Saturday, February 13, 2016

1ST SUNDAY OF LENT (C)

Lukas 4:1-13

Ang tintasyon kabahin sa kinabuhing tawhanon. Sa matag adlaw atong masinati ang daghan kaayong matang sa pagtintal nga magagikan sa gahom sa kangitngit. Usa kini ka pa-it nga kamatuoran tungod kay ang tintasyon magpabilin man kanato hangtod sa atong pagkatigulang, ug bisan gani sa katapusang yugto sa atong kinabuhi. Kitang tanan pagatintalon sa yawa nga magkinabuhi nga sukwahi sa kabubut-on sa Dios. Si Hesus nga nagpakatawo sama kanato nakisanati usab sa pagtintal sa yawa, apan nigawas siya nga malig-on ug madaugon batok sa tanang pagsulay. Siya karon maoy atong kusog ug kadasig sa pagpakigbatok sa tanang tintasyon gikan sa yawa. Kon kita makig-uban kanunay ni Hesus, walay rason nga kita madaog sa mga pagsulay sa daotan.
Tulo ka butang ang kanunay gamiton sa yawa sa pagkabig sa tawo palayo sa Dios: ang materyal nga bahandi, ang gahom, ug ang dungog. Giingon niya niini pagtintal si Hesus -- “Himoang pan kining bato aron mabusog ka”; luhod ug simbaha ako ug ihatag ko kanimo ang tanang gahom”; “Patighulog gikan aning taas nga lugar aron saluhon ka sa mga anghel ug ang mga tawo magdayeg kanimo.” Hangtod karon, ingon ani gihapon nga pamaagi ang gigamit sa yawa, Nasayod ang yawa nga epektib kining tulo: salapi, gahom, ug dungog. Mao ni sila ang dali makapaluya sa kasingkasing sa tawo.
Bahandi, gahom, ug dungog – magkuyog gayod ning tulo. Ang tawong madato dali ra magamhanan, ang tawong gamhanan dali ra mainila, ug ang tawong sikat dali ra pud makasapi. Kon aduna ta bisan usa aning tulo, angay gayod tang magbantay aron dili ta mahulog sa impyerno. Ngano man?
Una sa tanan, ang salapi, gahom, ug dungog dili makatagbaw. They are like sea water; the more you drink of them, the thirstier you become. Ug sumala sa kasinatian, tinuod kining maong panultihon. Sa sinugdan, makontento na kita sa ginatos. Pero kadugayan mangandoy kita og linibo kay dili na kita malipay sa ginatos lang. Pag duna na kitay linibo, mangita na pud tag minilyon. Hangtod unsa kadako sa bahandi ang makalipay kanato? Bisan sa gahom, daghan ang walay katagbawan. Naay natigulang na sa politika pero molansar pa gihapon. Naa puy presidente nga nagpapili pa gayod sa pagkakongresista. Hangtod kanus-a man kita mohawid sa gahom? Hangtod pila ka tawo ang gusto natong magdadayeg? Giila ka na sa tibuok kalibutan nga pinakamaayo nga boksingero, apan ngano nga mag-apil pa man ka sa politika? Dili pa ba igo nimo ang dungog nga imong naangkon?
Dugang pa niini, angay kitang magbantay sa salapi, gahom, ug dungog tungod kay kini sila makapadako sa atong ulo ug kasingkasing. Kon aduna ta ani nila, maghunahuna dayon kita nga importante na ta kaayo ug nga kita ang sentro sa tanan ning kalibutan. Mo-develop kita og ilusyon nga kon wala kita, maglisod ang kalibutan. Kini magpahinumdum kanako sa estorya mahitungod sa sunoy nga manok nga nahimong mapahitas-on. Nakabantay man siya nga human siya motuktugaok sa kadlawon, mosubang dayon ang adlaw. Kadugayan, nagtoo siya nga siya maoy makapasubang sa adlaw. Nahimo siyang garboso. Kon molakaw siya, tisar kaayo ang porma. Usa ka kadlawon niana, nagmaot ang panahon ug baga kaayo ang dag-om. Human nituktugaok ang sunoy, walay nisubang nga adlaw. Natingala ang sunoy. Gipakusgan niya ang pagtuktugaok, apan walay adlaw nga nisubang kay gadag-om man. Wala siya nihunong pagtuktugaok kay gusto niya ipakita nga siya ang makapasubang sa adlaw. Hangtod nga naluya siya pagtuktugaok ug namatay. Ang sunoy wala makasabot sa kamatuoran – nga ang adlaw mosubang ug mosalop tungod sa Ginoo, dili tungod kaniya. Usahay ra ba, sama kita sa sunoy, magtoo kita nga kon wala kita, maglisod ang kalibotan. Sa pagkatinuod, ang kalibotan magpadayon sa iyang pagdagan bisan kon wala na kita tungod kay ang Dios, dili kita, ang nagpadagan niini.
Niining panahon sa kwaresma, gipahinumduman kita sa Simbahan nga kon wala ang Dios wala kitay hinungdan. Niadtong Mierkoles Badlis, giingnan kita sa pari, “Gikan ikaw sa abo, ug sa abo ikaw mopauli.” What a painful reminder! Tinuod abo ra gayod kita. Apan tungod sa Dios, nahimo kitang bililhon. Gihimo kita niya sumala sa iyang hulagway ug kasamahan. Unya, gihimo kita niyang mga sinagop pinaagi ni Kristo. Kining maong kamatuoran unta makapahimo natong mapaubsanon sa kanunay. Sa Dios kita angay mosandig, dili sa atong kwarta, gahom, ug dungog, tungod kay Siya maoy naghimo kanatong bililhon ning kalibutan.
Sa panahon sa Kwaresma, kita usab gihagit nga dili magpadani sa mga tintasyon sa yawa. Ang atong bahandi, gahom, ug pangalan mahimo lamang bilihon kon kini atong gamiton sa pag-alagad sa katawhan.
Pamalandongan nato kini:
1. Unsa man ang mga tintasyon nga atong nasinati karon?

2. Unsa may angay natong buhaton aron makabalibad sa mga tintasyon sa yawa?

No comments: