Wednesday, June 21, 2017

WEDNESDAY OF THE 11TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 6:1-6, 16-18. UNSA MAN ANG KINAIYA NGA ANGAY NATONG DALHON DIHA SA PAGBUHAT OG MAAYO? Si Kristo nag-ingon nga kon ang atong tuong kamot mohatag og limos, dili nato angay’ng pahibaloon ang atong walang kamot. Iya kining pamaagi sa pagtudlo kanato nga dili magpasigarbo sa atong mga maayong buhat. Usahay sa atong pagbuhat og maayo, adunay laing tawo nga mapasidunggan. Kon mahitabo kini, dili kita angay’ng masuko o masina. Hinoon, isipon nato kini nga kahigayonan sa pagpakita sa Ginoo nga ang atong pagtabang kinasingkasing gayod, ug nga wala kita mag-apas sa tawhanong pagdayeg lamang. Si Frank A. Clark nag-ingon: “Real generosity is doing something nice for someone who will never find out.” Para sa mga sumusunod ni Kristo, ang langitnong ganti mas bililhon pa kaayo kaysa pasidungog sa mga tawo.

No comments: