Saturday, June 17, 2017

SATURDAY OF THE 10TH WEEK IN ORDINARY TIME


MATEO 5:33-37. KANUS-A MAN KITA ANGAY NGA MOSULTI O MOTINGOG? Sa pagtudlo mahitungod sa moralidad sa paghimo og panaad, si Hesus miingon, “Ingna lamang ‘Oo’ o ‘Dili’, kay kon may mokapin pa niini, kana gikan na sa yawa.” Para sa Ginoo, ang kamatinud-anon dili masukod sa gidaghanon sa mga pulong kondili sa mga buhat nga tinuklod sa maayong kasingkasing. Ang atong dila kinahanglan atong disiplinahon ug dili pasagdan. Daghang panahon nga kini mobungat og mga pulong nga dili tinuod, dili kinahanglanon, ug walay paghunahuna sa epekto ngadto sa mga tawo. Nindot ang pahimangno nga nag-ingon: “Before you speak let your words pass through three gates. At the first gate, ask yourself: ‘Is it true?’ At the second ask: ‘Is it necessary?’ Then, at the third ask: ‘Is it kind?’”

No comments: