Saturday, February 6, 2016

5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

Is 6:1-2, 3-8; 1 Cor 15:1-11; Lk 5:1-11

Karong Domingoha gipahinumduman kita mahitungod sa atong papel diha sa plano sa Ginoo para sa kalibutan. Kitang mga binunyagan, bisan unsa ang atong kahimtang o trabaho, adunay bahin sa ministeryo ni Kristo.
Kasagaran sa mga tawo nga hagiton sa pag-alagad sa Simbahan moingon dayon, “Kamo lang ana brod kay dili ko takos nga mahimong alagad”. Kinsa man diay ang angayan nga mahimong alagad sa Dios? Sa pagkatinuod lang, walay bisan usa kanato nga angayan tungod kay kitang tanan makasasala man. Diha sa unang pagbasa, si propeta Isaias nakakita sa iyang kahugaw ug gusto siya nga mobalibad sa tawag sa Ginoo. Si Pablo usab, sa ikaduhang pagbasa, nasayod nga dili siya angay nga tawgon og apostoles tungod kay gilutos niya ang mga Kristiyano kaniadto. Unya, diha sa ebanghelyo, si Pedro naulaw pag-ayo ug midawat sa iyang pagkamakasasala atubangan ni Kristo. Apan, haloyo sa pagkamakasasala ning tulo, ang Dios naghimo kanila nga magsasangyaw ngadto sa mga tawo. Pinaagi niini, kita gipasabot nga ang grasya sa Dios mas dako pa kaysa atong pagkamakasasala. Si San Pablo nag-ingon, “Pinaagi sa grasya ako nahimong ingon ani; ug ang grasya sa Dios dili gayod magkulang o mapakyas.”
“Ayaw nag kabalaka”, si Hesus miingon kang Pedro, “Sugod karon ikaw managat na og mga tawo.”   Ang trabaho nga gisangon kanato ni Kristo mao ang pagkahig og mga tawo para sa Gingharian. Ang pagpanagat dili sayon nga trabaho. Usahay makakuha ka og daghang isda; usahay usab wala. Ang mangingisda kinahanglan adunay dako nga pasensya; kinahanglan makamao siya nga maghulat. Ingon usab niini ang pagpanagat og mga tawo para sa Dios. Malisod ang pagdala sa mga tawo ngadto sa Simbahan. Dili sayon ang pagkabig kanila ngadto sa katarong. Kinahanglan kini og dako nga pasensya. Bisan gani sa atong mga anak maglisod kita sa pagtudlo og unsay maayo. Kinahanglan nato nga maghatag kanila og igong panahon aron sila makat-on.
Usa ka epektibo nga pamaagi sa mga mangingisda sa ilang pagpanagat mao ang pagdala og mahayag nga lampara. Ang kusog nga kahayag sa lampara mao ang makadani sa mga isda padulong sa pukot sa mananagat. Diha sa pagpanagat og mga tawo, importante usab ang kahayag nga atong dalhon sa atong kinabuhi. Ang kahayag sa maayong binuhatan maoy makadani sa mga tawo sa pagsunod kanato diha sa dalan nga magdala ngadto kang Kristo. Kon wala kanato ang kahayag, kon wala kitay maayong ehemplo, wala usab kitay madala nga mga tawo ngadto sa Ginoo.
Pamalandongan nato kini:
1. Asa man dapita sa katilingban kita gitawag sa Dios nga managat og mga tawo – sa panimalay, sa opisina, sa tulonghaan, o sa merkado?

2. Unsa may angay natong buhaton aron mahimong epektibong mananagat og mga tawo?

No comments: