Friday, October 31, 2014

ALL SAINTS DAY (YEAR A)


MATEO 5:1-12. Kinsa man ang mga tawong santos? Siguro, ang atong pagsabot sa pagkasantos mag-apil niining mosunod: hilomon, tag-as og binistihan, malumo manulti, kanunay nag-ampo, ug paso molihok. Pero, ang mga nahiunang kalidad dili garantiya sa pagkasantos. Aduna may hilomon, pero madinumtanon; disente og binistihan, pero garbosa; hinay og tingog, pero walay kalooy; maampoon, pero dili makapasaylo; pinahiluna ang lihok, pero bintahoso. Ang ebanghelyo karon naghatag kanato og mas lawom nga pag-ila sa mga santos: masaligon, maaghop, uhaw sa katarong, maluluy-on, putli og kasingkasing, tigpatunhay sa kalinaw, ug andam mag-antos alang sa paghari sa Dios. Para kang Kristo, kini sila ang mga tawong bulahan. Dili sila hingpit, pero kada adlaw naningkamot sila nga makasunod sa mga sugo sa Dios.

FRIDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 14:1-6. Unsa man ang maayong gamit sa mga mata - ang pagpamantay o ang pagbantay? Ang “pagpamantay” mao ang buhat sa mga usisiro/usisira, tsismoso/tsismosa, ug mga libakero/libakera. Dali silang makakita sa sayop sa uban ug dali usab nga maghukom. Mao kini ang gipakitang kinaiya sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod. Diha sa ebanghelyo, ilang gipanid-an pag-ayo si Kristo aron aduna silay ikasaway kaniya. Sa laing bahin, ang “pagbantay” mao ang buhat sa mga tawong adunay pagbati ug gugma. Makakita sila dayon sa kalisod ug kasakit sa ubang mga tawo. Humok silang malooy ug abtik nga motabang sa mga nanginahanglan. Kini maoy atong makita ug angay’ng sundon diha kang Kristo. Bisan asa Siya padulong, ang Iyang mga mata mangita sa mga kabos, mga giyawaan ug mga masakiton.

Wednesday, October 29, 2014

THURSDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 13:31-35. Unsa may makapahunong nato sa pagpangalagad sa Dios? Si Hesus gipasidan-an sa mga Pariseo: “Kinahanglan mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mopatay kanimo.” Gibugaw ug gihadlok, pero wala siya nihunong sa iyang misyon sa pag-alagad. Usa kini ka panig-ingnan nga angay natong sundon. Daghan nato mawad-an og kadasig sa pag-alagad sa Simbahan bisan sa gamay lang nga hinungdan. Masultihan sa pari, mabikil sa kauban, o kaha wala madayeg sa gibuhat, mangluod na dayon ug dili na mo-alagad. Unsa man diay hinungdan ug tumong sa atong pagpangalagad? Si Kristo wala nihunong tungod kay ang Dios Amahan maoy iyang gisunod, dili si Herodes. Paghigugma ug kalooy maoy nagtuklod kaniya sa pagserbisyo. Kita? Kinsa may atong gisunod? Unsa may atong tumong?

Tuesday, October 28, 2014

WEDNESDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 13:22-30. Diyotay ra ba ang maluwas? Imbis tubagon ang maong pangutana, si Kristo miingon, “Paningkamot kamo nga makasulod sa hip-ot nga pultahan. Daghan ang gustong mosulod apan diyotay lamang ang makahimo.” Unsa man ang gipasabot sa “hip-ot nga pultahan”? Sa ebanghelyo ni San Juan, si Hesus nag-ingon, “Ako ang pultahan. Ang tanan nga mosulod agi kanako makaangkon og kaluwasan” (10:9). Ang pag-agi diha kang Kristo malisod tungod kay nagpasabot kini og pagkalimot sa kaugalingon ug pagpas-an sa krus. Apan kini ang dalan nga magdala kanato sa kaluwasan. Sakto ang giingon ni C.S. Lewis: “Ang dalan sa kaparotan luag ug sayon, walay tulubagon ug walay balaod nga sundon. Apan ang dalan sa kinabuhi hip-ot ug lisod, adunay obligasyon ug mga balaod nga dili pwede lapason. Asa man ning duha ang atong pili-on?

Monday, October 27, 2014

FEAST OF ST. SIMON AND ST. JUDE, APOSTLES


LUKAS 6:12-16. Importante ba ang pagka-inila sa katilingban? Daghang mga tawo ang mangandoy nga mailhan ug madunggan sa katawhan. Magpakadato, magpakita sa abilidad, ug magpasikat aron mahinongan. Karong adlawa, nagsaulog kita sa pangilin sa duha ka mga apostoles nga wala nagpahinong. Ang una mao si Simon, nga taga Cana ug gitawag og patriyota. Dili sama kang Simon Pedro nga kanunay natong madunggan, kini nga Simon nagpakahilom lang. Ang ikaduha mao si Judas, ang igsoon ni Santiago nga gitawag og Tadeo. Gawas niini, wala na kitay laing nahibalo-an kaniya. Gani, mas ilado pa kay kaniya si Judas Iscariote nga nagbudhi ni Kristo. Si Simon nga Patriyota ug si Judas Tadeo dili inila sa katawhan, apan nailhan ug gipili sila sa Ginoo. Unsa may palabihon nato – ang mailhan sa katilingban ug ang mailhan sa Dios?

Sunday, October 26, 2014

MONDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 13:10-17. Unsa may mahitabo kon kita mapuno sa espiritu ni Kristo? Usa ka babaye nga nagtikubo sulod sa 18 ka tuig ang gi-ayo ni Hesus. Ang “pagtikubo” naghulagway sa makasasalang kahimtang sa maong babaye. Tungod sa sala, wala siyay nawong nga ikapakita sa mga tawo. Human gitapi-on ni Hesus ang iyang kamot sa babaye, naayo kini ug nakatuyhad na. Ang “pagtuyhad” naghulagway sa bag-ong kinabuhi nga naangkon sa babaye tungod sa panabang ni Hesus. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbiya sa sala nga maoy maghatag og kabug-at sa atong kinabuhi, ug sa pagduol kang Kristo nga maoy maghugas sa atong mga sala. Kon malimpyo ang atong konsensya makaatubang na kita sa katilingban nga walay kaulawan ug walay kahadlokan.