Monday, February 29, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)

MATEO 18:21-35. NGANONG KINAHANGLAN MAN KITANG MAGPASAYLO SA UBAN? Si C.S. Lewis nag-ingon, “Everyone says forgiveness is a lovely idea, until they have something to forgive.” Tinuod, ang pagpasaylo nindot lamang hunahunaon, apan lisod buhaton, ilabina kon kita masakitan pag-ayo sa laing tawo. Apan, si Kristo nagtudlo kanato karon pinaagi sa sambingay nga kinahanglan magpasaylo gayod kita sa isigkatawo tungod kay ang Dios maoy unang nagpasaylo kanato. Bisan lisod buhaton, atong himoon ang pagpasaylo tungod kay kini ang maghatag kanato’g kaluwasan dili lamang sa umaabot nga kinabuhi kondili sugod karon. Sakto si Lewis Smedes sa pag-ingon, “To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you”. Pinaagi sa pagpasaylo, ang ato mismong kaugalingon maoy nahimong gawasnon.

Sunday, February 28, 2016

MONDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)


LUKAS 4:24-30. UNSAON MAN NATO PAGTAGAD ANG MGA TAWO NGA DILI SAMA KANATO’G PAGTOO? Si Jonathan Swift nag-ingon: “We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Nasulti niya kini tungod sa panag-away ug pagpinatyanay sa mga tawo tungod sa relihiyon. Ang mga relihiyon nga nagtudlo og gugma mao na hinoon ang hinungdan sa panagbingkil ug pagdumtanay sa mga tawo. Diha sa ebanghelyo, si Hesus naghisgot mahitungod kang propeta Elias nga gipadala sa Dios aron pag-atiman sa usa ka paganong biyuda ug kang propeta Eliseo nga gigamit sa Dios aron pag-ayo sa pagano nga si Naaman. Dinhi gitudloan kita ni Hesus nga ang gugma sa Dios para sa tanan, dili lang para sa mga Hudiyo. Angay nga magrespetohay ang mga tawo, bisan lain-laig relihiyon, tungod kay ang tanan mga anak sa Dios.

3RD SUNDAY OF LENT (YEAR C)

LUKAS 13:1-9

Kon dunay mahitabo nga trahedya – baha, sunog, linog, huwaw ug uban pa – ang mga tawo maghunahuna dayon, “Unsa man kahay gikasuk-an sa Ginoo?” Kabahin na sa atong mentalidad ang pagtoo nga ang Dios magpaantos sa mga makasasala. Tungod niini, kon masakit kita o kon dunay disgrasya nga mahitabo sa atong pamilya, mangutana dayon kita, “Unsa may akong nahimo batok kanimo, Ginoo?”
Diha sa ebanghelyo karon, si Hesus nagtudlo nga sayop ang paghunahuna nga ang tanang kasakit ug katalagman maoy pamaagi sa Ginoo sa pagsilot sa tawo. Nagsaysay siya sa duha ka panghitabo: una, ang “masaker didto templo” (diin daghang taga-Galilea nga nakigbatok sa mga Romano ang gipangpatay sa sugo ni Pilato) ug ang “aksidente sa tore sa Siloam” (diin namatay ang 18 ka mga tawo). Gipasabot ni Hesus nga ang kamatayon aning mga biktima sa trahedya wala nagpasabot nga sila mas makasasala pa kaysa ubang mga tawo. Sa pagkatinuod, ang kasakit, aksidente, katalagman ug kamatayon mahitabo sa tanang mga tawo, maayo man o daotan.
Tinuod, ang Balaang Kasulatan nagtudlo  nga ang sala magdulot og kasakit sa daghang mga tawo. Ug kini mapamatud-an diha sa kasinatian. Pananglitan, ang buhaton sa mga illegal loggers makadaot sa atong kinaiyahan ug maoy hinungdan sa mahitabo nga mga baha nga makapatay sa daghang mga tawo. Dugang pa niini, ang daotang bisyo sa usa ka tawo makabungkad sa pamilya ug maoy hinungdan sa kasakit sa iyang mga miembro. Apan, ang Bibliya wala magtudlo nga ang tanang kasakit maoy silot sa tawong makasasala. Ang estorya sa kinabuhi ni Job maoy usa ka pagpakita nga bisan ang tawong matarong makasinati og pag-antos. Ug bisan gani si Hesus mismo, nga hawa sa sala, nag-antos man sa hilabihang kasakitan. Busa, kon dunay mahitabo nga kasakitan ug katalagman, dili dayon nato kini angay nga isipon nga usa ka pagsilot sa Ginoo. Labaw na nga sayop kon ato kining isipon nga panimalos sa Dios.
Sukwahi sa atong gitoohan nga Ginoo nga dali ug kusog nga magsilot, si Hesus nagdala kanato og usa ka hulagway sa Dios nga puno sa pasensya ug kalooy. Imbis nga kondenahon niya ang mga kobrador sa buhis, mga hugaw nga babaye, ug mga magbalantay sa karnero nga walay simba-simba, si Hesus nag-agda hinoon kanila nga mag-usab sa kinabuhi ug mosunod kaniya.
Ang sambingay ni Kristo mahitungod sa Kahoy’ng Igera maoy usa ka mubong sugilanon sa kalooy sa Dios. Ang tag-iya sa yuta taodtaod nang gapaabot nga mamunga kining kahoy'ng igera. Human sa tulo ka tuig nga wala gyod makakita og bunga, nakahukom siya nga ipaputol na kini. Apan ang hardinero mihangyo kaniya nga hatagan lang una og usa pa ka tuig ang maong kahoy. Iya kining amomahan pag-ayo pinaagi sa pagpahumok sa yuta ug sa pag-abuno.
Diha sa maong sambingay, atong maisip nga ang Ginoo maoy tag-iya sa yuta, si Hesus ang hardinero, ug ang kahoy'ng igera mao kita. Ang Ginoo maguol kon kita dili makapamunga og mga maayong buhat o kon kita dili makahimog mga buhat sa gugma ug kalooy para sa uban. Tungod sa atong sala ug kalaog, angay na kitang laglagon. Apan si Hesus, ang hardinero, kanunay naghangyo sa Dios Amahan nga kita angay hatagan og lugway'ng panahon aron makausab sa atong kaugalingon.
Niining panahon sa kwaresma, buot sa Simbahan ipabati kanato ang dakong kalooy ug gugma sa Dios. Matag tuig, gihatagan kita og igong panahon sa pagbiya sa daotang kinabuhi ug sa pagsugod og lakaw sa dalan sa katarong. Si Hesus nagdasig kanato sa pagsunod sa iyang panig-ingnan sa usa ka kinabuhi nga puno sa gugma para sa Dios ug sa isigkatawo. Iya kitang gialimahan pinaagi sa atong mga ginikanan, mga magtutudlo, mga higala ug uban pang mga tawo nga adunay maayong panglantaw sa atong kaayohan. Hinaot unta nga atong hatagan og bili ang mga tawo nga nag-atiman, nagmaymay, ug naggiya kanato sa saktong dalan.
Bisan tuod ang Ginoo andam sa paglugway sa iyang pagpaabot alang sa atong pagpamunga, dili kita angay’ng magpasagad. Bisan si Kristo, ang buotang Hardinero, nasayod nga moabot ang panahon nga kita pwedeng putlon tungod sa wala nato pagpamunga.
Pamalandongan nato kini:
1. Giunsa man nato pagtan-aw ang mga problema ug kasakit sa atong kinabuhi karong panahona? Giisip ba nato kining silot sa Dios o pahimangno aron kita mabag-o ngadto sa katarong?

2. Matag buntag, gihatagan kita sa Dios og bag-ong kahigayonan aron makapamungag maayong binuhatan. Giunsa man nato kini paghatag og bili?

Friday, February 26, 2016

SATURDAY OF THE WEEK OF LENT (YEAR C)


LUKAS 15:1-3, 11-32. UNSA MAY KALAINAN SA KASINGKASING NGA MALOLOY-ON UG SA KASINGKASING NGA MADINUMTANON? Diha sa sambingay, atong masabtan nga ang maloloy-ong kasingkasing modawat pagbalik sa usa ka makasasala nga maghinulsol, andam magpasaylo, dili manudya, ug dili manimalos. Ingon niini ang kasingkasing sa Dios. Sa laing bahin, ang madinumtanon dili makig-uli sa makasasala, kusog magkwenta, gustong mosilot ug manimalos. Dili ba ingon niini ang kasingkasing sa kadaghanan kanato? Sama kita sa magulang nga anak diha sa sambingay nga dili modawat sa igsoon nga nakasala, bisan kon kini nagbasol na. Matod pa sa panultihon, “It takes a strong person to say sorry, but it takes an even stronger person to forgive.” Ning kwaresma hatagan unta kita sa Dios og kaisog sa pagpasaylo sa atong isigkatawo.

FRIDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT (YEAR C)


MATEO 21:33-43, 45-46. KINSA MAN ANG MANUNUNOD SA GINGHARIAN SA LANGIT? Giingnan ni Hesus ang mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo: “Sultihan ko kamo nga ang Gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.” Para kang Kristo, mas mahinungdanon ang kinaiya ug binuhatan sa tawo kaysa iyang titulo. Sa atong pagsunod kaniya, kinahanglan nga mamunga kita’g mga maayong buhat diha sa katilingban nga atong gipuy-an. Dili igo nga kita tawgon og binunyagan o Kristiyano. Kinahanglan atong ipatunhay ang hustisya, kaangayan, gugma ug pakigdait. Adunay nag-ingon, “We bear fruit when the characteristics of Christ are made evident in our life.” Nga sa ato pa, makahatag lamang kita og maayong bunga kon atong mahuptan ang kinaiya ug kasingkasing ni Kristo.