Sunday, August 21, 2016

MONDAY OF THE 21ST WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


LUKAS 1:26-38. UNSA MAN NGA MATANG SA PAGKA-RAYNA SI MARIA? Si Maria gitawag nga rayna tungod sa iyang pagka-inahan sa Anak sa Dios. Si Hesus, nga maoy hari sa tanang hari, nagpuyo og ordinaryong kinabuhi. Ang iyang pagka-hari gidayandayanan sa mga hiyas sa pagkamapaubsanon ug pagkamaalagaron. Ingon usab niini ang atong makita ni Maria. Ang iyang “pagkabulahan sa mga babayeng tanan” wala makapadako sa iyang ulo. Nasayod si Maria nga siya sulugoon lamang sa Dios, ug tungod niini, nagpabilin siyang mapaubsanon ug maalagaron. Siya ang nagmatuod sa giingon sa iyang Anak: “Si bisan kinsa kaninyo nga gustong mahimong dako, kinahanglan mag-alagad sa tanan.” Sakto ang giingon ni Martin Luther King, Jr.: “Not everybody can be famous but everybody can be great because greatness is determined by service.”

Saturday, August 20, 2016

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME (YEAR C)

LUKAS 13:22-30

Diha sa Ebanghelyo, usa ka tawo ang nangutana kang Hesus, “Ginoo, gamay lang ba ang maluwas?” Agi’g tubag, si Hesus wala moingon nga “Oo” o “Dili”. Hinoon, miingon siya, “Paningkamot kamo nga mosulod sa higpit nga pultahan”. Para sa Ginoo, ang importante nga pangutana dili ang “pila” kondili “Unsaon”.

Wala si Hesus moingon nga “Pipila ra ang maluwas” tungod kay dili niya gusto nga madiskurahe kita. Kon gamay ra ang maluwas, makaingon kita sa kaugalingon: “Daghan man ko’g sala. Wala na koy pag-asa ani. Ma-impyerno gayod ako. Wala nay kapuslanan ang akong paningkamot.” Wala usab moingon si Hesus nga “Daghan ang maluwas” tungod kay dili siya gusto nga modako ang atong ulo. Moingon unya kita sa kaugalingon: “Ah, di bali nga makasala ko. Maloloy-on kaayo ang Ginoo. Pasayloon ra ko niya ini’g abot sa adlaw sa paghukom.”

Ang tubag ni Hesus usa ka pagdasig ug paghagit: “Buhata ninyo ang tanan nga makasulod sa higpit nga pultahan”. Unsa man ang higpit nga pultahan? Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, si Hesus miingon “Ako ang pultahan. Ang moagi kanako maluwas” (10:9). Miingon usab siya: “Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili moagi kanako” (14:6). Kini diay’ng “higpit nga pultahan” dili usa ka butang kondili usa ka persona – si Hesus mismo. Kon gusto kita nga maluwas, maningkamot kita pagsunod kaniya tungod kay siya maoy magdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon.

“Buhata ninyo ang tanan nga makasulod sa higpit nga pultahan”. Usa kini ka pagdasig kanato sa pagpasibo ang atong pagkatawo ngadto sa pagkatawo ni Hesus, ang higpit nga pultahan. Aron kita makasulod sa langit, atong ipahaum ang atong hunahuna ug kasingkasing sa hunahuna ug kasingkasing ni Hesus. Apil na niini ang atong batasan ug kinaiya, ang atong mga damgo ug pangandoy, ug ang atong mga kagustohan ug likayan.

 “Paningkamot kamo”, “Buhata ninyo ang tanan”. Gipasabot ni Hesus sa iyang mga tinun-an nga dili sayon ang pagsunod kaniya. Nagkinahanglan kini og pagdisiplina ug pagsakripisyo sa kaugalingon. Aron maangkon ang kaluwasan, kinahanglan makamao kita nga malimot sa kaugalingon, mopas-an sa krus matag adlaw ug mosunod kaniya.

Unsa may gipasabot niini sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi?

Daghan ang naghunahuna nga ang pagsulod sa higpit nga dalan mao lamang ang pagsimba matag Domingo, pagpaminaw sa Pulong sa Dios, ug pagkalawat. Apan, ang pagsulod sa higpit nga dalan mas labaw pa niini. Usa kini ka kinabuhi sa paghatag sa kaugalingon, sa pag-alagad sa mga kabos, ug sa paghigugma sa tanang mga binuhat sa Dios, apil ang mga makasasala ug mga kaaway.

Pinaagi sa sambingay, si Hesus nagtudlo nga sa “Adlaw sa Paghukom”, adunay mga tawo nga moingon: “Ginoo, pasudla kami sa langit kay nangaon kami ug nanginum uban kanimo. Naminaw usab kami sa imong mga pagtulon-an.” Apan, motubag kono ang Dios kanila, “Pahilayo kanako kamong mga daotan kay wala ako makaila kaninyo!” Dinhi, gipasabot kita nga ang atong pagkabinunyagan ug pagsimba kang Hesus dili garantiya sa atong kaluwasan. Bisan og katoliko ka, bisan hinimbahon ka, dili ka makasulod sa langit kon daotan ang imong binuhatan, o kon ikaw walay gibuhat nga maayo para sa uban.

Pamalandongan nato kini:
1.     Apil ba sa atong mga damgo ug pangandoy ang kaluwasan sa atong kalag?

2.     Unsa may angay natong buhaton aron makasulod sa higpit nga pultahan ug makasulod sa gingharian sa langit?

SATURDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 23:1-12. UNSA MAY MAGHATAG SA TAWO OG KREDIBILIDAD? Usahay maghunahuna kita nga kon mas daghan ang atong nahibalo-an, mas motoo kanato ang mga tawo. Usahay magtoo usab kita nga kon daghan ang atong mga pagtulon-an mas mosunod kanato ang katawhan. Aduna kini gamay nga kamatuoran. Apan ang ebanghelyo nagtudlo nga labaw sa tanan, ang maghatag sa tawo og kredibilidad mao ang iyang binuhatan. Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo daghan og nahibalo-an sa ilang pagtoon ug kanunay silang nagwali, apan gisaway sila ni Hesus tungod kay wala man nila puy-i ang ilang gipangwali. Adunay nag-ingon: “Your beliefs don’t make you a better person; your behavior does.” Ang mga tawo, ilabina ang mga kabataan ug kabatan-onan, mosunod sa atong mga pagtulon-an kon kini atong gipuy-an.

Thursday, August 18, 2016

FRIDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 22:34-40. UNSA MAY GIPASABOT SA SUGO, “HIGUGMAA ANG DIOS SA TIBUOK MONG KALAG, KASINGKASING, UG HUNAHUNA? Ang atong paghigugma sa Dios kinahanglan tininuod ug todo-todo, dili medya-medya. Dili maayo nga higugmaon nato siya sa pulong lamang, dili sa buhat. Dili sakto nga higugmaon nato siya sa sulod sa simbahan lamang, dili na sa gawas. Ug dili usab angayan nga higugmaon lamang nato siya sa adlaw’ng Domingo, dili sa Lunes kutob Sabado. Kon gihigugma nato ang Dios sa tinuoray, ato usab nga higugmaon ang tanan nga iyang gibuhat sama sa kinaiyahan, mga moral nga balaod, ug labaw sa tanan, mga tawo nga gihimo niya sa Iyang hulagway ug kasamahan. Adunay nindot nga pahinumdum nga nagkanayon: “Jesus didn’t save us halfway. We shouldn’t serve him halfway.”

Wednesday, August 17, 2016

THURSDAY OF THE 20TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)MATEO 22:1-14. UNSA MAN NGA BISTI ANG ATONG ISUL-OB SA PAGTAMBONG SA KOMBIRA SA DIOS? Ang Kristohanong kinabuhi gihulagway sa sambingay isip usa ka dakong kombira sa kasal. Ang Dios Amahan mao ang hari nga nagdapit og mga tawo nga motambong sa kasal sa Iyang Anak nga mao si Kristo. Ang pag-apil sa maong kombira ikalipay pag-ayo sa Hari; ang pagbalibad maghatag kaniya’g dakong kasubo. Kon kita moduyog sa kombira, gilauman kita nga magsul-ob og saktong bisti. Ang bisti nga gipasabot dinhi dili materyal kondili espiritwal. Si San Pablo nagdasig: “Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness and patience...above all, love” (Col 3:12). Ang “bisti sa kasal” diay mao ang mga mithi sa ebanghelyo nga angay natong huptan aron masinati ang kalipay sa pagpakig-uban sa Dios ug sa Iyang katawhan.