Tuesday, June 27, 2017

SOLEMNITY OF SAINTS PETER AND PAUL


MATEO 16:13-19. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAUM SA TAWO NGA MAKASASALA? Ang duha ka santos nga gipasidunggan karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang si Pablo ang naglutos sa unang mga Kristiyano. Apan ang Dios nilihok aron pagluwas kanilang duha. Human sa Pagkabanhaw, gihatagan ni Kristo si Pedro og kahigayonan nga makabawi sa iyang sayop. Ug labaw sa tanan, gihatag kaniya ang bug-at nga katungdanan sa pagkapangulo sa Simbahan. Sa iyang bahin, si Pablo, bisan dili apil sa 12 ka mga apostoles, gihimong piniling apostoles sa mga Hentil. Ingon niini ang mahitabo sa mga makasasala nga modawat sa ilang pagkamasalaypon ug motubag sa pagtawag ni Kristo. Sakto ang giingon sa magsusulat: “Every saint has a past and every sinner has a future.”

WEDNESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 7:15-20. KINSA MAN ANG MAAYONG PROPETA? Ang propeta mao ang tawo nga magdala'g mensahe sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa bunyag, matag usa kanato nahimong propeta, adunay bokasyon sa pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang kaakohan sa pagkapropeta atong matuman diha sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi – sa pamilya, tulonghaan, opisina, o kaha merkado. Si Kristo naghisgot mahitungod sa mga mini nga propeta. Kinsa man kini sila? Sila kadtong magsangyaw sa mensahe sa Dios apan wala magpuyo niini. Sila ang mga tawo nga maayo lang manudlo o mamadlong, apan ang kinabuhi salawayon. Ang tinuod nga propeta mao kadtong magsangyaw pinaagi sa buhat, ug kon kinahanglanon lamang, pinaagi sa pulong. Sakto ang pahimangno: “Don’t let your lips and your life preach two different messages.”

TUESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 7:6, 12-14. SA DALAN SA KINABUHI, UNSA MAY ATONG PILION – ANG MASAYON O ANG MALISOD? Si Hesus nagtudlo kanato sa pagpili sa higpit nga dalan, dili sa luag. Ang luag nga dalan mao ang kinabuhi nga walay kaakohan, puro katapol, kanunay’ng lulinghayaw, ug daghang bisyo. Daghang tawo ang mopili niini. Ang maong dalan, matod ni Kristo, magdala kanato sa kangitngit ug kamatayon. Sa laing bahin, ang higpit nga dalan mao ang kinabuhi sa pagpugong ug pagdisiplina sa kaugalingon, sa pagpaningkamot, pagtrabaho ug pagpanerbisyo. Para kang Kristo, kini ang dalan nga magdala kanato sa kahayag ug kinabuhi. Busa, ang higpit nga dalan maoy atong pili-on, bisan tuod dili daghan ang mosubay niini. Kay matod pa sa panultihon, “It’s better to walk alone, than with a crowd going in the wrong direction.”