Thursday, January 31, 2013

Friday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year C)Marcos 4:26-34. Unsa may atong makat-onan sa sambingay sa Liso sa Mustasa? Ang liso dili motubo sa usa ka pamilok lamang. Ang tanum makapamunga human sa igong panahon, dili sa kalit lamang. Ang mga Hudiyo nagpaabot og Mesiyas nga dihadiha mopabarog sa Gingharian sa Dios. Apan, niabot si Jesus kanila sama sa usa ka bata, nitubo sulod sa dugay'ng panahon, ug nagsangyaw sa Maayong Balita sulod sa katuigan. Dili ba kita sama sa mga Hudiyo? Gusto ra ba kita nga ang Dios maghimo’g milagro nga makapausab dayon sa hulagway sa katilingban, o kaha nga maghimo natong matarong sa dinaliang paagi. Apan dili ingon niini ang lihok sa Dios. Bililhon para sa Dios ang hinayhinay nga proseso sa pagtubo kay kini maoy magdala og tinuod nga kausaban sa tawo. 

Thursday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year C)


Marcos 4:21-25. Unsa may kalainan sa pagpanghambog ug sa pagmodelo? Ang tawo nga manghambog magbuhat og maayo atubangan sa mga tawo aron daygon. Ang iyang pagmatarong dili tininuod ug dili mohangtod. Mag-alagad lamang siya kon adunay magtan-aw kaniya; kon wala, dili siya magpakabana. Samtang ang tawo nga magmodelo magbuhat og maayo aron ang mga tawo makat-on sa pagdayeg sa Ginoo. Ang iyang pagbinuotan kinasingkasing ug kada adlaw magpabilin. Magserbisyo siya bisan walay mga tawo tungod kay nasayod siya nga adunay nagtan-aw nga Ginoo. Diha sa ebanghelyo kita gidasig ni Jesus sa pagpakita sa atong kahayag ug katarong ngadto sa kalibotan dili aron manghambog kondili aron mahimong maayong panig-ingnan sa katawhan.

Tuesday, January 29, 2013

Wednesday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year C)Marcos 4:1-20. Unsa man kita nga matang sa tigpaminaw sa Pulong sa Dios? Adunay tawo nga maminaw, apan sirado og hunahuna. Nakadungog siya sa Pulong apan wala niya kini hatagi’g bili tungod kay aduna siyay kaugalingong prinsipyo ug gitoohan. Adunay tawo nga maminaw, apan ang hunahuna mabaw. Nabati niya ang Pulong apan dili siya makamaong mamalandong sa mensahe niini. Aduna puy tawo nga maminaw, apan daghan og kabilinggan. Nadungog niya ang Pulong, apan malimtan niya dayon tungod kay daghan siya’g giatiman. Sa katapusan, adunay tawo nga maminaw ug abli sa hunahuna ug kasingkasing. Human niya madungog ang Mensahe, pamalandongan niya kini ug ampoan. Tungod niini, masabtan niya ang kahulogan sa Pulong sa Dios ug iya kining puy-an.

Tuesday of the 3rd Week in Ordinary Time (Year C)Marcos 3:31-35. Unsaon man nato pagsunod sa kabubut-on sa Dios aron kita mahisakop sa Iyang pamilya? Dili kita makasunod sa butang nga wala nato mahibalo-i. Busa, aron makatuman kita sa kagustohan sa Dios kinahanglan ato una kining mahibalo-an pinaagi sa pagbasa ug pagpamalandong sa Balaang Kasulatan ug sa mga Pagtulon-an sa Simbahan. Himoon nato kini dili lamang sa usa ka higayon kondili sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kon ugaling aduna kitay gikalibgan ug dili masabtan, magpatabang ug mangutana kita sa mga tawong kasaligan sama sa mga pari, relihiyoso ug matarong nga laygo. Ang pagkahibalo maoy sinugdanan lamang. Human kita masayod sa kabubut-on sa Dios kinahanglan ato usab kining buhaton ug puy-an diha sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi.