Monday, August 3, 2015

MONDAY OF THE 18TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 14:13-21. UNSA MAY ATONG MAHIMO ARON PAGTABANG SA UBAN NGA NAGLISOD? Atubangan sa daghang mga problema sa kinabuhi – kapobrehon, sakit, druga ug uban pa – daghan kanato mopiyong nalang sa mga mata. Moingon kita, “Unsa may atong mabuhat nga kabos ra man ta?” Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga bisan unsa ka gamay ang anaa kanato, kon kini atong ipaambit ug pabendisyonan sa Ginoo, makatabang na’g dako sa isigkatawo. Ato kining mapamatud-an diha sa atong kasinati-an. Ang mga pobre nga magkahiusa pagpaambit sa ilang panahon ug katakos pwede nga makahimo’g balay alang sa ilang kauban nga mga kabos. Sakto si Howard Zinn sa pag-ingon: “We don’t have to engage in grand, heroic actions to participate in the process of change. Small acts when multiplied by millions of people can change the world.”

Saturday, August 1, 2015

18TH SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR B)

Ex 16:2-4, 12-15; Eph 4:17, 20-24; Jn 6:24-25

Adunay duha ka matang sa kagutom: ang lawasnon ug ang espirituhanon. Ang lawasnon nga kagutom mao ang masinati sa mga tawo nga wala o gamay lang ang makaon. Tungod sa kawad-on, daghang mga tawo ang makasinati sa lawasnong kagutom. Samtang ang espirituhanon nga kagutom mao ang mabati sa mga tawo nga wala pa makaila sa Ginoo, o kanila nga nangandoy pa sa tinuod nga kalipay, o sa mga tawo nga nangita pa sa kamatuoran.
Ang mga pobre maoy kanunay’ng makasinati sa lawasnong kagutom. Kinahanglan nga magkugi sila sa pagtrabaho matag adlaw aron makakaon. Kung walay swerte, hasta ang bitok mapasmo sa kagutom. Apan, mapobre o madato, ang tawo usahay makasinati sa espirituhanong kagutom. Mangandoy kini sa tinuod nga kalipay. Mangita kini sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Daghang mga tawo nga dili magmalipayon bisan anaa na kanila ang bahandi, dungog ug gahum. Ngano man kini? Ang ebanghelyo adunay tubag niini: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kondili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios.” Ang kalibutanong pan – salapi, butang, tawhanong relasyon, ug uban pa – dili igo nga makatagbaw sa tawo. Ang tawo manginahanglan sa Dios tungod kay siya gikan man sa Dios. Si San Agustin nakaamgo niini ug siya nakapamulong: “O Ginoo, gihimo mo kami para sa imong kaugalingon, ug ang among mga kasingkasing magpabilin nga dili mahiluna hangtud nga kini dili makapahulay uban kanimo.”
Kon adunay duha ka matang sa kagutom, aduna puy duha ka klase nga pagkaon: ang materyal ug ang espiritwal. Ang tawo, sanglit binuhat nga lawasnon ug espirituhanon, kinahanglan nga mokaon sa materyal ug espiritwal nga pagkaon aron makabaton og tinuod nga kinabuhi. Unsa man kining espiritwal nga pagkaon ug asa man kini makuha? Alang kanatong mga may pagtoo, ang espiritwal nga pagkaon mao ang Pulong sa Dios nga makuha diha sa Balaang Kasulatan ug diha sa persona ni Cristo.
Diha sa ebanghelyo karon, si Jesus nagkanayon: “Ako ang pan sa kinabuhi. Ang mosunod kanako dili na gyud gutomon. Ang motoo kanako dili na gayud uhawon.” Unsa may iyang gipasabut niini? Si Jesus mao ang buhing Pulong sa Dios nga nagpakatawo. Pinaagi kaniya atong masabtan ang kinatibuk-ang mensahe sa Dios. Siya ang pinakabililhong pagkaon nga espiritwal nga gihatag kanato aron nga kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan.
Sa unsa mang paagi nato madawat si Jesus, ang Pan sa Kinabuhi? Atong madawat si Jesus sa iyang kinatibuk-an diha sa Eukaristiya. Pinaagi sa pagkalawat, ang atong kinabuhi mahiusa kang Jesus ug sa tibuok Simbahan. Ug kining maong kahiusahan mahatagan og kahulugan kon kita magsugod sa pagsunod sa kinabuhi ug panig-ingnan ni Jesus. Pinaagi lamang niini kita makasinati sa tinuod nga kalipay ug makabaton sa katagbawan. Sa giingon na ni Jesus: “Ang mosunod kanako dili na gyud gutomon. Ang motoo kanako dili na gayud uhawon.”
Adunay mga tawo nga igo-igo lang ang kahimtang. Mag-overtime gyud sa pagtrabaho aron adunay ikapakaon sa pamilya. Apan, bisan pa sa kadaghan sa ilang trabaho, aduna gihapon silay panahon para sa Ginoo. Makatandog kaayo hunahunaon nga haloyo sa kadaghan sa ilang giatiman, makalugar gihapon sila sa pag-adto sa Simbahan aron mag-ampo, mosimba ug mag-apil sa kalihokan ug apostolado.
Aduna usay mga tawo nga nagsobra na ang kwarta apan mokayod pa gihapon sa pagtrabaho ug pagnegosyo. Wala na hinuoy panahon para sa Ginoo. Wala pud gani silay panahon para sa pamilya. Subo kaayo palandungon nga bisan sa ilang kaugalingon dili na sila makaatiman tungod kay naulipon sa trabaho ug sa bahandi. Kining klaseha sa mga tawo dili makakita sa katagbawan ug sa tinuod nga kalipay tungod kay sa giingon na ni Jesus: “Ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kondili sa matag pulong nga magagikan sa baba sa Dios.”
Ang mga butang kalibutanon gihatag kanato sa Ginoo aron kita magmalipayon. Apan, sa atong paggamit kanila, angay kita nga magmabinantayon ug magmaalamon. Ang daghang mga butang makadisturbo kanato ug makahurot sa atong panahon para sa Ginoo. Usahay gani, tungod sa bahandi, ang tawo makalimot na nga aduna siyay panginahanglan sa Dios. Unya na pud mahinumdum pagsangpit sa Ginoo kon magkaproblema na, kon masakit na, o kon himalatyon na. Busa, angay gayud nga atong hatagan og dakong pagtagad ang mga pulong ni Jesus sa ebanghelyo karong adlawa: “Paghago kamo, dili alang sa kalan-on nga madunot, kondili sa kalan-on nga molungtad ug makahatag sa kinabuhing dayon.”
Pamalandongan nato kini:
1.    Unsa may hinungdan sa atong mga kaguol ug kakulang sa kalipay karong panahona? Lawasnon ba o espiritwal nga kagutom kining atong nasinati? 

2.    Asa man kita nangita og kalipay ug katagbawan – sa materyal ba o sa espiritwal nga pagkaon?

Friday, July 31, 2015

SATURDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 14:1-12. UNSA MAY ATONG MAKUHA KON KITA MOBAROG SA KAMATUORAN? Ang pagsulti sa kamatuoran usa ka buhat nga dalaygon, apan lisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran usahay sakit man dawaton ug makasuko sa mga tawong masalaypon. Ang pagbarog sa kamatuoran maoy nagdala kang Hesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon – si Hesus sa sugo sa kadagkoan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni hari Herodes. Tungod kay ang pagsulti sa kamatuoran delikado man, daghan ang maglikay sa paghimo niini. Adunay motabon sa kamatuoran ug ang uban mang-atik sa tawo aron dili dumtan. Dili kini maayo. Adunay panultihon nga nagkanayon: “Mas maayo pang pasakitan ko ikaw pinaagi sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa mga bakak.” Hinumdumi: “The truth may hurt for a little while but a lie hurts forever.”

Thursday, July 30, 2015

FRIDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 13:54-58. SAYON BA ANG PAGSANGYAW SA MENSAHE SA DIOS NGADTO SA UBAN? Sumala sa kasinatian, ang pagpasabot og tawo sa kamatuoran o kaha sa kabubut-on sa Dios lisod kaayo nga buhaton. Adunay magpabungol-bungol, adunay pilosopo, ug adunay magbiay-biay kanato. Bisan gani diha sa atong pamilya, adunay mga sakop nga gahi’g ulo ug dili madala ngadto sa Ginoo. Apan bisan tuod malisod, dili nato angay’ng talikdan ang atong kaakohan isip mga propeta sa Dios alang sa uban. Si Hesus mismo nakasinati’g pagsalikway ug pagtamay gikan sa iyang katawhan ug kaparyentihan. Apan bisan pa niini, nagpadayon siya sa pagsangyaw sa gugma sa Dios. Adunay nag-ingon: “If you are a Christ follower, you are a missionary. Whether it’s next door or across the globe, it’s our mission to share the love of Jesus.”