Thursday, October 2, 2014

FRIDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 10:13-16. Sa unsa man nga matang sa katawhan ug katilingban kita karon nahiuban? Gisaway ni Hesus ang mga tawo sa Corasin ug Betsaida tungod kay wala sila magpakita og kausaban human sa iyang pagpanudlo ug paghimog mga milagro sa ilang distrito. Wala nila hatagi’g bili ang pagduaw sa Dios kanila. Kining makusganong pagsaway ni Hesus magsilbi nga dakong pahimangno alang kanato karon. Ang mga Pilipino gigasahan sa walay sama kanindot nga pagtoo. Nag-inusara kita nga Kristohanong nasod sa tibuok Asia. Apan makauulaw kaayo nga ning dapita sa kalibotan nailhan kita nga nag-una sa gidaghanon sa “graft and corruption”. Asa man ang atong pagkakristiyano? Unsa man diay bili sa atong Kristohanong edukasyon ug sa atong pagdawat sa mga sakramento?

Wednesday, October 1, 2014

FEAST OF GUARDIAN ANGELS (YEAR A)


MATEO 18:1-5,10. Kinsa man ang mga Anghel nga Magbalantay ug unsa may ilang papel sa kalibotan? Ang Simbahan nagtudlo nga matag anak sa Dios gibantayan og Anghel, sugod sa pagkahimugso hangtod sa kamatayon. Ang mga Anghel nga Magbalantay maoy magpadayag sa Diosnong gugma ug pag-amoma sa kada tawo. Ang Salmo 91:11 nag-ingon nga “Ang Dios nagsugo sa Iyang mga Anghel aron magbantay kaninyo sa tanan ninyong pagabuhaton.” Sa gagmay pa kita, nakat-on kita sa pag-ampo, “Anghel sa Dios, akong palanggang magbalantay, gihatag ikaw sa Dios kanako tungod sa Iyang gugma, imo akong ubanan kanunay aron lamdagan, bantayan, ug giyahan. Amen.” Gitudloan kita ni Hesus nga maghupot sa hiyas sa mga bata, ug angay lamang nga kita magpadayon sa pag-ampo sa “Anghel kong Magbalantay” matag adlaw.

OCTOBER AS ROSARY MONTH


Ang bulan sa Oktubre giisip sa Simbahan nga Bulan sa Santos nga Rosaryo. Kini wala magpasabot nga kita paampoon sa Rosaryo sulod lamang ning bulana. Gani, gidasig man kita sa pag-ampo sa Rosaryo diha sa matag adlaw. Apan, sa bulan sa Oktubre kita giawhag nga mag-ampo sa Rosaryo isip katilingban diha sa tagsatagsa ka kapilya o Simbahan. Dinhi sa atong parokya, akong gidapit ang tanang matoohon nga maghimo sa prosesyon uban ang imahen sa Mahal nga Birhen ug sa samang higayon mag-ampo sa Rosaryo kada alas 5 sa sayong kabuntagon. Pinaagi niini, atong madasig ang usag-usa ug ang bagang katawhan sa pag-ampo sa Rosaryo.
Dugang pa niini, sa bulan sa Oktubre kita giawhag sa pagpalambo sa atong paagi sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Ang Rosaryo dili pag-ampo nga mabalikbalikon lamang (repetitive), kondili pag-ampo nga mapamalandungon (meditative). Ang pagbalikbalik og ampo sa “Amahan Namo” ug “Maghimaya ka Maria” maoy pamaagi sa pagpadayag sa atong walay puas nga gugma sa Dios ug sa Mahal nga Birhen. Dili kita angay’ng maluya o mapul-an sa paglitok niini sama nga dili usab kita angay’ng mapul-an sa pag-ingon og “I love you” sa tawo nga atong gihigugma. Apan, ang pag-ampo sa Rosaryo kinahanglan ubanan kanunay og pamalandong. Mahimo nato kini kon kita dili magdali o magpaspas sa paglitok sa mga pulong sa pag-ampo. Diha sa ebanghelyo ni San Mateo 6:7 si Kristo nagpahimangno kanato nga dili mag-ampo sama sa mga pagano ug mga tigpakaaron-ingnon nga magyawyaw ug magbalikbalik sa mga pulong nga walay kahulogan. Ang mga pulong sa “Amahan Namo” ug “Maghimaya ka Maria” puno sa kahulogan. Dili unta nato kini ampoon sa dinali-an nga paagi.

