Sunday, February 14, 2016

MONDAY OF THE 1ST WEEK OF LENT (YEAR C)


MATEO 25:31-46. UNSA MAY MENSAHE SA SAMBINGAY SA “KATAPUSANG PAGHUKOM”? Ang sambingay naghatag og dakong hinungdan nganong angay natong higugmaon ang isigkaingon, ilabina ang mga kabos. Ang Hari nga naglingkod sa trono miingon: “Sultihan ko kamo nga bisan unsay inyong buhaton ning ubos kong mga igsoon, inyo kining gibuhat kanako”. Pinaagi niini kita gitudloan nga ang pagtabang sa isigkatawo makaayo dili lamang sa mga kabos kondili sa ato usab nga kalag. Sa pagtubag sa panginahanglan sa uban, atong maangkon ang kaluwasan. Busa, dili nato angay’ng baliwalaon ang mga kabos nga atong mahinagbo matag karon ug unya. Sa pultahan sa usa ka Templo, adunay nasulat nga panultihon: “Extending one hand to help somebody has more value than joining two hands for prayer.”

No comments: