Tuesday, June 28, 2016

SOLEMNITY OF PETER AND PAUL (YEAR C)

MATEO 16:13-19. ANGAY BA KITANG MAWAD-AG PAGLAUM SA TAWO NGA MAKASASALA? Ang duha ka santos nga gipasidunggan karon pareho nga kanhiay'ng makasasala. Si Pedro ang nagbudhi sa Ginoo; samtang si Pablo ang naglutos sa unang mga Kristiyano. Apan ang Dios nilihok aron pagluwas kanilang duha. Human sa Pagkabanhaw, gihatagan ni Kristo si Pedro og kahigayonan nga makabawi sa iyang sayop. Ug labaw sa tanan, gihatag kaniya ang bug-at nga katungdanan sa pagkapangulo sa Simbahan. Sa iyang bahin, si Pablo, bisan dili apil sa 12 ka mga apostoles, gihimong piniling apostoles sa mga Hentil. Ingon niini ang mahitabo sa mga makasasala nga modawat sa ilang pagkamasalaypon ug motubag sa pagtawag ni Kristo. Sakto ang giingon sa magsusulat: “Every saint has a past and every sinner has a future.”

Monday, June 27, 2016

TUESDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 28, 2016 MATEO 8:23-27. MAHADLOKON BA KITA O MASALIGON NGA PAGKASUMUSUNOD NI KRISTO? Taliwala sa dakong unos, ang mga tinun-an nga diha sa sakayan nalisang pag-ayo bisan uban kanila ang Ginoo. Tungod niini, giingnan sila ni Kristo, "Pagkagamay sa inyong pagtoo!" Kinaiya sa tawo nga mabalisa kon adunay dagkong problema. Daghan kanato, sama sa mga tinun-an, dali rang malisang kon hadlaon sa mga unos o suliran sa kinabuhi. Apan, kon kita mitoo sa gahum ug gugma sa Ginoo, angay kitang magpabiling lig-on ug maisogon. Dili kita angay nga mawad-an og paglaum. Sa iyang pagpahunong sa dakong unos, gipakita ni Hesus nga kontrolado niya ang tanan nga mahitabo ning kalibotan. Usa ka magsusulat ang nag-ingon: "You are safer with God in the storm than you are anywhere else without Him."

MONDAY OF THE 13TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 27, 2016 MATEO 8:18-22. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSUNOD KANG KRISTO? Normal sa tawo ang maniguro. Maniguro ta nga makakaon og tarong, makatulog og maayo, makatrabaho nga adunay suweldo, ug makaginansiya sa negosyo. Pero, ang pagsunod kang Kristo dili maghatag og samang kasiguroan. Pananglitan, sa pagpangalagad sa isigkatawo, wala kita maglantaw nga hatagag suweldo. Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, kita ang una nga dili mahiluna. Ug bisan gani sa pag-ampo, walay garantiya nga ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Sa pagsunod kang Kristo, kini ang ang sigurado: Espiritohanong kalamboan karon ug kinabuhing walay katapusan human sa atong pagpuyo ning kalibotan. Sakto si David Platt sa pag-ingon: "The cost of discipleship is high. But the cost of non-discipleship is higher."

Sunday, June 26, 2016

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 26, 2016 LUKAS 9:51-62. KANUS-A MAN KITA ANGAY MAG-ALAGAD SA DIOS? Daghang mga tawo gustong moalagad sa Dios, apan dili pa karon. Adunay moingon: "Inig makatigum nako", "Kon makahuman nag eskuyla ang mga bata", "Kon wala nakoy atimanon nga mga tigulang nga ginikanan", "Inig retiro na nako sa trabaho". Kini nga mga matang sa hunahuna dili maayo. Giingnan ni Hesus ang tawo nga buot mosunod kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa mga minatay." Iya kining paagi sa pag-ingon: "Ayaw na hulata nga mamatay ang imong ginikanan aron moalagad kanako. Kon ang tawo buot moalagad sa Dios, sugdan niya kini paghimo karon, dili ugma ug sa umaabot." Adunay panultihon nga nag-ingon: "Do not leave for tomorrow what can be done today." Busa, sundon ug alagaran na nato si Hesus karon dayon.

Saturday, June 25, 2016

SATURDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)

PAMALANDONG Hunyo 25, 2016 MATEO 8:5-17. ASA MAN KUTOB ANG ATONG KALOOY? Kasagaran, matarantar kita sa pag-atiman sa atong mga minahal sa kinabuhi, ilabina kon sila magkasakit. Apan dili ingon niini ang atong pagtagad nga ihatag kon ang tawo nga masakit dili sakop sa atong pamilya. Ang opisyal nga Romanhon diha sa ebanghelyo naghatag kanato og ehemplo nga angay sundon. Gikalimtan niya ang iyang dungog ug estado sa katilingban ug wala niya baliha ang kahasol sa pagduol kang Hesus aron lamang mohangyo para sa kaayohan sa iyang kabos nga sulugoon. Gawas sa dakong pagtoo, ang maong opisyal nagpakita og talagsaong gugma ug kalooy. Si Mary Ash Kay, usa ka inila nga negosyante sa Estados Unidos, nag-ingon, "If you honor and serve the people who work for you, they will honor and serve you."

Friday, June 24, 2016

SOLEMNITY OF THE BIRTH OF SAINT JOHN THE BAPTIST

PAMALANDONG Hunyo 24, 2016 LUKAS 1:57-66,80. UNSA MAY MENSAHE NING KAPISTAHAN NI JUAN NGA MAGBUBUNYAG? Kini magpahinumdum nga matag bata nga mahimugso usa ka bililhong gasa gikan sa Dios. Si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios og usa ka anak bisan sila mga tigulang na. Ang bata ginganla'g Juan, sa Ebreyo "Yehohanan", nga nagpasabot, "Ang Dios Manggihatagon". Si Juan nitubo nga puno sa espiritu ug gituman niya ang iyang papel, nga mao ang pag-andam sa mga tawo alang sa pag-abot sa Mesiyas. Sama kang Juan, kita mga gasa sa Dios dili lamang para sa pamilya kondili para sa kalibotan. Aduna usab kitay misyon sa pagpaila ni Kristo ngadto sa ubang mga tawo. Adunay nag-ingon, "There are two great days in a person's life. The day we are born and the day we discover why."