Monday, September 22, 2014

TUESDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 8:19-21. Kinsa man ang mga tawo nga gitawag og “nominal Christians” o “Kristiyanos sa ngalan lamang”? Kasagaran, isipon nato nga “nominal Christians” ang mga tawo nga nabunyagan apan dili mosimba, o kaha mihunong na sa pagsulod sa Simbahan. Apan wala kaayo nato masabti nga bisan ang mga tawo nga kanunay’ng magsimba o mag-ampo pwede gihapong tawgon nga “Kristiyanos sa ngalan lamang” kon sila wala magpuyo sa mga maayong hiyas nga gitudlo ni Kristo. Diha sa ebanghelyo si Hesus miingon: “Ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa Pulong sa Dios ug magtuman niini.” Sa ato pa, diha lamang sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios kita mahimong sakop sa pamilya ni Hesus ug mahimong tawgon nga tinuod nga mga Kristiyanos.

Sunday, September 21, 2014

MONDAY OF THE 25TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 8:16-18. Unsa may atong buhaton sa gasa sa pagtoo nga atong nadawat gikan sa Ginoo? Una, angay natong sabton pag-ayo ang pagtoong Kristiyano pinaagi sa seryosong pagtoon ug mainampoong pagpamalandong niini. Kon ugaling adunay pagtulon-ang Kristiyano nga wala nato masabti o atong gikalibgan, moduol kita sa mga pari ug relihiyoso aron mangutana. Ikaduha, angay natong sundon ug puy-an ang mga pagtulon-ang Kristiyano nga atong gitoohan. Matod pa sa ebanghelyo, ang pagtoo sama sa usa ka suga nga angay natong ipadayag aron magsilbi sa iyang katuyoan nga mao ang paghatag og kahayag sa katilingban. Kon ang pagtoo dili nato puy-an, mamatay kini ug mawala kanato. Pero, kon ang pagtoo atong ipakita sa buhat, molambo kini ug mamunga’g daghang kaayohan.

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (A)

MATEO 20:1-16. Unsa man ang mensahe sa Sambingay sa mga Trabahante? Una sa tanan, ang sambingay nagtudlo nga ang Dios sa tanang panahon nagdapit sa mga tawo pagtrabaho alang sa Iyang paghari sa kalibotan. Matag usa kanato gitawag sa Dios nga mahimong kabahin sa Iyang dakong plano sa kaluwasan. Usahay maghunahuna kita nga ulahi na ang tanan kay naguba na ang atong kinabuhi, nahinaykan na nato sa pagbinugoy ug pagbinuang. Apan sayop kini nga panghunahuna. Walay ulahi sa Dios. Bisan karong gutloa, ang Dios nagpaabot nga kita motrabaho para Kaniya. Dugang pa niini, ang sambingay nagtudlo nga ang ganti sa mga motrabaho para sa Dios managsama para sa tanan. Walay 1st class, walay 2nd class. Sayo o ulahi ka man nagtrabaho para sa Ginoo, madawat nimo ang ganti sa kinabuhing dayon didto sa Langit.

Saturday, September 20, 2014

25TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR A)

Is 55:6-9; Phil 1:20-24, 27; Mt 20:1-16

Tawhanon kaayo ang gusto og kaangayan. Pananglitan: sa basketball court, ganahan ta nga ang referee dili magpabor-pabor; sa classroom, nga ang titser walay palabihon nga estudyante; sa balay, nga ang ginikanan magmakiangayon sa pagdala sa mga bata; sa lungsod, nga ang mayor magpakita’g parehas nga pagtagad sa iyang katawhan.
Tawhanon usab ang dili gusto mabintahaan. Pananglitan: sa sakyanan, gusto ta’g pinaka-una nga lingkoranan; sa kumbira, mag-ilog ta sa presidential table; sa kalihokan sa lungsod, gusto ta nga mag-una; sa torneo, gusto ta nga ma numero uno.
Atong masabtan ang pagbati sa mga trabahante diha sa sambingay ni Kristo. Ang mga tawo nga nagtrabaho sa tibuok adlaw nakadawat og usa ka dinario gikan sa tag-iya sa parasan. Para kanila, makiangayon kini tungod kay mao man kini ang ilang nasabutan uban sa ilang agalon. Apan sa dihang nasayran nila nga bisan kadtong naulahi sa pagtrabaho (ilabi na kadtong wala maabti og usa ka oras nga pagtrabaho) gibayran gihapon sa mao rang suhol, nangasuko sila. Mireklamo sila sa tag-iya sa parasan kay gibati nila nga kini usa ka inhustisya. Apan ang tag-iya miingon kanila: “Wala man ako manlupig kaninyo. Dili ba nagkasabut man kita sa usa ka denaryo ang adlaw. Busa, dawata ang inyoha ug lakaw. Buot ako maghatag sa susamang sweldo sa mga naulahi. Wala ba akoy katungod sa pagbuhat sa akong gusto sa akong salapi? Nganong nasina kamo sa akong kaayo?”
Sa sambingay, kinsa man ang gipasabut ni Kristo nga tag-iya sa parasan? Ang Ginoo. Kinsa man ang mga nahiunang trabahante? Ang mga Hudiyo, ilabina ang mga Pariseo ug Saduseo tungod kay sila man ang unang nakaila sa Ginoo ug nagtrabaho sa mga templo ug sinagoga. Kinsa man ang mga naulahi sa pagtrabaho? Ang mga Hentil ug ang mga giisip nga makasasala (kubrador sa buhis, mangingisda, masakiton, daotang babaye, ug uban pa) nga gidapit ni Kristo.
Ang ganti sa nakatrabaho sa parasan usa ka denario. Ang ganti sa tanan nga mosunod sa kabubut-on sa Dios mao ang Gingharian sa Langit. Para kang Kristo, dili importante ang panahon kanus-a nagsugod ang imong pagtoo sa Ginoo, o ang kadugayon sa imong pag-alagad sa templo sa Dios, o ang imong pagpanerbisyo. Ang labing mahinungdanon mao nga sa dihang giimbita ka ni Kristo, misunod ikaw kaniya.
Ang ganti usa ra ka klase – ang Gingharian sa Dios. Diha sa pagpakig-uban sa Ginoo walay 1st class o 2nd class. Ang tanan magmalipayon uban sa Ginoo hangtud sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gidala ni Kristo. Apan, ang mga Hudiyo, ilabi na ang mga Pariseo ug Saduseo, dili makadawat niining maong kamatuoran.  Maguol sila maghunahuna nga bisan ang mga hentil ug ang mga gitoohan nilang makasasala makadawat og susamang ganti nga ilang madawat. Tawhanon kaayo sila. Masinahon. Gusto nila nga sila lang ang mabulahan.
Pero kini ang gipasabut ni Kristo: Lahi ang pamaagi sa Ginoo. Diha sa Unang Pagbasa, nadungog nato ang Ginoo nga miingon: “Ang akong panghunahuna dili susama sa inyo. Ang akong pamaagi dili susama sa inyo”. Lahi ang hustisya sa Ginoo tungod kay kini adunay kauban nga dakong kalooy. Ang tawo magkwenta sa oras ug sa numero; ang Dios maghunahuna unsay makaayo.  Ang tawo magkwenta sa kahago; ang Dios maoy tigpuno sa kakulang sa tawo. Ang tawo mohatag kanimo’g grasya human ka magtrabaho og magsakripisyo; ang Dios mohatag kanimo og grasya aron madasig ka magtrabaho ug maghatag sa kaugalingon para sa kaayohan sa uban. Ang tawo mopasaylo kanimo human ka mag-antos o magbayad sa sala mong nahimo; ang Dios mismo maoy mobayad sa sala mong nahimo aron madasig ka sa pagbag-o.
Pagkalahi sa pamaagi sa Ginoo! Kung hustisya lang ang ipatuboy sa Ginoo, makaluluoy kita pag-ayo. Sa kagamay sa atong mahimo, unsa ra man unya ang grasya nga madawat nato sa Ginoo? Sa kadagko sa mga sala tang nahimo, unsaon man nato pagkadawat og pasaylo? Salamat na lang gyud kay lahi ang hustisya ug pamaagi sa Ginoo.

Agi’g tubag sa hagit sa ebanghelyo, tulo ka butang ang angay natong buhaton: Una, likayan nato nga mahisama sa mga Pariseo nga magkwenta pag-ayo ug gahi magpasaylo. Kitang tanan adunay kakulangon atubangan sa Ginoo ug tungod niini, dili kita angay’ng magpasigarbo. Ikaduha, sama nga malipay kita sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, malipay usab kita sa kaluwasan sa ubang mga tawo. Dili kita angay ‘ng maguol kon magrasyahan ang ubang tawo tungod kay kini man ang gusto sa Ginoo. Ug sa katapusan, magmapaubsanon kita sa kanunay diha sa atong pagtrabaho ug pagpanerbisyo tungod kay ang tanang kaayo iya man sa Ginoo. Kon wala ang Dios, wala kitay mahimo.

Friday, September 19, 2014

SATURDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 8:4-15. Unsa man kita ka maayo maminaw, ilabina sa Pulong sa Dios? Adunay mga tawo nga human maminaw, ipalusot dayon ang nadungog sa pikas nga dalunggan. Aduna puy uban nga maminaw dili aron makasabot kondili aron adunay ikatubag nga argumento. Aduna pa gyoy lain nga maminaw dili aron puy-an ang mensahe kondili aron gamiton ang mensahe ug ipasunod sa uban. Kini nga mga matang sa tigpaminaw mahisama sa yuta nga gahi, batoon ug tunokon, nga dili gyod maayo para sa mga liso nga gitanum. Ang Liso sa Pulong sa Dios manginahanglan og mga tigpaminaw nga abli sa bag-ong pagtulon-an, andam makat-on, masaligon ug dili laog sa kalibotanong mga butang. Ang mga tawo nga sama niini mahisama sa tambok nga yuta, diin ang Pulong sa Dios makaturok, molambo, ug makapamunga’g daghang kaayohan.

Thursday, September 18, 2014

FRIDAY OF THE 24TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 8:1-3. Nganong angay’ng respetohan ang kababayenhan? Si Hesus naghatag sa mga babaye og susamang pagtahod nga iyang gihatag sa mga lalaki. Sa ebanghelyo karon adunay mga babaye nga nag-uban kang Hesus sa iyang ministeryo publiko. Kini nagpakita nga ang mga babaye adunay aktibong papel sa pagtukod sa Gingharian sa Dios. Sukwahi kini sa kultura sa mga Hudiyo nga nag-isip sa mga babaye nga ubos nga sakop sa katilingban. Ang ehemplo ni Hesus maghagit kanato sa pagtahod sa mga kababayenhan ug sa pag-ila sa ilang bililhong papel ug katakos. Si Juan Pablo Dos nag-ingon: “Sa matag higayon nga daoton sa tawo ang dignidad sa mga kababayenhan, tabla ra nga iyang gipakaubos ang iyang kaugalingon ug ang iyang bokasyon” (Mulieris Dignitatem, 10).