Thursday, April 30, 2015

THURSDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR B)


JUAN 13:16-20. UNSAY MAHITABO KON ANG TAWO MAGPAKAGINOO? Ang maong tawo magdala og daghang kasakit tungod kay siya mahimong mapahitas-on, dili mosangpit og Ginoo ug magdaugdaog sa iyang isigkatawo. Wala siyay kahadlokan ni pagtahud sa uban, bisan sa mga tigulang. Dili siya makamaong malooy ni motabang sa silingan; gusto lang niya nga siya ang alagaran. Sa ebanghelyo si Kristo nagpahinumdum kanato, “Walay sulugoon nga mas labaw pa kaysa iyang agalon, ug walay sinugo nga molabaw pa kaysa nagsugo kaniya.” Ang tawo nga makasabot niini magdala og kalipay tungod kay magmapaubsanon siya kanunay. Nasayod siya nga adunay Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan, ang Dios nga mao lamay angay simbahon ug silbihan. Nindot ang giingon: “Humility is not just declaring you are not God. It is deciding daily to not be God.”

Monday, April 27, 2015

TUESDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR B)BUHAT 11:19-26. UNSA MAY HAGIT SA ATONG PAGKA KRISTOHANON? Ang pagbasa nagsaysay nga ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Niadtong higayona, ang pagka Kristohanon usa ka dakong peligro tungod kay gipanglutos man ang mga sumusunod ni Kristo. Bisan pa niana, ang mga tinun-an nagmaisogon sa pagsangyaw kang Kristo ngadto sa mga tawo. Nagmatinumanon ug nagmatinud-anon sila sa Ginoo. Ug daghang mga tawo ang ilang nakabig ngadto sa Dios. Ang pagka Kristohanon karon dili na peligro kondili pribilihiyo. Gawasnon na kitang magsangyaw sa atong pagtoo. Hinaot nga aduna kitay kadasig sa pagkabig og mga tawo ngadto sa Dios pinaagi sa atong mga maayong ehemplo. Sakto ang nag-ingon: “Your life as a Christian should make nonbelievers question their disbelief in God.”

Sunday, April 26, 2015

MONDAY OF THE 4TH WEEK OF EASTER (YEAR B)


JUAN 10:1-10. KANG KINSA MANG TINGOG ANG ATONG GIPAMINAW MATAG KARON UG UNYA? Ning modernong panahon daghan kaayong tingog ang atong madungog. Anaa ang tingog sa “materyalismo” nga mag-agni kanato sa pagkalaog sa mga kalibotanong butang; anaa ang tingog sa “secularismo” nga magdani kanato sa pagbiya sa mga espirituhanong kamatuoran; anaa ang tingog sa “liberalismo” nga magdasig kanato sa pagbuhat bisan unsay atong gusto bisan kon sayop; ug uban pa. Ang ebanghelyo magpahinumdum kanato nga kita mga karnero sa Dios ug si Kristo mao ang atong Maayong Magbalantay. Aron dili kita mahisalaag, ang tingog nga angay natong paminawon sa kanunay mao ang tingog ni Kristo, dili ang tingog sa kalibotan. Adunay nagtambag: “If you can’t hear the voice of God, turn off the world’s volume.”

Saturday, April 25, 2015

4TH SUNDAY OF EASTER (YEAR B)


JUAN 10:11-18. UNSA MAN KITA NGA KLASE SA PAGKA-MAGBALANTAY SA KARNERO O PAGKA-PANGULO? Ang usa ka maayong pangulo dili kawatan, dili manghilabot sa kwarta nga dili iyaha. Ang pangulo nga mangawkaw sa bahandi sa gobyerno, sa simbahan, o sa opisina nga iyang gitrabahoan dili maayong magbalantay. Ang usa ka maayong pangulo kanunay nga mag-una ug magpakita og maayong ehemplo. Ang pangulo nga bisyoso, iresponsable, ug tapulan dili maisip nga maayong magbalantay. Bulahan kita tungod kay aduna kitay Maayong Magbalantay, si Kristo, nga andam maghalad sa iyang kinabuhi para kanato. Karon, gitawag usab kita nga mahimong mga maayong magbalantay sa usag-usa. Nindot ang giingon ni Luciano de Crescenzo: “We are, each of us angels with only one wing; and we can only fly by embracing one another.”

SATURDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR B)

JUAN 6:60-69. LAWOM BA ANG ATONG PAGTOO KANG KRISTO? Daghan ang nisunod kang Kristo tungod kay nitoo sila sa iyang mga pulong ug mga milagro. Apan sa dihang gihagit niya sila sa mas lawom nga pagtoo, nga nag-apil sa pagkaon sa iyang lawas, nibiya sila kaniya. Kitang mga Katoliko miila sa presensya ni Hesus diha sa pan ug bino nga gikonsagra sa Santos nga Misa. Mitoo kita sa Iyang giingon, “Ang mokaon sa akong unod ug moinum sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya.” Sama kang Pedro, mitoo kita kang Kristo bisan dili matugkad sa atong hunahuna ang tanan niyang gitudlo tungod kay siya man ang balaang Anak sa Dios. Sakto si A.W. Tozer sa iyang pag-ingon: “True faith rests upon the character of God and asks no further proof than the moral perfections of the One who cannot lie. It is enough that God has said it.”

Wednesday, April 22, 2015

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK OF EASTER (YEAR B)


JUAN 6:35-40. NGANONG GITAWAG MAN NI HESUS ANG IYANG KAUGALINGON NGA “PAGKAON SA KINABUHI”? Ang pagkaon importante sa kinabuhi sa tawo tungod kay maghatag man kini kanato’g nutrisyon, kusog ug kabaskog. Kon wala ang pagkaon, ang tawo dili mabuhi. Apan unsa man ang kinabuhi? Sa pagtulon-an ni Kristo, ang kinabuhi dili lamang lawasnon o kalibotanon. Ang tinuod nga kinabuhi mao ang kinabuhi nga nahilambigit sa Dios, nga maoy tuboran ug tag-iya sa tanang kinabuhi. Ang tawo nga puno sa kinabuhi mao siya nga adunay maayong relasyon uban sa Dios. Kini maoy atong makab-ot kon kita modawat ug mosunod kang Kristo, ang Pagkaon sa Kinabuhi. Nindot ang caption nga nag-ingon: “A doctor can save your life. A lawyer can defend your life. A soldier can give you a peaceful life. But only Jesus can grant you an everlasting life.”