Monday, February 29, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT (YEAR C)

MATEO 18:21-35. NGANONG KINAHANGLAN MAN KITANG MAGPASAYLO SA UBAN? Si C.S. Lewis nag-ingon, “Everyone says forgiveness is a lovely idea, until they have something to forgive.” Tinuod, ang pagpasaylo nindot lamang hunahunaon, apan lisod buhaton, ilabina kon kita masakitan pag-ayo sa laing tawo. Apan, si Kristo nagtudlo kanato karon pinaagi sa sambingay nga kinahanglan magpasaylo gayod kita sa isigkatawo tungod kay ang Dios maoy unang nagpasaylo kanato. Bisan lisod buhaton, atong himoon ang pagpasaylo tungod kay kini ang maghatag kanato’g kaluwasan dili lamang sa umaabot nga kinabuhi kondili sugod karon. Sakto si Lewis Smedes sa pag-ingon, “To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you”. Pinaagi sa pagpasaylo, ang ato mismong kaugalingon maoy nahimong gawasnon.

No comments: