Friday, August 1, 2014

SATURDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 14:1-12. Unsa may atong makuha kon kita mobarog sa kamatuoran? Ang pagsulti sa kamatuoran usa ka buhat nga dalaygon, apan lisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran usahay sakit man dawaton ug makasuko sa mga tawong masalaypon. Ang pagbarog sa kamatuoran maoy nagdala kang Jesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon – si Jesus sa sugo sa kadagkoan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni hari Herodes. Tungod kay ang pagsulti sa kamatuoran delikado man, daghang ang maglikay sa paghimo niini. Adunay motabon sa kamatuoran; ug ang uban magpalapala o mang-atik sa tawo aron dili dumtan. Dili kini maayo. Sakto ang panultihon nga nagkanayon: “Mas maayo pa nga pasakitan ko ikaw pinaagi sa pagsulti kanimo sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa pagsulti kanimo’g mga bakak.”

Thursday, July 31, 2014

FRIDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:54-58. Sayon ba ang pagdala sa mensahe sa Dios ngadto sa uban? Basi sa kasinatian, ang pagpasabot og tawo sa kamatuoran o kaha sa kabubut-on sa Dios lisod kaayo nga buhaton. Adunay magpabungol-bungol, adunay pilosopo, ug adunay magbiay-biay kanato. Bisan gani diha sa atong pamilya, posible nga adunay sakop nga gahi og ulo ug dili nato madala ngadto sa Ginoo. Gani, daghang mga ginikanan ang masakitan pag-ayo tungod niini. Apan bisan tuod malisod, dili nato angay’ng talikdan ang atong kaakohan isip mga propeta sa Dios alang sa uban. Diha sa ebanghelyo, si Jesus mismo nakasinati og pagsalikway ug pagtamay gikan sa iyang katawhan ug kaparyentihan. Apan bisan pa niini, nagpadayon siya sa pagtuman sa misyon nga gisangon kaniya sa iyang Amahan: ang pagdala sa mga tawo ngadto sa kamatuoran.

Wednesday, July 30, 2014

THURSDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:47-53. Unsa man ang kagustohan sa Dios - kaluwasan ba o kaparotan sa Iyang katawhan? Ang Sambingay sa Baling maghatag kanato og hulagway sa usa ka Dios nga gustong sikopon ang tanang tawo para sa Iyang gingharian. Ang klase sa baling nga gihisgotan dinhi mao ang pukot nga modakop sa tanang matang isda, gagmay ug dagko, ordinaryo ug talagsaon. Sa samang paagi, ang Ginoong Dios nagsugo sa Iyang mga tinun-an, nga mao karon ang mga tigpamaling, sa pag-agni sa tanang katawhan, maayo ug daotan, sulod sa Iyang simbahan. Kabubut-on sa Dios nga ang tanang tawo mahatagan og kahigayonan nga magbag-o ug maglakaw sa saktong dalan. Sa adlaw sa paghukom, ang mga matarong maiya sa Ginoo, samtang ang magpabiling daotan itambog ngadto sa impyerno.

Tuesday, July 29, 2014

WEDNESDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:44-46. Nakaplagan na ba nato ang Gingharian sa Dios? Sa teolohiya, ang “Gingharian sa Dios” nagpasabot sa usa ka kahimtang sa kinabuhi diin ang kabubut-on sa Dios mao nay gisunod sa mga tawo. Ang duha ka mugbong sambingay ni Kristo nagsaysay mahitungod sa duha ka tawo nga mosugot mawad-an sa ilang katigayonan aron lang maangkon ang bahandi ug mutya nga ilang nakaplagan. Ingon ani ba usab kabililhon ang Gingharian sa Dios para kanato? Makatubag kita’g “Oo” kon mosugot na kita nga makuhaa’g ginansya aron makahatag og saktong sweldo sa mga empleyado, o kon mabalibaran na nato ang kwarta nga ihatag isip bayad sa usa ka imoral nga buhat, o kon makamao na kitang magsakripisyo para sa kaayohan sa uban. Diha lamang sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios nato makaplagan ang Iyang Gingharian.

Monday, July 28, 2014

FEAST OF SAINT MARTHA (YEAR A)


Juan 11:19-27. Unsa man ang maayong ehemplo nga angay natong sundon kang Santa Marta? Diha sa ebanghelyo si Marta nagpakita kanato unsa ang tinuod nga pagtoo. Nagtoo siya nga ang Ginoo motabang sa iyang igsoon nga si Lazaro ug tungod niini nagpadala siya’g mensahe: “Ang imong hinigugma nagmasakiton”. Usa kini ka hamubong pag-ampo nga iyang gipadala ngadto sa Ginoo. Ug bisan namatay na ang iyang igsoon, si Marta nagpabilin sa iyang pagtoo ug pagsalig sa Ginoo. Atubangan ni Jesus siya niingon: “Kon dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Apan nasayod ako nga bisan unsay imong pangayoon sa Dios, Iya kining ihatag kanimo.” Kining pagtoo ni Marta magdasig unta kanatong tanan sa pagpabiling masaligon sa panabang sa Dios atubangan sa mga problema nga atong gisagubang.

Sunday, July 27, 2014

MONDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


MATEO 13:31-35. Unsa man ang pagtulon-an nga atong makat-onan sa liso sa mustasa? Ang liso sa mustasa walay ikapanghambog sa iyang gidak-on. Apan bisan sa iyang kagamay, aduna kini talagsaong kalidad. Kon imo kining itanom sa yuta, atimanon ug bisbisan sa kanunay, motubo kini ug mahimong dakong tanom nga dugokan sa mga langgam tungod sa iyang mga dahon ug bunga. Pinaagi sa sambingay sa liso sa mustasa gitudloan kita ni Jesus nga ang paghari sa Dios diha sa atong kinabuhi magsugod sa gagmay'ng mga butang. Kon ang pagtoo sa Dios atong itanom sa atong kasingkasing, atimanon sa mga pag-ampo, ug bisbisan sa mga buhat sa kalooy, motubo kini pag-ayo ug mamungag daghang kaayohan. Kon maghari ang Dios kanato, daghang mga tawo ang matabangan ug mabulahan tungod sa atong maayong kinaiya ug binuhatan.