Friday, July 29, 2016

SATURDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 14:1-12. UNSA MAY ATONG MAKUHA KON KITA MOBAROG SA KAMATUORAN? Ang pagsulti sa kamatuoran usa ka buhat nga dalaygon, apan lisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran usahay sakit man dawaton ug makasuko sa mga tawong masalaypon. Ang pagbarog sa kamatuoran maoy nagdala kang Hesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon – si Hesus sa sugo sa kadagkoan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni hari Herodes. Tungod kay ang pagsulti sa kamatuoran delikado man, daghan ang maglikay sa paghimo niini. Adunay motabon sa kamatuoran ug ang uban mang-atik sa tawo aron dili dumtan. Dili kini maayo. Adunay panultihon nga nagkanayon: “Mas maayo pang pasakitan ko ikaw pinaagi sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa mga bakak.” Hinumdumi: “The truth hurts for a little while but a lie hurts forever.”

No comments: