Friday, April 14, 2017

GOOD FRIDAY

Juan 18:1-19:42

Ang krus nagpasabut og pag-antos ug pagsakripisyo. Adunay krus nga magagikan sa kinaiyahan sama sa katigulangon, sakit ug “natural calamities”.  Aduna usay krus diha sa atong pagtuman sa mga katungdanan (pagka-pari, pagka-mayor, pagka-ginikanan, ug uban pa). Pipila sa atong krus mao ang atong isigkatawo (anak, silingan, higala, ug kaaway). Ug naa puy krus nga bunga sa atong pagpakasala ug daotang binuhatan.

Karong hapona, atong simbahon ang Balaang Krus ni Kristo. Unsa man ang Krus sa Ginoo? Ang Krus nga gipas-an ni Kristo mao ang atong mga kahuyang ug sala. Ang Unang Sulat ni San Pedro (2:24) nag-ingon: “Gipas-an niya kining Krus ngadto sa kalbaryo aron nga kita mamaayo ug mahimong matarong atubangan sa Ginoo.” Gipanagna usab kining daan sa Libro ni propeta Isaias (53:4): “Atua ang kasakit nga Iyang pagasination; atua ang kagul-anan nga Iyang pagapas-anon... Sa Iya ihatag ang silot nga maoy maghatag og kalinaw. Sa Iyang mga samad kita makadawat og kaayohan.”

Ang Krus ni Kristo mao ang matang sa krus nga makaluwas ug makasantos. Gipas-an niya kini gumikan sa Iyang dakong gugma sa mga tawo. Sa ebanghelyo ni San Juan (15:13) si Kristo nag-ingon: “Wala nay gugma nga makalabaw pa sa gugma sa usa nga mohatag sa iyang kinabuhi alang sa isigka-ingon”. Ug kini mao ang iyang gibuhat para kanato diha sa krus. Tungod kang Kristo, ang krus nahimong larawan sa mahigugmaong Dios.

Niniing Biernes Santo, mangutana kita sa atong kaugalingon: Unsa o kinsa man ang krus nga atong gipas-an karon. Managlahi ang matang ug gidak-on sa krus sa matag tawo. Pero, kitang tanan aduna gayoy krus nga gipas-an. Kini nga kamatuoran maghatag kanato og consolasyon, Wala kita mag-inusara sa pagpas-an sa krus. Kaganina, samtang nag-estasyon kita sa krus padulong sa Bukid, gibati nako ang dakong consolasyon nga nakita ang daghang tawo nga mikuyog. Bata ug tigulang. Nabati nako nga wala ako mag-inusara sa pagsunod ni Kristo. Ingon usab niini ang atong bati-on kon makita nato nga wala kita mag-inusara sa atong mga problema. Ug daghang mga tawo mas dako pa kaayo og problema kay kanato. Kon mabug-atan kita sa atong krus, tan-awon lamang nato ang krus sa uban, ilabi na ang gipas-ang krus sa mga “terminal patients” ug sa mga biktima sa krimen ug katalagman. Labing siguro, atong maamgohan nga ang krus sa ubang mga tawo mas bug-at pa kaysa atoa.

Ngano nga angay man natong pas-anon ang atong krus? Ang pagpas-an sa krus bililhong kabahin sa pagsunod ni Kristo. Ang Ginoo mismo ang miingon sa ebanghelyo ni San Marcos (8;34): “Ang buot musunod kanako kinahanglan makamao nga malimot sa kaugalingon, mopas-an sa iyang krus, ug mosunod kanako.”


Pinaagi sa pagpas-an sa krus, atong masunod si Kristo nga mihalad sa Iyang kinabuhi para sa kapasayloan sa mga sala. Kon atong pas-anon ang atong krus para sa kinabuhi ug kaayohan sa uban, makahatag usab kini og kaluwasan sa atong kaugalingon. Diha sa atong pagpas-an sa krus, ihalad nato ang atong pag-antos para sa atong mga sala ug sa mga sala sa atong mga minahal sa kinabuhi. Busa, dili nato usikan ang atong pag-antos (Let us not waste our sufferings). Ato hinoon kining ihalad sa Ginoo aron mahimong bulawanong sakrispisyo. When we offer our suffering to God, it become a valuable sacrifice for us and for our loved ones.

Unsaon man nato pagpas-an ang atong krus? Dili makatabang nga magpas-an kita sa krus uban sa pagmahay, pagbagulbol ug kasuko. Pas-anon nato ang krus uban sa pagpailob ug sa dakong gugma. Magkuha kita og inspirasyon sa usa ka ginikanan nga mahigugmaong mag-alima sa iyang masakitong anak o sa usa ka amahan nga puno sa kadasig nga magtikad sa uma aron adunay ipakaon sa pamilya.

Dugang pa niini, pas-anon nato ang krus uban sa pagsalig nga aduna kitay Amahan sa Langit nga nag-uban kanato sa kanunay. Kaganina samtang nag-estasyon kita padulong sa bukid, nakita nako ang usa ka gamay'ng bata nga gihawiran sa iyahang inahan ug amahan. Kining bata wala gayod maluya sa pagbaklay ug wala gayod mobati og kabalaka tungod kay nagsalig man siya sa iyang mga mahigugmanong ginikanan nga naghawid sa iyahang mga kamot. Ingon usab unta niana ang atong bation samtang magpas-an kita sa atong mga krus sa kinabuhi. Wagtangon nato ang atong mga kahadlok ug kabalaka. Mosalig kita nga adunay Dios nga maghawid kanato. Naa pa usab kitay Inahan sa Langit, ang Mahal nga Birhen nga mosapnay pud nato sa atong kalisud.

Sa katapusan, sa atong pagpas-an sa krus, ipunting nato ang atong mga mata sa kinabuhing dayon nga nagpaabot kanato sa unahan. Kaganina, samtang naghimo kita sa estasyon sa krus, wala ako mobatig kakapoy tungod kay nasayod ako nga adunay tumoy ug katapusan ang estasyon – ang habog ug maanindot nga bukid. Sa samang paagi, diha sa atong pagpas-an sa krus, hunahunaon nato nga adunay katapusan ang tanan. Ug labaw sa tanan, nagpaabot kanato ang kinabuhi ug kalipay'ng dayon nga gisaad kanato sa Ginoo. Sa iyang unang sulat nagdto sa taga-Corinto (2:9), si San Pablo nag-ingon: “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined, the things that God has prepared for those who love Him.”

Tungod ni Kristo, ang Krus, dili ang kasingkasing, mao na ang pinakanindot nga simbolo sa tinuod nga gugma. Ngano? Tungod kay matod pa sa usa ka magsusulat: “The heart can stop beating, but the Man on the Cross will never stop loving.”


Sama kang Kristo, makat-on unta kita sa pagpas-an sa atong krus ug sa krus sa uban nga angay tabangan. Sa pagbuhat niini, ang atong gugma mahimong tim-os ug magdala nato ngadto sa Gingharian sa Dios.

No comments: