Monday, February 8, 2016

TUESDAY OF THE 5TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 7:1-13. UNSA MAY MAHITABO KON ANG ATONG PAG-AMPO UG BUHAT DILI KINASINGKASING? Sa mga mata sa Ginoo, ang mga pulong sa pag-ampo, ug bisan ang mga maayong buhat, mawad-ag bili kon kini dili ubanan og maayong kasingkasing. Gisaway ni Hesus ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod ginamit ang mga pulong ni propeta Isaias: “Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasingkasing halayo kanako.” Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagsusi sa atong mga pag-ampo ug mga apostolado. Gibuhat ba nato kini aron sa pagdayeg sa Ginoo o aron lamang ipakita sa mga tawo. Adunay panultihon nga nagkanayon, “Sincerity makes the smallest of good deeds to become the largest.” Nga sa ato pa, ang kamatinud-anon, dili ang gidak-on sa buhat o pulong, maoy bililhon.

No comments: