Thursday, October 22, 2015

FRIDAY OF THE 29TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR B)


LUKAS 12:54-59. NGANONG ANGAY’NG BANTAYAN ANG MGA TILIMAD-ON SA PANAHON? Ang mga mag-uuma magbantay sa mga tilimad-on sa panahon aron sila mahibalo sa saktong higayon alang sa pagtanum, pag-abuno, ug pag-ani. Ang mga marino magbantay sa mga tilimad-on sa panahon aron malikayan ang katalagman diha sa kadagatan. Sa espiritohanong kinabuhi, angay usab kitang magbantay sa mga tilimad-on aron atong malikayan ang pagkadugmo ug kaparotan. Atong susihon kanunay ang atong relasyon uban sa Ginoo ug sa isigkatawo. Nag-anam ba kita kaduol sa Dios o nagkalayo? Nag-anam ba kita kamahigugmaon sa isigkaingon o nagpabiling madinumtanon? Si Billy Graham nagpahinumdum: “Being a Christian is more than just an instantaneous conversion. It is a daily process whereby you become more and more like Christ.”

No comments: