Friday, June 9, 2017

WEDNESDAY OF THE 9TH WEEK IN ORDINARY TIME


MARCOS 12:18-27. ADUNA BAY PAGKABANHAW SA MGA PATAY? Bisan tuod ang mga Saduseo sakop sa relihiyosong pundok, sila walay pagtoo sa pagkabanhaw. Tungod kini kay ang pagkabanhaw wala hisgoti sa balaod ni Moises. Gawas niana, kasagaran sa mga Saduseo mga adunahan ug gamhanan sa katilingban, ug wala silay dakong hinungdan nga mangandoy og laing kalibotan nga maghatag og kalipay. Apan dili kita angay’ng maghupot sa susamang hunahuna ug pagbati. Si Hesus nagtudlo nga ang atong Dios usa ka Dios sa mga buhi, ug dili sa mga patay. Siya usab nag-ingon: “Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi; ang motuo kanako bisan patay na siya, mabuhi” (Juan 11:25). Nindot ang gisulti ni Martin Luther: “Our Lord has written the promise of resurrection, not in books alone, but in every leaf in springtime.”

No comments: