Friday, June 9, 2017

TUESDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 12:13-17. KINSA MAY NANAG-IYA SA ATONG KINABUHI? Sa karaang panahon ang sensilyo gipanag-iya sa sa emperador, kang kinsang hulagway nakatatak niini. Sa pag-ingon ni Hesus, “Ihatag kang Cesar ang mga butang nga iya ni Cesar ug sa Dios ang butang nga Iya sa Dios”, iyang gipasabot nga ang sensilyo nga adunay panagway sa emperador angay nga ihatag ngadto sa emperador. Apan ang tawo, nga gitatakan sa panagway sa Dios, angay nga ihalad ngadto sa Dios. Ang Dios, dili ang emperador o bisan kinsang pangulo, maoy tag-iya sa atong kinabuhi. Busa, ang atong numero unong obligasyon ngadto gayod sa Dios nga maoy atong Magbubuhat ug Amahan. Uban ni San Pablo kita moingon: “If we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or we die, we belong to the Lord” (Roma 14:8).

No comments: