Thursday, July 21, 2016

FEAST OF ST. MARY MAGDALENE

JUAN 20:1-2, 11-18. UNSA MAY NINDOT NGA MENSAHE SA KAPISTAHAN NI SANTA MARIA MAGDALENA? Sa ebanghelyo ni San Juan, si Maria Magdalena lamang ang babaye nga niadto sa lubnganan sayo sa buntag sa unang adlaw sa semana (Kang San Mateo duha sila, kang San Marcos tulo, ug kang San Lukas pipila sila kabuok). Ang mga babaye maoy unang nahibalo sa Pagkabanhaw sa Ginoo; sila ang unang gipadala aron pagsangyaw sa maayong balita. Adunay tradisyon sa simbahan nga nagtawag kang Maria Magdalena nga “Apostola Apostolorum” (Apostoles sa mga Apostoles) tungod kay siya man ang gipadala aron pagpahibalo sa mga apostoles nga nabanhaw ang Ginoo. Kining kamatuoran angay’ng maghagit sa Simbahan sa pag-ila sa dakong papel sa mga babaye diha sa buhat sa pagsangyaw, pagbalaan ug pagpangulo sa katawhan.

No comments: