Tuesday, August 19, 2014

WEDNESDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 20:1-16. Unsa may mensahe sa sambingay sa mga “Trabahante sa Parasan”? Pinaagi ning sambingay kita gipahimangnoan ni Jesus nga sa pagpangalagad dili kita angay’ng magkwenta sa kadugayon sa atong pagtrabaho ug sa kadako sa atong nahimo. Ang tanan grasya sa Dios. Bisan gani ang atong kadasig sa pag-alagad tinuklod man sa grasya. Busa, dili kita angay’ng manghambog ug manukot og ganti sa atong kahago. Ang Dios makamaong magpatigayon sa tanan nga nahigugma kaniya. Dili kita angay’ng masina sa grasya sa ubang mga tawo tungod kay sila ato mang mga igsoon diha kang Kristo. Ang ilang kadaogan ato nga kadaogan, ug ang ilang kalipay ato usab nga kalipay. Igo na para kanato ang kamatuoran nga kitang tanan gipahiluna sa Kahitas-an.

Monday, August 18, 2014

TUESDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 19:23-30. Unsa may buhaton sa mga dato aron makasulod sa Gingharian sa Langit? Una, ang mga dato angay'ng magbantay nga dili mahimong ulipon sa bahandi. Dili nila angay'ng hutdon ang ilang panahon ug kusog sa pagpangita’g kwarta. Angay silang maghatag og panahon sa pagpalambo sa ilang espirituhanong kinabuhi, ilabina sa ilang relasyon uban sa Dios ug sa isigkaingon. Ikaduha, ang mga dato angay’ng magbantay nga dili mahimong laug. Kinahanglan nga makat-on sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa uban, ilabina sa mga kabos ug may panginahanglan. Ug ikatulo, ang mga dato kinahanglan adto mosalig sa Ginoo, dili sa ilang bahandi. Sayran nila nga ang labing nindot nga mga butang dili mabayran og salapi, apil niini ang gugma, kaluwasan ug kinabuhing dayon nga sa Dios lamang magagikan.

Sunday, August 17, 2014

MONDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 19:16-22. Unsa may angay natong buhaton aron maangkon ang kinabuhing dayon? Kining maong pangutana importante kaayo ug angay lamang nga ang tubag niini masayran sa kada tawo. Diha sa ebanghelyo gipasabot ni Jesus sa batan-ong lalaki nga ang pagsunod sa mga kasugoan sa Dios kinahanglan atong buhaton aron ang kaluwasan maangkon. Pinaagi niini, atong mapakita nga kita nagtahod sa Makagagahum nga Dios. Apan dili lang kini mao. Ang atong pagsunod sa mga kasugoan kinahanglang nga pagaubanan usab og kasingkasing nga andam mobiya sa tanan aron sa pag-alagad sa Dios ug sa mga kabos. Sa pagbuhat sa ingon, atong mapadayag nga kita dili kalibotanon, dili ulipon sa bahandi, ug nga ang Gingharian sa Dios mao gyod ang atong kanunay’ng gitinguha nga maangkon.

Saturday, August 16, 2014

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 15:21-28. Maluwas ba ang tawo bisan dili siya Katoliko o lahi ang iyang tinuohan? Sa unang pagbasa (Isaias 56:1, 6-7), gipadayag sa Dios nga ang Iyang balay pagatawgon og Balay Alampoanan para sa tanang mga tawo. Kini nagpasabot nga ang tanang binuhat adunay luna sa kasingkasing sa Dios. Sa ikaduhang pagbasa (Roma 11:13-15, 29-32), si San Pablo nagpadayag nga bisan ang mga hentil nga wala moila sa Dios makaangkon og kaluwasan tungod sa Diosnong kalooy. Unya, diha sa ebanghelyo, si Kristo mismo mipakita nga ang Dios maluoy gayod sa tanan nga moduol ug mosangpit kaniya. Iyang gihatag ang gipangayo sa usa ka inahan nga hentil nga nangaliyupo para sa kaayohan sa iyang anak nga masakiton. Atong masabtan dinhi nga ang kaluwasan dili lamang iya sa mga Katoliko kondili alang sa tanan nga buot luwason sa Ginoo.

Friday, August 15, 2014

SATURDAY OF THE 19TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 19:13-15. Unsa man ang sakto – ang magbinata o ang magpakabata? Ang magbinata ingon ani: Mangayo ka sa Dios bisan unsay imong ganahan. Kon ihatag ang imong gipangayo, malipay ka ug daygon nimo ang Ginoo; kon dili, mangluod ka ug mohunong na sa pag-ampo. Maayo ka ug matinabangon sa mga tawo nga magdayeg nimo ug andam kanunay sa pagsunod sa imong gusto. Apan, masuko ka ug makigbungol sa mga tawo nga mosaway sa imong hunahuna ug dili mosunod sa imong plano. Malipay ba ang Dios kon sama niini ang atong kinaiya? Dili. Ang magpakabata ingon ani: Mitubo ka na ug miasenso, apan nagpabilin kang mapaubsanon ug masaligon sa Ginoo. Adunay mga tawo nga imong gikasumpaki, apan dili ka magdumot ug dali rang magpasaylo. Kini mao ang kalidad sa mga bata nga maoy gustong ipasunod kanato ni Kristo.

Thursday, August 14, 2014

ASSUMPTION OF MARY (YEAR A)
LUKAS 1:39-56. Nganong gipauna man sa pagpasaka sa langit ang Mahal nga Birhen Maria sa tanang mga magtotoo? Ang nahitabong pagpasaka sa langit ni Maria wala mahisulat sa Biblia, apan kabahin kini sa Tradisyon sa Simbahan sukad pa sa iyang sinugdanan. Si Maria adunay talagsaong papel sa plano sa kaluwasan nga gilatid sa Labaw’ng Makagagahum. Ang Dios nagbuhat og mga dagkong butang para kaniya. Nahimo siyang “bulahan sa mga babaye nga tanan” tungod kay gipili siya sa Dios nga mahimong inahan sa Iyang Bugtong Anak. Tungod kay si Maria inahan sa Dios, angay lamang nga dili na siya pahulaton sa kinabuhing dayon nga gisaad sa tanan nga mahigugma ug mosunod kang Jesus. Ug kita nagmalaumon nga sa pag-abot sa saktong panahon buhaton usab sa Dios kanato ang gibuhat na niya kang Santa Maria.