Saturday, February 25, 2017

SATURDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 10:13-16. UNSA MAY ATONG PAGTAN-AW SA MGA BATA KARONG PANAHONA – KALIPAY BA O DISGRASYA? Dili ikalimod nga ning modernong panahon, nag-anam kadaghan ang mga tawo nga dili na ganahan manganak. Para kanila, ang bata perwisyo sa kinabuhi – dugang baba nga pakan-on, makahurot sa tinigum, babag sa lakwatsa, makadaot sa porma, ug maghatag og labad sa ulo. Apan, sa mga mata sa Ginoo, ang mga bata dili samok sa kinabuhi. Diha sa ebanghelyo, gikasab-an ni Hesus ang mga tinun-an nga nagpugong sa mga bata nga buot moduol kaniya. Gipahimangnoan niya sila: “Ang dili modawat sa Gingharian sa Dios sama ning mga bata dili makasulod niini.” Nindot ang giingon sa usa ka ginikanan: “Without my children, my house would be clean and my wallet would be full but my heart would be empty.”

Thursday, February 23, 2017

FRIDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME

MARCOS 10:1-12. NGANONG DILI MAN ANGAY TUGOTAN ANG DIBORSYO? Ang Simbahan nagsunod sa gisugo ni Hesus nga nag-ingon: “Dili angay bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.” Gidili sa Ginoo ang diborsyo tungod kay nasayod siya nga ang maong buhat dili maghatag og kaayohan sa tawo. Ug napamatud-an kini sa daghang kasinati-an. Sa mga nasud nga adunay diborsyo, ang mga magtiayon magpuyo nga walay kasiguroan sa gugma sa ilang kapikas. Kanunay silang mabalaka tungod kay nasayod sila nga bisan unsang orasa pwede silang biyaan sa tawo nga ilang gihigugma. Dili lang ang magtiayon maoy mobati niini kondili ang mga anak usab. Ang mga bata magpuyo nga walay kasiguroan sa lig-on ug makanunayong suporta sa ilang mga ginikanan. Ang maong kahimtang dili makaayo sa kinatibuk-ang pagtubo sa mga kabataan.


Wednesday, February 22, 2017

THURSDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 9:41-50. SERYOSO BA SI HESUS SA IYANG PAGSUGO SA MGA TINUN-AN SA PAGPUTOL SA ILANG KAMOT UG TIIL, UG SA PAGLUGIT SA ILANG MATA, KON KINI MAOY HINUNGDAN SA PAGPAKASALA? Usahay si Hesus mogamit og paagi sa pag-estorya nga palabihan aron pagtudlo og usa ka bililhong pagtulon-an. Dili niya gusto nga kita mapungkol o mabuta. Buot lamang niya kitang pahimangnoan sa paglikay nga makahimo’g eskandalo o mahimong hinungdan sa laing tawo nga makasala. Ang mga kabataan ug kabatan-onan maoy dali nga maapektohan sa atong mga daotang ehemplo ug sayop nga patulon-an. Busa, angay kitang magbantay sa atong pinulongan ug linihokan sa ilang atubangan. Adunay nag-ingon: “Children are great imitators, so give them something great to imitate.”

Monday, February 20, 2017

TUESDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 9:30-37. DAOTAN BA ANG MAG-AMBISYON? Normal sa tawo nga mangandoy mo-asenso. Ang atong mga tinguha sa kinabuhi maoy magdasig kanato sa pagtrabaho ug pagpaningkamot. Apan, importante nga atong susihon ang matang ug tumong sa atong mga ambisyon. Unsa may atong ginadamgo? Naninguha ba kita nga motrabaho para sa kaayohan sa uban o naglantaw lamang kita sa atong personal nga interes? Diha sa ebanghelyo gipahimangnoan ni Kristo ang mga tinun-an sa pag-ingon: “Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan.” Kini magdasig kanato sa pagtinguha sa pagkab-ot sa labing dakong ganti sa langit pinaagi sa pagpangalagad. Sakto ang gisulat: “The measure of a man’s greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves.”

Sunday, February 19, 2017

MONDAY OF THE 7TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 9:14-29. UNSA MAY ANGAY’NG BUHATON TALIWALA SA MGA PAGSUWAY SA KINABUHI? Usahay, ang atong pagtoo sa Dios pagasuwayon sa mga dagkong problema ug kasakitan. Aduna man gani panahon nga mawad-an kita’g paglaum ug pagsalig sa gahum sa Dios. Diha sa ebanghelyo, ang amahan sa usa ka bata nga giyawaan naghatag kanato’g maayong panig-ingnan sa pag-ampo: “Ginoo, tabangi ang akong gamay nga pagtoo.” Angay usab kitang mag-ampo niini tungod kay ang kinabuhi dinhi sa kalibotan dili sayon ug usahay lisod kaayo’ng dawaton. Matod pa sa inila nga Irish Fisherman’s Prayer: “Lord, be good to me. The ocean is so wide and my boat is so small.” Taliwala sa dakong lawod sa kinabuhi, mosalig kita nga ang tanang butang nga mahitabo adunay rason ug nga ang Ginoo magpatigayon sa tanan alang sa atong kaayohan.

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME


MATEO 5:38-45. UNSA MAY ANGAY NATONG BUHATON SA MGA KAAWAY O SA MGA TAWO NGA NAGHATAG KANATO’G KASAKIT? Panimaslan, pasakitan, paantoson, o dili man gani, patyon. Apan, kon kita mga tinuod nga sumusunod ni Kristo, dili kini ang angay natong buhaton. Sa mga gustong manimalos, si Kristo karon nagtambag: Try kindness, instead of retaliation. “Higugmaa ang imong kaaway. I-ampo sila nga nagpasakit kanimo.” Gisugo kini ni Hesus tungod kay kini ang makaayo kanato. Sa pagpasaylo, gilibre nato ang kaugalingon sa pagdumot ug sa kasuko, mga pagbati nga makadaot kanato. Sa pag-ampo alang sa kaaway, giluwas nato ang tawo gikan sa kaparotan ug gihunong nato ang panagbugno. Matod pa ni Abraham Lincoln: “The best way to destroy an enemy is make him a friend.”