Friday, October 24, 2014

SATURDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 13:1-9. Unsa man ang gilaoman sa Ginoo gikan kanato ning kalibotana? Ang sambingay sa Kahoy’ng Igera nagtudlo nga ang Ginoo, nga maoy tag-iya sa parasan, gusto nga kita mamunga’g maayo – ilabina sa mga bunga sa gugma, kalooy, ug pakigdait. Ang Ginoo masubo kon kita dili magmabungahon, kon kita dili makahimo’g maayo sa katilingban,o kon kita dili makapaambit sa Iyang gugma ngadto sa uban. Ang kahoy nga dili mabungahon angay’ng putlon. Apan ang Tig-amoma sa parasan, nga si Hesus mismo, naghangyo sa Tag-iya nga hatagan og laing kahigayonan ang maong kahoy. Angay kitang magpasalamat kang Hesus tungod sa mga kahigayonan nga iyang gihatag kanato. Apan dili kita angay’ng magpabilin sa pagkadaotan ug pagkawalay bunga. Sugdan na nato ang pagbuhat og maayo karon para sa isigkatawo.

Thursday, October 23, 2014

FRIDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 12:54-59. Nganong importante man ang pagbantay sa mga tilimad-on sa panahon? Ang mga mag-uuma magbantay sa mga tilimad-on sa panahon aron sila mahibalo sa saktong higayon alang sa pagtanum, pag-abuno, ug pag-ani. Ang mga marino magbantay usab sa mga tilimad-on sa panahon aron malikayan nila ang katalagman samtang naglawig sa kadagatan. Diha sa atong espiritohanong kinabuhi, angay usab kitang magbantay sa mga tilimad-on aron atong malikayan ang espirituhanong pagkadugmo ug kaparotan. Susihon nato kanunay ang atong relasyon uban sa Ginoo ug sa isigkatawo. Nagkaduol ba kita sa Dios o nagkalayo? Nag-anam ba kita kamahigugmaon sa isigkaingon o nagpabilin pang masuk-anon ug madinumtanon? Si Kristo mao ang timaan gikan sa langit; ang Iyang kinabuhi maoy atong tan-awon ug sundon.

Wednesday, October 22, 2014

THURSDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)LUKAS 12:49-53. Kamatuoran – ato ba kining barogan o daganan? Sa pagsangyaw sa Maayong Balita, si Kristo nagsulti dili sa unsay gustong madungog sa mga tawo kondili sa unsay matarong ug sakto. Adunay mga tawo nga nidawat sa iyang mensahe ug nisunod sa iyang mga kasugoan. Apan daghan usab ang wala nakagusto sa iyang gipangtudlo ug nasuko kaniya. Tungod kang Kristo nagkabahinbahin ang mga tawo, bisan gani diha sa mga panimalay. Kining ebanghelyo maghagit kanato sa pagbarog ug pagpanalipod sa kamatuoran. Atong babagan ug sawayon ang mga daotang binuhatan bisan kon ang nagbuhat niini atong mga igsoon o kahigalaan. Sa atong paghimo niini, kinahanglan natong magmalig-on tungod kay adunay masuko ug magpasipala kanato sama sa nasinati ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an.