Friday, August 31, 2012

Saturday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 25:14-30. Unsa ug para asa man ang mga talento nga gihatag kanato sa Ginoo? Ang tanang tawo gihimo sa Dios para sa usa ka katuyoan – ang paghimaya sa Iyang Ngalan. Ug aron makab-ot ang maong katuyoan, gihatagan sa Dios ang matag usa kanato og mga abilidad. Ang Sambingay sa mga Talento magdasig kanato sa pag-ila sa atong tagsatagsa ka mga kaantigohan ug sa paggamit niini alang sa pag-alagad sa Dios. Ang saktong paggamit sa mga talento maoy usa ka pamaagi sa pagpasidungog sa Ginoo. Dili importante kon unsa ang matang ug gidaghanon sa mga talento ang anaa kanato. Ang mahinungdanon nga ato kining gamiton dili lamang para sa atong kaugalingon kondili alang sa kaayohan sa kadaghanan.

Friday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 25:1-13. Unsa man nga pagpangandam ang atong himoon alang sa pag-abot sa Makagagahum? Ang sambingay adunay tubag niini. Si Cristo mao ang pamanhonon; ang Simbahan mao ang pangasaw-onon. Ang pag-abot sa kaslonon posible nga malangan; apan kita, nga mga dinapit sa kasal, kinahanglan kanunay'ng andam. Ang lampara maoy simbolo sa atong pagtoo; samtang ang lana mao ang atong mga maayong buhat. Ang pagtoo nga walay buhat usa ka patay'ng pagtoo, sama nga ang lampara nga walay lana dili makasiga. Aron maandam kita sa pag-abot sa Ginoo, sundon nato ang mga maalamong dalaga. Daghanon nato ang dalang lana o mga maayong buhat aron maabtan kita Niya nga adunay kahayag sa gugma.

Wednesday, August 29, 2012

Thursday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 24:42-51. Andam na ba kita sa pag-abot sa panahon sa atong kamatayon o sa adlaw kanus-a kita moatubang sa Ginoo? Labing siguro daghan kanato dili gayod andam. Gani ang uban kanato wala gyoy gihimo bisan gamay na lang nga pagpangandam. Lisod para kanato ang pagpangandam tungod kay dili man kita ganahan maghunahuna sa realidad sa kamatayon. Dili kini sakto. Ang adlaw kanus-a kita moatubang sa Ginoo gipakasama sa usa ka kawatan tungod kay moabut kini sa panahon nga wala nato damha. Tungod niini gihagit kita nga mahisama sa usa ka sulugoon nga matinud-anon sa iyang mga bulohaton kada adlaw. Kon maabtan kita sa Dios nga nagtuman sa atong obligasyon, gantihan kita Niya og kinabuhing dayon.

Tuesday, August 28, 2012

Wednesday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 23:27-32. Unsa may atong buhaton sa mga tawo nga magsaway sa atong kakulangon? Sa libro nga “Why Am I Afraid To Tell You Who I Am?” si John Powell mipasabot nga ang hinungdan sa atong pagpakaaron-ingnon mao ang “fear of rejection”. Tungod kay mahadlok kita nga ang mga tawo dili na moangay kanato kon mahibaw-an nila ang tinuod natong pagkatawo, magbutang kita og maskara sa atong kaugalingon. Sa ebanghelyo gisaway ni Jesus ang maskara sa mga Pariseo dili aron insultohon kondili aron hagiton sila sa pagbag-o sa kaugalingon. Busa, bisan sakit ang pagdawat sa kamatuoran nga gisaway sa ubang tawo, ato silang pasalamatan tungod kay sila gigamit usab sa Ginoo aron paghagit kanato sa pagbag-o.

Tuesday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 23:23-26. Unsa man nga matang sa halad ang makalipay sa Dios? Ang paghalad og “diesmos” (dies porsento sa abot sa yuta o negosyo) diha sa altar usa ka makahuloganong buhat tungod kay pinaagi niini atong giila nga ang tanan natong paningkamot magbunga lamang kon kini panalanginan sa Kahitas-an. Ang paghatag og diesmos diay maoy atong paagi sa pagpasalamat sa Dios. Apan, bisan ang diesmos mawad-an og bili kon kini dili ubanan og gugma para sa silingan. Diha sa ebanghelyo gitawag ni Jesus og “tigpakaaron-ingnon” ang mga Pariseo tungod kay haloyo sa ilang makanunayong paghalad og diesmos nagkulang sila sa mga buhat sa hustisya, kalooy ug pagtoo, nga mao untay labing bililhon sa mga mata sa Ginoo. 

Monday, August 27, 2012

Monday of the 21st Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 23:13-22. Nganong sayop man ang pagpakaaron-ingnon? Ang pagpakaaron-ingnon usa ka matang sa pagpamakak ug pagpangilad. Usa ka tigpakaaron-ingnon ang tawo nga magpakita nga siya maayo ug matinabangon apan sa kasingkasing puno siya sa kasalawayon. Tigpakaaron-ingnon usab ang tawo nga magtudlo sa angay'ng buhaton apan siya mismo dili magbuhat sa ingon. Gitawag ni Jesus ang mga Pariseo og “mga tigpakaaron-ingnon” tungod kay ang ilang gipangtudlo ug ang ilang kinabuhi wala magkatakdo. Usahay, kita usab magpakaaron-ingnon aron tabonan ang atong pagkatawhanon. Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagpangayog pasaylo sa Dios sa mga panahon nga kita dili matinud-anon.

Saturday, August 25, 2012

21st Sunday in Ordinary Time (Year B)


Josue 24:1-2, 15-18; Efeso 5:21-32; Juan 6:60-69

Unsa may atong reaksyon kon makadungog kita og pagtulon-an nga lisud sabton ug lisud buhaton?

Human si Jesus magsulti mahitungod sa iyang lawas ug dugo nga ihatag para sa mga tawo isip kalan-on ug ilimnon, daghan sa iyang mga tinun-an ang miingon: “Lisod kaayo ang maong pagtulon-an. Kinsay makadawat ani?” Ug tungod niini, daghan kanila mihunong sa pagsunod kang Jesus.

Aduna pay mga nahiunang pagtulon-an si Jesus nga dili sayon sundon. Pananglitan: “Kon dunay mosagpa kanimo sa tuong aping, ipasagpa pud ang wala”; “Pasayloa ang tawo nga makasala kanimo sulod sa kapitoan ka pito ka higayon”; “Higugmaa ang imong mga kaaway”; ug “Ibaligya ang imong kabtangan ug ihatag sa mga kabos”. Pila man kanato ang midumili sa pagsunod kang Cristo tungod ning mga pagtulun-an.

Apan, bisan daghan ang nibiya kang Jesus, diha gihapoy nagpabilin nga mitoo kaniya. Sa iyang kabahin si Pedro namulong: “Ginoo, kinsa may lain namong kapaingnan? Naa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon.”

Karong panahona, si Jesus nagpadayon sa buhat sa pagpanudlo pinaagi sa iyang Simbahan. Daghang mga tawo ang nalamdagan ug nagiyahan tungod sa mga pagtulon-an nga gisangyaw sa mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, ug mga magtutudlo sa pagtoo. Apan, dili nato malilong nga adunay mga pagtulon-an sa Simbahan nga dili “popular” o lisud dawaton sa ubang mga tawo, apil na niini ang mahitungod sa artificial contraception, premarital sex, divorce, same-sex union, ug uban pa. Ang pangutana mao kini: Kon maglisud kita og sabut sa usa ka pagtulon-an sa Simbahan, unsa may angay natong buhaton? Dili ba lang nato tagdon ang pagtulon-an ug isipon nga kinaraan? Mangluod ba kita ug mohunong sa pagsimba? Mobalhin ba kita og relihiyon? O kaha, maningkamot kita sa pagsabut sa pagtulon-an pinaagi sa pagtoon ug pagpatudlo sa mga tawong adunay dagkong kahibalo?

Para sa usa ka matinud-anong sakop sa Simbahan, ang naulahing sugyot maoy labing maayo. Sa dili pa nato sawayon o balewalaon ang usa ka pagtulon-an, maningkamot una kita sa pagsabot niini. Magbasa kita og mga libro ug mangayo sa opinyon sa mga respetadong tawo sa Simbahan sama pananglit sa mga pari ug relihiyoso nga may edukasyon sa teolohiya. Pinaagi sa pagtoon ug sa pagpaminaw og tambag, ang usa ka tawo malamdagan ug makahimo sa angay'ng buhaton.

Usa ka babaye ang masuk-anong miingon sa pari: “Padre, gilainan ko nga naminaw sa atong pagbasa nga sinulat ni San Pablo. Hunahunaa ra gud nga giingnan ming mga babaye nga magpaubos ug magmasinugtanon sa among bana kay kono ang bana maoy ulo sa pamilya sama nga si Cristo maoy ulo sa Simbahan. Kalain gud ani! Mao ni ang makapadako sa ulo sa mga bana!”

Unya ang pari mikuha sa basahon ug kalmado nga mipasabut: “Day, ato una nga tiwason sa pagbasa ang gisulat ni San Pablo. Siya miingon: 'Ug kamong mga bana, higugmaa ang inyong asawa sama sa paghigugma ni Cristo sa iyang simbahan'. Nadungog ba nimo ni Day?”

Oo, padre”, mitubag ang babaye.

Unya, kahibalo baka giunsa paghigugma sa Dios ang iyang Simbahan?” nangutana ang pari.

Abtik nga mitubag ang babaye: “Oo, padre. Garabe nga paghigugma. Gihalad gud niya ang Iyang kinabuhi para sa Simbahan.”

Ug ang pari miingon: “Mao kana ang gisugo ni San Pablo sa tanang mga bana. Angay nila alagaran ug pakamatyan ang ilang asawa. Karon, nasuko ka pa ba ni San Pablo?”

Mipahiyum ang babaye ug miingon, “Dili na padre oy.”

Saturday of the 20th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 23:1-12. Unsa may maghatag sa tawo og kredibilidad? Usahay maghunahuna kita nga kon mas daghan ang atong natun-an, mas motoo kanato ang mga tawo. Usahay usab maghunahuna kita nga kon daghan ang atong mga pulong mas mosunod kanato ang katawhan. Aduna kini gamay nga kamatuoran. Apan ang ebanghelyo karon nagtudlo nga labaw sa tanan, ang maghatag sa tawo og kredibilidad mao ang iyang binuhatan. Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo daghan og nahibaloan sa ilang pagtoon ug kanunay silang nagwali, apan gisaway sila ni Jesus tungod kay wala man nila puy-i ang ilang giwali. Ang mga tawo dali nga motoo ug mosunod kanato kon ilang makita sa atong kinabuhi ang atong gipangtudlo.  

Thursday, August 23, 2012

Saint Bartholomew, Apostle (Year B)


Juan 1:41-45. Unsa man nga matang sa mga higala ang anaa kanato? Adunay higala nga makig-uban nato panahon sa kalipay, pero dili sa kasakit. Aduna puy higala nga molaban nato bisan sayop ang atong gihimo. Aduna pa gyoy higala nga magdala kanato dili sa kaayohan kondili sa daotang binuhatan. Maisip ba nato sila nga tinuod nga higala? Dili. Diha sa ebanghelyo, si Natanael nakakaplag og tinuod nga higala diha kang Felipe. Si Felipe nalipay pag-ayo sa dihang iyang nakita ug nadungog si Jesus. Kining kalipay nga iyang nabati gusto niyang ipaambit kang Natanael. Busa iyang gidala si Natanael ngadto sa Ginoo. Pagkabulahan nato kon makaangkon kita og higala nga sama kang Felipe magdala kanato ngadto sa Dios.

Wednesday, August 22, 2012

Thursday of the 20th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 22:1-14. Unsa man nga matang sa bisti ang atong isul-ob sa pagtambong sa kombira sa Ginoo? Ang Kristohanong kinabuhi gihulagway sa sambingay isip usa ka dakong kombira sa kasal. Ang Dios Amahan mao ang hari nga nagdapit og mga tawo nga motambong sa kasal sa Iyang Anak nga si Cristo. Sa atong pag-apil ning maong kombira, gilaoman kita nga magsul-ob sa saktong bisti. Ang bisti nga gipasabot dinhi dili materyal kondili espiritwal. Ang “bisti sa kasal” para kanato mao ang mga mithi sa ebanghelyo sama sa kaayo, hustisya, kaangayan, kamanggihatagon ug kamanggiloloy-on. Kon wala kita ning mga mithi, wala kitay luna sa kombira sa Ginoo. Kristiyanos kita sa ngalan lamang, dili sa buhat.

Queenship of Mary (Year B)


Lucas 1:26-38. Unsa man nga matang sa pagka-rayna si Maria? Si Maria gitawag nga rayna tungod sa iyang pagka-inahan sa Anak sa Dios ug tungod sa iyang kalambigitan sa misyon ni Cristo. Ang Anak, nga maoy hari sa tanang hari, nagpuyo og ordinaryo nga kinabuhi. Ang iyang pagka-hari gidayandayanan sa mga hiyas sa pagkamapaubsanon ug pagkamaalagaron. Ingon usab niini ang atong makita ni Maria. Ang iyang “pagkabulahan sa mga babayeng tanan” wala makapadako sa iyang ulo. Nasayod si Maria nga siya sulugoon lamang sa Dios, ug tungod niini, nagpabilin siyang mapaubsanon ug maalagaron. Siya ang nagmatuod sa giingon sa iyang Anak: “Si bisan kinsa kaninyo nga gustong mahimong dako, kinahanglan mag-alagad sa tanan.”

Tuesday, August 21, 2012

Tuesday of the 20th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 19:23-30. Unsa may angay'ng buhaton sa mga dato aron makasulod sa Gingharian sa Langit? Una, ang mga dato angay'ng magbantay nga dili mahimong ulipon sa bahandi. Dili nila angay'ng hutdon ang ilang panahon ug kusog sa pagpangitag kwarta. Angay silang maghatag og panahon sa pagpalambo sa ilang espiritohanong kinabuhi, ilabina sa ilang relasyon uban sa Dios ug sa isigkaingon. Ug Ikaduha, ang mga dato angay maglikay nga mamahimong laug. Kinahanglan nga makat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabos. Hinumduman nila kanunay nga ang tanang bahandi iya sa Dios. Ug gusto sa Tag-iya nga maghigugmaay ug magtinabangay kitang tanan nga Iyang mga piniyalan.

Sunday, August 19, 2012

Monday of the 20th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 19:16-22. Unsa may angay natong buhaton aron maangkon ang kinabuhing dayon? Kining maong pangutana bililhon kaayo ug angay lamang nga ang tubag niini masayran sa kada tawo. Diha sa ebanghelyo gipasabot ni Jesus sa batan-ong lalaki nga ang pagsunod sa mga kasugoan sa Dios kinahanglan atong buhaton aron ang kaluwasan maangkon. Pinaagi niini, atong mapakita nga kita nagtahod sa Makagagahum. Apan dili lang kini mao. Ang atong pagsunod sa mga kasugoan kinahanglang pagaubanan usab og kasingkasing nga andam mobiya sa tanan aron sa pag-alagad sa Dios ug sa mga kabos. Sa pagbuhat sa ingon, atong mapadayag nga kita dili kalibotanon, ug nga ang Gingharian sa Dios mao gyod ang atong gihandum.

Saturday, August 18, 2012

20th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Prv 9:1-6; Eph 5:15-20; Jn 6:51-58

Motoo ka ba sa presensya ni Cristo diha sa pan ug bino sa Eukaristiya? O, kabahin ka sa mga tawo nga nagtoo nga ang pan ug bino sa Santos nga Misa simbolo lamang sa presensya sa Dios?

Diha sa Ebanghelyo, si Cristo namulong: “Ako mao ang buhing pan nga gikan sa langit. Ang mokaon ning maong pan makabaton sa kinabuhing walay katapusan; ug ang pan nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod” (Juan 6:51). Ang mga Hudiyo nga naminaw kang Jesus dili makatoo sa ilang nadungog. Nagbagolbol sila: “Unsaon man ning tawhana paghatag sa iyang unod aron atong makaon?” Tingali sa ilang kahiladman nakaingon sila, “Basin nagtoo kining tawhana nga mangan-anay kita og tawo.” Tungod sa katalagsaon sa pagtulon-an ni Jesus, daghan sa mga tawo mihunong sa pagsunod kaniya.

