Sunday, March 26, 2017

4TH SUNDAY OF LENT


JUAN 9:1-49. ASA MAN KUTOB ANG ATONG MAKITA? Diha sa basahon ni Samuel (16:7) giingnan kita sa Dios nga magbantay sa paghukom tungod kay “ang tan-awon sa tawo mao ang panagway apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasingkasing”. Usa kini ka pahinumdum nga bisan tuod aduna kitay mga mata nga makakita, sa daghang paagi kita nagpabiling mga buta. Usahay dili nato makita ang mga paningkamot sa atong mga ginikanan. Usahay dili nato makita ang mga nindot nga hiyas sa atong kapikas ug mga anak. Usahay pud dili nato makita ang nagpaluyo sa kalisod sa mga silingan. Si San Pablo (Efeso 5:14) nagsangyaw nga si Hesus mao ang kahayag ug siya ang maghatag og lamdag sa atong kinabuhi. Sama sa buta sa ebanghelyo, sundon nato ang mga sugo ni Kristo aron atong makita ang tanan nilamdagan sa kahayag sa Kahitas-an.

Saturday, March 25, 2017

FEAST OF THE ANNUNCIATION


LUKAS 1:26-38. UNSA MAN ANG PAAGI SA PAGPANGLUWAS SA DIOS? Diha sa misteryo sa Pagpahibalo kang Maria, atong masabtan nga wala luwasa sa Dios ang kalibotan nga nag-inusara. Iyang pagbuot nga modapit og tawo nga mahimong kauban sa buhat sa pagpangluwas. Si Maria maoy modelo sa usa ka tawo nga mapaubsanong nisanong sa pagtawag sa Dios. Ang iyang pagtubag, “Sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti”, sayon paminawon pero dili sayon buhaton. Usa kadto ka masaligong pagtahan sa tibuok kinabuhi aron mag-alagad sa Dios. Tungod sa “Oo” ni Maria, nadawat nato si Hesus nga mao ang atong kaluwasan. Adunay nag-ingon, “What a wonderful world it could be if people would cooperate with each other, but it would be a still more wonderful world if more people would cooperate with God.”

Friday, March 24, 2017

FRIDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT


MARCOS 12:28-34. UNSAON MAN NATO PAGHIGUGMA ANG DIOS NGA DILI NATO MAKITA? Usa ka paagi mao ang pagsimba Kaniya diha sa Santos nga Misa ug sa atong mga pag-ampo. Pinaagi niini atong giila ang Iyang kahalangdon isip Dios ug ang Iyang kamahigugmaon isip Amahan. Dugang pa, atong mapakita ang atong gugma sa Dios diha sa pag-amping sa Iyang kabuhatan sama sa kalasangan, kadagatan, ug kahanginan. Ug sa katapusan, ang gugma sa Dios atong mapadayag pinaagi sa paghigugma sa atong mga silingan. Ang silingan dili lamang ang tapad nato’g pinuy-anan kondili sila nga nagmasulob-on, nasakit, naproblema, ug naglisod sa kinabuhi. Sa pagtabang kanila, sama ra nga ang Dios maoy atong gialagaran. Sakto ang giingon: “You cannot love your brother across the world, if you do not love your neighbor across the street.”

Wednesday, March 22, 2017

WEDNESDAY OF THE 3RD WEEK OF LENT


MATEO 5:17-19. UNSA MAN ANG KATUYOAN SA MGA BALAOD SA DIOS? Atong masabtan diha sa Libro sa Deuteronomio pinaagi kang Moises nga ang mga Balaod gihatag sa Dios aron mogiya sa katawhan sa ilang paglawig ngadto sa Yutang Gisaad. Ang mga Balaod maghimo kanilang maalamon ug masinabuton, timaan nga sila katawhan sa Dios. Diha sa ebanghelyo, si Hesus miingon nga ang magtuman sa kasugoan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon pagailhon nga labing dako sa Gingharian sa Langit. Kini magdasig kanato sa paghunahuna sa Balaod isip giya, dili babag, sa atong pagpaduol sa Dios. Sakto ang gisulti ni Daniel Palmer: “He who obeys God’s laws finds Him a father. He who disobeys them, finds Him a judge.” Ang tawo nga motuman sa mga kasugoan sa Dios makasabot sa Iyang pagka-Amahan natong tanan.

Thursday, March 16, 2017

SATURDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


LUKAS 15:1-3, 11-32. UNSA MAY KALAINAN SA KASINGKASING NGA MALOLOY-ON UG SA KASINGKASING NGA MADINUMTANON? Diha sa sambingay, atong masabtan nga ang maloloy-ong kasingkasing modawat pagbalik sa usa ka makasasala nga maghinulsol, andam magpasaylo, dili manudya, ug dili manimalos. Ingon niini ang kasingkasing sa Dios. Sa laing bahin, ang madinumtanon dili makig-uli sa makasasala, kusog magkwenta, gustong mosilot ug manimalos. Dili ba ingon niini ang kasingkasing sa kadaghanan kanato? Sama kita sa magulang nga anak diha sa sambingay nga dili modawat sa igsoon nga nakasala, bisan kon kini nagbasol na. Matod pa sa panultihon, “It takes a strong person to say sorry, but it takes an even stronger person to forgive.” Ning kwaresma hatagan unta kita sa Dios og kaisog sa pagpasaylo sa atong isigkatawo.

FRIDAY OF THE 2ND WEEK OF LENT


MATEO 21:33-43, 45-46. KINSA MAN ANG MANUNUNOD SA GINGHARIAN SA LANGIT? Giingnan ni Hesus ang mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga Pariseo: “Sultihan ko kamo nga ang Gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.” Para kang Kristo, mas mahinungdanon ang kinaiya ug binuhatan sa tawo kaysa iyang titulo. Sa atong pagsunod kaniya, kinahanglan nga mamunga kita’g mga maayong buhat diha sa katilingban nga atong gipuy-an. Dili igo nga kita tawgon og binunyagan o Kristiyano. Kinahanglan atong ipatunhay ang hustisya, kaangayan, gugma ug pakigdait. Adunay nag-ingon, “We bear fruit when the characteristics of Christ are made evident in our life.” Nga sa ato pa, makahatag lamang kita og mga maayong bunga kon atong mahuptan ang kinaiya ug kasingkasing ni Hesus.