Tuesday, June 27, 2017

WEDNESDAY OF THE 12TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 7:15-20. KINSA MAN ANG MAAYONG PROPETA? Ang propeta mao ang tawo nga magdala'g mensahe sa ngalan sa Ginoo. Pinaagi sa bunyag, matag usa kanato nahimong propeta, adunay bokasyon sa pagsangyaw sa mensahe ni Kristo ngadto sa uban. Ang kaakohan sa pagkapropeta atong matuman diha sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi – sa pamilya, tulonghaan, opisina, o kaha merkado. Si Kristo naghisgot mahitungod sa mga mini nga propeta. Kinsa man kini sila? Sila kadtong magsangyaw sa mensahe sa Dios apan wala magpuyo niini. Sila ang mga tawo nga maayo lang manudlo o mamadlong, apan ang kinabuhi salawayon. Ang tinuod nga propeta mao kadtong magsangyaw pinaagi sa buhat, ug kon kinahanglanon lamang, pinaagi sa pulong. Sakto ang pahimangno: “Don’t let your lips and your life preach two different messages.”

No comments: