Sunday, February 28, 2016

3RD SUNDAY OF LENT (YEAR C)

LUKAS 13:1-9

Kon dunay mahitabo nga trahedya – baha, sunog, linog, huwaw ug uban pa – ang mga tawo maghunahuna dayon, “Unsa man kahay gikasuk-an sa Ginoo?” Kabahin na sa atong mentalidad ang pagtoo nga ang Dios magpaantos sa mga makasasala. Tungod niini, kon masakit kita o kon dunay disgrasya nga mahitabo sa atong pamilya, mangutana dayon kita, “Unsa may akong nahimo batok kanimo, Ginoo?”
Diha sa ebanghelyo karon, si Hesus nagtudlo nga sayop ang paghunahuna nga ang tanang kasakit ug katalagman maoy pamaagi sa Ginoo sa pagsilot sa tawo. Nagsaysay siya sa duha ka panghitabo: una, ang “masaker didto templo” (diin daghang taga-Galilea nga nakigbatok sa mga Romano ang gipangpatay sa sugo ni Pilato) ug ang “aksidente sa tore sa Siloam” (diin namatay ang 18 ka mga tawo). Gipasabot ni Hesus nga ang kamatayon aning mga biktima sa trahedya wala nagpasabot nga sila mas makasasala pa kaysa ubang mga tawo. Sa pagkatinuod, ang kasakit, aksidente, katalagman ug kamatayon mahitabo sa tanang mga tawo, maayo man o daotan.
Tinuod, ang Balaang Kasulatan nagtudlo  nga ang sala magdulot og kasakit sa daghang mga tawo. Ug kini mapamatud-an diha sa kasinatian. Pananglitan, ang buhaton sa mga illegal loggers makadaot sa atong kinaiyahan ug maoy hinungdan sa mahitabo nga mga baha nga makapatay sa daghang mga tawo. Dugang pa niini, ang daotang bisyo sa usa ka tawo makabungkad sa pamilya ug maoy hinungdan sa kasakit sa iyang mga miembro. Apan, ang Bibliya wala magtudlo nga ang tanang kasakit maoy silot sa tawong makasasala. Ang estorya sa kinabuhi ni Job maoy usa ka pagpakita nga bisan ang tawong matarong makasinati og pag-antos. Ug bisan gani si Hesus mismo, nga hawa sa sala, nag-antos man sa hilabihang kasakitan. Busa, kon dunay mahitabo nga kasakitan ug katalagman, dili dayon nato kini angay nga isipon nga usa ka pagsilot sa Ginoo. Labaw na nga sayop kon ato kining isipon nga panimalos sa Dios.
Sukwahi sa atong gitoohan nga Ginoo nga dali ug kusog nga magsilot, si Hesus nagdala kanato og usa ka hulagway sa Dios nga puno sa pasensya ug kalooy. Imbis nga kondenahon niya ang mga kobrador sa buhis, mga hugaw nga babaye, ug mga magbalantay sa karnero nga walay simba-simba, si Hesus nag-agda hinoon kanila nga mag-usab sa kinabuhi ug mosunod kaniya.
Ang sambingay ni Kristo mahitungod sa Kahoy’ng Igera maoy usa ka mubong sugilanon sa kalooy sa Dios. Ang tag-iya sa yuta taodtaod nang gapaabot nga mamunga kining kahoy'ng igera. Human sa tulo ka tuig nga wala gyod makakita og bunga, nakahukom siya nga ipaputol na kini. Apan ang hardinero mihangyo kaniya nga hatagan lang una og usa pa ka tuig ang maong kahoy. Iya kining amomahan pag-ayo pinaagi sa pagpahumok sa yuta ug sa pag-abuno.
Diha sa maong sambingay, atong maisip nga ang Ginoo maoy tag-iya sa yuta, si Hesus ang hardinero, ug ang kahoy'ng igera mao kita. Ang Ginoo maguol kon kita dili makapamunga og mga maayong buhat o kon kita dili makahimog mga buhat sa gugma ug kalooy para sa uban. Tungod sa atong sala ug kalaog, angay na kitang laglagon. Apan si Hesus, ang hardinero, kanunay naghangyo sa Dios Amahan nga kita angay hatagan og lugway'ng panahon aron makausab sa atong kaugalingon.
Niining panahon sa kwaresma, buot sa Simbahan ipabati kanato ang dakong kalooy ug gugma sa Dios. Matag tuig, gihatagan kita og igong panahon sa pagbiya sa daotang kinabuhi ug sa pagsugod og lakaw sa dalan sa katarong. Si Hesus nagdasig kanato sa pagsunod sa iyang panig-ingnan sa usa ka kinabuhi nga puno sa gugma para sa Dios ug sa isigkatawo. Iya kitang gialimahan pinaagi sa atong mga ginikanan, mga magtutudlo, mga higala ug uban pang mga tawo nga adunay maayong panglantaw sa atong kaayohan. Hinaot unta nga atong hatagan og bili ang mga tawo nga nag-atiman, nagmaymay, ug naggiya kanato sa saktong dalan.
Bisan tuod ang Ginoo andam sa paglugway sa iyang pagpaabot alang sa atong pagpamunga, dili kita angay’ng magpasagad. Bisan si Kristo, ang buotang Hardinero, nasayod nga moabot ang panahon nga kita pwedeng putlon tungod sa wala nato pagpamunga.
Pamalandongan nato kini:
1. Giunsa man nato pagtan-aw ang mga problema ug kasakit sa atong kinabuhi karong panahona? Giisip ba nato kining silot sa Dios o pahimangno aron kita mabag-o ngadto sa katarong?

2. Matag buntag, gihatagan kita sa Dios og bag-ong kahigayonan aron makapamungag maayong binuhatan. Giunsa man nato kini paghatag og bili?

No comments: