Saturday, June 17, 2017

MONDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 5:1-12. NGANONG BULAHAN MAN ANG TAWO NGA KABUS SA ESPIRITU, MAPAUBSANON, NAGTUMAN SA SUGO SA DIOS, MALULUY-ON, PUTLI OG KASINGKASING, NAGLIHOK ALANG SA KALINAW, GILUTOS UG GIBUTANGBUTANGAN? Ang maong tawo bulahan tungod kay siya nahiusa man kang Kristo. Ang “Beatitudes” o “Pagkabulahan” naghulagway sa pagkatawo ug kasinati-an ni Kristo. Sa iyang tibuok kinabuhi, gituman niya ang kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan. Nagtrabaho siya alang sa katarong, kalinaw, hustisya ug kaangayan. Tungod niini, siya gipasipad-an, gibugalbugalan, gilutos ug gipatay. Ingon usab niini ang masinati sa mga magmatinud-anon sa pagsunod kang Kristo. Si Tim Keller nag-ingon: “Jesus Christ did not suffer so that you would not suffer. He suffered so that when you suffer, you’ll become more like Him.”

No comments: