Sunday, April 23, 2017

2ND SUNDAY OF EASTER

Jn 20:19-31

Ania kita sa ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw sa atong Ginoo, nga karon giila na nga “Divine Mercy Sunday”. Sa iyang kinabuhi isip pari, si Santo Papa Juan Pablo II mibati og dakong kaikag sa mga pagtulon-an ni Faustina Kowalska, usa ka madre sa Poland nga gigasahan og mga talagsaong panan-awon ug pakigkukabildo uban sa Ginoong Hesus. Sa iyang personal diary, gipaambit ni Faustina ang iyang nga kasinati-an ug nasabtan kalabot sa Kalooy sa Dios. Niadtong tuig 1993, isip pangulo sa Simbahang Katoliko, gideklara sa Santo Papa nga Beata si Faustina ug gipahinungod kining Domingoha sa debosyon sa Kalooy sa Dios. Pagka Abril 30, 2000, si Faustina Kowalska gihimo nga santos sa Simbahan.

Ngano man nga kining adlawa ang gipili ni Juan Pablo II para ipahinungod sa debosyon sa Kalooy sa Dios? Kini tungod kay diha sa ebanghelyo, nga pagabasahon matag ikaduhang Domingo sa Pagkabanhaw, atong madungog nga ang Nabanhaw'ng Ginoo nagpakita sa iyang mga apostoles ug miingon kanila: “Dawata ang Espiritu Santo. Ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo sab; ang dili ninyo pasayloon, ipabilin sab nga sala.” Ang Simbahang Katoliko nag-isip niining maong teksto nga sukaranan sa sakramento sa pagpakighiuli (kompisal), ang tuburan sa kalooy sa Dios diha sa Simbanan.

Ang tibuok kinabuhi ni Kristo maoy usa ka pagpakita sa kalooy sa Dios para sa mga tawo. Sa iyang ministeryo publiko, gidawat niya ang mga makasasala, gipasaylo ug gihagit nga magbag-o sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lakang. Bisan gani didto sa krus, si Cristo nagpadayon sa pagpakita og kalooy sa mga makasasala diha sa siyang pag-ingon: “Amahan ko, pasayloa sila kay wala sila masayud sa ilang gibuhat!”

Makatandog ang gihimo sa Nabanhaw'ng Ginoo sa dihang siya unang nagpakita sa iyang mga apostoles. Ang mga tinun-an nanago sa usa ka lawak tungod sa kahadlok sa mga Hudiyo sa dihang kalit nga mitungha si Hesus sa ilang atubangan ug miingon: “Ang kalinaw maanaa kaninyo!” Kanila nga mitalikod kaniya sa iyang kalisud ug pag-antos, gihatag ni Hesus  ang kalinaw. Nakasala ang mga apostoles sa ilang pagbiya ni Hesus sa kalbaryo tungod kay nanumpa man sila nga makig-unong kaniya. Angay unta sila nga sudyaan ug panghimaraoton, apan kining mga buhat dili subay sa kinaiya sa Dios. Sama sa amahan sa mausikon nga anak diha sa sambingay ni San Lukas (15:11-32), si Hesus wala gayod magpanuko sa pagdawat ug pagpasaylo sa iyang mga tinun-an.

Sila nga nakadawat sa dakong kalooy ug pasaylo sa Dios maoy gitahasan nga maghupot sa gahum sa pagpasaylo sa sala sa mga tawo. Ang mga apostoles mogamit ning maong gahum dili aron maglaglag sa mga tawo ngadto sa kaalaotan kondili para nga ang tanang magbasol makasinati sa dakong kalooy sa Dios. Ang mga obispo nga maoy manununod sa mga apostoles, inubanan sa ilang mga kaparian, mao na karon ang naghupot sa gahum sa pagpasaylo. Diha sa kompisalan, sila magdala sa kasingkasing sa Ginoo nga puno sa gugma ug kalooy sa mga tawo.

Sa atong pagdawat sa kalooy ug pasaylo sa Dios, kita usab gihagit nga magpinasayloay sa atong mga sala. Gidasig kita nga maghupot og kasingkasing nga sama sa balaan nga kasingkasing ni Hesus. Ang pagdumot, pagpanudya ug pagpanghimaraot dili angay sa tanang sumusunod ni Kristo. Kon tinuod kita nga mitoo kaniya, kinahanglan gayod nga usbon nato ang pamaagi sa atong kinabuhi, kanang subay sa mga lakang sa atong Ginoo.

Niadtong tuig 1984, ang inila nga TIME magazine nagbutang sa ilang front cover og usa ka hulagway nga nakapatandog sa tibuok kalibutan. Ang retrato nagpakita sa duha ka tawo nga naglingkod, nag-atubang sa usag-usa, ug nag-estoryahanay sulod sa usa ka prisohan. Ang batan-ong lalaki mao si Mehmet Ali Agca, nga nagpusil sa Santo Papa. Sa iyang atubangan mao si Juan Pablo II, ang Santo Papa mismo nga iyang gisulayan pagpatay.


Diha sa hulagway, gihawiran ni Juan Pablo II ang kamot ni Agca, ang kamot nga nikablit sa pusil nga nakaigo sa iyang baga. Gusto sa Santo Papa nga makita sa tibuok kalibutan kining maong talan-awon aron nga ang katawhan makat-on sa pagpasaylo sa usa'g usa. Ang gibuhat sa Santo Papa maoy usa ka makusganon nga pagsangyaw sa pagkamapasayloon sa Dios. Gigakos ug gipasaylo niya ang tawo nga nakahatag kaniya og dakong kasakit. Human sa 20 minutos nila nga panag-estoryahanay, giisa ni Agca ang tuong kamot sa Santo Papa ug gibutang sa iyang agtang aron pagpakita sa iyang dakong pagtahud sa tawo nga naghulagway sa kalooy sa Dios. 

No comments: