Monday, September 30, 2013

Tuesday of the 26th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 9:51-56. Tinuod ba nga ang kasakit bunga sa kasuko sa Ginoo tungod sa sala nga atong nahimo? Kon adunay daotan nga mahitabo sa usa ka tawo (sakit, aksidente, o katalagman), daghan ang maghunahuna nga ang maong tawo gisilotan sa ngil-ad niyang binuhatan. Ang ebanghelyo nagtudlo nga kining maong panghunahuna dili tukma. Ang Ginoo dili madinumtanon ug dili maantigong manimalos. Sa dihang ang mga taga-Samaria nidumili sa pagdawat kanila, nasuko si Juan ug si Santiago. Nisugyot sila kang Jesus nga paulanan og kalayo ang maong katawhan. Dili ba ingon usab kita niini? Gusto kita nga manimalos. Ganahan kita nga pasakitan ang mga tawo nga makasala kanato. Apan, si Jesus dili uyon niini tungod kay siya dili Ginoo sa pagdumot ug kasuko.

Monday of the 26th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 9:46-50. Kinsa man ang labing dako kanato? Ang mga tinun-an ni Cristo naglalis mahitungod niini. Ang garbo ug kasina maoy naghari sa ilang mga hunahuna ug kasingkasing. Gani, gikaguol nila nga adunay tawo nga nag-ayog giyawaan sa ngalan ni Jesus nga dili ilang kauban. Nakita nila sa maong tawo ang laing makig-ilog sa dungog ug gahum. Gusto nila kining pahunongon apan gibadlong sila ni Jesus. Ang dungog ug gahom dili maoy sukdanan sa kabililhon sa tawo. Aron sa pagtarong sa hunahuna sa mga tinun-an, gipaduol ni Jesus ang usa ka bata ug sila iyang giingnan: “Ang modawat ning maong bata sa akong ngalan magdawat kanako . . . kay ang labing ubos kaninyo mao ang labing dako.” Alang kang Jesus, ang pinakadako mao siya nga mag-alagad sa mga huyang ug mga kabos.

Thursday, September 26, 2013

Friday of the 25th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 9:18-22. Unsa may kalainan ning duha ka pangutana – “Sumala sa mga tawo, kinsa man ako?” ug “Para kaninyo, kinsa man ako?” Ang unang pangutana buot magtuki sa mga inpormasyon nga makuha sa usa ka tinun-an mahitungod kang Cristo gikan sa laing mga tawo. Sa Ingles gitawag kini og “conceptual knowledge”, nga pwedeng maangkon pinaagi sa pagpaminaw ug pagbasa. Ang ikaduhang pangutana buot mahibalo sa personal nga kasinati-an sa usa ka tinun-an uban kang Cristo. Gitawag nila kini og “experiential knowledge”, nga makab-ot lamang pinaagi sa makanunayong pagpakig-uban sa Ginoo diha sa pag-ampo ug sa pagbuhat sa Iyang apostolado. Kini nga matang sa kahibalo ang mas bililhon tungod kay dinhi maila nga ang tinun-an higala gayod ni Cristo. 

Wednesday, September 25, 2013

Thursday of the 25th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 9:7-9. Komusta man ang kahimtang sa atong tanlag – malinawon ug malipayon ba, o gubot ug mahadlokon ba hinoon? Ang ebanghelyo nagsaysay sa usa ka hari nga gihasol sa iyang tanlag. Si Herodes mao ang nagpapatay kang Juan nga Magbubunyag, ang tawo nga ningbarog sa kamatuoran ug nagsaway sa iyang relasyon kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon. May mga tawo nga nagtoo nga si Jesus mao si Juan nga nabanhaw. Ug kini nakabalisa pag-ayo sa konsensya ni Herodes. Adunay panultihon nga nag-ingon, “Wala gyoy komo sa konsensya nga limpyo.” Tinuod kini. Kon limpyo ang atong tanlag, ang atong kinabuhi kanunay nga hayag. Molakaw kita nga walay kahadlokan, mokaon kita nga adunay gana, ug mohigda kita sa kagabhion nga malinawon.

Monday, September 23, 2013

Tuesday of the 25th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 8:19-21. Kinsa man ang mga tawo nga gitawag og “nominal Christians” o “Kristiyanos sa ngalan lamang”? Kasagaran, isipon nato nga “nominal Christians” ang mga tawo nga nabunyagan apan dili mosimba, o kaha mihunong na sa pagsulod sa Simbahan. Apan wala kaayo nato masabti nga bisan ang mga tawo nga kanunay’ng magsimba o mag-ampo pwede gihapong tawgon nga “Kristiyanos sa ngalan lamang” kon sila wala magpuyo sa mga maayong hiyas nga gitudlo ni Cristo. Diha sa ebanghelyo si Jesus miingon: “Ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa Pulong sa Dios ug magtuman niini.” Sa ato pa, diha lamang sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios kita mahimong sakop sa pamilya ni Jesus ug mahimong tawgon nga tinuod nga mga Kristiyanos.

Sunday, September 22, 2013

Monday of the 25th Week in Ordinary Time (Year C)


Lucas 8:16-18. Unsa may angay natong buhaton sa gasa sa pagtoo nga atong nadawat gikan sa Ginoo? Una, angay nato kining paningkamotan sa pagsabot nilamdagan sa Espiritu Santo ug sa pagtulon-an sa Simbahan. Kon adunay pagtulon-an nga atong gikalibgan, ato kining pamalandongan ug moduol kita sa mga pari ug relihiyoso alang sa dugang pagpaklaro. Ug Ikaduha, angay natong sundon ug puy-an ang mga pagtulon-an nga atong gitoohan. Matod pa sa ebanghelyo, ang pagtoo sama sa usa ka suga nga angay natong ipadayag aron magsilbi sa iyang katuyoan nga mao ang paghatag og kahayag sa katilingban. Kon ang pagtoo dili nato mapuy-an, mamatay kini ug mawala kanato. Pero, kon ang pagtoo atong ipakita sa buhat, molambo kini ug mamungag daghang kaayohan.