Thursday, July 24, 2014

FEAST OF ST. JAMES, THE APOSTLE (YEAR A)


PAMALANDONG HULYO 25, 2014 @MATEO 20:20-28. Isip ginikanan, unsa may imong ambisyon para sa imong anak? Natural lamang sa usa ka ginikanan nga mangandoy sa kaayohan sa iyang anak. Diha sa ebanghelyo, ang inahan ni Juan ug Santiago mihangyo kang Jesus nga ang iyang mga anak palingkoron sa wala ug tuong dapit sa trono sa Gingharian. Ang iyang gipangayo walay lain kondili gahom ug dungog para sa iyang duha ka anak. Apan wala kini makapahimuot ni Jesus. Gani, gipahimangnoan niya ang mga tinun-an sa pag-ingon: “Ang usa nga buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad sa tanan.” Mas malipay diay ang Ginoo kon ang mga anak mahimong mahigugmaong tawo kaysa mahimong gamhanan o ilado. Busa, sa pagpadako sa mga anak, tudloi sila pinaagi sa maayong ehemplo sa pagkamapaubsanon ug pagkamaalagaron sa isigkaingon.

Wednesday, July 23, 2014

THURSDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:10-17. Unsa man ang mga sambingay ni Cristo ug unsa man ang katuyoan niini? Sama sa daghang mga magtutudlo sa iyang panahon, si Jesus nigamit og mga mugbong sugilanon nga maghatag og mga mahinungdanong pagtulon-an para sa kinabuhi sa tawo. Tungod kay nagsumikad kini sa ordinaryong kinabuhi ug panghitabo sa kinaiyahan ug katilingban, dali ra kining masabtan. Gitawag kini sila’g sambingay (parable sa Ingles), nga nagagikan sa Griegong pulong “paraballein” nga nagpasabot og pagtandi. Kon ang mga sambingay dali rang masabtan, nganong wala man masabti sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod ang mensahe ni Kristo? Kini tungod sa ilang garbo, nga maoy nakadaot sa ilang maayong panabot. Aduna silay mga mata apan dili makakita; aduna silay dalunggan apan dili makadungog.

Tuesday, July 22, 2014

WEDNESDAY OF THE 16TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:1-9. Kinsa man ang tawo nga makahimo’g daghang maayong buhat? Diha sa sambingay sa Tigpugas atong masabtan nga ang liso, nga mao ang Pulong sa Dios, mabuhi, motubo, ug mamunga’g daghan kon kini mahagbong sa maayong yuta. Unsa o kinsa man kining maayong yuta? Ang maayong yuta mao ang tawo nga adunay maayong kasingkasing ug hunahuna para sa Pulong sa Dios. Andam ug mahinangpon siya kanunay nga modawat sa Pulong sa Dios isip pagkaon sa iyang kalag. Matag adlaw, mangita siya’g kahigayonan nga mohunong sa iyang mga buluhaton aron maghilom, magbasa sa Pulong sa Dios, mag-ampo ug mamalandong niini. Ang Pulong sa Dios adunay talagsaong gahom, ug ang tawo nga modawat niini sa matag adlaw mamunga gyod og daghang maayong buhat.

Saturday, July 19, 2014

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:24-33. Kinsa man ang mga “maayong liso” ug ang mga “sagbot”? Gipasabot ni Kristo nga ang mga maayong liso mao ang mga anak sa Gingharian ug ang mga sagbot mao ang mga anak sa yawa. Adunay magsasangyaw nga mopasabot sa sambingay pinaagi sa pag-ingon nga ang mga maayong liso mao ang katawhan sa simbahan ug ang mga sagbot mao ang katawhan nga anaa sa kalibotan nga dili mosulod sa simbahan. Apan dili kini sakto nga pagpasabot. Si San Agustin nagpahinumdum kanato nga dili lamang sa kalibotan adunay mga “sagbot” kondili bisan diha sa Simbahan. Ang Simbahan gimugna sa mga tawo nga balaan ug sa mga tawo nga makasasala. Gani, bisan sa matag usa kanato adunay kaayo ug adunay kadaotan. Kinahanglang ilhon nato kini aron kitang tanan mangaliyupo sa Dios alang sa atong kaluwasan.

Friday, July 18, 2014

SATURDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 12:14-21. Kinsa man ang tinuod nga sulugoon sa Dios? Usa sa mga mahinungdanong kalidad sa maayo nga sulugoon sa Dios mao ang pagkawalay tinguha nga mapasidunggan. Ato kining makita diha kang Kristo. Human niya ayoha ang daghang mga masakiton, gipahimangnoan niya ang mga tinun-an nga dili ibandilyo sa publiko ang iyang gihimo. Klaro kaayo nga wala siya nangandoy nga mahimong sikat ug bantogan. Sukwahi kaayo kini sa atong kasinatian. Daghan kanato ganahan lang motrabaho ug magserbisyo kon adunay magtan-aw nga mga tawo. Gusto kita nga makit-an aron daygon sa katilingban. Hinaot unta nga ang panig-ingnan ni Kristo makapausab sa atong batasan aron maangkon nato ang pagdayeg gikan sa kahitas-an. Mag-alagad kita uban sa dakong gugma ug alang lamang sa kadungganan sa Langitnong Amahan.

Wednesday, July 16, 2014

FRIDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 12:1-8. Unsa may mas bililhon, ang pagdala og halad diha sa templo o ang kalooy para sa isigkatawo? Ang mga Pariseo nailhan sa ilang pagkamatinumanon sa balaod ni Moises. Nag-una sila sa pagrespeto sa Adlaw'ng Igpapahulay ug sa pagdala og halad nga mananap didto sa templo. Apan nganong gisaway man sila ni Jesus? Kini tungod kay ang ilang pagtuman sa balaod wala makahimo nilang maloloy-on; nahimo hinoon silang mahukmanon sa isigkaingon. Gipahimangnoan sila ni Jesus pinaagi sa pagkutlo sa Kasulatan: “Dili ako gusto'g mga halad nga mananap, kondili kalooy.” Hinaot nga ang atong pagdala’g halad sulod sa Santos nga Misa dili unta mabulag sa atong pagtabang sa tawong nanginahanglan. Ang atong makanunayong pagsimba ug pagtuman sa mga sugo sa Dios makahimo unta natong mas maloloy-on sa uban.