Apan, bisan tuod daghan sa iyang mga sumusunod ang nawad-an og pagtoo kaniya, gibarogan ni Jesus ang iyang mga pulong. Wala siya moingon: “Pasayloa ko ninyo kon naglabad ang inyong ulo sa akong gitudlo. Ang buot nakong ipasabut mao nga ang pan mao ang simbolo sa akong pagkatawo. Dili nako tuyo nga sugoon kamo sa pagkaon sa akong unod.” Hinoon, si Jesus mipadayon sa pag-ingon: “Kini ang labing tinuod, kon dili kamo mokaon sa unod sa anak sa tawo ug moinum sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mokaon sa akong unod ug moinum sa akong dugo makabaton sa kinabuhing dayon, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw; kay ang akong unod tinuod nga pagkaon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnun” (Juan 6:53-55).

Ang Simbahan mopasabut sa kahulugan niining mga Pulong ni Jesus diha sa konteksto sa Eukaristiya. Giisip ni Jesus ang iyang kaugalingon isip kordero nga ihalaray alang sa kapasayloan sa mga sala sa tawo. Didto sa Katapusang Panihapon, mas gipaklaro niya ang iyang gitudlo: “Dawata ninyo kini ug kan-a, kini mao ang akong lawas”; “Panginum kamo gikan niini; kay kini mao ang akong dugo sa bag-ong kasabutan, nga giula alang sa kapasayloan sa mga sala” (Mt 26:26-28). Ang mga sumusunod gimanduan ni Cristo nga saulogon ang Eukaristiya alang sa iyang handumanan (1 Cor 11:25) aron nga ang tanang katawhan sa tanang panahon makatagamtam sa bunga sa makaluwas niyang sakripisyo.

Unsa man ang hagit ning maong ebanghelyo kanato karon? Kita nga mga sumusunod ni Cristo giagni nga mopalawom sa atong pagsabut ug pagtoo sa presensya ni Cristo diha sa pan ug bino sa Eukaristiya. Dili na kita angay nga magduhaduha pa tungod kay si Cristo, ang Kamatauoran mismo, mao ang nag-ingon niini.

Atong mapakita ang dakong pagtoo sa Eukaristiya, una sa tanan, diha sa atong pag-andam sa kaugalingon sa pagdawat niini sa matag higayon nga kita magsimba. Kon limpiyo ang atong konsensya sa pagdawat ni Jesus diha sa pan ug bino, mabusog ug mahimsog ang atong kinatibuk-ang pagkatawo. Makabaton kita og tinuod nga kalinaw, kalipay ug kinabuhi sumala sa gisaad ni Cristo.

Mapakita usab nato ang dakong pagtoo sa presensya ni Jesus diha sa Eukaristiya pinaagi sa paghatag og dakong pagtahud sa sagrado nga pan ug bino. Atubangan sa Santos nga Eukaristiya, angay gayod nga kita moluhod ug moyukbo tungod kay anaa kita atubangan sa Ginoo. Sa dalan sa kalbaryo, ang Dios nadagma ug napaluhod sa makadaghan tungod ug alang sa iyang dakong gugma sa katawhan. Angay lamang usab nga kita moluhod sa iyang atubangan aron sa pagdayeg ug pagpasalamat kaniya.

Naglakaw sa dalan kining managhigala nga Muslim ug Kristiyano sa dihang ilang gikahinagbo ang usa ka pari nga nagdala sa Santos nga Eukaristiya para sa usa ka masakiton. Ang Kristiyano mihunong, mitangtang sa iyang kalo ug miluhod. Nahibulong ang Muslim nga nagsud-ong kaniya ug nangutana sa hinungdan sa iyang gibuhat.

Akong gisimba ang akong Ginoo nga gidala sa pari ngadto sa usa ka masakiton”, mipasabut ang Kristiyano.

Unya miingon ang Muslim: “Sa unsa mang hitaboa nga ang Labing Gamhanang Dios magpakahimong gamay kaayo nga pan ug magpaubos sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagduaw sa usa ka pobreng masakiton? Pasayloa ko higala, pero mas dako ang among pag-ila ug pagtahud sa Ginoo kaysa inyoha.”

Ug ang Kristiyano mitubag: “Tungod kana kay ang inyong nailhan sa Ginoo mao lamang ang iyang pagkagamhanan, pero wala kamo makasabut sa kadako sa iyang gugma para sa tawo.”

Friday, August 17, 2012

Saturday of the 19th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 19:13-15. Unsa may sakto – ang magbinata o ang magpakabata? Ang magbinata ingon ani: Mangayo ka sa Dios bisan unsay imong gusto. Kon ihatag ang imong gipangayo, malipay ka ug daygon nimo ang Ginoo; kon dili, mangluod ka ug mohunong sa pag-ampo. Maayo ka ug matinabangon sa mga tawo nga magdayeg nimo. Pero, masuko ka ug makigbungol sa mga tawo nga lain og hunahuna nimo. Ingon ani ba ang gusto sa Dios para nato? Dili. Ang magpakabata ingon ani: Mitubo ka na ug miasenso, apan nagpabilin kang mapaubsanon ug masaligon sa Ginoo. Adunay mga tawo nga imong gikasumpaki, apan dili ka magdumot ug dali rang magpasaylo. Kini mao ang kalidad sa mga bata nga maoy gustong ipasunod kanato ni Cristo.

Thursday, August 16, 2012

Friday of the 19th Week in Ordinary Time (Year B)
Mateo 19:3-12. Ngano man nga gidili ang diborsiyo sa Simbahang Katoliko? Ang kaminyoon sa Simbahan usa ka sakramento nga maghulagway sa gugma sa Dios sa Iyang katawhan, o sa gugma ni Cristo sa iyang Simbahan. Ang gugma sa Dios walay kondisyon ug walay katapusan. Sa samang paagi, ang magtiayon gilaoman nga maghigugmaay sa usag-usa, bisan sa ilang pagkatawhanon, ug hangtod sa kamatayon. Sa ilang pagpakasal, gawasnon silang nanumpa nga higugmaon nila ang usag-usa “bisan unsay mahitabo, maayo o daotan, sa kahamugaway o kapit-os, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mobulag” kanila. Kon ingon niini kabililhon ang kaminyoon, angay nga pangandaman og maayo ang maong sakramento.

Wednesday, August 15, 2012

Thursday of the 19th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 18:21-19:1. Ngano man nga kinahanglan kitang magpasaylo? Usa sa daghang mga rason nganong kinahanglan kitang magpasaylo mao ang atong kaugalingong kaayohan. Sa atong pagpasaylo, atong gihatagan og kagawasan dili lang ang tawo nga nakasala kanato kondili ang ato usab nga kaugalingon. Ang tawo nga dili makamaong magpasaylo mahimong binilanggo sa mapait nga kagahapon ug tungod niini dili siya makapadayon nga malinawon sa iyang kinabuhi. Diha sa ebanghelyo si Cristo nagsugo sa mga tinun-an sa pagpasaylo sa isigkaingon dili lamang sa pipila ka higayon kondili sa tanang panahon. Siya, nga atong Ginoo, nasayod nga ang sekreto sa malipayong kinabuhi anaa sa kasingkasing nga mapasayloon ug malinawon.

Solemnity of the Assumption of Mary (Year B)


Lucas 1:39-56. Ngano man nga gipauna sa pagpasaka sa langit ang Mahal nga Birhen Maria sa tanang mga magtotoo? Anaa ba sa Biblia ang maong pagtulon-an? Ang nahitabong pagpasaka sa langit ni Maria wala mahisulat sa Biblia, apan kabahin kini sa Tradisyon sa Simbahan sukad pa sa Iyang sinugdanan. Si Maria adunay talagsaong papel sa plano sa Dios. Ang Labaw'ng Makagagahum naghimo og mga dagkong butang para kaniya. Si Maria “bulahan sa mga babaye nga tanan” tungod kay gipili siya sa Dios nga mahimong inahan sa Iyang Bugtong Anak. Tungod kay si Maria inahan sa Dios, angay lamang nga dili na siya pahulaton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa tanan nga mahigugma ug mosunod kang Jesus.

Tuesday, August 14, 2012

Tuesday of the 19th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 18:1-5,10,12-14. Kinsa man ang gipasabot ni Jesus nga sama sa “mga bata”, nga maoy labing halangdon sa mata sa Dios? Una, ang “mga bata” mao ang mga tawo nga labing nanginahanglan og tabang. Sila ang mga kabos, walay trabaho, masakiton, inosente, ug walay tingog sa katilingban. Kon ato silang tagdon ug tabangan, tabla ra nga atong gidawat si Cristo. Ikaduha, ang “mga bata” mao ang mga tawo nga mapaubsanon ug wala mangandoy nga daygon sa katawhan. Nasayod sila nga ang tanan nga ilang nakab-ot bunga sa kalooy sa Dios. Ug sa katapusan, ang “mga bata” mao ang mga tawo nga kanunay nagasalig sa Ginoo. Kada adlaw mag-ampo sila tungod kay nasayod sila nga kon wala ang Dios wala silay mahimo.

Monday, August 13, 2012

Monday of the 19th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 17:22-27. Kabahin ba sa atong katungdanan isip Kristiyanos ang pagbayad sa buhis ngadto sa pangagamhanan? Ang ideya sa pagbayad og buhis para sa kaayohan sa bagang katawhan maayo kaayo. Himoon kini ubos sa tinguha nga ang mga tawo mahatagan og saktong serbisyo. Daghan ang mobati nga mas sayon ang paghigugma sa silingan kaysa pagbayad og buhis. Apan dili kini ang angay'ng bation sa usa ka Kristiyano. Ang pagbayad sa saktong buhis maoy usa ka pamaagi sa paghigugma sa mga silingan, ilabina sa mga kabos. Ang buhis mahimong daotan kon kini pangayoon sa dili makiangayong paagi, o kaha gamiton alang sa daotang katuyoan. Sa ingon nga kahimtang, ang pagbayad og buhis dili na angay'ng sundon.

Saturday, August 11, 2012

19th Sunday in Ordinary Time (Year B)

1 Kgs 19:4-8; Eph 4:30-5:2; Jn 6:41-51


Ang unang pagbasa nagsaysay kanato mahitungod sa nahitabo kang propeta Elias. Diha sa iyang pagtuman sa papel isip propeta sa Dios, daghan ang nangasuko kaniya ilabina si Hari Ahab ug ang iyang paganong asawa nga si Izebel. Tungod sa pagpanglutos nga iyang nasinati, naluya siya ug nahutdan og paglaum. Sa iyang pag-ampo, giingnan ni Elias ang Ginoo: “Maayo pag mamatay ako, Ginoo.”

