Saturday, November 1, 2014

ALL SOULS' DAY (YEAR A)


MATEO 25:31-46. Unsa may atong buhaton aron makasulod sa Gingharian sa Dios? Ang Sambingay sa mga Karnero ug mga Kanding nagtudlo nga sa pag-abot sa Katapusang Adlaw ang Ginoo molingkod sa iyang trono aron paghukom sa mga tawo. Ang basihan sa paghukom mao ang atong gibuhat sa mga may panginahanglan sama sa mga gigutom, giuhaw, dumuduong, walay bisti, masakiton ug binilanggo. Kon kita nagtabang sa mga naglisod, mahiuban kita sa pundok sa mga karnero nga makasulod sa Gingharian tungod kay matod pa sa Hari: “Sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa labing ubos ning akong mga igsoon, gihimo ninyo kini alang kanako.” Apan, kon kita wala magtagad sa mga nanginahanglan, sama ra nga wala kitay gibuhat para sa Hari, ug busa mahisama kita sa mga kanding nga dili makasulod sa Gingharian.

Friday, October 31, 2014

ALL SAINTS DAY (YEAR A)


MATEO 5:1-12. Kinsa man ang mga tawong santos? Siguro, ang atong pagsabot sa pagkasantos mag-apil niining mosunod: hilomon, tag-as og binistihan, malumo manulti, kanunay nag-ampo, ug paso molihok. Pero, ang mga nahiunang kalidad dili garantiya sa pagkasantos. Aduna may hilomon, pero madinumtanon; disente og binistihan, pero garbosa; hinay og tingog, pero walay kalooy; maampoon, pero dili makapasaylo; pinahiluna ang lihok, pero bintahoso. Ang ebanghelyo karon naghatag kanato og mas lawom nga pag-ila sa mga santos: masaligon, maaghop, uhaw sa katarong, maluluy-on, putli og kasingkasing, tigpatunhay sa kalinaw, ug andam mag-antos alang sa paghari sa Dios. Para kang Kristo, kini sila ang mga tawong bulahan. Dili sila hingpit, pero kada adlaw naningkamot sila nga makasunod sa mga sugo sa Dios.

FRIDAY OF THE 30TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 14:1-6. Unsa man ang maayong gamit sa mga mata - ang pagpamantay o ang pagbantay? Ang “pagpamantay” mao ang buhat sa mga usisiro/usisira, tsismoso/tsismosa, ug mga libakero/libakera. Dali silang makakita sa sayop sa uban ug dali usab nga maghukom. Mao kini ang gipakitang kinaiya sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod. Diha sa ebanghelyo, ilang gipanid-an pag-ayo si Kristo aron aduna silay ikasaway kaniya. Sa laing bahin, ang “pagbantay” mao ang buhat sa mga tawong adunay pagbati ug gugma. Makakita sila dayon sa kalisod ug kasakit sa ubang mga tawo. Humok silang malooy ug abtik nga motabang sa mga nanginahanglan. Kini maoy atong makita ug angay’ng sundon diha kang Kristo. Bisan asa Siya padulong, ang Iyang mga mata mangita sa mga kabos, mga giyawaan ug mga masakiton.