Wednesday, May 24, 2017

THURSDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:16-20. MAKAHIMO BA ANG DIOS SA PAGBIYA KANATO? Usahay makapangutana kita niini ilabina sa mga panahon nga aduna kitay dagkong suliran. Sa ebanghelyo si Hesus miingon sa iyang mga tinun-an: "Sa dili madugay mawala ako kaninyo, apan sa dili madugay inyo akong makauban. . . Ang inyong kaguol mahimo unya nga inyong kalipay." Nakapalibog kini sa mga tinun-an, apan sa Pentekostes nasabtan nila nga si Hesus dili gayod mobiya kanila. Magpabilin siya sa ilang kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo, nga maoy tigpanalipod, tigpalig-on ug tighatag og kalipay. Busa, sa sunod higayon nga kita adunay dagkong problema ug pag-antos, dili nato angay’ng bati-on nga kita gipasagdan sa Dios. Mosalig kita sa iyang gisaad sa libro sa mga Hebreo: “I will never fail you, I will never abandon you” (13:5).

WEDNESDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER

JUAN 16:12-15. MAKAMAO BA KITANG MAGPASENSYA SA ISIGKATAWO KON KINI DUGAY'NG MAKAT-ON SA MGA BUTANG NGA BUOT NATONG ITUDLO KANILA? Kasagaran, dali ra kitang masuko ug mawad-ag paglaum sa atong mga igsoon, anak, o estudyante nga gahi’g ulo. Moingon dayon kita, “Bahala naka sa imong kinabuhi oy! Ako bay mag-antos nga ikaw man!” Apan, dili kini maoy angay natong buhaton. Atong sabton nga matag tawo lain-lain og kapasidad sa pagsabot ug lain-lain usab og kahimtang sa kinabuhi nga makaapekto sa ilang pagtubo sa hunahuna ug pagbati. Si Hesus naghatag kanato’g ehemplo sa pagdawat sa hinayhinay nga kausaban ug kalamboan sa tawo. Wala niya pwersaha ang pagpasabot sa mga sumusunod. Adunay nag-ingon, “When you are tempted to lose patience with someone, think how God has been patient with you all the time.    

Monday, May 22, 2017

TUESDAY OF THE 6TH WEEK OF EASTER


JUAN 16:5-11. UNSA MAY PAPEL SA ESPIRITU SANTO DIHA SA ATONG KINABUHI ISIP MGA TINUN-AN? Gisultihan ni Hesus ang mga tinun-an nga dili magsubo sa iyang pagbiya tungod kay iyang ipadala kanila ang Balaang Espiritu, nga mao ang Maghuhupay. Sama ni Kristo, ang mga tinun-an pagalutoson tungod sa pagsaksi sa kamatuoran. Ingon niini ang atong masinati kon magtarong kita sa atong pagpuyo, pagtoon, pagtrabaho, o kaha pagnegosyo. Adunay masina, masuko, ug manaot kanato kon kita dili moapil sa binuang o sa pagpakasala. Apan dili kita angayng mabalaka tungod kay ang Espiritu sa Dios maoy atong Manlalaban ug Maghuhupay. Angay nato siyang ilhon ug sangpiton sa matag adlaw. Matod pa sa usa ka magsusulat, “The Christian who neglects the Holy Spirit is like a lamp that is not plugged in.”