Daghan kanato makasabot sa gibati ni Elias. Sa atong kinabuhi, aduna usay panahon nga abuton ta’g kaloya. Usahay gani, tungod sa mga dagkong problema, mawad-an kita sa paglaum. Tungod niini, ang uban kanato makaingon usab, “Maayo pa'g mamatay para matapos na ang tanan.”

Muoyon ba ang Dios sa atong pagpangayo og kamatayon kon mapuno na kita sa problema? Dili. Sa iyang pagkaluya, si Elias gidasig sa Dios sa pagpadayon sa iyang misyon sa pagkapropeta. Ang Ginoo nagpadala og anghel nga maoy nagpakaon kang Elias ug nagpalig-on sa iyang espirito. Sa samang paagi, kita usab gidasig sa Ginoo nga magpadayon sa atong kinabuhi bisan pa man sa daghang mga pagsulay ug suliran. Iyang gipadala kanato ang iya mismong Bugtong Anak aron maoy mahimo natong pagkaon ug kusog.

Diha sa Ebanghelyo, si Jesus miingon: “Ako mao ang buhing pan nga gikan sa langit. Ang mokaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibotan.” Kining mga pulonga nagpadayag sa Diosnong katuyoan – mianhi siya aron paghatag kanato sa kinabuhi ug katagbawan. Ang Lawas ug Dugo ni Jesus diha sa Eukaristiya maoy maglig-on kanato, samtang ang iyang panig-ingnan maoy magdasig kanato ug maghatag og kahulogan sa atong kinabuhi. Malaumon kita nga sa kanunay natong pagkalawat ni Jesus, hinayhinay usab kita nga mahisama kaniya.

Ang eukaristiya maghatag og kausaban ug kalamboan sa tawo. Apan dili nato ikalimod nga adunay mga tawo nga bisan sa kanunay’ng pagsimba wala magpakita og kabag-ohan. Ngano man kini?

Ang maayong pagkaon bililhon kaayo sa kahimsog sa tawo. Apan ang tawo nga mokaon sa maayong pagkaon kinahanglan aduna usay buhaton aron siya makabaton og kahimsog sa lawas. Pananglitan, mokaon kita og lab-as nga isda, karne, utanon ug prutas, apan kanunay usab kita nga gabilar sa pagtulog, kusog moinum, ug walay ehersisyo. Sa ingon nga estilo sa kinabuhi, dili gayod nato mapahimuslan ang benepisyo sa maayong pagkaon nga atong gikaon.

Sa samang paagi, ang Eukaristiya bililhon kaayo sa atong espirituhanong kinabuhi. Apan kita nga mokaon sa Lawas ni Cristo kinahanglang adunay buhaton aron maangkon ang espirituhanong kaayohan. Mokalawat kita kanunay, apan aduna kitay daotang bisyo, ilegal nga negosyo, kabit, ug pagdumot sa atong isigkatawo. Sa ingon nga kahimtang, sigurado gayod nga dili nato matagamtam ang kaayohan sa espirituhanong pagkaon nga atong gidawat sa kanunay.

Si San Pablo, sa ikaduhang pagbasa, naghatag og maayong tambag alang sa kaayohan sa atong Kristohanong kinabuhi: “Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-insultohay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinonoa, pagkaluy-anay kamo ug pagbaton ug malumong kasingkasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo.” Pinaagi niini, gidasig kita ni San Pablo sa pagsunod sa tinuoray sa Kristohanong kinabuhi, ang dalan sa kinabuhi nga walay katapusan.

Pamalandongan nato kini:

1. Sa panahon sa kalisod ug kaluya, nangita ba kita’g kusog gikan sa Eukaristiya?

2. Unsa may atong gipangbuhat aron matagamtam nato ang kaayohan gikan sa Lawas ni Cristo?Friday, August 10, 2012

Saturday of the 18th Week in Ordinary Time (Year B)Mateo 17:14-20. Unsa man nga matang sa pagtuo ang atong gikinahanglan, ilabina panahon sa kalisdanan? Sa ebanghelyo, ang mga tinun-an napakyas sa pagpahawa sa yawa nga diha sa batang patulon. Tungod niini, gisaway ni Jesus ang ilang kawalay pagtuo. Human ayoha ang bata, giingnan ni Jesus ang mga tinun-an nga kon aduna silay pagtuo sa Ginoo mahimo nila ang pagpabalhin og bukid. Ang “pagtangtang og bukid” maoy panultihon sa mga Judiyo nga nagpasabot og “pagtangtang og kalisod o suliran”. Gigamit ni Jesus ang maong panultihon aron sa pagtudlo nga kon mag-ampo ang tawo uban sa pagsalig sa panabang sa Ginoo mahimo niya ang pag-atubang sa mga kalisdanan ug ang pagsulbad sa mga suliran.

Thursday, August 9, 2012

Saint Lawrence, Deacon and Martyr (Year B)


Juan 12:24-26. Unsa man nga matang sa tawo ang usa ka martir? Angay bang isipong martir ang tawo nga mosugot lang nga daugdaugon sa iyang isigkaingon? Dili. Sakto bang tawgong martir ang asawa nga mopiyong lang ang mata sa pagpangabit sa iyang bana? Dili. Sa mata sa Simbahan, ang martir mao ang tawo nga matinud-anon sa pagsunod kang Cristo. Sama kang Cristo, aduna siyay kaisog sa paglaban sa kamatuoran ug pagsaway sa mga buhat nga dili angay. Wala siya mag-apas sa gahum, dungog ug bahandi. Gani, mahimo niyang kalimtan ang iyang panginahanglan aron lamang makahatag og kaayohan sa uban. Sa panahon sa pagpanglutos, ang martir andam mohalad sa iyang kinabuhi para kang Cristo nga iyang ginamithi.

