaduhang pagbasa (Santiago 5:1-6) nagsaway sa mga dato pinaagi sa pag-ingon: “Gitikasan ninyo ang mga mamumuo nga nangani sa inyong kaumahan. Nagpuyo mo sa kaharuhay ug kalingawan ning kalibotana. Nalipay mo, samtang ang uban gipamatay. Gisayonsayon lang ninyo pagsilot ug pagpatay ang walay sala kay dili sila makasukol.”  Kining pagbasa wala magpasabot nga ang tanang adunahan daotan ug angay’ng silotan. Ang mga dato nga gisaway dinhi mao kadtong nagpahimulos sa kahimtang sa uban, kadtong nagpaharohay ug wala nagtagad sa kalisod sa kadaghanan, ug kadtong nagdaugdaog sa mga kabos ug timawa. Kining mga tawhana maglisod gayod sa pagsulod sa Gingharian sa Langit.
Diha sa ebanghelyo, si Hesus nagsaway usab sa mga tawo nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Mas maayo pa kono aning mga tawhana nga “itambog sa dagat nga hiniktan ang liog og dakong galingan nga bato”. Kining mga pulonga nagpadayag sa kangil-ad sa usa ka lihok nga magdani og laing tawo sa pagpakasala. Dugang niini, si Hesus nag-ingon: “Kon ang usa ka kamot makaduhig nimo sa pagpakasala, putla ni! Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhi nga usa ray kamot kaysa mahulog sa impyerno . . . Kon ang usa ka mata makaduhig nimo sa pagpakasala, lugita ni! Mas maayo pa nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ray mata kaysa matambog sa impiyerno nga may duha.” Unsa may gipasabot niini? Angay ba nato kining sundon “literally”? Dili. Kining makusganong pasumbingay gigamit sa ebanghelyo aron ipasabot ang kadako sa sala sa tawo nga makaangin sa uban nga magbuhat og daotan.
Unsa man ang mga dagkong hagit para kanato karong Domingoha?
Una sa tanan, atong sabton nga matag usa kanato adunay katakos sa pagbuhat og maayo. Gihimo kita sa Dios sumala sa Iyang dagway ug kasamahan, ug anaa sa atong kinaiyahan ang kaayo ug katarong. Imbis pugngan, angay natong dasigon ug hatagan sa kahigayonan ang isigkatawo nga makapadayag sa iyang kaayo.
Ikaduha, atong sabton nga ang mga gagmay'ng butang nga atong mahimo para sa uban dako og kapaingnan. Ang atong mga maayong buhat makapausab sa hulagway sa kalibutan. Si Hesus mismo ang nag-ingon, “Kamo ang asin sa katawhan, kamo ang kahayag sa kalibutan.” Nga sa ato pa, pinaagi sa atong mga maayong buhat, ang kalibutan mahimong mas nindot puy-an ug mas malamdagan.
Ikatulo, mag-amping kita nga dili makahatag og kasakit sa ubang mga tawo. Sa atong pagpaningkamot nga moasenso, likayan nato nga makayatak sa katungod sa uban. I-asa man nato ang kalibutanong bahandi o dungog kon ang atong kalag sa impiyerno ang kapaingnan?
Ug sa katapusan, magbantay usab kita nga dili maghulhog sa uban nga magpakasala. Dili kita maghatag og daotang pagtulun-an ug ehemplo, ilabi na sa atong mga anak. Hinoon, maningkamot kita nga masayod unsa ang maayo ug magpuyo subay niini aron nga ang atong mga kabataan makakita og maayong panig-ingnan.
Usa ka batan-ong lalaki ang nagpuyo sa usa ka salawayong kinabuhi – walay kahadlok sa Ginoo, walay pagtahud sa mga tigulang ug kababaehan, manuntok sa iyang isigkaingon, parahubog, sugarol, ug drug addict. Nahimo siya nga ingon niani tungod sa daotang panig-ingnan sa iyang amahan nga puno usab sa bisyo.

Human mamatay kining maong batan-on tungod sa overdosage sa drugas, mibarog kini sa hukmanan sa langit. Nangutana si Senyor San Pedro sa Ginoo: “Lord, silotan ba nato kining batan-ona?” Ug mitubag ang Ginoo: “Ayaw lang Pedro kay makalolooy siya. Pero, atangi lang unya tong amahan anang bataa . . .”