Friday, January 20, 2017

SATURDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 3:20-21. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSUNOD SA KABUBUT-ON SA DIOS? Sa dihang si Hesus nagsugod sa pagbuhat sa misyon nga gisangon kaniya sa Langitnong Amahan, nasinati niya ang pagbiay-biay gikan sa iyang mga kaparyentihan. Ang ebanghelyo nagsaysay nga buot nilang sikopon si Hesus tungod kay nagtoo sila nga siya nawad-ag saktong panghunahuna. Labing siguro sakit kaayo para kang Hesus nga ang iya mismong mga kadugo wala makasabot sa iyang gibuhat. Kon kita magmatinud-anon sa atong pagka-anak sa Dios, aduna usay mga tawo nga dili makasabot kanato. May malipay, apan dili kalikayan nga aduna usay masilo. Bisan pa man niini, gidasig kita sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios tungod kay matod pa sa usa ka magsasangyaw: “The cost of discipleship is high. But the cost of non-discipleship is even higher.”

FRIDAY OF THE 2ND WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 3:13-19. KINSA MAN ANG GIPILI SA GINOO PARA MAG-ALAGAD? Sa pagsugod og sangyaw sa Maayong Balita, si Kristo nagdapit og mga tawo nga makig-uban ug motabang kaniya. Ang iyang gipangdapit mga ordinaryong tawo, dili mga adunahan, dili tag-as og kahibalo, ug dili usab gamhanan. Gipili sila dili tungod sa ilang abilidad ug katakos kondili tungod sa ilang pwedeng mahimo uban kang Kristo. Kon ang Dios magtawag kanato sa pagpangalagad, dili kita angay’ng modumili tungod lamang sa atong mga kahuyang ug kakulangon. Ang Ginoo maoy maghatag kanato’g katakos, maghimo kanatong epektibo, ug maghatag kanato’g kadasig sa pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa katawhan. Si Joel Osteen nag-ingon, “God wants to use you in spite of your weaknesses. If God chose to use perfect people only, He’d have no one to use.”

Saturday, January 14, 2017

FEAST OF SR. STO. NINO

Mateo 18:1-5, 10

Nganong daghan man kaayong mga Pilipino ang nagdebosyon sa Senyor Santo Nino? Ngano man nga ganahan kaayo kita sa Dios nga bata?
Usa sa mga mahinungdanong hinungdan mao ang atong pagkamahigugmaon og bata. Sa atong mga panimalay, ang bata maoy sentro sa atong atensyon. Ganahan kita magpangga, maghalokhalok (bisan bahong singot), maghagwahagwa ug makig-estorya sa usa ka bata. Sa atong mga programa sa telebisyon, radyo ug entablado, malipay kita magsud-ong kon adunay mga bata nga magpasundayag bisan yabag nga mokanta o dili makamaong mosayaw.
Si Pope Benedict miingon nga ang Dios nahimong usa ka bata aron kita dali makat-on sa paghigugma kaniya. Tungod kay maglisud man ang tawo sa paghigugma sa Ginoo, ang Dios na mismo maoy nangitag paagi nga siya mahimong sayon nga higugmaon. Nagpakatawo siya ug nagpakahimong bata.
Ang atong debosyon ug gugma ni Sr. Santo Nino unta magdasig kanato sa paghigugma, pag-atiman ug pagpanalipod sa tanang kabataan sa tibuok kalibotan. Diha sa ebanghelyo, si Kristo nag-ingon: “Si bisan kinsa kaninyo nga modawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan nagdawat kanako.” Ug makusganon ang iyang pahimangno: “Matngoni ninyo nga dili kamo magdaot ni bisan usa ning mga bata, tungod kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel anaa kanunay atubangan sa Langitnong Amahan.”
Ning modernong panahon kinahanglan natong ipadayag sa kalibutan ang atong pagkamahigugmaon og bata. Ngano man?
Una sa tanan, nagkadaghan karon ang mga bata nga nahimong biktima sa pang-abuso. Tungod sa kapobrehon, adunay mga bata nga ipamaligya sa ilang mga ginikanan (mura’g manok). Ang child trafficking mas labaw'ng salawayon kaysa drug ug arms trafficking. Tungod sa kawad-on, adunay mga bata nga patrabahoon sa mga bodega ug mga factorya. Labaw nga salawayon mao ang paghimo sa mga bata nga child prostitutes. Daghan ang mga bata karon nga nahimong biktima dili lang sa verbal ug physical nga pag-abuso, kondili sa sexual usab.
Isip Kristohanong katilingban maghiusa kita sa pagpanalipud sa atong mga kabataan batok sa bisan unsang porma sa pang-abuso. Atong dasigon ang mga lawmakers sa atong nasud sa pagpanday og mga balaod nga manalipod sa katungod sa mga bata.
Dugang pa niini, makasubo usab ang kahimtang sa mga bata nga napasagdan sa ilang mga ginikanan. Adunay mga bata nga naglatagaw lang diha sa mga plaza ug kadalanan. Kinsa ug hain man ang mga ginikanan ani nila? Asa man sila mangatulog ug mangaon? Gawas aning mga bata nga anaa sa kadalanan, aduna usay mga kabataan nga nabiyaan sa ilang mga ginikanan diha sa panimalay (pabantayan sa lola o sa mga yaya) tungod sa pagpanarbaho sa abroad. Tinuod, nahamugaway ang ilang pamuyo tungod kay aduna namay kwarta, apan ang ilang emosyonal ug espirituhanong kinabuhi maoy naapektohan pag-ayo. Dili ikalimod nga daghan kanila (hinoon dili tanan) ang nagmasulob-on ug nagkaproblema.
Atong dasigon ang mga ginikanan nga ania dinhi nga maghunahuna ug maglantaw kanunay sa kinatibuk-ang kaayohan sa ilang mga anak. Ang panginahanglan sa mga bata dili lamang kwarta ug materyal nga butang, kondili labaw sa tanan mao ang presensya ug gugma sa ilang mga ginikanan. Busa, sa pagpangita og trabaho ug panginabuhi-an, atong iapil sa pagtimbang-timbang ang kinatibuk-ang kaayohan sa atong mga anak.
 Sa katapusan, atong pamalandongan ang makasubong kahimtang sa mga magtiayon nga dili na ganahan manganak tungod  kay kono ang bata makahasol sa kinabuhi ug makababag sa pag-asenso. 
Bag-ohay lang nga adunay gihimong survey sa mga bag-ong magtiayon didto sa Europa. Nasayran nila nga pipila lang ka buok ang magtiayon nga nagplano nga manganak. Kini usab ang nagakahitabo sa Amerika, Canada, Australia, Japan ug sa daghang mga lugar. Bisan gani sa Pilipinas, nag-anam kadaghan ang mga tawo nga dili na gusto nga manganak, ang uban manganak lang og tag-usa, tagduha.
Adunay daghang mga mambabalaod sa nasud nga naghunahuna nga ang pagdaghan sa mga tawo maoy hinungdan sa atong kapobrehon. Matod nila, kon mogamay ang populasyon, ang nasud moasenso. Usa kini ka mabaw nga panghunahuna ug pagtan-aw sa problema sa kapobrehon. Ang pag asenso sa nasud ug ang pag-ugmad sa kinabuhi sa mga Pilipino maoy damgo natong tanan. Apan ang simbahan nagtudlo nga dili maayo nga sa simpleng argumento basolon nato ang pagdaghan sa mga bata sa atong kapobrehon.
Daghang ang hinungdan sa kapobrehon sa Pilipinas: graft and corruption sa gobyerno, daotang pamolitika, dili maki-angayon nga pagbahinbahin sa yuta, pagbayad sa atong mga utang sa sulod ug sa gawas sa nasud, ug uban pa. Kombinsido ang Simbahan nga ang pagtubo sa populasyon dili maoy hinungdan sa atong kapobrehon. Mas daghan ang tawo, mas daghan ang motrabaho, mas molambo unta ang nasud. Kini ang mahitabo kon ayohon lang ang pagpadagan ang atong gobyerno.
Sa atong pagsaulog niining piyesta ni Senor Santo Nino, atong pamalandongan pag-ayo ang kabililhon sa mga bata sa atong kinabuhi. Kon magplano mo sa inyong pamilya, kinahanglan mainampoon ang inyong desisyon ug maayo ang inyong pamaagi nga gamiton. Ngano man nga limitahan ninyo ang kadaghanon sa inyong mga anak? Tungod ba kay naglantaw kamo sa ilang tinuod nga kaugmaon o tungod lang ba kay gusto kamo magpakasayon o nahadlok lang kamo sa nagauban nga obligasyon?
Hinumduman nato sa kanunay nga ang Dios mismo naghimo sa bata nga instrumento aron kita mahiduol ug mahigugma kaniya. Si Kristo nag-ingon nga ang bata magpahinumdum kanato sa mga mahinungdanong hiyas sa Kristohanong kinabuhi: sama sa pagkamasaligon sa Amahan, pagkasimple sa kinabuhi, pagkadali malipay, pagkagaan sa kabubut-on, pagkamasinugtanon, pagkamatinuoron, pagkamapaubsanon ug pagkamapasayloon.
Maayong Piyesta kanatong tanan!

Pit Senyor!

Friday, January 13, 2017

SATURDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 2:13-17. UNSA MAY GIPASABOT SA GIINGON NI HESUS, "WALA AKO MOANHI ALANG SA MGA MATARONG KONDILI ALANG SA MGA MAKASASALA"? Wala kini magpasabot nga ang mga matarong dili pinangga sa Ginoo. Sa pagkatinood, ang gisulti ni Hesus usa ka Maayong Balita para kanatong tanan tungod kay kitang tanan makasasala man. Bisan ang mga matarong aduna may kahuyang ug makasala usab. Ang problema sa mga Pariseo ug Saduseo mao kini: Ilang nakita ang mga sala sa uban, apan buta sila sa ilang kasaypanan. Hinaot unta nga dili kita mahisama kanila. Angkonon nato ang atong pagkamasalaypon, apan sama ni Levi, atong biyaan ang makasasalang kahimtang ug mosunod kang Kristo. Ang Panultihon nag-ingon, “Though a righteous man falls seven times, he will get up, but the wicked will stumble into ruin” (24:16).

Thursday, January 12, 2017

FRIDAY OF THE 1ST WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 2:1-12. UNSA MAY MAKAPARALISA SA TAWO? Sa lawasnon nga aspeto, ang tawo mawad-ag kusog sa paglihok kon siya mabali-ag bukog, masudla’g “deadly virus”, o kaha, makasinati’g “stroke”. Apan ang paralisa dili lamang lawasnon kondili espirituhanon usab. Ang tawo maparalisa sa espiritu kon kini mapuno sa sala. Ang daotang kinabuhi ug ang salang mortal maoy hinungdan nga ang tawo dili na motubo ug molambo sa iyang emosyonal ug espirituhanong kinabuhi. Tungod sa sala, maguba ang iyang relasyon sa Ginoo ug sa isigkatawo. Diha sa ebanghelyo, ang paralisado nga tawo giingnan ni Hesus, “Ang imong mga sala gipasaylo na. Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw.” Sakto ang mensahe sa usa ka caption nga nag-ingon: “Sins can tie up your life; Jesus can clip you free.”