Wednesday, August 8, 2012

Wednesday of the 18th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 15:21-28. Aduna bay pagpihigpihig ang Dios? Sa pag-ingon ni Jesus “Gipadala ako ngadto sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel”, gipadayag niya ang pagtoo sa mga Judiyo. Ang mga Judiyo man gud naghunahuna nga sila lamang ang bililhon sa mga mata sa Ginoo. Ang babaye nga niduol ug nagpakilooy kang Jesus para sa kaayohan sa iyang anak dili uyon ning maong mentalidad. Siya nga taga-Canaan, giisip sa mga Judiyo nga mahugaw sama sa mga iro. Apan nagtoo siya nga dili ingon niini ang pagtan-aw sa Dios kaniya. Bisan gihagit ni Jesus ang iyang pagtoo nagpabilin siyang masaligon nga ang Dios nahigugma sa tanang mga tawo ug dili lamang sa mga Judiyo. Ug tungod niini, gihatag ni Jesus kaniya ang iyang gipangayo.

Saturday, August 4, 2012

18th Sunday in Ordinary Time (Year B)


Juan 6:24-35

Adunay duha ka matang sa kagutom: ang lawasnon ug ang espirituhanon. Ang lawasnon nga kagutom mao ang masinati sa mga tawo nga wala o gamay lang ang makaon. Tungod sa kawad-on, daghang mga tawo ang makasinati sa lawasnong kagutom. Samtang ang espirituhanon nga kagutom mao ang mabati sa mga tawo nga wala pa makaila sa Ginoo, o kanila nga nangandoy pa sa tinuod nga kalipay, o sa mga tawo nga nangita pa sa kamatuoran.
Ang mga pobre maoy kanunay’ng makasinati sa lawasnong kagutom. Kinahanglan nga magkugi sila sa pagtrabaho matag adlaw aron makakaon. Kung walay swerte, hasta ang bitok mapasmo sa kagutom. Apan, mapobre o madato, ang tawo usahay makasinati sa espirituhanong kagutom. Mangandoy kini sa tinuod nga kalipay. Mangita kini sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Daghang mga tawo nga dili magmalipayon bisan anaa na kanila ang bahandi, dungog ug gahum. Ngano man kini? Ang ebanghelyo adunay tubag niini: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kondili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios.” Ang kalibutanong pan – salapi, butang, tawhanong relasyon, ug uban pa – dili igo nga makatagbaw sa tawo. Ang tawo manginahanglan sa Dios tungod kay siya gikan man sa Dios. Si San Agustin nakaamgo niini ug siya nakapamulong: “O Ginoo, gihimo mo kami para sa imong kaugalingon, ug ang among mga kasingkasing magpabilin nga dili mahiluna hangtud nga kini dili makapahulay uban kanimo.”
Kon adunay duha ka matang sa kagutom, aduna puy duha ka klase nga pagkaon: ang materyal ug ang espiritwal. Ang tawo, sanglit binuhat nga lawasnon ug espirituhanon, kinahanglan nga mokaon sa materyal ug espiritwal nga pagkaon aron makabaton og tinuod nga kinabuhi. Unsa man kining espiritwal nga pagkaon ug asa man kini makuha? Alang kanatong mga may pagtoo, ang espiritwal nga pagkaon mao ang Pulong sa Dios nga makuha diha sa Balaang Kasulatan ug diha sa persona ni Cristo.
Diha sa ebanghelyo karon, si Jesus nagkanayon: “Ako ang pan sa kinabuhi. Ang mosunod kanako dili na gyud gutomon. Ang motoo kanako dili na gayud uhawon.” Unsa may iyang gipasabut niini? Si Jesus mao ang buhing Pulong sa Dios nga nagpakatawo. Pinaagi kaniya atong masabtan ang kinatibuk-ang mensahe sa Dios. Siya ang pinakabililhong pagkaon nga espiritwal nga gihatag kanato aron nga kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan.
Sa unsa mang paagi nato madawat si Jesus, ang Pan sa Kinabuhi? Atong madawat si Jesus sa iyang kinatibuk-an diha sa Eukaristiya. Pinaagi sa pagkalawat, ang atong kinabuhi mahiusa kang Jesus ug sa tibuok Simbahan. Ug kining maong kahiusahan mahatagan og kahulugan kon kita magsugod sa pagsunod sa kinabuhi ug panig-ingnan ni Jesus. Pinaagi lamang niini kita makasinati sa tinuod nga kalipay ug makabaton sa katagbawan. Sa giingon na ni Jesus: “Ang mosunod kanako dili na gyud gutomon. Ang motoo kanako dili na gayud uhawon.”
Adunay mga tawo nga igo-igo lang ang kahimtang. Mag-overtime gyud sa pagtrabaho aron adunay ikapakaon sa pamilya. Apan, bisan pa sa kadaghan sa ilang trabaho, aduna gihapon silay panahon para sa Ginoo. Makatandog kaayo hunahunaon nga haloyo sa kadaghan sa ilang giatiman, makalugar gihapon sila sa pag-adto sa Simbahan aron mag-ampo, mosimba ug mag-apil sa kalihokan ug apostolado.
Aduna usay mga tawo nga nagsobra na ang kwarta apan mokayod pa gihapon sa pagtrabaho ug pagnegosyo. Wala na hinuoy panahon para sa Ginoo. Wala pud gani silay panahon para sa pamilya. Subo kaayo palandungon nga bisan sa ilang kaugalingon dili na sila makaatiman tungod kay naulipon sa trabaho ug sa bahandi. Kining klaseha sa mga tawo dili makakita sa katagbawan ug sa tinuod nga kalipay tungod kay sa giingon na ni Jesus: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kondili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios.”
Ang mga butang kalibutanon gihatag kanato sa Ginoo aron kita magmalipayon. Apan, sa atong paggamit kanila, angay kita nga magmabinantayon ug magmaalamon. Ang daghang mga butang makadisturbo kanato ug makahurot sa atong panahon para sa Ginoo. Usahay gani, tungod sa bahandi, ang tawo makalimot na nga aduna siyay panginahanglan sa Dios. Unya na pud mahinumdum pagsangpit sa Ginoo kon magkaproblema na, kon masakit na, o kon himalatyon na. Busa, angay gayud nga atong hatagan og dakong pagtagad ang mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo karong adlawa: “Paghago kamo, dili alang sa kalan-on nga madunot, kondili sa kalan-on nga molungtad ug makahatag sa kinabuhing dayon.”
Pamalandongan nato kini:
  1. Unsa may hinungdan sa atong mga kaguol ug kakulang sa kalipay karong panahona? Lawasnon ba o espiritwal nga kagutom kining atong nasinati?
  2. Asa man kita nangita og kalipay ug katagbawan – sa materyal ba o sa espiritwal nga pagkaon?