Ato usab nga hinumduman nga matag misteryo sa Santos nga Rosaryo adunay kalambigitan sa dakong Plano sa Kaluwasan nga gibuhat sa Dios pinaagi ni Kristo. Sa sulod sa Rosaryo anaa si Kristo, ang atong Dios ug Manluluwas, nga nagpakatawo, nagsangyaw, nagpasakit, nagpakamatay, ug nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Anaa usab ang Mahal nga Birhen nga gipili sa Langitnong Amahan aron mahimong bililhong kabahin sa kinabuhi sa Iyang Anak ug sa Iyang buhat sa pagpangluwas. Busa, sa sunod nga higayon nga kita mag-ampo sa Santos nga Rosaryo, himoon nato kini sa mapamalandungong paagi. Siguroon nato nga dili kita magdali ug mogahin kita’g mga yugto sa kahilom ug pagpamalandong.

Tuesday, September 30, 2014

ST. THERESE OF THE CHILD JESUS (YEAR A)


LUKAS 9:57-62. Unsa man ang mensahe sa kinabuhi ni Santa Teresa sa Batang Hesus? Sa iyang sinulat nga kasaysayan sa kaugalingong kinabuhi, gipaambit ni Santa Teresa ang pagtulon-an sa Gamay nga Agi-anan (The Little Way). Dinhi iyang gipasabot nga ang pagsunod ni Kristo atong mahimo diha sa matinud-anong pagbuhat sa inadlaw-adlaw buluhaton. Dili ang kadak-on sa trabaho ug dili ang kahabog sa atong posisyon sa katilingban maoy importante kondili ang kadak-on sa atong gugma. Bisan ang pagpanghugas og plato, pagpanglimpyo sa balay, pagpanglaba, ug pagbantay sa masakiton makapahimo natong balaan basta lamang kini atong buhaton nga puno sa gugma. Kining mga buhata maoy papel ni Santa Teresa diha sa kombento, ug tungod kay gihimo kini niya nga mahigugmaon, gideklara siyang santa ug doktor sa Simbahan.

Monday, September 29, 2014

TUESDAY OF THE 26TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR A)


LUKAS 9:51-56. Sakto ba nga kita maghunahuna’g kadaot para sa mga tawo nga dili modawat o kaha dili ganahan nato? Sa dihang ang mga Samaritanhon nidumili sa pagdawat kang Hesus sa ilang lugar, nasuko pag-ayo ang managsuong apostoles nga si Santiago ug Juan. Gusto nilang paulana’g kalayo gikan sa langit ang maong katawhan. Dili ba ingon man usab kita niini kon aduna kitay kalagotan? Gusto nato silang panghimaraoton, pasakitan, ug paantoson. Apan dili kini maayo ug dili Kristohanon. Gibadlong ni Hesus ang mga apostoles nga naghunahuna og kadaot sa kaaway tungod kay nasayod siya nga kini magdala’g kadaot dili lamang sa tawong nasuk-an kondili sa tawo usab nga nasuko. Sakto si Ralph W. Emerson sa pag-ingon, “sa usa ka minuto nga kasuko, gikuhaan nato’g 60 segundos nga kalinaw ang atong kinabuhi.”

Sunday, September 28, 2014

SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL


JUAN 1:47-51. Unsa may atong makat-onan kang San Miguel Arkanghel? Si San Miguel ang prinsipe sa mga anghel sa kalangitan nga maoy labing maunongon sa Dios. Diha sa Libro sa Gipadayag gihulagway ang dakong gubat nga nahitabo didto sa langit. Usa ka rebolusyon ang gipangulohan ni Satanas, ang anghel nga nirebelde batok sa ilang Magbubuhat. Si San Miguel mao ang maisugong nakig-away para sa Dios, ug uban sa matarong nga mga anghel, gibuntog nila si Satanas ug gitambog sa gawas sa langit. Dinhi sa kalibotan karon, si Satanas ug ang iyang panon sa mga yawa nagpadayon sa ilang rebolusyon. Buot nilang tintalon ang mga tawo sa kalibotanong mga butang ug paagi aron kini mopalayo sa Dios. Isip mga deboto ni San Miguel magpabilin unta kitang maunongon sa Dios ug makigbatok sa yawa uban sa iyang mga daotang laraw ug binuhatan.