Thursday, May 26, 2016

FRIDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 11:11-26. UNSA MAY MAHIMO SA DAKONG PAGTOO DIHA SA ATONG KINABUHI? Si Hesus nagtudlo: “Kon kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtora, ‘Maalsa ka ug masalibag ngadto sa dagat.’ Kon kamo mag-ampo ug mangayog usa ka butang, tuohi nga madawat ninyo kini, ug mainyo gayod kini.” Para sa mga Judiyo, ang “bungtod” maoy hulagway sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Tungod niini, ang tawo nga makasulbad sa mga problema ilang tawgon og “mountain remover”. Pinaagi ning gamay’ng kasayoran, atong masabot ang punto ni Hesus sa ebanghelyo karon. Kon kita mag-ampo nga puno sa pagtoo, madawat nato gikan sa Dios ang kahibalo ug katakos sa pagsulbad sa bisan unsang matang sa kalisdanan ning kinabuhi. Sakto ang giingon: “With faith you can move mountains, with doubt you can create them.”

THURSDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:46-52. SA UNSA MANG PAGKABUTA KITA ANGAY NGA MAMAAYO? Ang milagrosong pagkaayo ni Bartimeo dili lamang fisikal kondili espiritwal usab. Gibalik ni Hesus dili lamang ang kahayag sa mga mata ni Bartimeo kondili apil usab ang kahayag sa iyang kalag. Matod pa sa ebanghelyo, “Dihadiha nakakita ang buta ug nisugod pagsunod kang Hesus.” Ang pagsunod kang Hesus maoy timailhan sa bag-ong kinabuhi nga gisugdan pagpuyo ni Bartimeo, usa ka kinabuhi nga nahayagan na sa Ginoo. Kasagaran kanato walay problema sa mga mata, apan adunay problema sa kalag, nga maoy hinungdan sa atong pagpakasala. Matod pa ni Helen Keller: “The only thing worse than being blind is having sight but no vision.” Mag-ampo kita sa Ginoo nga ayohon ang atong panglantaw aron makakita kita unsa gayod ang kinabuhi nga angay natong subayon.

Tuesday, May 24, 2016

WEDNESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:32-45. UNSA MAN ANG MGA NAG-UNANG AMBISYON SA ATONG KINABUHI? Daghan ang mangandoy nga mahimong inila o dako sa katilingban. Aron sa pagkab-ot niini, maninguha kita nga ma-edukar, maadunahan, ug mangulo. Wala may daotan niini, basta pagaubanan lamang kini og saktong kinaiya, binuhatan ug katuyoan. Ang atong edukasyon, bahandi, ug gahum sa katilingban dili angay nga makapahimo natong mapahitas-on ug mapahimuslanon. Hinoon, ato kining gamiton sa pag-alagad sa uban. Si Henry Ward Beecher nag-ingon, “Greatness lies not in being strong but in the right use of strength.” Nahisubay kini sa gitudlo ni Hesus, “Kon usa kaninyo buot madakong tawo, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan.” Sa mata sa Ginoo, ang pinakadungganon mao ang tawo nga mapaubsanon, matarong ug maalagaron.

Monday, May 23, 2016

TUESDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MARCOS 10:28-31. UNSA MAY MAPAABOT SA TAWO NGA MAGHIMO’G SAKRIPISYO SA NGALAN NI KRISTO? Si Pedro miingon sa Ginoo, “Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kanimo.” Sa pagsulti niini, tabla ra siyang nangutana sa Ginoo, “Unsa may among makuha ning among gibuhat?” Si Hesus nakasabot sa hunahuna ni Pedro ug giingnan niya ang mga tinun-an nga ang mobiya sa panimalay o sa mga uma tungod kaniya ug sa Maayong Balita, makadawat og gatusan ka pilo nga balos ning kinabuhia ug kinabuhing dayon sa umaabot nga kalibotan. Ang “gatosan ka pilo” dili angay’ng sabton nga materyal nga butang kondili kinabuhi nga malungtaron, puno sa kahulogan ug kalipay uban sa Dios. Sakto ang giingon sa usa ka magsusulat: “The highest reward for a person’s toil is not what they get for it, but what they become by it.”

MONDAY OF THE 8TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MARCOS 10:17-27. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAG-AMPING SA KALIBOTANONG BAHANDI? Adunay panultihon nga nag-ingon: “Wealth is like sea-water. The more we drink, the thirstier we become.” Ang bahandi dili makatagbaw. Una, mangandoy ta og linibo. Apan kon duna na tay linibo, mangandoy na man sab tag minilyon. Hangtod nga mahurot ang atong panahon, hunahuna ug kusog sa pagpadako sa atong bahandi. Mawala kanato ang panahon para sa Ginoo ug sa isigkatawo. Gihigugma ni Hesus ang tanan, dato ug pobre, ug gusto niya nga ang tanan maluwas. Busa, giawhag niya kita nga dili magpaulipon sa bahandi ug maninguha sa langit, nga maoy tinuod nga bahandi. Tinuod ang giingon ni Billy Graham: “When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost.”