18th Sunday in Ordinary Time (B)

Juan 6:24-35. Ang mga pobre maoy kanunay’ng makasinati sa lawasnong kagutom. Kinahanglan nga magkugi kini sa pagtrabaho aron makakaon. Apan, mapobre o madato, ang tawo usahay makasinati sa espirituhanong kagutom. Mangandoy kini sa tinuod nga kalipay. Mangita kini sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Daghang mga tawo nga dili magmalipayon bisan anaa na kanila ang bahandi, dungog ug gahum. Ngano man? Ang ebanghelyo adunay tubag niini: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kondili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios.” Ang kalibutanong pan – salapi, butang, tawhanong relasyon, ug uban pa – dili igo nga makatagbaw sa tawo. Ang tawo manginahanglan sa Dios tungod kay siya gikan man sa Dios.

Friday of the 17th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:54-58. Sayon ba ang pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa uban? Basi sa kasinatian, ang pagpasabot og tawo sa kamatuoran o sa kabubut-on sa Dios dili sayon. Adunay magpabungol-bungol, adunay pilosopo, ug adunay magbiay-biay kanato. Bisan gani diha sa atong pamilya, posible nga adunay sakop nga gahi og ulo ug dili nato madala ngadto sa Ginoo. Gani, daghang mga ginikanan ang masakitan pag-ayo tungod niini. Bisan tuod malisod, dili nato angay talikdan ang atong kaakohan isip mga propeta sa Dios. Diha sa ebanghelyo, si Jesus mismo nakasinati og pagsalikway gikan sa iyang katawhan ug kaparyentihan. Apan bisan pa niini, nagpadayon siya sa pagtuman sa misyon nga kaniya gisangon.

Thursday, August 2, 2012

Thursday of the 17th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:47-53. Kaluwasan ba o kaparotan sa tawo ang kagustohan sa Ginoo? Ang Sambingay sa Baling naghatag kanato og hulagway sa usa ka Dios nga gustong sikopon ang tanang tawo para sa Iyang gingharian. Ang klase sa baling nga gihisgotan dinhi mao ang pukot nga modakop sa tanang isda, gagmay ug dagko, ordinaryo ug talagsaon. Sa samang paagi, ang Dios nagsugo sa Iyang mga tinun-an, nga mao karon ang tigpamaling, sa pag-agni sa tanang katawhan, maayo ug daotan, sulod sa Iyang simbahan. Kabubut-on sa Dios nga ang tanang tawo mahatagan og kahigayonan nga magbag-o ug maglakaw sa saktong dalan. Sa adlaw sa paghukom, ang mga matarong maiya sa Ginoo, ang magpabiling daotan itambog sa impyerno.

Wednesday, August 1, 2012

Wednesday of the 17th Week in Ordinary Time (Year B)


Mateo 13:44-46. Nakaplagan na ba nato ang Gingharian sa Dios? Sa teolohiya, ang “Gingharian sa Dios” gisabot isip estado sa kinabuhi diin ang kabubut-on sa Ginoo mao nay gisunod sa mga tawo. Ang duha ka mugbong sambingay ni Cristo nagsaysay mahitungod sa duha ka tawo nga mosugot mawad-an sa ilang katigayonan aron lang maangkon ang bahandi ug mutya nga ilang nakaplagan. Ingon ani ba usab kabililhon ang Gingharian sa Dios para kanato? Makatubag kita og “Oo” kon mahimo nato nga moginansya lang og gamay aron makahatag og saktong sweldo sa mga empleyado, o kon mabalibaran nato ang bayad sa usa ka imoral nga buhat, o kon makasakripisyo na kita sa atong kinabuhi para sa kaayohan sa uban.