Friday, August 28, 2015

FRIDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 25:1-13. UNSA MAN NGA PAGPANGANDAM ANG ATONG PAGAHIMOON ALANG SA PAG-ABOT SA GINOO? Ang Sambingay sa mga Dalaga adunay tubag niini. Si Kristo mao ang pamanhonon; ang Simbahan mao ang pangasaw-onon. Ang pag-abot sa kaslonon posible nga malangan; apan kita, nga mga dinapit sa kasal, kinahanglan nga kanunay'ng andam. Ang lampara maoy simbolo sa atong pagtoo; samtang ang lana mao ang atong mga maayong buhat. Ang pagtoo nga walay buhat usa ka patay'ng pagtoo, sama nga ang lampara nga walay lana dili makasiga. Aron maandam kita sa pag-abot sa Ginoo, atong sundon ang mga maalamong dalaga diha sa sambingay. Padaghanon nato ang atong dalang lana, nga sa laing pagkasulti, ang atong mga maayong buhat, aron sa pag-abot ni Kristo maabtan kita nga may dalang kahayag.

Thursday, August 27, 2015

SAINT MONICA


UNSA MAY ATONG IKASULTI SA BABAYE NGA NAKABANA OG TAWONG TAMPALASAN, NAKAUGANGAN OG NGIL-AD OG BATASAN, UG NAKAANAK OG LALAKING BABAERO? Sa mata sa kalibotan, ang maong babaye makalolooy ug walay swerte. Apan, sa kaso ni Santa Monica, ang maong kahimtang nahimong grasya tungod kay kini man ang nakapasantos kaniya. Wala niya tugoti ang kangil-ad sa pagkatawo sa iyang bana, ugangan ug anak nga makatakod kaniya. Nagpabilin siyang pasensyoso, mahigugmaon, ug maampoon. Ang iyang kaayo ug gugma sa kaulahian nagmadaugon tungod kay pinaagi niini ang iyang pagano nga bana ug ugangan nidawat kang Kristo ug nahimong Kristiyano. Labaw sa tanan, pinaagi sa iyang mga luha ug pag-ampo, ang iyang anak nga si Agustin nakakita sa kahayag, nahimong pari, obispo ug, labaw sa tanan, santo.

Wednesday, August 26, 2015

THURSDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 24:42-51. ANDAM NA BA KITA SA PAG-ABOT SA ATONG KAMATAYON? Kasagaran kanato dili andam; ang uban wala gyoy plano nga mangandam. Daghan ang dili ganahan mag-estorya sa realidad sa kamatayon tungod kay giisip nila kini nga “taboo” o butang nga dili angay’ng hisgotan. Aduna puy patoo-too nga kon ang tawo maghisgot og kamatayon, madali ang iya mismong kamatayon. Dili kini tinuod. Ang ebanghelyo nagtudlo mahitungod sa kamatayon – usa ka realidad nga angay’ng atubangon, dili ilimod; pangandaman, dili baliwalaon. Ang kamatayon gipakasama sa usa ka kawatan tungod kay moabut kini sa panahon nga wala nato damha. Tungod niini gihagit kita nga mahisama sa usa ka sulugoon nga matarong ug matinud-anon sa mga buluhaton. Kon mahimo nato kini, gantihan kita sa Dios og kinabuhing dayon.

WEDNESDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 23:27-32. NGANONG MAGTAKOBAN MAN KITA SA ATONG KAUGALINGON? Sa libro nga “Why Am I Afraid To Tell You Who I Am?” si John Powell miingon nga ang hinungdan sa pagpakaaron-ingnon mao ang “fear of rejection”. Magbutang kitag maskara sa kaugalingon tungod kay mahadlok kita nga dili na moangay kanato ang mga higala kon mahibaw-an nila ang tinuod tang pagkatawo. Apan ang pagpakaaron-ingnon dili makaayo nato. Si Rick Warren nag-ingon: “The most exhausting activity is pretending to be what you know you aren’t.” Gisaway ni Hesus ang pagtakoban sa mga Pariseo dili aron insultohon kondili aron hagiton sila sa pagbag-o sa kaugalingon. Sa pagtakoban, malansisan nato ang tawo, apan dili ang Ginoo kay makita niya ang atong kasingkasing. Busa, ang pagbag-o sa kaugalingon, dili ang pagtakoban, maoy angay tang buhaton.

Tuesday, August 25, 2015

TUESDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


MATEO 23:23-26. UNSA MAN NGA MATANG SA HALAD ANG MAKALIPAY SA DIOS? Ang paghalad og “tithes” (dies porsento sa abot sa yuta o sa negosyo) ngadto sa templo maoy usa ka pagtulon-an nga gikan sa Balaang Kasulatan. Kini usa ka pag-ila nga ang Dios maoy angay natong unahon tungod kay Siya man ang tuboran sa tanang kaayohan. Ang paghatag og “tithes” maoy atong paagi sa pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga iyang gihatag kanato matag karon ug unya. Ang pagdalag halad ngadto sa templo mahimong bililhon kon kini ubana’g gugma para sa isigkatawo. Diha sa ebanghelyo gitawag ni Hesus og “tigpakaaron-ingnon” ang mga Pariseo tungod kay haloyo sa ilang makanunayong paghalad og dies porsento sa ilang abot, nagkulang sila sa mga buhat sa kalooy, gugma ug hustisya, nga maoy labing bililhon sa mga mata sa Dios.

Monday, August 24, 2015

Feast of Bartholomew (Year B)


JUAN 1:41-45. UNSA MAY HIYAS NI SAN BARTOLOME NGA ANGAY NATONG SUNDON? Si Bartolome, nga gitawag usab og Natanael, gidayeg ni Hesus pinaagi sa mga pulong: “Aniay tinuod nga Israelita, walay ikasaway kaniya” (man without guile). Ang tawo nga walay “guile” mao siya nga walay gitagoan sa sulod ug sa gawas, dili mangilad, dili malansison, ug dili tigpakaaron-ingnun. Si Satanas mao ang binuhat nga puno sa “guile”; gilansisan niya si Eba aron kini magbudhi sa Dios. Diha kang Bartolome nakita ni Hesus ang kasingkasing nga simple ug matinud-anon, kang kinsang kinabuhi usa ka testimoniya sa tawo nga adunay prinsipyo ug integridad. Ang Salmo nagkanayon: “Blessed is the man unto whom the Lord imputes not iniquity, and whose spirit there is no guile” (32:2).