Thursday, February 18, 2016

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR C)


MATEO 5:20-26. UNSA MAY MAGHIMO SA TAWO NGA MATARONG ATUBANGAN SA DIOS? Para sa mga Pariseo, ang pagsunod sa mga letra sa Balaod maoy maghimo kanilang matarong. Apan alang kang Kristo, dili pa kini igo. Ang tawo mahimo lamang nga matarong kon siya matinud-anon sa iyang mga gipangbuhat. Himoon niya ang pag-ampo, pagpangayo’g pasaylo, pagpakig-uli, pagtabang sa kabos, ug pag-amping sa kinaiyahan tungod kay nasayod siya nga kini ang sakto. Buhaton niya kini bisan kon walay mga tawo nga nagtan-aw kaniya. Si Kristo nagtudlo nga kon magbuhat kita’g maayo aron lamang daygon, mahisama kita sa “pinaputing lubnganan” nga limpyo lamang sa gawas apan hugaw ang sulod. Ning panahon sa Kwaresma, aduna kitay daghang mga tulumanon. Hinaot unta nga himoon nato ang tanan sa kinasingkasing nga paagi.

No comments: