Friday, December 19, 2014

MISA DE GALLO DECEMBER 20


LUKAS 1:26-38. Unsa may gidala nga mensahe sa pagkahimugso sa batang Jesus? Sa ebanghelyo ni San Lukas, si Arkanghel Gabriel nag-ingon kang Maria: “Ayaw na kahadlok kay gikamut-an ka sa Dios. Ug tan-awa, manamkon ka sa imong sabakan ug matawo kanimo ang anak nga lalaki ug panganlan mo siya og Jesus.” Ang ngalan nga Jesus nagagikan sa Griyegong “Iesous”, nga tugbang sa Aramaic nga ngalan “Yeshu’a”. Sa mga Judio, ang maong pangalan adunay kalambigitan sa buhat sa pagpangluwas. Sa ebanghelyo ni San Mateo (1:20), ang anghel nagpahibalo kang Jose pinaagi sa damgo nga ang iyang sinayoran nga si Maria manganak og usa ka batang lalaki nga pagatawgon og Jesus kay luwason niya ang katawhan sa ilang mga sala. Daygon ug pasalamatan nato ang Dios tungod sa Iyang paghatag kanato og Manluluwas diha kang Jesus.

Thursday, December 18, 2014

MISA DE GALLO DECEMBER 19


LUKAS 1:5-25. Unsa man ang bili ug katuyo-an sa matag bata nga mahimugso ning kalibotan? Sa ebanghelyo ang tigulang nga magtiayon nga si Zacarias ug Isabel gihatagan sa Dios sa dugay na nilang gipangandoy – usa ka anak nga tawgo’g Juan, ngalan nga nagpasabot, “Ang Ginoo manggiloloy-on”. Ang matag tawo nga mahimugso usa ka gasa sa Dios, dako og bili, ug adunay papel sa kalibotan. Si Juan gipakatawo ubos sa gahum sa Dios aron mag-andam sa dalan sa Mesiyas. Sa samang paagi, ang matag usa kanato gasa sa Dios para sa atong mga ginikanan ug para sa kalibotan. Si Mark Twain nag-ingon: “Ang duha ka importanteng adlaw sa atong kinabuhi mao ang adlaw sa atong pagkahimugso ug ang adlaw kanus-a kita makaamgo nganong ani-a kita ning kalibotan.” Kini ang atong pamalandongan – Unsa may tuyo sa Dios sa paghimo kanato?

Wednesday, December 17, 2014

MISA DE GALLO DECEMBER 18


MATEO 1:18-25. Magpabilin ba ang atong pagtoo sa Dios bisan kon anaa kita sa kahimtang nga makalibog ug malisod? Ang ebanghelyo naghatag kanato’g duha ka modelo sa lig-ong pagtoo. Ang una mao si Maria, nga nagmabdos sa gahum sa Espiritu Santo. Ang iyang pagsabak makalibog ug pwedeng maghatag kaniya’g dakong kaulawan. Apan, si Maria nisalig sa gisulti sa anghel ug nitahan sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Ang ikaduha mao si Jose, nga bisan sa dili masabtang pagmabdos ni Maria, nagpabiling matarong ngadto sa iyang hinigugma. Gipaminaw ug gisunod niya ang mensahe sa anghel nga nagpakita kaniya pinaagi sa damgo. Hinaot nga mahisama kita kang Jose ug Maria nga magpabiling matoohon ug masaligon bisan unsay mahitabo. Dili kita mahadlok ug mabalaka tungod kay ang Dios “Emanuel”; anaa Siya uban kanato.

Tuesday, December 16, 2014

MISA DE GALLO DECEMBER 17


MATEO 1:1-17. Giunsa man nato pagdawat ang atong kaliwatan? Ang atong mga kaliwat puwede nga maghatag kanato’g dungog; pwede usab sila nga maghatag og kaulawan. Kasagaran, ikaulaw nato ang mga kaliwat nga nakahimo’g dakong sala. Apan dili ingon niini ang pagbati ni San Mateo. Ang iyang listahan sa kaliwat ni Hesus nag-apil sa mga tawo nga nakahimo’g eskandalo sama kang Rahab nga usa ka daotang babaye ug kang David nga nakigrelasyon kang Batsheiba nga asawa sa iyang sundalo. Pinaagi niini, gipakita sa ebanghelyo ang dakong tuyo sa pagpakatawo sa Ginoo nga mao ang pagpasaylo ug pagluwas sa mga makasasala. Hinaot nga kita usab makamaong modawat ug magpasaylo sa atong mga igsoon ug kaparyentihan nga nakasala o nakahimo’g dakong sayop alang sa kalinaw ug kaayohan sa atong pamilya.

MISA DE GALLO DECEMBER 16


JUAN 5:33-36. Unsa may makalipay sa Dios gikan kanato? Sa unang pagbasa karon ang libro ni Isaias nag-awhag: Puy-i ang hustisya, higugmaa ang kaayo (Do justice, love kindness). Ang maong panawagan mabasa usab nato sa libro ni Micah, nga maoy gihimong tema sa Simbahan sa Pilipinas ning kasaulogoan sa Tuig sa mga Kabos. Kitang tanan gidasig nga magmaki-angayon ug magmaloloy-on sa isigkaingon. Ang hustisya atong ipatigbabaw sugod diha sa atong panimalay, eskuylahan, merkado, opisina ug sa katilingban. Dili kita mamintaha, dili manikas, ug dili mosuporta sa mga buhat nga mapahimuslanon. Ang kalooy atong ugmaron diha sa atong kasingkasing sa matag adlaw. Dili kita mopiyong kon adunay mga tawo nga tabangonon. Molihok kita aron pagtabang kanila tungod kay pinaagi niini kahimut-an kita sa Dios.

Sunday, December 14, 2014

3RD SUNDAY OF ADVENT (B)


Juan 1:6-8, 19-28. Unsaon man nato pagpabati ang espiritu sa Kapaskohan? Samtang nagkaduol na ang adlaw sa Pasko sa Pagkatawo sa atong Ginoo, gidasig kita sa Simbahan nga mahisama ni San Juan Magbubunyag nga maghatag og pagmatuod ni Kristo diha sa atong tagsatagsa ka kinabuhi. Ipadan-ag nato ang kahayag ni Kristo aron malamdagan ug mapanindot ang katilingban. Unsaon man? Si San Pablo nag-ingon, “Pagmaya kanunay . . . Pag-ampo ug pasalamati ang Dios sa tanang higayon . . . Pilia ang maayo ug likayi ang daotan.” Usa kini ka hagit sa pagpuyo og malipayon, mapasalamaton, maampoon, ug matarong nga kinabuhi diha sa panimalay, eskuylahan, opisina, merkado, ug sa tanang mga dapit. Kon mahimo nato kini, matawo gayod si Kristo diha sa atong kaugalingon, diha sa atong pamilya, ug diha sa atong katilingban.