Wednesday, November 25, 2015

THURSDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)LUKAS 21:20-28. UNSA MAY MAGPAABOT KANATO SA KATAPUSAN SA PANAHON – PAGKAGUN-OB BA, O KATUMANAN? Ang ebanghelyo nagpadayag nga ang katapusan sa panahon pagaunhan og mga katalagman - adunay mahitabong kamatay, giyera, ug mga kaguliyang sa kalangitan ug kadagatan. Makalilisang nga hunahunaon kining maong panagna. Apan, dili kita angay’ng mapuno sa kahadlok tungod kay matod pa sa ebanghelyo, inig abot sa panahon si Kristo motungha uban sa dakong gahum ug himaya. Dili pagkagun-ob ang muabot kondili katumanan sa mga panaad sa Dios. Ang Iyang pagbalik magdala’g kaluwasan ug kadaogan sa Iyang mga tinun-an. Sa Libro sa Gipadayag, ang Ginoo nag-ingon: “Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done” (22:12).

Tuesday, November 24, 2015

WEDNESDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)LUKAS 21:12-19. KON ANG MENSAHE NI KRISTO USA KA MAAYONG BALITA, NGANONG ADUNA MAY MASUKO SA IYANG MGA MAGSASANGYAW? Ang ebanghelyo nag-ingon nga ang mga sumusunod ni Kristo pagasakiton ug ang uban patyon. Gani, ang mga disipulo pwedeng budhi-an sa ilang mga ginikanan, kaigsoonan ug kahigalaan. Nganong mahitabo man ang sama niini? Ang pinakadakong hinungdan mao si Satanas. Siya ang mohulhog og mga tawo nga masuko, magdumot, ug mopatay sa mga sumusunod ni Kristo. Si Satanas kontra sa kamatuoran; buhaton niya ang tanan aron pugngan si bisan kinsa nga magsangyaw o magpuyo nga matarong. Apan dili kita angay’ng mahadlok ug mabalaka tungod kay si Kristo mipasalig sa iyang makanunayong pagpakig-uban sa tanan nga mobarog para Kaniya: “I will never leave you, nor forsake you” (Hebreo 13:5).

Monday, November 23, 2015

TUESDAY OF THE 34TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)
LUKAS 21:5-11. UNSA MAY MOLAHUTAY SA MGA BUTANG NGA ATONG GIHUPTAN? Ang mga panagna ni Kristo kalabot sa pagkatumpag sa templo ug sa ubang katalagman magpahinumdum kanato nga ang tanang butang adunay katapusan. Ang tawo makahimo og dagko ug nindot nga mga edipisyo, apan kining tanan mangawala sa paglabay sa panahon. Bisan ang kaanyag, kusog, gahum ug bahandi adunay kinutoban. Nindot kini nga pahimangno tungod kay usahay maghunahuna kita nga kontrolado nato ang tanan ug nga kita magpabilin ning kalibotan. Sayop. Ang Ginoo lamang, uban sa Iyang gugma, ang walay utlanan. Busa, angay natong huptan ang dakong pagtoo sa Dios ug magpabilin kita sa Iyang gugma aron atong maangkon ang kinabuhing malungtaron uban Kaniya.