Tuesday, December 6, 2016

TUESDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT


MATEO 18:12-14. UNSA MAN KABILILHON ANG USA KA TAWO? Kon si Caifas ang pasultihon, ang usa ka tawo mahimong isakripisyo para sa kadaghanan. Siya ang nag-ingon, “Wala ba kamo masayod nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kay sa malaglag ang tibuok nasod?” Apan, para kang Hesus, ang matag tawo, bisan ang makasasala, bililhon ug angayng luwason. Sama sa maayong magbalantay sa karnero, mahimo niyang biyaan ang 99 aron pangitaon ang usa nga nawala. Ang baroganan ni Kristo maoy hinungdan sa pagbabag sa Simbahan sa Death Penalty. Si Bishop Joseph Fiorenza nag-ingon: “We oppose the death penalty not only for what it does to those guilty of heinous crime, but for what it does to all of us, it offers the tragic illusion that we can protect life by taking life.”

Sunday, December 4, 2016

MONDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT


LUKAS 5:17-26. KINSA MAN ANG MGA TAWO NGA MAISIP NATONG TINUOD NGA MGA HIGALA? Dihay paralitiko nga gipakitaan og dakong kaayo sa iyang mga higala. Naluoy sila sa iyang kahimtang ug naningkamot sila sa pagdala kaniya ngadto kang Hesus. Tungod  sa kadaghan sa mga tawo, didto na nila siya ipaagi sa atop sa balay diin nagsangyaw si Hesus. Nakadayeg ang Ginoo sa kadako sa ilang pagtoo ug paningkamot, ug tungod niini giayo niya ang paralitiko. Kining ebanghelyo magtudlo kanato nga ang tinuod nga mga higala mao kadtong mouban kanimo dili lang sa kalipay kondili sa kasakit usab. Labaw sa tanan, makamao silang mangita’g paagi sa pagdala kanimo ngadto sa Dios haloyo sa mga pagsulay ug kalisod. Adunay panultihon, “True friends are always there when you need them. Fake friends are only there when they need you.”

2ND SUNDAY OF ADVENT (YEAR A)

MATEO 3:1-12

“Paghinulsol, biya-i ninyo ang pagpakasala, tungod kay ang paghari sa Dios haduol na!”

Ning ikaduhang Domingo sa Adbiyento, ang Simbahan nag-awhag kanato nga mag-andam sa atong kaugalingon alang sa nagkaduol nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang mensahe ni Juan nga Magbubunyag maoy atong hatagan og seryosong pagtagad: “Andama ang dalan sa Ginoo. Tul-ira ang iyang mga agi-anan!”

Unsaon man nato pagtubag kining maong hagit? Ang atong tubag magsugod pinaagi sa pagpangutana sa kaugalingon: Unsa mang bahina sa atong kinabuhi ang kinahanglan natong tul-iron?

- Ang ato bang relasyon uban sa Dios? Wala ba nato hatagi og lugar o panahon ang Dios diha sa atong kinabuhi? Nagkulang ba kita sa pag-ampo ug pagpaminaw sa iyang mga Pulong? Wala ba kita magsunod sa iyang kabubut-on ug mga kasugoan?

- Ang ato bang kinabuhi uban sa pamilya? Napakyas ba kita sa pagtuman sa atong obligasyon isip bana, asawa, ginikanan, anak, o igsoon? Nagkulang ba kita sa paghigugma ug pag-amoma? Aduna bay sakop sa atong pamilya nga wala nato mahatagi og saktong pagtagad? Aduna pa bay kapamilya nga wala nato madawat ug mapasaylo?

- Ang ato bang kinabuhi diha sa mas dakong komunidad? Wala ba kita magtuman sa atong obligasyon sa gobyerno ug sa Simbahan? Nakabuhat ba kitag dili maayo sa isigkatawo? Nagmapahitas-on ba kita ug nangyatak sa katungod sa uban? Namintaha ba kita ug nanikas? Wala ba kita magpakabana sa mga kabos ug ubos tang kaigsoonan? Nagpakita ba kita og daotang ehemplo ngadto sa isigkatawo?

- Ang ato bang relasyon uban sa kinaiyahan? Giabusohan ug giguba ba nato ang nindot nga kabuhatan sa Dios – ang kapaligiran, kabukiran, kadagatan ug kahanginan. Apil ba kita sa mga naghugawhugaw ug nagpatakag labay og mga basura? Wala ba kita maghunahuna sa pagpananum og mga kahoy?

- O, basin aduna kitay angay nga tul-iron sa ato mismo nga kaugalingon? Wala ba nato magamit sa maayong paagi ang mga gasa ug mga talento nga hinatag sa Ginoo? Giabusaran ba nato ang atong lawas pinaagi sa daotang mga bisyo ug kawalay ehersisyo? Napasagdan ba nato ang atong kalag tungod sa mga kalibotanong mga butang ug kalingawan?

Mao kini ang gitawag og “self-check” o “examination of conscience” – usa ka malangkubon nga pagtan-aw sa atong kinabuhi, nga angay natong himoon ning Adbiyento aron atong makita og unsa ang angay natong tul-iron sa atong kinabuhi. Dili kita makahimo og tinuod nga pagbag-o o conversion kon kita walay igo nga pag-ila sa atong kaugalingon.

Si San Juan Magbubunyag mao ang tingog nga nagagikan sa disyerto. Nasabtan niya ang kahulogan sa iyang kinabuhi ug ang kabubut-on sa Dios tungod sa iyang pagpuyo sa kamingawan. Ang disyerto, para kanato karon, mao ang lugar ug panahon diin ug kanus-a wala ang mga disturbo. Ang disyerto mao ang lugar sa pag-ampo, ang panahon sa kahilom ug pagpamalandong, nga atong igahin ning panahon sa Adbiyento. Ang disyerto usa ka makahulagong pulong sa ebanghelyo nga nagrepresentar sa punto kanus-a atong atubangon ang tinuod tang kaugalingon – ang atong kusog ug kahuyang, ang atong kaayo ug kadaotan, ang atong kadaogan ug kapakyasan. Human nato makita ug masabtan ang atong kaugalingon, atong tubagon ang hagit ni San Juan Magbubunyag – ang pagtul-id sa dalan nga agi-an sa Ginoo padulong sa atong kasingkasing. Kini nagpasabot og pagtarong sa atong kinabuhi, pagpahimutang sa atong mga relasyon, ug pagpasulod sa Ginoo diha sa atong kasingkasing.

Pamalandongan nato kini:
1. Asa man ang lugar ug kanus-a man ang panahon nga atong igahin aron pag-atubang ug pagsusi sa atong kaugalingon sulod ning kapanahonan sa Adbiyento?

2. Unsa man ang mga disturbo nga angay natong ipadaplin una aron masinati ang kamingawan ug makapamalandong og maayo sa dagan sa kinabuhi?

Friday, December 2, 2016

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT


MATEO 9:35; 10:1,6-8. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAGMANGGIHATAGON? Ang labing dakong hinungdan niini mao nga ang tanan nga atong gihuptan nagagikan sa Dios. Ang atong kinabuhi, kahibalo, katakos, ug bahandi mga grasya sa Dios, nga atong nadawat nga wala pabayri. Dili kita angay nga maglinaog tungod kay kita usab nakadawat lamang. Kini ang pahimangno ni Hesus sa iyang mga apostoles, “Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag kamo nga walay bayad.” Kon masabtan lang unta nato kining maong kamatuoran, dili na gayod kita modumili sa pagtabang sa atong isigkaingon nga nanginahanglan. Ang Sulat ni San Pedro nagdasig kanato: “Each of you should use every gift you have received to serve others as faithful stewards of God’s grace in its various forms” (4:10).

Thursday, December 1, 2016

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENTMATEO 9:27-31. UNSA MAY ATONG GUSTONG MADAWAT SA UMAABOT NGA PASKO? Adunay duha ka buta nga nagpakilooy kang Hesus – gusto silang makakita. Nindot usab kon kini ang atong pangayoon sa Ginoo – ang grasya nga makakita sa kamatuoran. Usa ka awit ang nagkanayon: “Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Ug way pulos ang kahayag sa atong mga mata kon sa kasingkasing magpabilin tang buta.” Sa pagkatinuod, kada tawo adunay pagkabuta. Adunay mga tawo nga dili makakita sa ilang kaanindot; ang uban dili makakita sa ilang kadaotan. Adunay mga tawo nga buta sa kaayo sa isigkatawo; ang uban buta sa panginahanglan sa silingan. Atong i-ampo sa Ginoo nga hatagan kitag panan-aw nga sama sa iyaha kay matod pa ni Charles Stanley: “The capacity to see things from God’s viewpoint is what you call wisdom.”